Стартира нов Online портал – Застрахователни агенти


На 17.07.2017 г. стартира нов Online портал – Застрахователни агенти, чрез който Застрахователните дружества ще подават данни за договорите на застрахователните си агенти.
Първоначалната регистрация на застрахователните дружества, потребители на системата, ще започне от 01.07.2017 г., през интернет страницата на КФН, раздел е-Портали – Застрахователни агенти- https://zagenti.fsc.bg/login.php?wrong=2
Заявлението за регистрация на потребител трябва да се попълни, подпише, подпечата и да се изпрати сканирано копие на e-mail delovodstvo@fsc.bg. Комисията за финансов надзор ще предостави на регистрираните дружества потребителско име и парола за всеки упълномощен потребител.
Застрахователните дружества ще подават файлове с данни за застрахователните си агенти в определения txt формат, подписани с квалифициран електронен подпис, на лицето/лицата, надлежно упълномощено/и за подаване на данните в Online портал – Застрахователни агенти. При подаването на данните трябва да се следват инструкциите, описани в Ръководство за потребителя.
Линкът за достъп до публична част на Регистър Застрахователни агенти ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН, Регистър и справки, Електронен регистър и картотека.
 

КФН организира семинар за пазарните участници, на който представи новата правна рамка на основни директиви на ЕС

Новите регламенти на ЕС ще променят структурата на инвестиционните посредници
 
Днес, 28 юни 2017 г., Комисия за финансов надзор организира семинар за членове на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на управляващите дружество, Асоциация на банките в България, Българска фондова борса и Централен депозитар. Темата на семинара- НОВАТА ПРАВНА РАМКА MiFID II, предизвика голям интерес и над 100 представители на бизнеса участваха в обучението. Семинарът бе открит от Владимир Савов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Той акцентира върху важността на новата правна рамка, която се инициира от Европейския съюз в областта на финансовата сфера и която е с цел предотвратяване на кризисни ситуации и по-голяма защита на потребителите. В рамките на половин ден от 9.00 до 13.00 ч. експертите на КФН  представиха общата законодателна рамка на MiFID II, изискванията към дейността на Инвестиционните Посредници/ИП/, както и изискванията към акционери и съдружници с квалифицирани дялови участия в ИП, спецификата на обвързаните агенти, както и изискванията за отчетност на сделките с финансови инструменти съгласно MiFID II. Димитър Койчев, директор на „Международно сътрудничество“, посочи световната финансова криза като основна причина, довела до преминаването от директиви към регламенти, които имат пряко действие в съответните европейски страни и не е необходимо да се транспонират в съответното законодателство. Това налага познаването им от страна на бизнеса и именно затова КФН инициира серия от семинари, насочени към пазарните участници, на които да бъдат представени новите моменти в законодателството, произтичащи от членството на България в ЕС.
Димитър Койчев обясни, че от началото на 2018 г. ще започнат да се прилагат в практиката редица нормативни актове, произтичащи от членството на България в ЕС, като:

  • Регулаторната рамка MiFID II (две директиви и повече от 30 регламента);
  • Регламента за прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (Регламент за репо сделките);
  • Регламента относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове (Регламент за бенчмарковете);

Това законодателство ще има сериозен практически ефект върху сектора на търговията с ценни книжа и по-конкретно MiFID II ще предизвика съществени промени в огранизaционната структура на инвестиционните посредници и в системите им за отчетност. Регламентът за репо сделките ще изисква от страните по такива сделки по- високо ниво на прозрачност, а Регламентът за бенчмарковете съдържа изисквания към лицата предоставящи данни и администриращи индекси, използвани като бенчмаркове (например SOFIX). Всичко това налага доброто им познаване от страна на пазарните участници, което ще способства за правилното им прилагане и ще доведе до по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и до по-висока ефективност на пазара на ценни книжа като цяло.
Семинарът протече при голям интерес от страна на инвестиционните посредници, управляващите дружества, представители на Асоциация на банките в България, Българската фондова борса и Централен депозитар и предизвика множество конкретни въпроси, свързани с новото законодателство.
Презентациите:
 
MiFID II: Обща законодателна рамка
Изисквания към дейността на ИП съгласно MiFID II
MiFIR: Изисквания за отчитане на сделките
Квалифицирани дялови участия. Обвързани агенти
 
са публикувани в прикачения файл.
 

