Комисията за финансов надзор ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2, подадени на имейл адрес mifid2@fsc.bg

Комисията за финансов надзор ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2, подадени на имейл адрес mifid2@fsc.bg
 
В областта на пазарите на финансови инструменти от 3 януари 2018 г. предстои прилагането на нова нормативна уредба на европейско ниво, която включва Директива 2014/65 относно пазарите на финансови инструменти (MiFID2), Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR) и над 20 делегирани регламента по прилагането им, както и пакет от Насоки на ESMA. По време на проведени от Комисията за финансов надзор (КФН) специализирани семинари (http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-seminar-za-pazarnite-uchastnitsi-na-koyto-predstavi-novata-pravna-ramka-na-osnovni-direktivi-na-es-8546.html) и при контактите с поднадзорни лица беше установено, че съществуват много неясноти и неизяснени въпроси. За целта беше създаден специален имейл mifid2@fsc.bg, на който заинтересованите лица могат да поставят въпроси относно новата правна рамка. За допълнителни подробности може да се обръщате на телефон 02 9404789.

Удължава се срока на квестурата на „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД)

С Решение № 980-ИП от 05.07.2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) назначи квестор на дружеството с отнет лиценз на инвестиционен посредник „Интерактив Кампъни“ ЕООД и постанови забрана за управителя му Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява дружеството. На свое заседание от 25.09.2017 г. КФН взе решение № 1231-ИП/25.09.2017 г., с което удължи срока на квестурата и на забраната на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява дружеството с три месеца, считано от 06.10.2017 г.
Следва да се има предвид, че Наталия Ангелова Кумпикова е единственото лице, което има право да управлява и представлява „Интерактив Кампъни“ ЕООД до изтичане на срока на квестурата.

КФН се включи в инициативата EDWARD (European Day Without A Road Death)

КФН се включи в инициативата EDWARD (European Day Without A Road Death) и отбеляза 21-ви септември като Европейски ден без загинали на пътя. Темата за безопасността на пътя е особено важна и в потвърждение на това служителите на КФН регистрираха подкрепата си в съответните европейски електронни адреси: http://roadsafetydays.eu/ и https://projectedward.eu/

Решениe от заседание на КФН на 19.09.2017 г.

На заседанието си на 19.09.2017 г. КФН реши:
 
Съгласува избора на Пенсионно Осигурителна Компания „ДСК – Родина АД на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

Комисията за финансов надзор /КФН/ не може да изпълнява ефективен надзор, ако не успее да привлича високоподготвени професионалисти заради финансови ограничения, заяви председателят на КФН Карина Караиванова в интервю за сайта Investor.bg

И ние като ръководство, и Световната банка сме категорични, че КФН не може да изпълнява своите ангажименти без висококвалифицирани експерти и модерни информационни системи. Това заяви председателят на КФН Карина Караиванова в отговор на въпросите на главния редактор на investor.bg Бойчо Попов и водещия журналист на сайта Веселина Василева. С наличния финансов ресурс успяваме да наемем актюери, финансисти и специализирани юристи само на ниво младши експерт, т.е. хора, които трябва да бъдат обучавани, посочи Караиванова.
Разширяването на дефиницията за „свързани лица“ е най-важната промяна в законопроекта за промяна на Кодекса за социално осигуряване, одобрен от парламента на първо четене наскоро, смята Караиванова, като пенсионноосигурителните дружества ще могат да инвестират само в имоти, които носят доходност.
Ще действаме решително, ако установим пазарна манипулация при ребалансирането на индекса SOFIX на Българска фондова борса, отговори по друга от поставените от журналистите тема Карина Караиванова. Бяха зададени въпроси по всички сектори, които наблюдава КФН.
 
Пълният текст на интервюто може да прочетете на адрес:
http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/karina-karaivanova-izkushenieto-za-investicii-v-svyrzani-lica-e-goliamo-246775/
 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.

