Нова пенсионна лицензия


    Днес, 27.05.2021 г., на свое заседание Комисията за финансов надзор, с Решение № 338-ПОД/27.05.2021 г. издаде пенсионна лицензия, на основание чл. 122 от Кодекса за социално осигуряване, на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД (в процес на учредяване).
    Пенсионната лицензия дава право на дружеството да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Разрешението се издава за всеки фонд поотделно.

Комисията за финансов надзор уважи събитието по награждаването на най-успешните застраховател на годината, пенсионно осигурително дружество и застрахователен брокер за 2020 г.


всички
    На 27 май 2021 г. за 13-та поредна година се проведе церемонията по връчването на наградите „Застраховател на годината“, „Пенсионноосигурително дружество на годината“ и „Застрахователен брокер на годината“ за 2020 г. Организатори на церемонията са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) , Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДПО), Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).
Специални гости на церемонията бяха г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, г-н Владимир Савов, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор" и г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика.
В своето обръщение към организаторите и участниците, г-н Бойко Атанасов сподели:
„Когато кризата се разгърна, секторът на застраховането и пенсионното осигуряване имаше от една страна избор да продължи да действа по инерция и по утъпканите, но устойчиви модели като се старае да предотврати евентуални загуби. От друга страна, обаче, пред нас стои изборът да създадем нови начини на опериране на пазара и в отношението с клиентите. Днес ясно виждаме, че участниците на застрахователния и пенсионно осигурителния пазар успяват успешно да се адаптират към предизвикателствата на средата чрез внедряване на все повече дигитални услуги и мобилните финтех приложения, чрез изграждането на организационна култура за работа, в която да се запазят добрите и работещи практики и да се внедряват нови, адекватни за пазара и условията. Вярвам, че двигателят на промяната в сектора е фокус, мисъл, акцент върху конкретни, специално създадени за целеви групи клиенти продукти, защото именно нагласата на мислене и потребностите на хората са решаващи за стабилността на сектора. Днес повече от всякога ние преминаваме от фазата на отговор на кризата към фазата на възстановяване и към фазата на иновации, за да осигурим това, от което потребителите имат най-голяма нужда – сигурност и спокойствие!“
        
    Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов, връчи голямата награда „Застраховател на годината“ в категорията“ Общо застраховане“ на  „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД.застраховател на годината

    Г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" връчи наградата „Пенсионноосигурително дружество на годината" 2020 г. в категорията „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“. Победител стана пенсионно осигурителна компания "Доверие" АД.
ПОД на годината

    Наградата „Застрахователен посредник на годината“ в категорията „Общо застраховане“ бе връчена на "Амарант България" ООД от г-н Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор“.
застр. посредник на годината

    Бяха връчени и три награди от Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ за „Цялостен принос в развитието на  българското застраховане“, „Цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ и „Цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането".
цялостен принос

    Председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов връчи специалната награда "За цялостен принос в развитието на българското застраховане" за 2021 г. на Недялко Чандъров, председател на УС и главен изпълнителен директор на "Булстрад ВИГ". За 2020 г. носителите на приза в категорията са, проф. д-р Стоян Проданов, изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс” АД и ръководител катедра „Финанси” в Стопанска академия – Свищов и Петър Аврамов – зам.-председател на Съвета на Директорите на ЗД ”Евроинс” и председател на Надзорния съвет на „ЗД ЕИГ Ре” АД. Специалната награда "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" за 2021 г. бе присъдена на доц. д-р Бисер Петков, бивш зам.-председател на КФН, бивш управител на НОИ и бивш социален министър, а за 2020 г. призът получи Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ПОК ”Доверие” АД. Наградата "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" за 2021 г. бе дадена на Моника Минкова, управляващ съдружник на ЗБ "Реномия", а за 2020 г. носител на приза е Михаил Антонов, управител на Застрахователен брокер „АВВИ” ООД

    Връчените отличия на церемонията бяха разпределени в 9 категории,  като победителите бяха определени от експертно жури по предварително определени критерии.

