Съобщение на КФН

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”, с решение на председателя на Комисията за финансов надзор от 14.12.2015г. за изпълнител на поръчката е определено Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец ноември две застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 ноември 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 498.     
През месец ноември 21 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 7 са преустановили дейност. Към 30 ноември 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2043.    
През ноември няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 ноември 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.      
През месец ноември двама застрахователни посредници със седалище на територията на Република България са заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на правото на установяване. Към 30 ноември 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 39.                 
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Въпроси и отговори във връзка с капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор, в рубрика „Регистри и справки”, раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, подраздел „Указания и други” са публикувани отговори по зададени въпроси от инвестиционни посредници и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници във връзка с прилагането на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници и попълване на отчетните форми.

http://www.fsc.bg/bg/registri-i-spravki/kapitalova-adekvatnost-i-likvidnost-na-investitsionnite-posrednitsi/ukazaniya-i-drugi/

Резултати от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 21.11.2015 г.

На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 28/10 май 2006 г. за условията за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, Комисията за финансов надзор оповестява резултатите от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 21.11.2015 г., както следва:

 

 
Три имена
 
 
Брой точки
1.  Нани Александров Аврейски /издържал/
2.  Даниел Любомиров Неделчев /издържал/
3.  Нели Тодорова Димкин  /издържала/
4.  Иринея Иванова Ангелова  /неиздържала/
5.  Спаска Рашкова Рашкова /издържала/
6.  Ирина Димитрова Цветанова  /издържала/
7.  Сабина Зейнулова Владикин  /неиздържала/
8.  Малинка Димитрова Николова /издържала/
9. Васил Йорданов Петров /издържал/

Съобщение от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Европейският орган за ценни  книжа и пазари (ESMA) набира кандидати, които да представляват интересите на участниците на финансовите пазари, като вземат участие в Групата на пазарни участници за ценни книжа (SMSG).
За допълнителна информация: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-seeks-candidates-its-stakeholder-representative-group?t=326&o=home

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2015 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2015 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През третото тримесечие на 2015 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 47 910 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 41 776 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2015 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 89 678 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2015 г. са общо 128 930. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 287 740 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2015 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Съобщение на КФН

Днес, 4 декември 2015 г., 11 часа, в Комисията за финансов надзор, се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”. На заседанието, в присъствието на упълномощен представител на участника Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг”, публично и открито беше отворен плик № 3 от представената оферта. Ценовото предложение, направено от участника, е в размер на 1 359 302 лв. без ДДС. Комисията за провеждане на процедурата продължава своята работа по реда на Закона за обществените поръчки.

Данни за застрахователния пазар към 31.10.2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец октомври на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Информация от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува две публични изявления, които касаят общите европейски приоритети относно правоприлагането във връзка с годишните финансови отчети за 2015 г.  и повишаването на качеството на оповестяванията в годишните финансови отчети за 2015 г.
 
В публичното изявление за общите европейски приоритети относно правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2015 г., които включват следните основни теми: 
– влияние на условията на финансовите пазари върху финансовите отчети;
– отчет за паричните потоци и съответните оповестявания и
– оценяване на справедливата стойност и съответните оповестявания.
 
Във второто публично изявление на ЕSMA –  относно качеството на оповестяванията във финансовите отчети за 2015 г., се набляга на нуждата от подобряване на качеството на оповестяваната във финансовите отчети информация. ESMA би искала да наблегне на нуждата от сбити и ясни оповестявания, фокусирани върху относимите и специфични факти за съответното предприятие, които са необходими за разбиране на финансовото му състояние.
 
Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в посочените две публични изявления на ESMA при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2015 г.
 
При прегледа на ГФО за 2015 г. ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе изисквания на публикуваните публични изявления. При откриването на съществени несъответствия ще се предприемат съответните мерки.
 
Пълните текстове на двете публични изявления на ESMA можете да намерите тук:

ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно oбщи европейски приоритети във връзка с правоприлагането спрямо годишните финансовите отчети за 2015 г.
 
ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно повишаване на качеството на оповестяванията в годишните финансови отчети за 2015 г.