Стартира нов Online портал – Застрахователни агенти


На 17.07.2017 г. стартира нов Online портал – Застрахователни агенти, чрез който Застрахователните дружества ще подават данни за договорите на застрахователните си агенти.
Първоначалната регистрация на застрахователните дружества, потребители на системата, ще започне от 01.07.2017 г., през интернет страницата на КФН, раздел е-Портали – Застрахователни агенти- https://zagenti.fsc.bg/login.php?wrong=2
Заявлението за регистрация на потребител трябва да се попълни, подпише, подпечата и да се изпрати сканирано копие на e-mail delovodstvo@fsc.bg. Комисията за финансов надзор ще предостави на регистрираните дружества потребителско име и парола за всеки упълномощен потребител.
Застрахователните дружества ще подават файлове с данни за застрахователните си агенти в определения txt формат, подписани с квалифициран електронен подпис, на лицето/лицата, надлежно упълномощено/и за подаване на данните в Online портал – Застрахователни агенти. При подаването на данните трябва да се следват инструкциите, описани в Ръководство за потребителя.
Линкът за достъп до публична част на Регистър Застрахователни агенти ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН, Регистър и справки, Електронен регистър и картотека.
 

КФН организира семинар за пазарните участници, на който представи новата правна рамка на основни директиви на ЕС


Новите регламенти на ЕС ще променят структурата на инвестиционните посредници
 
Днес, 28 юни 2017 г., Комисия за финансов надзор организира семинар за членове на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на управляващите дружество, Асоциация на банките в България, Българска фондова борса и Централен депозитар. Темата на семинара- НОВАТА ПРАВНА РАМКА MiFID II, предизвика голям интерес и над 100 представители на бизнеса участваха в обучението. Семинарът бе открит от Владимир Савов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Той акцентира върху важността на новата правна рамка, която се инициира от Европейския съюз в областта на финансовата сфера и която е с цел предотвратяване на кризисни ситуации и по-голяма защита на потребителите. В рамките на половин ден от 9.00 до 13.00 ч. експертите на КФН  представиха общата законодателна рамка на MiFID II, изискванията към дейността на Инвестиционните Посредници/ИП/, както и изискванията към акционери и съдружници с квалифицирани дялови участия в ИП, спецификата на обвързаните агенти, както и изискванията за отчетност на сделките с финансови инструменти съгласно MiFID II. Димитър Койчев, директор на „Международно сътрудничество“, посочи световната финансова криза като основна причина, довела до преминаването от директиви към регламенти, които имат пряко действие в съответните европейски страни и не е необходимо да се транспонират в съответното законодателство. Това налага познаването им от страна на бизнеса и именно затова КФН инициира серия от семинари, насочени към пазарните участници, на които да бъдат представени новите моменти в законодателството, произтичащи от членството на България в ЕС.
Димитър Койчев обясни, че от началото на 2018 г. ще започнат да се прилагат в практиката редица нормативни актове, произтичащи от членството на България в ЕС, като:
  • Регулаторната рамка MiFID II (две директиви и повече от 30 регламента);
  • Регламента за прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (Регламент за репо сделките);
  • Регламента относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове (Регламент за бенчмарковете);
Това законодателство ще има сериозен практически ефект върху сектора на търговията с ценни книжа и по-конкретно MiFID II ще предизвика съществени промени в огранизaционната структура на инвестиционните посредници и в системите им за отчетност. Регламентът за репо сделките ще изисква от страните по такива сделки по- високо ниво на прозрачност, а Регламентът за бенчмарковете съдържа изисквания към лицата предоставящи данни и администриращи индекси, използвани като бенчмаркове (например SOFIX). Всичко това налага доброто им познаване от страна на пазарните участници, което ще способства за правилното им прилагане и ще доведе до по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и до по-висока ефективност на пазара на ценни книжа като цяло.
Семинарът протече при голям интерес от страна на инвестиционните посредници, управляващите дружества, представители на Асоциация на банките в България, Българската фондова борса и Централен депозитар и предизвика множество конкретни въпроси, свързани с новото законодателство.