    Най-добрите компании за 2020 г. получиха призове в следните категории:

•    Застраховател на годината – Общо застраховане – "ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД
•    Застраховател на годината – Животозастраховане – ЗК "УНИКА ЖИВОТ" АД
•    Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество – "Застрахователно дружество ЕИГ РЕ" ЕАД
•    Пенсионноосигурително дружество на годината – Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ПОК "Доверие" АД
•    Пенсионноосигурително дружество на годината –  Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – ПОД „Алианц България“ АД
•    Пенсионноосигурително дружество на годината – Най-динамично развиващо се дружество – „ПОД – Бъдеще“ АД
•    Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане – "Амарант България" ООД
•    Застрахователен брокер на годината – Животозастраховане – "АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД
•    Застрахователен брокер на годината – Най-динамично развиващо се дружество – ''ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР'' ООД

    За втора поредна година церемонията се проведе онлайн и бе излъчена на живо във фейсбук, като в залата на ВУЗФ присъстваха само отличените компании, организаторите и гостите, които връчваха наградите.

New pension license

Today, 27.05.2021, at its meeting the Financial Supervision Commission, with Decision No. 338-ПОД/ 27.05.2021 issued a pension license, pursuant to Art. 122 of the Social Insurance Code, of the Pension Insurance Company DallBogg: Life and Health EAD (in the process of establishment).

The pension license entitles the company to carry out supplementary pension insurance activities after obtaining permission from the Financial Supervision Commission to manage a supplementary pension insurance fund. The permit is issued for each fund separately.

The FSC Chairman Boyko Atanasov presented an award at the event for awarding “Insurer of the Year”, “Pension Insurance Company of the Year”, “Insurance Broker of the Year” for 2020.

On 27 May 2021 for the 13th consecutive year the award ceremony “Insurer of the Year”, “Pension Insurance Company of the Year” and “Insurance Broker of the Year” for 2020 was held. The organizers of the ceremony are the Higher School of Insurance and Finance (VUZF), Association of Bulgarian Insurers (ABI), Bulgarian Association of Supplementary Pension Insurance Companies (BASPSC), Prof. Rd. Veleslav Gavriyski Foundation and the Bulgarian Association of Insurance Brokers (BAIB).

Special guests at the ceremony were Mr. Boyko Atanasov, Chairman of the Financial Supervision Commission, Mr. Vladimir Savov, Deputy Chairperson of the Financial Supervision Commission, Head of the Insurance Supervision Department, Ms. Diana Yordanova, Deputy Chairperson of the Financial Supervision Commission, Head of the Pension Insurance Supervision Department and Mr. Lazar Lazarov, Deputy Minister of Labour and Social Policy.

In his address to the organizers and participants, Mr. Boyko Atanasov shared:

“When the crisis unfolded, the insurance and pension sector had the choice, on the one hand, to continue to act on momentum and on well-trodden but sustainable models, trying to prevent possible losses. On the other hand, however, we are faced with the choice to create new ways of operating in the market and in relation to customers. Today we clearly see that the participants in the insurance and pension insurance market are successfully adapting to the challenges of the environment by implementing more and more digital services and mobile fintech applications, by building an organizational work culture in which to maintain good and working practices and to introduce new ones, adequate for the market and the conditions. I believe that the driver of change in the sector is focus, thought, emphasis on specific products designed specifically for target groups, because it is the attitude of thinking about people’s needs that is crucial for the stability of the sector. Today, more than ever, we are moving from a crisis response phase to a recovery phase and an innovation phase to provide what consumers need most – security and peace of mind!”

The Chairman of the FSC – Mr. Boyko Atanasov, presented the Grand Prize “Insurer of the Year” in the category “Non-Life Insurance” to DZI Non-Life Insurance EAD. Boyko Atanasov, Chairman of the FSC

Ms. Diana Yordanova, Deputy Chairperson of the FSC, Head of the Pension Insurance Supervision Department, presented the Pension Insurance Company of the Year 2020 award in the category “Supplementary Mandatory Pension Insurance”. The winner was Pension insurance company Doverie AD.

