Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2018 г.

Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери към 30.06.2018 г., възлиза на 745 590 хил. лв. (617 906 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 20,7%, от които 663 762 хил. лв. (при отчетени 539 371 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и премиен приход от 81 827 хил. лв. (78 534 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.

Приходите от комисиони с включено презастраховане на застрахователните брокери към 30.06.2018 г. възлизат на 122 505 хил. лв. (119 808 хил. лв. към 30.06.2017 г. или една година по-рано), нараствайки с 2,25 % на шестмесечна база.
От всички начислени комисиони 90% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 10% – съответно в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2018 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (50,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (34.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (2,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2018 г. е записан основно по застраховка „Живот” и рента (58,6%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Живот, свързана с инвестиционен фонд” (18,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (14%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2018 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”- 2018 г.

РЕГИСТРИТЕ И САЙТЪТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО


Във връзка с публикация на сайта на телевизия БТВ, тиражирана от много други медии, Комисията за финансов надзор /КФН/ обявява, че публичните регистри и сайтът на  КФН работят безпроблемно. В момента се работи по изграждането на нов сайт на комисията, тъй като старият не е модернизиран от доста дълго време. С тази цел се извършват технически операции, поради които днес, 24.8.2018 г., за около час е бил недостъпен един от порталите, а именно „Електронен регистър и картотека“. След приключването на техническите действия достъпът до портала е възстановен и в момента той работи безпроблемно.
Нито за момент не е имало проблем с достъпа до решенията на комисията, в което всеки потребител може да се убеди и в момента на адрес
 
http://www.fsc.bg/bg/administrativni-dokumenti/resheniya/
 
Намираме за некоректни и манипулативни внушенията, които се съдържат в заглавието на БТВ, и опитите за аналогия с проблемите на Търговския регистър.

Европейският орган за ценни книжа и пазари подновява забраната за бинарни опции за още три месеца

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) постигна споразумение за подновяване на забраната за извършване на маркетинг, разпространение или продажба на бинарни опции на непрофесионални клиенти в сила от 2 юли, която ще бъде удължена от 2 октомври 2018 г. с още три месеца. ЕОЦКП реши също така да изключи ограничен брой продукти от обхвата на мерките.
ЕОЦКП задълбочено обсъди необходимостта от удължаване на мерките за намеса, които понастоящем действат. ЕОЦКП счита, че продължава да е налице значително безпокойство по отношение на защитата на инвеститорите във връзка с предлагането на бинарни опции на непрофесионални клиенти. Поради това взе решение да поднови забраната от 2 октомври.
В хода на прегледа на мерките за намеса ЕОЦКП обсъди специфичните характеристики на бинарните опции, които понастоящем попадат в обхвата на мерките. По отношение на определени бинарни опции бяха идентифицирани специфични характеристики, които намаляват риска от увреждане на интересите на инвеститора, а именно:

 • достатъчно дълъг срок – най-малко 90 дни;
 • приложен към тях проспект;
 • цялостни гаранции от разпространителя или друго юридическо лице, което е в една група с разпространителя.

ЕОЦКП е на мнение, че при бинарна опция, която се ползва от едновременното наличие на тези три критерия, съществува по-малка вероятност да се породи значително безпокойство за защитата на инвеститора.
В допълнение към горното, изключение от забраната се прави по отношение на продуктите, при които в края на срока има едно от двете предварително уговорени плащания, нито едно от които не е по-малко от първоначалното вложение на клиента. Плащането по такъв вид бинарна опция би могло да бъде по-ниско или по-високо, но и в двата случая вложителите няма да загубят пари спрямо цялостната си инвестиция. При положение че капиталът на вложителя не е поставен в рисково положение, тези продукти следва изрично да бъдат изключени.
 
Ето защо, ЕОЦКП взе решение да извади от обхвата на подновената забрана следните бинарни опции:

 • бинарна опция, за която по-ниската от двете предварително определени фиксирани суми е най-малко равна на общото плащане, извършено от непрофесионален клиент за бинарната опция, включително всякакви комисионни, такси за трансакции и други свързан разходи;

и

 • бинарна опция, която отговаря едновременно на следните три (3) условия:

(a) срокът от издаването й до падежа й е най-малко деветдесет (90) календарни дни;
(б) проспектът е изготвен и одобрен в съответствие с Директивата за проспектите (2003/71/EC) и е достъпен за обществеността;
 и
(в) бинарната опция не излага на пазарен риск доставчика по време на срока на бинарната опция и доставчикът или някое от дружествата от неговата група не реализират печалби или загуби от бинарната опция освен оповестените преди това комисионни, такси за трансакции или други свързани такси.
ЕОЦКП ще продължи да наблюдава тези продукти по време на периода на забраната. Решението за подновяване на забрана е взето на 22 август 2018 г. от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП.
Последващи стъпки
ЕОЦКП възнамерява да приеме мярката за подновяване на официалните езици на ЕС през следващите седмици, след което ЕОЦКП ще публикува официално известие на своя уебсайт. След това мярката ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще започне да се прилага от 2 октомври 2018 г. за период от три месеца.
 
