Открито производство по принудителна ликвидация на застраховател от Великобритания

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 26 февруари 2009 г. е получила информация за откриване на производство по принудителна ликвидация по отношение на застрахователно дружество от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Black Sea and Baltic General Insurance Company Limited, 12 Plumtree Court, London, EC4A 4HT, United Kingdom

Датата на влизане в сила на решението за принудителна ликвидация е 23 юли 2008 г. , като назначеният ликвидатор е: The Official Receiver, Public Interest Unit, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3SS, United Kingdom, чиито E-mail е: piu.or@insolvency.gsi.gov.uk

Институцията, която осъществява финансов надзор върху застрахователя и надзор в производството по принудителна ликвидация е Институцията за финансови услуги на Обединеното кралство (Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS, United Kingdom), а производството по принудителна ликвидация е по приложимия закон на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Информацията за производството е публикувана в „Официален вестник” на Европейските общности С 251, бр. 51 от 03.10.2008 г. и може да бъде намерена на адрес в Интернет:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:251:0018:0018:EN:PDF

Одобрени са изменения и допълнения в правилника на ДПФ „Лукойл Гарант-България” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в правилника на доброволния пенсионен фонд, управляван от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД, приети от УС на дружеството. Одобрените промени ще влязат в сила съгласно изискванията на Закона за Комисията за финансов надзор и Административнопроцесуалния кодекс.

Пълния текст на решение 183–ДПФ/23.02.2009 г. може да намерите в раздел "Административни документи", „Решения”

Съобщение относно разкриването на дължима информация във връзка със задължението по чл. 16 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Нормата на чл. 16 на Раздел III от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ – обн., ДВ, бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 3.07.2007 г.) вменява задължение за разкриване на информация пред Комисията за финансов надзор от лицата, които изпълняват ръководни функции в емитент и лицата тясно свързани с тях, за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от емитента, които са допуснати до търговия на регулиран пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции.
Съгласно актуалната редакция на чл. 16 от ЗПЗФИ (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.), кръгът от задължени лица, попадащи в обхвата на тази норма включва:
• лицата, които изпълняват ръководни функции в емитент и
• лицата тясно свързани с тях,
ако за срок от една година стойността на сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от емитента, които са допуснати до търговия на регулиран пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции, надхвърля 5000 лв. в рамките на една календарна година.
Т.е. задължено е всяко от тези лица, стига:
• сделките да са извършени за негова сметка (то е страна по тях – купувач или продавач);
• предмет на сделката да са акции, издадени от емитента;
• акциите да са допуснати до търговия на регулиран пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции;
• в рамките на една календарна година, общата сума на сделките, сключени от тези лица, независимо дали видът им е покупка или продажба, надхвърля 5 000 лв.

Законодателят изрично е указал, че стойността на сделката е пазарната стойност на финансовите инструменти към деня на сключване на сделката, а при сделките с деривативни инструменти – пазарната стойност на базовия актив.

Задължените лица следва да уведомят писмено КФН за сключването на сделката, с която е преминат нормативно определеният праг, както и за всяка следваща сделка – до изтичането на тази календарна година.
В Допълнителните разпоредби на ЗПЗФИ легално са дефинирани понятията „емитент”, „лице, което изпълнява ръководни функции в емитент” и „лице, тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции в емитент”. По смисъла на закона:
1. „Емитент” е лице, което е издало финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар.
2. „Лице, което изпълнява ръководни функции в емитент” е лице, което:
• е член на управителен или контролен орган на емитента или
• не е член на управителен или контролен орган на емитента и има регулярен достъп до вътрешна информация (по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ), отнасяща се пряко или непряко до емитента, и има право да взема решения по управлението на емитента, които засягат неговото бъдещо развитие и перспективи, или упражнява решаващо влияние върху вземането на такива решения.

3. „Лице, тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции в емитент” е:
а) съпругът на лицето, което изпълнява ръководни функции в емитент, и децата, на които то дължи издръжка;
б) други роднини на лицето, което изпълнява ръководни функции, които са били в неговото домакинство най-малко една година преди датата на съответната сделка;
в) юридическо лице, в което лице по букви "а" или "б" или „лице, което изпълнява ръководни функции в емитента”:
• изпълнява ръководни функции, или
• което юридическо лице се контролира от това лице, или
• това юридическо лице е учредено в негова полза, или има общи икономически интереси с него.