КФН организира семинар за пазарните участници, на който представи новата правна рамка на основни директиви на ЕС

Новите регламенти на ЕС ще променят структурата на инвестиционните посредници
 
Днес, 28 юни 2017 г., Комисия за финансов надзор организира семинар за членове на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на управляващите дружество, Асоциация на банките в България, Българска фондова борса и Централен депозитар. Темата на семинара- НОВАТА ПРАВНА РАМКА MiFID II, предизвика голям интерес и над 100 представители на бизнеса участваха в обучението. Семинарът бе открит от Владимир Савов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Той акцентира върху важността на новата правна рамка, която се инициира от Европейския съюз в областта на финансовата сфера и която е с цел предотвратяване на кризисни ситуации и по-голяма защита на потребителите. В рамките на половин ден от 9.00 до 13.00 ч. експертите на КФН  представиха общата законодателна рамка на MiFID II, изискванията към дейността на Инвестиционните Посредници/ИП/, както и изискванията към акционери и съдружници с квалифицирани дялови участия в ИП, спецификата на обвързаните агенти, както и изискванията за отчетност на сделките с финансови инструменти съгласно MiFID II. Димитър Койчев, директор на „Международно сътрудничество“, посочи световната финансова криза като основна причина, довела до преминаването от директиви към регламенти, които имат пряко действие в съответните европейски страни и не е необходимо да се транспонират в съответното законодателство. Това налага познаването им от страна на бизнеса и именно затова КФН инициира серия от семинари, насочени към пазарните участници, на които да бъдат представени новите моменти в законодателството, произтичащи от членството на България в ЕС.
Димитър Койчев обясни, че от началото на 2018 г. ще започнат да се прилагат в практиката редица нормативни актове, произтичащи от членството на България в ЕС, като:

  • Регулаторната рамка MiFID II (две директиви и повече от 30 регламента);
  • Регламента за прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (Регламент за репо сделките);
  • Регламента относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове (Регламент за бенчмарковете);
Това законодателство ще има сериозен практически ефект върху сектора на търговията с ценни книжа и по-конкретно MiFID II ще предизвика съществени промени в огранизaционната структура на инвестиционните посредници и в системите им за отчетност. Регламентът за репо сделките ще изисква от страните по такива сделки по- високо ниво на прозрачност, а Регламентът за бенчмарковете съдържа изисквания към лицата предоставящи данни и администриращи индекси, използвани като бенчмаркове (например SOFIX). Всичко това налага доброто им познаване от страна на пазарните участници, което ще способства за правилното им прилагане и ще доведе до по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и до по-висока ефективност на пазара на ценни книжа като цяло.
Семинарът протече при голям интерес от страна на инвестиционните посредници, управляващите дружества, представители на Асоциация на банките в България, Българската фондова борса и Централен депозитар и предизвика множество конкретни въпроси, свързани с новото законодателство.

Презентациите:
 
MiFID II: Обща законодателна рамка
Изисквания към дейността на ИП съгласно MiFID II
MiFIR: Изисквания за отчитане на сделките
Квалифицирани дялови участия. Обвързани агенти
 
са публикувани в прикачения файл.