The Insurance Intermediary of the Year award in the Non-Life Insurance category was presented to Amarant Bulgaria OOD by Mr. Vladimir Savov, Deputy Chairperson of the FSC, Head of the Insurance Supervision Department.

Three awards were presented by the Prof. Dr. Veleslav Gavriyski Foundation for Overall Contribution to the development of Bulgarian insurance ”,“ Overall Contribution to the development of Bulgarian Social Insurance” and Overall contribution to the development of insurance intermediation”.

The Chairman of the FSC, Mr. Boyko Atanasov presented the special award for “Overall contribution to the development of Bulgarian insurance” for 2021 to Nedyalko Chandarov, Chairperson of the Board and Chief Executive Officer of Bulstrad VIG.

For 2020 the winners of the prize in the category are Prof. Dr. Stoyan Prodanov, Executive Director of Bull Ins Insurance Company AD and Head of the Finance Department at the Academy of Economics – Svishtov and Petar Avramov – Deputy Chairperson of the Board of The directors of Euroins Insurance Company and Chairperson of the Supervisory Board of IC EIG Re AD. The special award for “Overall contribution to the development of Bulgarian insurance” for 2021 was awarded to Assoc. Prof. Dr. Biser Petkov, former Deputy Chairperson of the FSC, former NSSI Governor and former Minister of Social Affairs, and for 2020 the prize went to Miroslav Marinov, Executive Director of PIC Doverie AD. The award for “Overall contribution to the development of insurance intermediation” for 2021 was given to Monika Minkova, managing partner of IB Renomia, and for 2020 the winner was Mihail Antonov, manager of Insurance Broker AVVI OOD.

The awards presented at the ceremony were divided into 9 categories, and the winners were determined by an expert jury according to pre-determined criteria.

The best companies for 2020 received prizes in the following categories:

  • Insurer of the Year – Non-Life Insurance – DZI – Non-life Insurance EAD
  • Insurer of the Year – Life Insurance – IC UNICA LIFE AD
  • Insurer of the Year – The most dynamically developing company – IC EIG RE EAD
  • Pension Insurance Company of the Year – Supplementary Mandatory Pension Insurance – PIC Doverie AD
  • Pension Insurance Company of the Year – Supplementary Voluntary Pension Insurance – Allianz Bulgaria AD
  • Pension Insurance Company of the Year – The most dynamically developing company – PIC – Future AD
  • Insurance broker of the year – Non-Life Insurance – Amarant Bulgaria OOD
  • Insurance Broker of the Year – Life Insurance – IGN INSURANCE BROKERS OOD
  • Insurance Broker of the Year – The most dynamically developing company – ‘GENERAL BROKER OOD.

For the second year in a row, the ceremony was held online and was broadcast live on Facebook, with only the distinguished companies, organizers and guests presenting the awards in attendance in the hall of VUZF.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2021 г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2021 г. Информацията е обобщена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2021 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2021 г. е 4 829 782 души, като нараства спрямо 31.03.2020 г. с 0,91 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2021 г. са акумулирани нетни активи на стойност 17 844 456 хил. лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2021 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 18,95 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2021 г. възлизат на 58 023 хил. лв. и се увеличават с 13,49 на сто в сравнение с отчетените приходи за съответния период на предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2021 г. е в размер на 18 098 хил. лв.
    Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2021 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2021 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2021.

Results of the supplementary pension insurance activity for the first quarter of 2021

The Social Insurance Supervision Department of the FSC announced the results of the supplementary pension insurance activity for the first quarter of 2021. The information was summarized on the basis of the reports and references submitted by the pension insurance companies to the Financial Supervision Commission. The data on distribution of insured persons by sex and age as of 31.03.2021 have also been published.

The total number of insured persons in the four types of pension funds as of 31.03.2021 is 4,829,782 people, increasing compared to 31.03.2020 by 0.91 per cent.

In the system of the supplementary pension insurance as of 31.12.2021, BGN 17,844,456 thousand of net assets have been accumulated. Compared to the end of the first quarter of 2021, the net assets of pension funds increased by 18.95 percent.

