Разяснения във връзка със заплащането на таксите от застрахователни агенти

 1. Ако застрахователен агент има договор с ЖЗК и ЗК, дължи ли две такси за общ финансов надзор?
Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател.
Съгласно раздел II, т. I, ред 35 на Приложение към чл. 27, ал. 1 на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) размерът на таксата за общ финансов надзор за застрахователен агент е в зависимост от това в коя от трите хипотези на ред 35 той попада, а именно:
– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв. – 500 лв.;
– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв. – 1 000 лв.;
– физическо лице – 50 лв.

 

 1. Ако застрахователен агент смени компанията в календарната година отделни такси ли дължи?

Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател.
 

 1. Съгласно описаното в закона таксата за общ финансов надзор е дължима до 31 януари – таксата за текущата или за предходната година се отнася?
Таксите за общ финансов надзор от застрахователните агенти се заплащат до 31 януари на текущата година за текущата година.
Посочените такси се съдържат в раздел II, т. I, ред 35 на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН. Съгласно раздел IV, т. VI на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН таксите по раздел II, т. I, с изключение на таксите по раздел II, т. I, ред 36 на приложението, се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.

 

 1. В какъв срок от вписването на нов агент в регистъра следва да бъде внесена таксата? КФН ли изчислява размера или агентът въз основа на брой дни, през които е бил активен определя сумата, която да преведе?
На основание раздел II, т. ІI на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните дружества, фондове, еднолични търговци и физически лица се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.
Съгласно раздел IV, т. VIII на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН таксите по раздел II, т. II на приложението се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.
Застрахователен агент, регистриран през 2018 г., заплаща таксата за общ финансов надзор за 2018 г. в срок до 31 януари 2019 г., като следва преди да внесе таксата да изчисли нейния размер съгласно правилото на раздел II, т. ІI. на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН. Комисията за финансов надзор след плащане на дължима такса също извършва проверка дали заплатената такса е съгласно законоустановените размери.
Всяко лице, преди заплащане на дължима такса към Комисията за финансов надзор може да направи справка за уточняване размера на таксата  на телефон 02/ 94 04 695.

 

 1. Как стои въпросът по отношение на агенти с прекратена дейност – отново ли посредникът дължи пропорционална такса, в случай че договорът е прекратен в течение на годината (в март например) или таксата е дължима в пълен размер?
Съгласно раздел II, т. IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35 е застрахователният агент, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който агентът посредничи. Застрахователният агент е длъжен да внесе таксата за общ финансов надзор до 31 януари 2018 г. в пълен размер, като законът позволява това задължение да се изпълни от застраховател. В случай на отписване на застрахователен агент от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 на ЗКФН, воден от КФН, и при прилагане на правилото на раздел II, т. ІI. на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН, КФН възстановява част от нея след направено искане за това от съответното лице до комисията.

 

 1. В случай че договорът за застрахователно агентство е прекратен с дата 01 януари на съответната година, такса дължи ли се?

Застрахователните агенти дължат такса за общ финансов надзор за времето през годината, в което имат качество на поднадзорни лица, т.е. за времето, през което са регистрирани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 на ЗКФН.
 

 1. Ако агент работи към две застрахователни компании една или две такси за осъществяване на надзор дължи?

Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател.
 

 1. По сметката, публикувана на сайта на КФН ли следва да се преведе таксата за общ финансов надзор: IBAN: BG95BNBG96613000141501, BIC: BNBGBGSD
Посочената във въпроса сметка е сметката на КФН, по която поднадзорните лица заплащат таксите за общ финансов надзор. Таксата се заплаща с „платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета“ по сметката на КФН, която е посочена и на интернет страницата на комисията, рубрика „Контакти“.

 

 1. Основание „такса застрахователни агенти“, наименование и ЕИК за ЮЛ или три имена и ЕГН за ФЛ достатъчно ли е?
При внасяне на такса за общ финансов надзор за 2018 г. като основание за плащане да се посочи „такса общ финансов надзор 2018 г.“.
Когато застрахователният агент внася дължимата такса за общ финансов надзор той сочи и своите данни (наименование и ЕИК за юридическо лице, съответно три имена и ЕГН за физическо лице).
В случай, че таксата за общ финансов надзор, дължима от застрахователен агент, се заплаща от застраховател, се посочват данни за агента – наименование и ЕИК за юридическо лице, съответно три имена и ЕГН за физическо лице, и размерът на платената такса. Когато застраховател заплаща таксата за общ финансов надзор за повече от един застрахователен агент с едно платежно нареждане, то тогава е необходимо да се изготви справка в табличен вид, като се посочат съответно ЕИК/ЕГН, имена на юридическите/физическите лица – застрахователни агенти и размерът на платената такса за всеки един агент поотделно. Справката следва да се представи на хартиен и технически носител в КФН, както и на е-mail – vasileva_m@fsc.bg.

