Данни за максималния размер на техническата лихва


На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви април 2020 г. до 30-ти юни 2020 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел „Статистика”, ”Застрахователен пазар”, „Животозастраховане“.

Електронният регистър и картотека на КФН няма да бъдат достъпни на 14.04.2020 г. поради техническа профилактика

Комисията за финансов надзор уведомява, че Електронният регистър и картотека (ЕРиК) на КФН няма да бъдат достъпни на 14.04.2020 г. от 9.00 до 18.00 ч. поради техническа профилактика, която ще се извърши в рамките на работния ден.

Извиняваме се за неудобството.

КФН обръща внимание на управляващите дружества, предвиждащи да представят финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми в рамките на удължените сроковe, да оповестяват прогнозна дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване

Настоящото съобщение се отнася до всички управляващи дружества по отношение на управляваните от тях колективни инвестиционни схеми


   Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, (обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.) обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, са удължени сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми. Разпоредбите на закона съответстват на подхода за удължаване на сроковете, предвиден в публично изявление на ЕОЦКП от 09.04.2020 г. за насърчаване на координирани действия от националните компетентни органи по отношение на задълженията на управляващите дружества, колективните инвестиционни схеми, лицензираните лица, управляващи алтернативни инвестиционни схеми, управителите на EuVECA и EuSEF  да публикуват периодична информация за периоди на отчитане, приключващи на 31 декември 2019 г. или следващи периоди, в контекста на COVID-19.
    КФН обръща внимание на управляващи дружества, които предвиждат да представят финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми, които управляват, след първоначално предвидените в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и в рамките на удължените срокове, да оповестят на Комисията и да уведомят инвеститорите за прогнозната дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване.
Пълният текст на публичното изявление на ЕОЦКП може да откриете на следния линк: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-896_public_statement_on_publication_deadlines_in_fund_management_area.pdf
 

Съобщение относно отмяна на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


    На свое заседание, проведено на 13.02.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 13 от 13.02.2020 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити – съответно на 16.05.2020 г. (събота) и 17.05.2020 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
    С решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. на територията на Република България е обявено извънредно положение, като в тази връзка се предприемат редица мерки за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19. Част от прилаганите мерки включват ограничаването на придвижването на територията на страната и забраната за събиране на значителен брой лица на едно място. Към настоящия момент е трудно да бъде предвидено кога ще бъде взето решение за отмяна на извънредното положение.
    В тази връзка, на свое заседание, проведено на 07.04.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 29 от 07.04.2020 г. за отмяна на насрочените на 16 и 17 май 2020 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант.
След отмяна на обявеното на територията на Република България извънредно положение ще бъдат насрочени други дати за провеждане на изпити за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, които ще бъдат оповестени най-малко 3 месеца преди провеждането им.
 

Изявление на EIOPA относно разпределението на дивиденти и политиките за променливо възнаграждение в контекста на COVID-19


    На 02.04.2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на страницата си „Изявление на EIOPA относно разпределението на дивиденти и политиките за променливо възнаграждение в контекста на COVID-19“.
    EIOPA настоява при настоящото стечение на обстоятелствата застрахователите и презастрахователите временно да спрат всички дискреционни разпределения на дивиденти както и обратно изкупуване на акции, насочени към възнаграждение на акционерите. Мярката е с временен характер и ще бъде разгледана отново, когато финансовата и икономическата ситуация придобие по-ясни очертания.
    Застрахователите и презастрахователите, които считат, че законово са задължени да изплащат дивиденти или възлизащи на големи парични суми променливи възнаграждения, следва да изложат обяснителни мотиви за това пред своите национални компетентни органи. В случая на България, пред Комисията за финансов надзор.
    Съобщението на EIOPA е на следния линк, а превод на български език можете да намерите тук.

Призив на EIOPA към застрахователите и застрахователните посредници за смекчаване на въздействието на Коронавирус/COVID-19 върху потребителите

На 01.04.2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на страницата си "Призив за действие към застрахователи и посредници за смекчаване на въздействието на Коронавирус/COVID-19 върху потребителите". КФН активно участва в работата на Съвета на надзорниците на EIOPA и следи внимателно развитието на ситуацията с оглед предприемането на мерки на национално ниво.

EIOPA очаква от всички пазарни участници да продължат да действат в интерес на потребителите, докато е в сила правоотношението им с клиента. Този начин на действие ще съответства на изискванията за защита на застрахованите лица, установени в Директива 2016/97 относно разпространението на застрахователните продукти и Директива 2009/138/ЕС (Платежоспособност II), съответно въведени в българското законодателство чрез Кодекса за застраховането.

Съобщението на EIOPA може да бъде намерено на следния адрес (https://www.eiopa.europa.eu/content/call-action-insurers-and-intermediaries-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-consumers_en ), а превод на български език може да намерите тук.

Публично изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно задължението на местата за изпълнение и инвестиционните посредници да публикуват доклади за най-добро изпълнение


    Публичното уведомление се отнася до всички места за изпълнение и инвестиционни посредници.

    С оглед пандемията COVID-19 и предвид предприетите от държавите-членки мерки за предотвратяване на заразяване, ЕОЦКП публикува публично изявление  относно сроковете, в които местата за изпълнение и инвестиционните посредници следва да предоставят информация за качеството на изпълнение на нарежданията.
    Отчитайки трудностите, пред които са изправени поднадзорните лица за изпълняване на задълженията в ситуация на пандемия и наложените в тази връзка промени при осъществяване на дейността, както и вземайки предвид публичното изявления на ЕОЦКП, Комисията за финансов надзор уведомява местата за изпълнение и инвестиционните посредници за следното:
    •    всяко място на търговия и систематичен участник, както и всички други места за изпълнение, следва да предоставят на обществеността информацията за качество на изпълнение на нарежданията за периода 1 октомври — 31 декември 2019, която е дължима до 31 март 2020 г., във възможно най-кратък срок, но не по-късно от  30 юни 2020 г.;
    •    инвестиционните посредници, който изпълняват нареждания на клиенти, следва да обобщят и публикуват ежегодната информация за първите пет места за изпълнение на нареждания и за качеството на изпълнение на нарежданията, дължима до 31 март 2020 г., във възможно най-кратък срок, но не по-късно от  30 юни 2020 г.