Новите регламенти на ЕС ще променят структурата на инвестиционните посредници

Днес, 28 юни 2017 г., Комисия за финансов надзор организира семинар за членове на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на управляващите дружество, Асоциация на банките в България, Българска фондова борса и Централен депозитар. Темата на семинара- НОВАТА ПРАВНА РАМКА MiFID II, предизвика голям интерес и над 100 представители на бизнеса участваха в обучението. Семинарът бе открит от Владимир Савов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Той акцентира върху важността на новата правна рамка, която се инициира от Европейския съюз в областта на финансовата сфера и която е с цел предотвратяване на кризисни ситуации и по-голяма защита на потребителите. В рамките на половин ден от 9.00 до 13.00 ч. експертите на КФН  представиха общата законодателна рамка на MiFID II, изискванията към дейността на Инвестиционните Посредници/ИП/, както и изискванията към акционери и съдружници с квалифицирани дялови участия в ИП, спецификата на обвързаните агенти, както и изискванията за отчетност на сделките с финансови инструменти съгласно MiFID II. Димитър Койчев, директор на „Международно сътрудничество“, посочи световната финансова криза като основна причина, довела до преминаването от директиви към регламенти, които имат пряко действие в съответните европейски страни и не е необходимо да се транспонират в съответното законодателство. Това налага познаването им от страна на бизнеса и именно затова КФН инициира серия от семинари, насочени към пазарните участници, на които да бъдат представени новите моменти в законодателството, произтичащи от членството на България в ЕС.
Димитър Койчев обясни, че от началото на 2018 г. ще започнат да се прилагат в практиката редица нормативни актове, произтичащи от членството на България в ЕС, като:
  • Регулаторната рамка MiFID II (две директиви и повече от 30 регламента);
  • Регламента за прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (Регламент за репо сделките);
  • Регламента относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове (Регламент за бенчмарковете);
Това законодателство ще има сериозен практически ефект върху сектора на търговията с ценни книжа и по-конкретно MiFID II ще предизвика съществени промени в огранизaционната структура на инвестиционните посредници и в системите им за отчетност. Регламентът за репо сделките ще изисква от страните по такива сделки по- високо ниво на прозрачност, а Регламентът за бенчмарковете съдържа изисквания към лицата предоставящи данни и администриращи индекси, използвани като бенчмаркове (например SOFIX). Всичко това налага доброто им познаване от страна на пазарните участници, което ще способства за правилното им прилагане и ще доведе до по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и до по-висока ефективност на пазара на ценни книжа като цяло.
Семинарът протече при голям интерес от страна на инвестиционните посредници, управляващите дружества, представители на Асоциация на банките в България, Българската фондова борса и Централен депозитар и предизвика множество конкретни въпроси, свързани с новото законодателство.

Съобщение относно отнемане на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Позитива” АД и назначаване на квестори

С Решение № 901-ИП от 23.06.2017 г. КФН на основание 13, ал. 1, т. 5 и т. 10 от Закона за комисията за финансов (ЗКФН) във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и 3 и 4 и чл. 20, ал. 1, т. 3 и чл. 118, ал. 1, т. 6 във връзка чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗПФИ взе решение за отнемане на издадения на „Позитива“ АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Михайлов Полинчев с адрес за кореспонденция: гр. София, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2 и със срок до назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик или изчерпване на всички активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не повече от 3 месеца. Квесторите вземат решения с единодушие и упражняват правомощията си съвместно.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

THE WORLD BANK DETERMINES THE FINANCIAL INDEPENDENCE OF THE FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION AS THE MOST EFFECTIVE MEASURE TO INCREASE THE CAPACITY OF THE REGULATOR

The World Bank published its conclusions from the finalized Financial Sector Assessment Program (FSAP). The report recommends a number of measures to increase the administrative and supervisory capacity of the FSC.
The World Bank indicates the guarantee of the Commission’s independence from the government as the most critical issue faced by the FSC. The Bank recommends FSC to fund its operation by way of supervision levies collected by the supervised entities, which will guarantee its objective work and increase its administrative and expert capacity.
The World Bank also makes a number of other recommendations of a diverse nature to improve the FSC activity – for example, switching to risk-based supervision, structural changes within the Commission etc.
Part of the report is also an Action Plan which identifies concrete steps to implement the recommendations made. The FSC accepts the envisaged measures and has even started to work on the implementation of some of them.
The full text of the Report could be reached on the World Bank official web site at
http://documents.worldbank.org/curated/en/329651497971488036/Bulgaria-Insurance-and-pensions-supervision-technical-note

THE WORLD BANK DETERMINES THE FINANCIAL INDEPENDENCE OF THE FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION AS THE MOST EFFECTIVE MEASURE TO INCREASE THE CAPACITY OF THE REGULATOR

The World Bank published its conclusions from the finalized Financial Sector Assessment Program (FSAP). The report recommends a number of measures to increase the administrative and supervisory capacity of the FSC.
The World Bank indicates the guarantee of the Commission’s independence from the government as the most critical issue faced by the FSC. The Bank recommends FSC to fund its operation by way of supervision levies collected by the supervised entities, which will guarantee its objective work and increase its administrative and expert capacity.
The World Bank also makes a number of other recommendations of a diverse nature to improve the FSC activity – for example, switching to risk-based supervision, structural changes within the Commission etc.
Part of the report is also an Action Plan which identifies concrete steps to implement the recommendations made. The FSC accepts the envisaged measures and has even started to work on the implementation of some of them.
The full text of the Report could be reached on the World Bank official web site at
http://documents.worldbank.org/curated/en/329651497971488036/Bulgaria-Insurance-and-pensions-supervision-technical-note

