Предупреждение към инвеститорите във финансови инструменти

Комисията за финансов надзор предупреждава всички лица – потенциални инвеститори във финансови инструменти, за следното:
С Решение от 23.06.2017 г. Комисията за финансов надзор отне лиценза на „Позитива“ АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.  Със същото решение за квестори на дружеството са назначениНаталия Кумпикова и Николай Полинчев, а на Валентин Андонов и Александра Георгиева е забранено да управляват и представляват„Позитива“ АД. След датата на отнемане на лиценза „Позитива“ АДняма право да предоставя инвестиционни услуги и няма право да сключва договори с клиенти.

В Комисията за финансов надзор са налице данни, че след отнемане на лиценза на „Позитива“ АД продължава сключването на договори с клиенти за търговия с финансови инструменти от името на „Позитива“ АД. На потребителите на услуги  се указва да преведат паричните суми във връзка с договорите по сметки на свързани дружества, като в договорите се вписват различни лица, които действат от името на дружеството. В тази връзка КФН напомня, че квесторите са единствените лица, които имат право да извършват действия от името на дружеството.
 
Потенциалните инвеститори следва да правят проверка преди сключване на договор с инвестиционен посредник дали същият е лицензиран от компетентен орган. Проверката може да бъде направена на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Електронните портали на КФН няма да работят между 25 и 28 август 2017 г.

Уведомяваме ви, че в периода от 20:00 ч. на 25.08.2017 г. до 10:00 ч. на 28.08.2017 г. електронните портали няма да работят поради обновяване на информационната система на Комисията за финансов надзор. Извиняваме се за неудобството.

Коригирани са инструкциите за работа с Online портал – Застрахователни агенти

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) на адрес www.fsc.bg в раздел „Административни документи”, „Форма и образци”, "Застрахователен пазар", са качени коригирани инструкции за работа с Online портал – Застрахователни агенти. Направена е промяна в указанията за попълване на Приложенията от 1-10 съдържащи данни за застрахователните агенти.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави-членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.

Шест застрахователни дружества от държави-членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) през месец юли, за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а едно е преустановило извършването на дейност. Към 31 юли 2017 г., застрахователите от държави-членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 584.

През същия месец, 9 нови застрахователни посредници от държави-членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 31 юли 2017 г. застрахователните посредници от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2283.

През юли няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС. Към 31 юли 2017 г., общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16 .

През месеца 2 нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България са заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави-членки на ЕС. Към 31 юли 2017 г., общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 48 .
       
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Данни за дейността на застрахователните брокери през първото полугодие на 2017 година

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на 2017 г. възлизат на 119 808 хил. лв. (108 296 хил. лв. към 30.06.2015 г. или една година по-рано), нараствайки с 10.6% на годишна база.
От всички начислени комисиони, 90.2% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 9.2%  – съответно в животозастраховането.
Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2017 г., възлиза на 617 907  хил. лв. (535 503 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 15.6%, от които 539 372 хил. лв. (при отчетени 496 432 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 78 535 хил. лв. (39 071 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.
От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 479 375  хил. лв. (445 234 хил. лв. в края на първото полугодие на 2015 г.) са реализирани в общото застраховане и 52 345 хил. лв. (49 379 хил. лв. към 30.06.2016 г.) в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2017 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (47%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (6%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (3%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2017 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (65%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” (16%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (8%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2017 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Решение от заседание на КФН на 08.08.2017 г.

На заседанието си на 08.08.2017 г. КФН реши:
 
Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 53 330 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 79 лева всяка една, които ще бъдат издадени от „Лавена” АД, гр. Шумен в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2017 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2017 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионно осигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2017 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2017 г. е 4 526 475 души, като нараства спрямо 30.06.2016 г. с 2,29 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2017 г. са акумулирани нетни активи на стойност 11 723 785 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2016 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 19,51 на сто.
Общите приходи на пенсионно осигурителните дружества през първото полугодие на 2017 г. възлизат на 88 748 хил. лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото полугодие на 2017 г. е в размер на 34 367 хил. лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2017 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2017 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица  / Статистика  / Осигурителен пазар  / Статистика и анализи.