            За месец август 6 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 3 са преустановили извършването на дейност. Към 31 август 2017 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 587.
            През месец август 8 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 31 август 2017 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2289.
            През август няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2017 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16 . 
            През месец август няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2017 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 48 .     
            Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Директивата Платежоспособност II е трудна за всички европейски страни, не само за България, заяви професор Карел ван Хуле на семинар, организиран от КФН

Днес, 12 септември 2017 г., Комисията за финансов надзор организира семинар на тема „Европейската правна рамка по прилагането на Платежоспособност II“ за повече от 100  представители на застрахователните и презастрахователните дружества и за експертите от управление „Застрахователен надзор“ на комисията. Лекторът – Проф. Карел ван Хуле е един от специалистите, участвали в създаването на законодателния пакет Платежоспособност II. Той се спря на причините за въвеждането на директивата, включваща нови изисквания за лицензиране, промяна на вътрешната структура и управление на застрахователните дружества, нови изисквания за капиталова адекватност и надзор.
„Не мислете, че Платежоспособност II е трудна само за вас, тя е трудна и за колегите ви от Испания, Италия, Франция …от всички европейски страни, които трябваше да се върнат на ученическата скамейка, за да усвоят спецификата на Платежоспособност II“, каза във въведението си  проф. Ван Хуле.
Той се спря на тристълбовия модел, на който е изграден режимът на Платежоспособност II, а именно:
 
Стълб 1 включва изисквания за капиталова адекватност, оценка на активите и пасивите, заложените количествени изисквания за собствени средства и технически резерви;
Стълб 2 включва системата за вътрешен контрол и управление на риска, изискванията към лицата, управляващи дружеството, към управлението на риска, към  вътрешния контрол, одит, актюерската дейност. Тези качествени изисквания са строго свързани с индивидуалния рисков профил на предприятията. Заложено е условието предприятията да извършват собствена оценка на риска и платежоспособността си, с цел постигане на стабилно и разумно управление, както и оценка на общите изисквания на платежоспособността, с оглед на техния специфичен рисков профил;
Стълб 3 съдържа отчетността за надзорни цели и публичното оповестяване на годишни доклади, обхващащи информация за платежоспособността, резултатите от дейността и финансовото си състояние на компаниите. Постигането на прозрачност има за цел подобряване на пазарната дисциплина на поднадзорните лица.
Представители на бизнеса благодариха за полезния семинар, но изразиха притеснение относно новите задължения, свързани най-вече с повишаване на изискванията към системите на отчетност.
Димитър Койчев, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на КФН, модератор на семинара, акцентира на новата философия, заложена в европейското законодателство. Тя се съдържа и в Платежоспособност II, а именно в засилване на партньорството между бизнес и надзор, с цел защита на интересите на ползвателите на финансови услуги и осигуряване на финансова стабилност.
Втората част на семинара премина в оживена дискусия, в която бяха зададени редица конкретни въпроси, свързани с прилагане на директивата. Проф. Ван Хуле засегна темите за Капиталово изискване за платежоспособност, собствен риск и оценка за платежоспособност, и системата на управление и надзор.
 
Следобяд, дискусията продължи в Комисията за финансов надзор, където експертите от „Застрахователния надзор“ на КФН проведоха диалогична среща с професор Карел lан Хуле по отношение на спецификата при прилагане на директива на Платежоспособност II в надзорната дейност.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2017 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2017 г. Данните са получени на база на справките,  представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През второто тримесечие на 2017 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 61 202 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 50 615 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2017 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионноо сигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 133 698 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2017 г. са общо 101 900. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 262 936 хил. лв.


Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2017 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи/ 2017.

КФН проведе едноседмично обучение в периода от 28.08. до 01.09.2017 г.

Комисия за финансов надзор проведе безплатно едноседмично обучение от 28 август до 1 септември 2017. Дванайсет участници, предимно студенти по икономика, финанси и право, се запознаха в детайли с трите бранша на небанковата финансова сфера – застраховане, допълнително пенсионно осигуряване и капиталов пазар. Лектори бяха експерти от КФН. Подробно бяха представени Кодекса за застраховането, спецификата на най-често сключваните застраховки, тристълбовия модел на пенсионноосигурителната система в България, основните характеристики на капиталовия пазар. Младите хора научиха повече и по темата, която още вълнува хората – масовата приватизация. Като примери бяха илюстрирани често задавани от граждани въпроси и жалби, както и задълбочените професионални действия, които  експертите на КФН извършват по тях. Участниците получиха удостоверения за завършеното обучение.
 
 

Как да се оценяват подлежащи на възстановяване суми по пропорционални Clean-cut квотни презастрахователни договори от цедиращо предприятие в баланса по европейската директива Платежоспособност II.

На страницата на КФН беше публикуван отговор на въпроса как да се оценяват подлежащи на възстановяване суми по пропорционални Clean-cut  квотни презастрахователни договори от цедиращо предприятие в баланса по европейската директива Платежоспособност II. Публикуваният отговор на цитирания въпрос е изготвен в съответствие с насоките на EIOPA.