Задължението по чл. 16 от ЗПЗФИ се счита за изпълнено коректно, ако:
• уведомлението е подадено в законоопределения срок, а именно в срок 5 работни дни от сключването на сделката, с която се преминава прагът от 5 000 лв. за текущата календарна година
• уведомлението съдържа минимално изискуемата информация, а именно:
o трите имена на лицето, което изпълнява ръководни функции в емитента, и трите имена на лицето, тясно свързано с него, ако това са физически лица и съответно фирмените данни, ако задължените са юридически лица;
o основанието на задължението за уведомяване – какво е качеството на задълженото лице (в коя от хипотезите на задължено лице попада);
o наименованието на емитента, чиито ценни книжа са предмет на сделките;
o описание на финансовите инструменти, предмет на сделката (вид, клас, номинална стойност);
o вида на сделката (като придобиване или разпореждане);
o датата и мястото на сключване на сделката(дата на сетълмент и пазар на който е сключена);
o цената и броя на финансовите инструменти – предмет на сделката.

 Уведомлението не следва да се подава чрез системата Е-register, тъй като адресатите на задължението най-често не са потребители на системата и не могат да бъдат такива.
 КФН следва да бъде уведомена с уведомление на хартиен носител или по електронен път, ако уведомлението е подписано с електронен подпис на адрес: delovodstvo@fsc.bg.

Решения на КФН от заседание на 25 февруари 2009 г.

На свое заседание от 25 февруари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издава лиценз на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 150  000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинала стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са: Договорен фонд ”Синергон профит” чрез УД „Синергон Асет Мениджмънт”, притежаващ 30 % от капитала, „Стубел 3”ООД с 28 %, Магдалена Делистоянова с 15 %, Албена Делистоянова с 15 %, Васил Воденичаров с 7 % и Наталия Йовева с 5 %.
В Съвета на директорите влизат Васил Воденичаров – председател на СД,  Магдалена Делистоянова – зам. председател на СД и Наталия Йовева – изпълнителен директор.
„Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна, ще бъде специализирано в инвестиции в недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване с машини и съоръжения за индустриално земеделие с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда.

2. Издаде разрешение на УД „Нюуей Асет Мениджмънт” АД, гр. Варна, за организиране и управление на два договорни фонда. ДФ„Нюуей Индекс Плюс” е индексен фонд   и цели да поддържа между 50 и 90 % от стойността на своите активи в акции на компании, включени в SOFIX, а ДФ„Нюуей Нова Европа”  е с високорисков профил.
Потвърди двата проспекта за публично предлагане на дялове на „Нюуей Индекс Плюс” и на „Нюуей Нова Европа” и вписа емисиите дялове във водения от КФН публичен регистър.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от Еврокредит” ЕАД, гр. Пловдив. Емисията е в размер на 1 000 000 лева, разпределени в 1000 броя обикновени облигации, с номинална стойност 1000 лева всяка, с купон 500 базисни точки  над 6-месечния Euribor , но не по-малко от 8% на годишна база, 6 месечен период на лихвено плащане. Предвидено  е изплащането на главницата да е еднократно на падежа, срочност – 60 месеца, датата на емитиране на облигациите е 14.12..2006 г. и датата на падежа е 14.12.2011 г. Еврокредит” ЕАД  е дъщерно дружество на „Евролизинг” ЕАД, като „Евролизинг” ЕАД  е едноличен собственик на капитала на дружеството. „Евролизинг” ЕАД  от своя страна е 100% собственост на ЕТ „ ДТ- Елени-90 Димитър Тодоров”.
Дружеството има едностепенна система на управление. В Съвета на директорите влизат Георги Матински – председател и изп. Директор, Димитър Тодоров – зам. Председател и Валентина Чумпалова . – член на СД.
Предметът на  дейност на  емитента включва лизингова дейност във всичките й форми като основната сфера е съврзана с целево финансиране на покупки на стоки от физически и юридически лица под формата на потребителски кредит.
Вписва „Еврокредит” ЕАД като емитент и посочената емисия в публичния регистър.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2009 г.  за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
Предлаганите изменения и допълнения произтичат от натрупания опит по нейното прилагане, от необходимостта от уеднаквяване с терминологията на Закона за пазарите на финансови инструменти и прецизиране на някои текстове. Предвижда се в случаите, когато към момента на извършване на оценката на акции, съответно дялове, издадени от колективна инвестиционна схема, не е обявена нова цена на обратно изкупуване, оценяването им да се извършва по цената от предходния работен ден. Предложенията целят уеднаквяване на оценката, която извършват пенсионноосигурителните дружества, за едни и същи финансови инструменти,.
Другата промяна е свързана с последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност, която е предвидено да се извършва към последния работен ден на всяко тримесечие от независим оценител с правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, съгласно Закона за независимите оценители.  Сега действащите разпоредби за тази оценка е тя да се извършва само два пъти годишно – към последния работен ден на месец юни и на месец декември от най-малко двама независими оценители с подходяща квалификация и опит. Промяната цели да се даде възможност на пенсионноосигурителните дружества да реагират по-гъвкаво и адекватно на промените в цените на пазара на недвижимите имоти.
Предвижда се също така при еднократно изтегляне или изплащане на средства от партидата на осигурено лице или пенсионер, сумата на дължимото плащане да се изчислява по стойността на един дял, валидна към датата на подаване на молбата за изтегляне, съответно изплащане на средствата. С новата  редакция на текста се определя и срок за изплащане на тези средства – не по-дълъг от 5 работни дни от датата на подаване на молбата. Регламентирането на по-кратък срок цели да се предотвратят загуби на осигурените лица при понижаване на стойността на един дял от момента на подаване на молбата до момента на изплащане на средствата. Това е свързано с очакванията на осигурените лица да получат сума, която са изчислили по стойността на един дял, валидна към датата на подаване на молбата за изплащане, и средствата да им се изплатят в кратък срок, който да минимизира евентуални техни загуби в резултат на понижение на стойността на един дял на фонда.

Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

Решения на КФН от заседание на 20 февруари 2009 г.

На свое заседание от 20 февруари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадена от „ Оптела-Лазерни Технологии” АД, Пловдив. Емисията е в размер на 1 500 000 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2 лв., които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на дружеството, съгласно взето решение от АСО на 03.09.2008 г.

2. Вписа последваща емисия от акции на ЗД „Евроинс” АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 753 564  лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 4 лв.. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 9 999 992  на 11 753 556 лв.

3. Взе решение да прекрати производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия акции на „София Инститюшънъл Кетъринг” АД по искане на дружеството.

4. Взе решение да прекрати производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия акции на „Глоуб Фарм” АД по искане на дружеството.

5. Издаде одобрение на „Елана Фонд за земеделска земя” АДСИЦ относно избора на „Агроменидж” АД за обслужващо дружество по управление и поддръжка на недвижимите имоти на емитента.

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г. Информацията е получена на база на представените от пенсионноосигурителните дружества предварителни финансови отчети и справки за 2008 г. Публикувани са и данните за доходността за 2008 г. и за разпределението на осигурените в пенсионните фондове лица по пол и възраст към 31.12.2008 г.
Към 31.12.2008 г. броят на осигурените лица в четирите вида фондове достига 3 643 749 лица, което представлява нарастване с 202 935 лица или с 5,90 на сто спрямо осигурените към края на 2007 г. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,04 на сто, в професионалните – 85,05 на сто, в доброволните – 58,52 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 35,76 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 34,2 г., в професионалните – 42,3 г., в доброволните – 46,3 г. и в доброволните по професионални схеми – 42,4 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2008 г. възлизат на 2 299 154 хил. лв. и отбелязват намаление с   0,83 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2007 г. Намалението на общия размер на нетните активи на пенсионните фондове отразява ефекта на световната финансова криза върху развитието на сектора на допълнителното пенсионно осигуряване у нас.
Доходността от управлението на активите на пенсионните фондове за 2008 г. е отрицателна. Среднопретеглената спрямо нетните активи доходност (немодифицирана) на универсалните пенсионните фондове е – 20,15 на сто, на професионалните – 23,13 на сто и на доброволните  – 24,71 на сто. Доходността на пенсионните фондове за 2008 г. съществено е повлияна от низходящия ценови тренд на финансовите инструменти на българския и чуждестранните капиталови пазари през цялата изминала година. Пенсионните фондове обаче са дългосрочни инвеститори и постигнатите инвестиционни резултати за конкретен едногодишен период не са определящи за крайния резултат от процеса на дългосрочно инвестиране на средствата на осигурените лица.
Наред с данните за доходността, Комисията за финансов надзор за първи път оповестява и информация за равнището на инвестиционния риск при управлението на активите на пенсионните фондове, измерен с показателя стандартно отклонение на доходността. Изчисляването на показателя стандартно отклонение на доходността е извършено по методиката, която се съдържа в Приложение № 4 на „Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване”.
Пенсионноосигурителните дружества приключват  2008 г. с общи приходи в размер на 71 330 хил. лв., което представлява намаление с 15,12 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2007 г. Въпреки отчетеното слабо намаление на нетните активи на пенсионните фондове и отрицателната доходност от управлението им, приходите от пенсионноосигурителна дейност се запазват на равнището от 2007 г.  Намалението на общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2008 г. е за сметка на намалението на приходите от управление на собствени средства.
Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване през 2008 г., и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2008 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”. В същия раздел е публикувана и информация за доходността от управлението на активите на пенсионните фондове и инвестиционния риск, измерен с показателя стандартно отклонение на доходността, за 2005, 2006, 2007 и 2008 г. Периодът обхваща  пълните календарни години от момента на въвеждането на дяловете при воденото на индивидуалните партиди – 1.07.2004 г.

Решения на КФН от заседание на 12 февруари 2009 г.