 
 

Комисията за финансов надзор никога не е била информирана от г-жа Ралица Агайн-Гури относно рисковете, свързани с фалита на застрахователна компания „Olympic Insurance Co. Ltd“


Изненадани сме от изявленията на г-жа Ралица Агайн-Гури пред медиите днес, 22.8.2018 г., в които се отправят внушения спрямо председателя и членовете на Комисията за финансов надзор /КФН/. В тази връзка КФН  заявява следното:

Не са били внасяни каквито и да е писмени сигнали, представляващи анализ и предупреждения за възможните рискове, свързани  със ситуацията около ЗК „Олимпик“ – Кипър. Като заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, Ралица Агайн-Гури никога и по никакъв начин не е предупреждавала останалите членове на КФН и/или председателя на комисията за евентуални рискове относно фалита на ЗК „Олимпик“ – Кипър. Не беше предоставен анализ  и оценка за възможните неблагоприятни последствия от фалита на кипърската компания. Вариант с фактология относно ЗК „Олимпик“ – Кипър беше качен в деловодната система на КФН едва в петък, 17.8.2018 г.  КФН до този момент въобще не разполага с доклада, който Ралица Агайн-Гури представи в Народното събрание. Голяма част от изнесените пред народните представители факти бяха абсолютно нови и непознати до този момент и за нас.

Съгласно поправките в Закона за КФН, които са в сила от началото на годината, заместник-председателите на комисията имат пълна независимост в ресорите, за които носят отговорност, а решенията се взимат колективно, като председателят е „пръв между равни“.

Недоумяваме за каква липса на комуникационна  стратегия и  грижа за потребителите говори г-жа Агайн, след като в разгара на кризата от 1-ви до 15-ти август 2018 година тя беше в платен годишен отпуск и практически доста далеч от обстановката, в която работеше КФН.

Правим това изявление с цел да се запази репутацията на Комисията за финансов надзор като институция. Отговор на въпроса за отговорността или липсата на такава относно предприети действия или допуснати бездействия по повод прекратяване на дейността на клона на ЗК „Олимпик“ в България очакваме да бъде получен от назначената от прокуратурата проверка на заместник-председателя, ръководещ управление Застрахователен надзор на  КФН, и на самото управление.

На управление Застрахователен надзор е възложено да извърши детайлен анализ на рисковете в сектора, за който отговаря.

Комисията за финансов надзор уверява засегнатите клиенти на ЗК „Олимпик“, че ще положи всички усилия в рамките на предоставените й от закона правомощия да защити техните интереси и да ги информира своевременно относно правата им и процедурите за защита на тези права.

Владимир Савов ще изпълнява правомощията на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

На свое извънредно заседание на 21 август 2018 г. Комисията за финансов надзор (КФН) определи  Владимир Савов – член на КФН за заместник, който да изпълнява правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, до встъпване в длъжност на избран от Народното събрание нов заместник-председател. Решението на КФН е във връзка с решение на Народното събрание от 21 август 2018 г. за предсрочно прекратяване на мандата на  Ралица Агайн-Гури – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Назначаване на предварителен ликвидатор на „Olympic Insurance Co. Ltd“

На основание чл. 624, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани страни за следното:

Съгласно разпоредбите на чл. 320 (1) от Законите за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016 и 2017 г. компетентният орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Кипър с Решение от 10 август 2018 г. е назначил г-н Pavlos Nacouzi от дружеството „Mazars Ltd“ за предварителен ликвидатор на „Olympic Insurance Co. Ltd“.

Адресът на ликвидатора е следният: Tlais Tower, 2 Romanos Street, 1 Floor, 1070 Nicosia, Cyprus.

Ликвидаторът е назначен със следните функции:
 

 • Да предприеме необходимите действия за защита на активите и за поддържане на статута на компанията;
 • Да поеме под своя контрол и управление всички права на собственост и правата, които компанията притежава или вероятно притежава;
 • Да представлява и да обвързва с действията си компанията;
 • Да предприема всички необходими действия във връзка с прекратяването на всички договори по общо застраховане, които компанията е сключила;
 • Да извършва всички други действия, които са предвидени в законите на Република Кипър по отношение на дейността на предварителния ликвидатор.
   
Периодът, за който е назначен г-н Pavlos Nacouzi като предварителен ликвидатор, изтича едновременно с назначаването на ликвидатор на компанията от съда.