 

Разяснения във връзка със заплащането на таксите от застрахователни агенти

 1. Ако застрахователен агент има договор с ЖЗК и ЗК, дължи ли две такси за общ финансов надзор?
Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател.
Съгласно раздел II, т. I, ред 35 на Приложение към чл. 27, ал. 1 на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) размерът на таксата за общ финансов надзор за застрахователен агент е в зависимост от това в коя от трите хипотези на ред 35 той попада, а именно:
– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв. – 500 лв.;
– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв. – 1 000 лв.;
– физическо лице – 50 лв.

 

 1. Ако застрахователен агент смени компанията в календарната година отделни такси ли дължи?

Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател.
 

 1. Съгласно описаното в закона таксата за общ финансов надзор е дължима до 31 януари – таксата за текущата или за предходната година ли се отнася?
Таксите за общ финансов надзор от застрахователните агенти се заплащат до 31 януари на текущата година за текущата година.
Посочените такси се съдържат в раздел II, т. I, ред 35 на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН. Съгласно раздел IV, т. VI на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН таксите по раздел II, т. I, с изключение на таксите по раздел II, т. I, ред 36 на приложението, се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.

 

 1. В какъв срок от вписването на нов агент в регистъра следва да бъде внесена таксата? КФН ли изчислява размера или агентът въз основа на брой дни, през които е бил активен определя сумата, която да преведе?
На основание раздел II, т. ІI на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните дружества, фондове, еднолични търговци и физически лица се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.
Съгласно раздел IV, т. VIII на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН таксите по раздел II, т. II на приложението се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.
Застрахователен агент, регистриран през 2018 г., заплаща таксата за общ финансов надзор за 2018 г. в срок до 31 януари 2019 г., като следва преди да внесе таксата да изчисли нейния размер съгласно правилото на раздел II, т. ІI. на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН. Комисията за финансов надзор след плащане на дължима такса също извършва проверка дали заплатената такса е съгласно законоустановените размери.
Всяко лице, преди заплащане на дължима такса към Комисията за финансов надзор може да направи справка за уточняване размера на таксата  на телефон 02/ 94 04 695.

 

 1. Как стои въпросът по отношение на агенти с прекратена дейност – отново ли посредникът дължи пропорционална такса, в случай че договорът е прекратен в течение на годината (в март например) или таксата е дължима в пълен размер?
Съгласно раздел II, т. IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35 е застрахователният агент, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който агентът посредничи. Застрахователният агент е длъжен да внесе таксата за общ финансов надзор до 31 януари 2018 г. в пълен размер, като законът позволява това задължение да се изпълни от застраховател. В случай на отписване на застрахователен агент от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 на ЗКФН, воден от КФН, и при прилагане на правилото на раздел II, т. ІI. на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН, КФН възстановява част от нея след направено искане за това от съответното лице до комисията.

 

 1. В случай че договорът за застрахователно агентство е прекратен с дата 01 януари на съответната година, такса дължи ли се?

Застрахователните агенти дължат такса за общ финансов надзор за времето през годината, в което имат качество на поднадзорни лица, т.е. за времето, през което са регистрирани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 на ЗКФН.
 

 1. Ако агент работи към две застрахователни компании една или две такси за осъществяване на надзор дължи?

Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател.
 

 1. По сметката, публикувана на сайта на КФН ли следва да се преведе таксата за общ финансов надзор: IBAN: BG95BNBG96613000141501, BIC: BNBGBGSD
Посочената във въпроса сметка е сметката на КФН, по която поднадзорните лица заплащат таксите за общ финансов надзор. Таксата се заплаща с „платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета“ по сметката на КФН, която е посочена и на интернет страницата на комисията, рубрика „Контакти“.

 

 1. Основание „такса застрахователни агенти“, наименование и ЕИК за ЮЛ или три имена и ЕГН за ФЛ достатъчно ли е?
При внасяне на такса за общ финансов надзор за 2018 г. като основание за плащане да се посочи „такса общ финансов надзор 2018 г.“.
Когато застрахователният агент внася дължимата такса за общ финансов надзор той сочи и своите данни (наименование и ЕИК за юридическо лице, съответно три имена и ЕГН за физическо лице).
В случай, че таксата за общ финансов надзор, дължима от застрахователен агент, се заплаща от застраховател, се посочват данни за агента – наименование и ЕИК за юридическо лице, съответно три имена и ЕГН за физическо лице, и размерът на платената такса. Когато застраховател заплаща таксата за общ финансов надзор за повече от един застрахователен агент с едно платежно нареждане, то тогава е необходимо да се изготви справка в табличен вид, като се посочат съответно ЕИК/ЕГН, имена на юридическите/физическите лица – застрахователни агенти и размерът на платената такса за всеки един агент поотделно. Справката следва да се представи на хартиен и технически носител в КФН, както и на е-mail – vasileva_m@fsc.bg.