СВЕТОВНАТА БАНКА ОПРЕДЕЛЯ ФИНАНСОВАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАСОВ НАДЗОР КАТО НАЙ-ЕФЕКТИВНАТА МЯРКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА РЕГУЛАТОРА

Световната банка публикува заключенията си от приключилата Програма за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment Program – FSAP). В доклада се препоръчват редица мерки за повишаване на административния и надзорния капацитет на КФН.
Като най-критичен проблем пред КФН от Световната банка посочват гарантирането на независимостта на комисията от правителството. От банката препоръчват КФН да се издържа от събраните от поднадзорните лица такси, което ще гарантира обективната й работа и ще повиши административния й и експертен капацитет.
Световната банка отправя и голям брой други препоръки за подобряване на дейността на КФН от най-разнообразен характер – например, преминаване към риск-базиран надзор, структурни промени в рамките на комисията и други.
Част от доклада е и План за действие, който посочва конкретни стъпки за реализиране на направените препоръки. КФН приема набелязаните мерки и дори вече е започнала работа по прилагането на някои от тях.
Пълният текст на доклада може да намерите на уеб-сайта на Световната банка на адрес
http://documents.worldbank.org/curated/en/329651497971488036/Bulgaria-Insurance-and-pensions-supervision-technical-note

Съобщение относно стартиране на функционалност за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на по §1Д от ДР на ЗППЦК

От 19-ти юни 2017 г. стартира приложение за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в електронния модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д”.
Съгласно § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), разпоредбите на глава шеста „а“ от ЗППЦК за разкриване на информация се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като е предвидено изключение за предприятия, които отговарят на два от трите критерии, посочени в ал. 2 на разпоредбата, за които изискването не намира приложение.
С оглед осигуряване на възможност за изпълнение на законовите изисквания неприсъствено и по електронен път Комисията за финансов надзор (КФН) отделя в самостоятелен модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д” – функционалност за получаване и обработка на кореспонденцията, обслужваща бизнес процесите по приемането и оповестяването на информация от страна на дружествата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК.
Достъпът до модула „Е-РЕГИСТЪР 1Д” и неговата функционалност ще бъде възможен след надлежна регистрация на задължените лица. Регистрацията се осъществява след одобрение на подадена заявка за достъп до системата. След подаване на заявката за регистрация и обработката ѝ от страна на КФН заявителят ще получи електронно уведомление на предоставения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомлението ще съдържа информация за успешната регистрация на заявителя или мотивиран отказ за нейното осъществяване.
Пълната функционалност на модула ще бъде активирана след 17.07.2017 г. Модулът ще бъде достъпен чрез електронната страница на КФН на адрес http://www.fsc.bg/bg/e-portali/registar-1d/, където в секция e-Портали е обособена подсекция Е-Регистър-1Д.
Публичният достъп до разкритата чрез модула информация ще се осигурява чрез официалната електронна страница на КФН посредством активна връзка към данните от него.
За работата с приложението за регистрация/дерегистрация на модула „Е-Регистър 1Д“ на разположение на лицата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК и подлежащи на регистрация в модула, в секцията на модула е налично подробно ръководство в електронен формат.
 

Decision of the meeting of the FSC Board from June 16, 2017

At its meeting as of June 16, 2017 FSC decided

To prohibit the free disposal of the assets of Nadejda JSC Insurance Company for a period of one month from the moment of the issue of this decision, with regard to the established violations of the legal framework related to the formation of the technical provisions, as well as due to the ascertained breach of the minimum capital requirements by the above mentioned company.

To prohibit to Nadejda JSC Insurance Company, for a period of one month from the date of receipt of this decision, to conclude new insurance or reinsurance contracts on all classes of insurance, to extend the term of the concluded contracts and to expand the coverage thereof.

To appoint for one month Rozalina Gradinarova-Stoyanova as administrator of Nadejda JSC Insurance Company. The administrator shall perform all functions and have all authority in relation to management and representation of Nadejda JSC Insurance Company, including the functions as an employer. The administrator shall establish the financial situation of the undertaking, remove the violations and manage the undertaking  in the interest of the insured persons and the beneficiaries. The authority of the administrator shall not be limited by the Statute of the Insurer. Notwithdstanding her statutory authority, the administrator shall be appointed with the main task of establishing the financial situation of Nadejda JSC Insurance Company.