В съответствие с разпоредбите на чл. 323 от Законите за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016 и 2017 г. с публикуването на назначаването на предварителния ликвидатор в Официалния вестник на Кипър застрахователните договори, сключени от компанията, се прекратяват.   
По отношение на посочените по-горе мерки е публикувано съобщение на английски език на интернет страницата от компетентния орган на Кипър, което е достъпно на следния интернет адрес: http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201808/430/editor/olympic_liquidator_eng_translation.pdf.   

Appointment of provisional liquidator of “Olympic Insurance Company Ltd”

In accordance with Article 624, Para. 3 in relation to Para. 2 of the Code on Insurance the Financial Supervision Commission informs all interested parties about the following:

Based on the provisions of Article 320 (1) of the Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues Laws of 2016 and 2017 the competent authority of Cyprus with a Decision from 10 August 2018 appointed Mr. Pavlos Nacouzi, of Mazars Ltd as provisional liquidator of "Olympic Insurance Company Ltd".

The address of the liquidator is: Tlais Tower, 2 Romanos Street, 1 Floor, 1070 Nicosia, Cyprus.
 

The liquidator is appointed with the following terms:

 • To take the necessary steps to protect the assets and maintain the status of the company.
 • To take under his control or custody all ownership and conductive rights the company is entitled to or appears to be entitled to.
 • To represent and bind the company.
 • To take all necessary actions in relation with the termination of all non-life insurance contracts of the company.
 • To carry out all other actions provided by the laws of the Republic of Cyprus for the provisional liquidator.
The appointment period of Mr. Pavlos Nacouzi as provisional liquidator expires simultaneously with the appointment of the liquidator of the company by the Court.
In accordance with the provisions of Article 323 of the Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues Laws of 2016 and 2017, with the publication of the above appointment of the provisional liquidator in the Official Gazette of the Republic of Cyprus, the insurance contracts of the company are terminated.

In relation to the abovementioned measures a communication in English language was published on the website of the Cyprus competent authority. The communication can be accessed on the following link:

http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201808/430/editor/olympic_liquidator_eng_translation.pdf.      

Очаква се информация от Кипър как ще се изплащат обезщетенията на застрахованите в ЗК „Олимпик“

Пълен текст на интервю с Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, взето от БНТ на 16.08.2018 г.
 
Какви са правата на хората, които имат застраховки в ЗК „Олимпик“? Как могат да си потърсят обезщетенията или да си върнат частта от премията?

Въпросът има две страни. Едната е свързана с неизтеклата част от полиците, които ще бъдат прекратени на 17 август. Хората имат право да получат остатъка от внесените от тях премии, имат право да си получат парите обратно, но това ще се случи в рамките на общата процедура по ликвидация на застрахователя, който е кипърски. Другата важна страна е свързана с изплащането на обезщетенията. Тези хора трябва да знаят, че ще си получат обезщетенията. Очакваме допълнителна информация от надзорния орган по застраховането на Република Кипър, който в случая изцяло администрира процедурата по ликвидация и отнемането на лиценза на застрахователя и трябва да ни уведоми, какви ще бъдат приложимите механизми при изплащането на обезщетения. При всички положения хората ще бъдат обезщетени. Това е предвидено и според кипърското законодателство.

 
Към кого трябва да се обръщат хората, за да бъдат компенсирани, към Вас или към „Олимпик“? Трябва ли да подават заявление в КФН, за да бъдат покрити разходите им от Гаранционния фонд?

Не, към КФН няма защо да се подават заявления. Заявления трябва да се подават в офисите на клона на ЗК „Олимпик“, които все още работят, въпреки че компанията е вече в процедура по ликвидация. Съответно връщането на премиите ще стане в общата процедура по ликвидацията.
 

Ако предположим, че някой от застрахованите в ЗК „Олимпик“ в последния ден от застраховката извърши ПТП, той какво трябва да направи?

При всички положения той трябва да си предяви претенцията пред Олимпик“, за да влезе в списъка на кредиторите. А допълнително за това как ще бъдат плащани обезщетенията чрез системата на гаранционните фондове, ще трябва да получим по-подробни указания от надзора на Кипър, който трябва по-подробно да разясни процедурата и на нас. Изпратили сме запитване и очакваме от тях отговор. Вярвам, че до няколко дни ситуацията ще бъде изцяло изяснена.

 
А какво ще стане, ако на 18.08.2018 г. застрахованите лица в „Олимпик“ до 17-ти, не си сключат нова застраховка?