Презентациите:
 
MiFID II: Обща законодателна рамка
Изисквания към дейността на ИП съгласно MiFID II
MiFIR: Изисквания за отчитане на сделките
Квалифицирани дялови участия. Обвързани агенти
 
са публикувани в прикачения файл.
 

КФН организира семинар за пазарните участници, на който представи новата правна рамка на основни директиви на ЕС

Новите регламенти на ЕС ще променят структурата на инвестиционните посредници
 

Днес, 28 юни 2017 г., Комисия за финансов надзор организира семинар за членове на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на управляващите дружество, Асоциация на банките в България, Българска фондова борса и Централен депозитар. Темата на семинара- НОВАТА ПРАВНА РАМКА MiFID II, предизвика голям интерес и над 100 представители на бизнеса участваха в обучението. Семинарът бе открит от Владимир Савов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Той акцентира върху важността на новата правна рамка, която се инициира от Европейския съюз в областта на финансовата сфера и която е с цел предотвратяване на кризисни ситуации и по-голяма защита на потребителите. В рамките на половин ден от 9.00 до 13.00 ч. експертите на КФН  представиха общата законодателна рамка на MiFID II, изискванията към дейността на Инвестиционните Посредници/ИП/, както и изискванията към акционери и съдружници с квалифицирани дялови участия в ИП, спецификата на обвързаните агенти, както и изискванията за отчетност на сделките с финансови инструменти съгласно MiFID II. Димитър Койчев, директор на „Международно сътрудничество“, посочи световната финансова криза като основна причина, довела до преминаването от директиви към регламенти, които имат пряко действие в съответните европейски страни и не е необходимо да се транспонират в съответното законодателство. Това налага познаването им от страна на бизнеса и именно затова КФН инициира серия от семинари, насочени към пазарните участници, на които да бъдат представени новите моменти в законодателството, произтичащи от членството на България в ЕС.
Димитър Койчев обясни, че от началото на 2018 г. ще започнат да се прилагат в практиката редица нормативни актове, произтичащи от членството на България в ЕС, като:
  • Регулаторната рамка MiFID II (две директиви и повече от 30 регламента);
  • Регламента за прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (Регламент за репо сделките);
  • Регламента относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове (Регламент за бенчмарковете);
Това законодателство ще има сериозен практически ефект върху сектора на търговията с ценни книжа и по-конкретно MiFID II ще предизвика съществени промени в огранизaционната структура на инвестиционните посредници и в системите им за отчетност. Регламентът за репо сделките ще изисква от страните по такива сделки по- високо ниво на прозрачност, а Регламентът за бенчмарковете съдържа изисквания към лицата предоставящи данни и администриращи индекси, използвани като бенчмаркове (например SOFIX). Всичко това налага доброто им познаване от страна на пазарните участници, което ще способства за правилното им прилагане и ще доведе до по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и до по-висока ефективност на пазара на ценни книжа като цяло.
Семинарът протече при голям интерес от страна на инвестиционните посредници, управляващите дружества, представители на Асоциация на банките в България, Българската фондова борса и Централен депозитар и предизвика множество конкретни въпроси, свързани с новото законодателство.

Списък с дружества, които не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България

С цел защита на потребителите на инвестиционни услуги КФН периодично актуализира  списъците с нелицензирани инвестиционни посредници и управляващи дружества, които нямат право да извършват съответната дейност на територията на Република България

Актуализираният списък е в прикачения файл.

Решения от заседание на КФН на 28.06.2017 г.

На заседанието си на 28.06.2017 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Премиер фонд” АДСИЦ, гр. Варна, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия относно искането на  „Премиер фонд” АДСИЦ за издаване на одобрение на замяна на обслужващото дружество.
 
 2. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Фаворит Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Складова Техника” АД от останалите акционери на дружеството.
Обект на настоящото търгово предложение са 5 819 броя акции от капитала на „Складова техника” АД, представляващи 2,06% от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 29,20 лева.
 