На свое заседание от 12 февруари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Одобрява търгово предложение от „Би Джи Ай Груп” АД за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс” АД  на до 8 800 000 броя акции ( (97.78%) от капитала на   „Би Джи Ай Груп” АД. Обратното изкупуване се прави с цел намаляване капитала на дружеството. Предложената цена за една акция е 1.004 лв.

Мотивите на дружеството са, че по този начин се цели възстановяване на вложените от акционерите парични средства в капитала на дружеството поради липсата на подходящи инвестиционни възможности и проекти за компанията понастоящем, което възпрепятства гарантирането на печалба и респективно реализиране доходност на акционерите.

2. Одобрява търгово предложение от „Пи Еф Ейч Си Естаблишмент”, гр. Вадуц, Лихтенщайн, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София, на всички акции на „Балкантурист Елит” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 1.93 лв.

3. Вписа последваща емисия от акции на „Унифарм” АД, гр. София с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 500 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 500 000 на 1 000 000 лв.

4. Вписа последваща емисия от акции на „Унипак” АД, гр. Павликени с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 135 990 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 1 135 990 на 2 271 980 лв.

5. Вписа последваща емисия от акции на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 5 850 000 лева, разпределени в 585 000 броя обикновени акции с номинална стойност 10 лева всяка една. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 850 000 на 11 700 000 лева.
6. Отказа да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „София Комерс Кредит Груп” АД, гр. София, в размер на 1 000 000 евро, с фиксиран лихвен процент 10,75 % на годишна база. Основните мотиви за отказа са, че представените договори за залог на ипотечни вземания по емисията не представляват в достатъчна степен ликвидно и качествено обезпечение, поради което не са достатъчно защитени интересите на потенциалните инвеститори. В хода на производството са поискани документи, доказващи регистрации в Централния регистър на особените залози, които не са представени от заявителя.
7. Одобрява за членове на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите Атанас Бойчев, Павлина Аначкова и Ирина Марцева по предложение на Асоциацията на банките в България и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

8. Признава на Ваня Златева придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

9. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 17.10.2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
С приетия проект се цели преодоляване на затрудненията, свързани с упражняването на надзора върху концентрацията на експозициите на инвестиционните посредници.

Предвижда се допълнение в съдържанието на уведомлението до комисията в случаите когато експозициите на инвестиционния посредник надвишат някое от ограниченията в наредбата. Предвидено е в уведомлението да се посочват освен причините, довели до превишението, конкретни мерки, така също и срока за привеждане на експозициите в съответствие с установените в наредбата ограничения. При необходимост, заместник-председателят може с решение да даде друг подходящ срок на инвестиционния посредник, в който да се съобрази с ограниченията.

Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

Решения от заседание на КФН от 04 февруари 2009 г.

На свое заседание от 04 февруари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Пи Еф Ейч Си Естаблишмънт”, гр. Вадуц, Княжество Лихтенщайн,  за закупуване чрез инвестиционен посредник  „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София, на акции на „Балкантурист Елит” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Вписва „Адвертайзинг Продиджи” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 360 000 лева, разпределени в 360 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Дружеството има едностепенна система на управление, като в СД влизат: Николаос Асикис – изпълнителен директор и член на СД, Артемис Леонтидо, Атанасиос Маргаритис, Константинос Колокасидис и Лилиан Вахариди – членове на СД.
„Адвертайзинг Продиджи” АД, гр. София, образува икономическа група с дъщерното си дружество АСИКИС Н. И СИА Е.Е. (с отличително наименование „Ипсили Акроаматикотита”), като „Адвертайзинг Продиджи” АД, гр. София притежава 98 % от капитала на дъщерното си дружество. Николаос Асикис притежава 98,34 % от капитала на дружеството и упражнява контрол върху емитента, а останалите акционери са другите членове на СД.
Предметът на дейност на „Адвертайзинг Продиджи” АД, гр. София,  е свързан с продуцирането на рекламни и музикални видео и аудио клипове.

3. Разгледа уведомление от „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София, относно публично предлагане на територията на Република България  на дялове на подфондовете и договорни фондове „(ЛФ)” и „(ЛФ)” Фонд от фондове”(Фондовете), управлявани от  „Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А.
Публичното предлагане на дяловете отговаря на изискванията на ЗППЦК и „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София, може да се започне да предлага в България дялове на 35 подфонда на управляваните от „Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А. фондове.

Сертификатите на издържалите изпита за брокер и инвестиционен консултант ще бъдат връчени на 10 февруари 2009 г. в КФН

Официалното връчване на сертификатите на лицата, издържали успешно изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант  ще се проведе на 10 февруари /вторник/ 2009 г. от 17.00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор.
Сертификатите ще се получават срещу документ за платена такса от 60 лева. Заплащането на таксата може да стане по банков път или в брой на касата в КФН от 13.00  до 17.00 часа.