Ако нямат застраховка и направят ПТП, българският Гаранционен фонд ще плати на потърпевшия, но след това ще предяви регресен иск от виновния водач. Застраховката ГО не е просто задължение, а е добре всеки водач на МПС да я сключва, защото тя го защитава, покрива имуществени и неимуществени щети причинени на трети лица.
От  Гаранционния фонд имаме уверение, че няма да предприемат за момента прекратяване на регистрацията на такива моторни превозни средства, тъй като е възможно през летния месец август много хора да не са разбрали, че трябва да си сключат нова ГО с друг застраховател. Ще бъде проявено разбиране за това, че е необходимо повече време за хората.

 
Имате ли данни колко са застраховките в клона на ЗК „Олимпик“ в момента и кои от тях са на разсрочено плащане?

Към 17.08.2018 г., съгласно данни на Гаранционния фонд, действащите полици по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са 197 551. От тях 96 658 полици, което е почти половината, са сключени на разсрочено плащане на 3-месечни вноски, а другите – на 6-месечни вноски.  Тези полици се прекратяват автоматично от обявяването в държавния вестник на Република Кипър на назначаването на Временен (предварителен) ликвидатор на застрахователя. Покритието по тези полици се прекратява в 24:00 ч. на тази дата. Клиентите по полиците, сключени на разсрочено плащане, не следва да плащат следващи вноски по тях поради прекратяването на тези полици. Застрахователят служебно разполага с информация за това какви суми трябва да бъдат възстановени на клиентите му по прекратените полици за неизтеклата част от договорите и не е необходимо клиентите да подават искания за това.

 
Знаете ли дали има сигнали, че след 10 май 2018 г. са продавани застраховки "Гражданска отговорност" от „Олимпик“?

Нямаме. Съгласно данните в единната информационна система на Гаранционния фонд, след 10.05.2018 г. няма сключена нито една нова застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от ЗК „Олимпик“. Полиците по тази застраховка се издават само чрез генериране на номер от тази единна информационна система. Ако все пак има хора, на които някой е „издал“ такава полица след 10.05.2018 г., трябва да сигнализират КФН, за да бъде извършена проверка.

 
Има ли някаква връзка между ликвидацията на „Олимпик“ и повишаването на цените по „Гражданска отговорност?

Отговор: Не, в никакъв случай. Повишаването на цените  на застраховката на първо място е свързана с недостиг на премии и съответно на изплащане на обезщетенията, които с времето се повишават, а премиите не изразяват това повишаване. И на второ място, повишението е във връзка с едно тълкувателно решение на Върховния касационен съд отпреди няколко седмици, което разшири значително кръга на лицата, които имат право да получат обезщетение при смърт. Досега обезщетения имаха право да получават само най-близките – съпруг, деца, докато от сега нататък, обезщетения могат да получават братя и сестри, баби и дядовци, лели и чичовци, както и други емоционално свързани с починалия лица. Безспорно това ще се отрази на цената на застраховката и всеки застраховател трябва да направи свой собствен разчет за това с колко допълнително ще му се увеличат разходите при изплащане на обезщетение.

 
А какво става със системата бонус-малус? Тя ще бъде ли въведена и кога?

При всички положения тази система ще заработи. Тази система става все по-важна с оглед на факта, че премиите се повишават и е добре всеки да носи лична отговорност и това да се отрази на цената на застраховката. Добросъвестните водачи да могат да видят ползи от добросъвестното си поведение на пътя. А това какъв ще бъде бонусът и малусът тепърва предстои да бъде решено от работна група, която включва различни институции. Целта е да се създаде  такъв механизъм, който да повлияе на поведението на хората, така че при всяко едно нарушение, което извършват целенасочено на пътя, да знаят, че поради това нарушение, което са извършили, цената на тази застраховка за тях ще бъде съответно по-висока.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2018 г.


Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2018 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2018 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2018 г. е 4 637 594 души, като нараства спрямо 30.06.2017 г. с 2,45 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13 107 047 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 11,80 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие  на 2018 г. възлизат на 92 736 хил. лв. и нарастват с 4,48 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.06.2018 г. е в размер на 33 188 хил. лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2018 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2018 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи / 2018.

Застрахованите по Гражданска отговорност в ЗК Олимпик могат да сключват нови договори с друг застраховател от днес – 15 август 2018

 

Уведомяваме всички, които имат задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в Застрахователна компания Олимпик АД клон България, която ще се прекрати от на 17 август 2018 г.,  че е създадена необходимата организация и Гаранционният фонд е осигурил техническа възможност  за сключване на нови полици с други застрахователи от днес 15 август 2018 г.
Периодът на покритие по новата полица трябва да започва най-рано от 18.08.2018 г. (събота) от 00:00 ч.
Полиците, сключени със Застрахователна компания Олимпик АД, ще осигуряват покритие до 23:59:59 часа на 17 август 2018 г.