Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2018 г.


Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2018 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Решение №  1195-ПОД от 19.12.2018 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, "Форми и образци на документи", "Осигурителен пазар", 2018.

Приети мерки във връзка с присъединяването към ERM II


Във връзка с намерението за присъединяването на Република България към ERM II и План за действие за надзора на небанковия финансов сектор и необходимостта от актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в областта на застрахователния надзор днес, 20.12.2018 г., Комисията за финансов надзор прие на второ разглеждане промени в Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд в които се предвиждат допълнителни изисквания.
Промените имат за цел да повишат изискванията към качеството на оценката на различни категории активи на застрахователите с оглед получаването на по-точна и вярна представа за тяхното финансово състояние. Наредбата предстои да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.
Заедно с това Комисията за финансов надзор прие и проект за изменение и допълнение на Методология за Проверка и заверка на образци с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) по т. 5 от Указанията относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.
С промените са предвидени допълнителни указания към одиторите на застрахователите във връзка с оценката на определени активи, като недвижима собственост, акции и участия в свързани предприятия.
Целта на промените е да се постигне по-голяма прецизност в одиторската проверка на оценката на тези активи и да се повиши качеството на одиторската проверка и на нейната информационна стойност за целите на застрахователния надзор.
Изменената Методология ще влезе в сила от датата на влизане в сила на измененията в Наредба № 53.

Данни за застрахователния пазар към 30.09.2018 г.

Предоставените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане и презастрахователите към края на месец септември 2018 г. са обощени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg , раздел „Поднадзорни лица“, „Застрахователен пазар“, „Статистика“ – 2018.

КФН стартира Innovation hub чрез УЕБ базирана апликационна форма

КФН продължава процесa на сътрудничество с поднадзорни на КФН лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор. На официалната интернет страница на КФН, в Раздел „Финансови иновации“, „Innovation hub” е достъпна апликационна форма за правни консултации и неформални насоки във връзка с предлагането на финансови иновации на застрахователния, осигурителния и инвестиционния пазар.
По своята същност Innovation hub представлява осигурена единна точка за контакт между надзорния орган и съответното дружество, което посредством нея е улеснено да направи запитване до регулатора. Обикновено тези запитвания са свързани с необходимостта от разясняване на нормативната уредба, приложима за бизнес модела на дружеството. В рамките на механизма на взаимодействие се води неформален диалог с регулатора, който дава незадължителни насоки на дружеството и му съдейства при евентуална нужда от кандидатстване за издаване на разрешение за извършваната от дружеството дейност. 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


За месец ноември 2018 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 5 застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на територията на България, както и за 1 застрахователно дружество, което е преустановило извършването на дейност. Към 30 ноември 2018 г. общият брой на застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност у нас, са 628.
През месец ноември в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 77 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 1 застрахователен посредник, който е преустановил извършването на дейност. Към 30 ноември 2018 г. общият брой застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на България, са 2468.
През месец ноември КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към 30 ноември 2018 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15.  
През месец ноември КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към 30 ноември 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 41.         
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Изявление на КФН по повод разширението на наблюдението над Националното бюро на българските автомобилни застрахователи от страна на Съвета на бюрата


Днес Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) уведоми Комисията за финансов надзор (КФН) за решение на Управляващия комитет на Съвета на бюрата да постави формални изисквания за разширение на наблюдението над НББАЗ.
 
В тази връзка КФН предприе незабавни действия и провеждане на консултации за установяване причините за приложената мярка и оценката на въздействието й, с цел защита на финансовата стабилност и обществения интерес.

ESMA публикува публично изявление за общите европейски приоритети във връзка с правоприлагането относно спазването на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в годишните финансови отчети за 2018 г.

В публичното изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2018 г., които включват следните основни теми:  
Общите приоритети за финансовата 2018 г. включват следните теми, които са подробно описани в изявлението, а именно:

  • специфични въпроси, свързани с прилагането на МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“;
  • специфични въпроси, свързани с прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти“;
  • оповестявания, свързани с очакваното въздействие от прилагането на МСФО 16 „Лизинг“;
  • оповестяване на нефинансова информация и
  • специфични аспекти на Насоките на ESMA относно алтернативните показатели за финансови резултати (APMs).