3. Откри производство за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД). Назначава Наталия Кумпикова за квестор на „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) за срок от три месеца, считан от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка, като възлага на квестора да предприеме действия по пълното уреждане на отношенията на „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) с неговите клиенти и към всички държавни и местни органи, налични към датата на отнемане на лиценза му (14.07.2014 г.)

 

Решения от заседание на КФН на 28.06.2017 г.

На заседанието си на 28.06.2017 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Премиер фонд” АДСИЦ, гр. Варна, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия относно искането на  „Премиер фонд” АДСИЦ за издаване на одобрение на замяна на обслужващото дружество.
 
 2. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Фаворит Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Складова Техника” АД от останалите акционери на дружеството.
Обект на настоящото търгово предложение са 5 819 броя акции от капитала на „Складова техника” АД, представляващи 2,06% от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 29,20 лева.
 
3. Откри производство за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД). Назначава Наталия Кумпикова за квестор на „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) за срок от три месеца, считан от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка, като възлага на квестора да предприеме действия по пълното уреждане на отношенията на „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) с неговите клиенти и към всички държавни и местни органи, налични към датата на отнемане на лиценза му (14.07.2014 г.)

 

Новите регламенти на ЕС ще променят структурата на инвестиционните посредници


КФН организира семинар за пазарните участници, на който представи новата правна рамка на основни директиви на ЕС

Днес, 28 юни 2017 г., Комисия за финансов надзор организира семинар за членове на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на управляващите дружество, Асоциация на банките в България, Българска фондова борса и Централен депозитар. Темата на семинара- НОВАТА ПРАВНА РАМКА MiFID II, предизвика голям интерес и над 100 представители на бизнеса участваха в обучението. Семинарът бе открит от Владимир Савов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Той акцентира върху важността на новата правна рамка, която се инициира от Европейския съюз в областта на финансовата сфера и която е с цел предотвратяване на кризисни ситуации и по-голяма защита на потребителите. В рамките на половин ден от 9.00 до 13.00 ч. експертите на КФН  представиха общата законодателна рамка на MiFID II, изискванията към дейността на Инвестиционните Посредници/ИП/, както и изискванията към акционери и съдружници с квалифицирани дялови участия в ИП, спецификата на обвързаните агенти, както и изискванията за отчетност на сделките с финансови инструменти съгласно MiFID II. Димитър Койчев, директор на „Международно сътрудничество“, посочи световната финансова криза като основна причина, довела до преминаването от директиви към регламенти, които имат пряко действие в съответните европейски страни и не е необходимо да се транспонират в съответното законодателство. Това налага познаването им от страна на бизнеса и именно затова КФН инициира серия от семинари, насочени към пазарните участници, на които да бъдат представени новите моменти в законодателството, произтичащи от членството на България в ЕС.
Димитър Койчев обясни, че от началото на 2018 г. ще започнат да се прилагат в практиката редица нормативни актове, произтичащи от членството на България в ЕС, като:
  • Регулаторната рамка MiFID II (две директиви и повече от 30 регламента);
  • Регламента за прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (Регламент за репо сделките);
  • Регламента относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове (Регламент за бенчмарковете);
Това законодателство ще има сериозен практически ефект върху сектора на търговията с ценни книжа и по-конкретно MiFID II ще предизвика съществени промени в огранизaционната структура на инвестиционните посредници и в системите им за отчетност. Регламентът за репо сделките ще изисква от страните по такива сделки по- високо ниво на прозрачност, а Регламентът за бенчмарковете съдържа изисквания към лицата предоставящи данни и администриращи индекси, използвани като бенчмаркове (например SOFIX). Всичко това налага доброто им познаване от страна на пазарните участници, което ще способства за правилното им прилагане и ще доведе до по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и до по-висока ефективност на пазара на ценни книжа като цяло.
Семинарът протече при голям интерес от страна на инвестиционните посредници, управляващите дружества, представители на Асоциация на банките в България, Българската фондова борса и Централен депозитар и предизвика множество конкретни въпроси, свързани с новото законодателство.