The total revenues of pension insurance companies for the first quarter of 2021 amount to BGN 58,023 thousand and increase by 13.49 per cent compared to the reported revenues for the respective period of the previous year. The net financial result of the companies as of 31.03.2021 amounts to BGN 18,098 thousand.

Detailed information on the results of the supplementary pension insurance activity for the first quarter of 2021 and on the insured persons and the accumulated funds as of 31.03.2021 by sex and age are available in the section: Social Insurance activity / Statistics / Statistics and analysis / 2021.

The lists of insurance companies and insurance intermediaries from EU Member States that have stated their intention to operate on the territory of the Republic of Bulgaria have been updated

For the period 01.04.2021 – 30.04.2021 the FSC has not received any notifications from competent national authorities of EU Member States regarding the intention of insurer companies based in their territory to operate on the territory of the Republic of Bulgaria under the terms of the freedom to provide services or right of establishment (through a branch). For the same period the FSC received 1 (one) notification regarding the withdrawal of intention of an insurer based in its territory to operate on the territory of the Republic of Bulgaria under the terms of the freedom to provide services.

During the period, the FSC received notifications from the competent EU supervisory authorities regarding the intention of 23 (twenty-three) insurance intermediaries based in EU Member States to carry out insurance intermediation activities on the territory of the Republic of Bulgaria under the terms of freedom to provide services, as well as 3 (three) notifications for termination of the activity of insurance mediation on the territory of the Republic of Bulgaria under the terms of the freedom to provide services.

As of 30.04.2021, the number of insurers based in other EU Member States which have notified the FSC of their intention to operate on the territory of the Republic of Bulgaria amounts to 427 (four hundred and twenty-seven). At the same date, the insurance intermediaries which intend to carry out insurance intermediation activities on the territory of the Republic of Bulgaria are 2,271 (two thousand two hundred and seventy-one).

During the period, the FSC sent 1 (one) notification to the competent supervisory authorities of an EU Member State regarding the intention of an insurer based in the Republic of Bulgaria to operate on their territory under the terms of freedom to provide services and 1 (one) notification of withdrawal of the intention of an insurer based in the Republic of Bulgaria to carry out insurance activity on the territory of another Member State.

As of the end of April, the total number of insurance companies based in the Republic of Bulgaria which have stated their intention to carry out insurance activities on the territory of other EU Member States under the terms of freedom to provide services, remains 18.

For the period 01.04.2021 – 30.04.2021 the FSC has sent 1 (one) notification to the competent national authority of an EU Member State regarding the intention of an insurance broker based in its territory to carry out insurance intermediation under the terms of the freedom to provide services. As of 30.04.2021, the total number of insurance intermediaries based in the Republic of Bulgaria which have declared their intention to carry out insurance intermediation activities on the territory of EU Member States, remains 52.

The updated lists of notifications are available on the FSC website in the section “Supervised entities” – “Notifications”.

Актуализирани са списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България


    За периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г. в КФН нe е получавано уведомление от компетентни национални органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователни дружества със седалище на тяхна територия да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез клон). За същия период e получено 1 (едно) уведомление относно оттеглянето на намерението на застраховател със седалище на нейна територия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    За периода в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на 23 (двадесет и три) застрахователни посредника със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 3 (три) уведомления за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към 30.04.2021 г. броят на застрахователите със седалище в други държави членки на ЕС, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България, възлиза на 427 (четиристотин двадесет и седем). Към същата дата застрахователните посредници, които имат намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2 271 (две хиляди двеста седемдесет и един).
    За периода КФН е изпратила 1 (едно) уведомление до компетентните надзорни органи на държава членка на ЕС относно намерението на застраховател със седалище в Република България да извършва дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги и 1 (едно) уведомление относно оттегляне на намерението на застраховател със седалище в Република България да извършва застрахователна дейност на територията на друга държава членка.
    Към края на м. април 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.   
    За периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г. КФН е изпратила 1 (едно) уведомление до компетентния надзорен орган на държава членка на ЕС относно намерението на застрахователен брокер със седалище в страната да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 30.04.2021 г. общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 52.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.