 
Превод на български език на Насоките на ESMA относно алтернативните показатели за финансови резултати (APMs) може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Нормативна уредба/ Насоки и препоръки на европейските надзорни органи/ ESMA.
 
Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ESMA при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2018 г.
 
При прегледа на ГФО за 2018 г., ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани  съответни мерки.
 
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес на ESMA – тук
 
            Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления.
 
 
 
 
 
 

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2018 г.

 
Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2018 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През третото тримесечие на 2018 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 50 742 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 43 059 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2018 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 125 231 783 лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2018 г. са общо 135 807. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 399 684 181 лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2018 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи / 2018.

Председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова завежда дело срещу сайта pik.bg


Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова е упълномощила адвокати да заведат дела за клевета, обида и уронване на престижа срещу сайта pik.bg. В публикация от днес на споменатия сайт се повтарят твърдения, които отдавна бяха опровергани, отправят се обидни квалификации и се уронва престижа на български гражданин. Въпросната публикация няма нищо общо с истината и съдържа груби манипулации и откровени лъжи. Всеки читател сам може да направи извод доколко е достоверна информацията в тази публикация, след като научи, че показаната „като част от автопарка на КФН“ луксозна кола никога не е била използвана от председателя или който и да е служител на комисията. Показаната кола принадлежи на съпругата на известен български спортист, който живее близо до сградата на КФН.  

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР КАРИНА КАРАИВАНОВА ВЪВ ВРЪЗКА С НОМИНАЦИЯТА Й ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Приемам с благодарност номинацията на българското правителство да бъда предложена за представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.
Последните 2 години бяха ключови в усъвършенстването на дейността на КФН съобразно новите изисквания на европейските институции. В този период беше свършена огромна по обем и с високо качество работа по модернизирането и реформирането на секторите, за които отговаря регулаторът.  Успешно се справихме с промените в европейската регулаторна рамка, като подпомогнахме бизнеса бързо да се адаптира към изискванията на MIFIDII.
Основна реформа претърпя и самата комисия с промените в Закона за комисията за финансов надзор, които въведоха нов модел за финансиране и дадоха финансови стимули за висококвалифицирани експертни кадри да се присъединят към екипа на КФН. С тези поправки бяха разширени и правомощията на заместник-председателите, което увеличи възможностите за ефикасен и целенасочен контрол в съответните сектори. Намали се и административната тежест върху бизнеса.
Беше постигнато нормативно обновяване на всички сектори, за които отговаря КФН:
-в областта на капиталовите пазари бяха одобрени значими промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона за предлагане на финансови инструменти. С новите възможности за първи път чрез съдебно решение КФН успя да спре достъпа до 40 интернет платформи, които предлагаха инвестиционни услуги, без да имат необходимото разрешение;
-в областта на допълнителното пенсионно осигуряване беше усъвършенстван Кодекса за социално осигуряване, като беше прецизирана дефиницията за инвестиции в свързани лица;
-беше приет нов Кодекс за застраховането.
Успешно приключи прегледът на балансите на застрахователите и стрес тестовете на сектора, както и прегледа на активите на пенсионните фондове.
Искам да уверя бизнеса и обществото, че до евентуалното ми преминаване на новата позиция в ЕБВР ще продължа да изпълнявам задълженията си като председател на КФН. Предстои промяна във философията на надзора у нас и възприемането на риск-базиран надзор. До края на месец март 2019 година трябва да сме готови с платформата за тази значима трансформация, а до края на февруари с методология за оценка на риска на пазара. Трябва да подготвим условията за употребата на стрес тестовете като обичаен инструмент в нашата дейност.
Предизвикателство за целия екип на комисията е получаването на добра оценка за небанковия финансов сектор, с която да изпълним ангажиментите си относно включването в механизма ERM2. Тези задачи трябва да изпълним до средата на следващата година.
Заявявам, че ще продължа да изпълнявам принципно и енергично задълженията си като председател на КФН до окончателното решение по издигнатата кандидатура.