Решения от заседание на КФН на 26.06.2017 г.

На заседанието си на 26.06.2017 г. КФН реши:
 
1. Отказва да издаде лиценз на „Етика Глобал Маркетс” ЕООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
2. Отказва да издаде лиценз на „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

3. Отказва да издаде лиценз  на „Амеко Кепитъл Маркетс” ЕООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
4. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от Маркар Татеос Ширинян за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД, гр. София, на акции от капитала на „Метрон” АД, гр. София.
Обект на настоящото предложение за изкупуване са 5 229 броя акции от капитала на „Метрон” АД, представляващи 0,52 % от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от предложителя, е 6,50 лева.
 
5. Изпраща писмо на ИП „Плюс500БГ“ ЕАД (в процес на учредяване), с което изисква от дружеството да представи допълнително документи и да отстрани констатираните несъответствия във връзка с искането му за издаване на лиценз като инвестиционен посредник.
 
6. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан” АД с искане на допълнителна информация относно постъпило заявление за утвърждаване на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „БУЛ ОДИТ” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Застрахователна компания Юроамерикан” АД.
 
7. Отказва утвърждаването на „МАЗАРС“ ООД и „БЕТИ ОДИТ” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.
 
8. Упълномощава председателя на Комисията за финансов надзор да подпише изменение № 3 на споразумението за делегиране с Европейския орган за ценни книжа и пазари относно ИТ проектите TRACE и FIRDS.
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 26.06.2017 г.

На заседанието си на 26.06.2017 г. КФН реши:

 
1. Отказва да издаде лиценз на „Етика Глобал Маркетс” ЕООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
2. Отказва да издаде лиценз на „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

3. Отказва да издаде лиценз  на „Амеко Кепитъл Маркетс” ЕООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
4. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от Маркар Ширинян за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД, гр. София, на акции от капитала на „Метрон” АД, гр. София.
Обект на настоящото предложение за изкупуване са 5 229 броя акции от капитала на „Метрон” АД, представляващи 0,52 % от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от предложителя, е 6,50 лева.
 
5. Изпраща писмо на ИП „Плюс500БГ“ ЕАД (в процес на учредяване), с което изисква от дружеството да представи допълнително документи и да отстрани констатираните несъответствия във връзка с искането му за издаване на лиценз като инвестиционен посредник.
 
6. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан” АД с искане на допълнителна информация относно постъпило заявление за утвърждаване на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „БУЛ ОДИТ” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Застрахователна компания Юроамерикан” АД.
 
7. Отказва утвърждаването на „МАЗАРС“ ООД и „БЕТИ ОДИТ” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.
 
8. Упълномощава председателя на Комисията за финансов надзор да подпише изменение № 3 на споразумението за делегиране с Европейския орган за ценни книжа и пазари относно ИТ проектите TRACE и FIRDS.

 
 
 

Решения от заседание на КФН на 23.06.2017 г.

На заседанието си на 23.06.2017 г. КФН реши:
 
1. Отнема издадения на “Позитива” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и назначава квестори на дружеството.
 
2. Отказва да издаде лиценз на „Лидиа Еф Екс” ООД (в процес на учредяване)
за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
3. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Матадор Прайм” OOД, с което изиска от дружеството да представи допълнителни документи, а именно нотификационни форми на български и английски език, във връзка с намерението на „Матадор Прайм” OOД да извършва инвестиционна дейност на територията на Унгария и Италия при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон.
                                 
4. Утвърждава „ БДО България“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.
 
5. Утвърждава „БДО България” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД.
 
6. Утвърждава „БДО България“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД.
 
7. Утвърждава „БДО България“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” АД.
 
8. Съгласува избора на одиторите „Захаринова и партньори” ООД и „Атлас одитинг“ ООД за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОД „Топлина” АД и управляваните от него фондове.
 
9. Прие на второ четене Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация. Правилникът е публикуван на страницата на КФН и ще бъде обнародван в Държавен вестник.