Данни за застрахователния пазар към 31.07.2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец юли на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 28.06.2013 г. до 30.06.2015 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 2,00 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 28.06.2013 г. до 30.06.2015 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 2,10 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5,00 на сто, а за ППФ съответно е 5,10 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 595-УПФ и № 596-ППФ от 20.07.2015 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 21.07.2015 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Определени са две дати, на които ще се проведат изпити, а именно – 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г.


Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, който ще се проведе на22.08.2015 г., в срок до 14.08.2015 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор.   Срокът за подаване на заявление за изпита, който ще се проведе на 21.11.2015 г. е до 13.11.2015 г.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg/ в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

 За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева.След издаване на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD 

В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.

Важна информация за застрахователните брокери

Във връзка с подаването на шестмесечни справки и отчети от застрахователните брокери за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. на основание чл. 162, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ), Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява следното:

Информационната система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки на застрахователните брокери, представяни в КФН на основание чл. 162, ал. 3 от КЗ, изисква данните да се подават в електронен вид, подписани с електронен подпис през портал на интернет страницата на КФН.

На основание Заповед 332/15.10.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, информационната система изисква регистрация на застрахователния брокер (дружеството или едноличния търговец) и неговите служители, които са упълномощени да подават периодична информация към КФН, в базата от данни на портала.

Всяко лице, което ще бъде упълномощено да подава данни към портала, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис. В случай на промяна на лицето, което подава данни към портала, е необходимо в седем дневен срок от настъпването й, същата да бъде представена писмено в КФН, за да се деактивира достъпа на предишния потребител.

Предвид гореизложеното, всички заинтересовани лица, е необходимо да подадат в КФН:

1. заявление (свободен формат), което да съдържа името на брокера, ЕИК/БУЛСТАТ, име и длъжност на лицето/лицата, което ще подава периодичните отчети и справки, подписани с електронен подпис. Лицето/лицата, което ще подава информацията, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.

2. Публичен ключ (public key) на сертификата, за всяко лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис, експортиран във формат base-64. При подаване на експортирания сертификат на адрес delovodstvo@fsc.bg, файлът трябва да бъде предварително архивиран. Инструкция за експортиране на публичния ключ е поместена на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Ръководство за потребителя, Заповед 332/15.10.2012г., образци на справки*, както и пояснения за тяхното попълване и реда на подаването им е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, папка „Утвърдени образци на отчет и справки на застрахователни и презастрахователни брокери, заедно с пояснения за тяхното попълване”.

* Използването на образците, които са сваляни при предишни отчетни периоди, ще генерира грешка и няма да позволи подаването на годишната информация.

Периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2015 г. на основание чл. 162, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховането, е обновен.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат, публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Нови отчетните форми за капиталова адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници

Във връзка с приемане на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им и прилагане на Регламент 575/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 26.06.2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и Закона за пазарите на финансови инструменти, Ви уведомяваме, че на страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) в рубрика „Регистри и справки”, нов раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, както и в рубрика „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Капиталов пазар”, са качени новите отчетни форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на ИП (Приложение I „Отчитане на собствените средства и капиталови изисквания”, Приложение III „Отчитане на финансова информация, съгласно МСФО” и Приложение IV „Отчитане на финансова информация, съгласно национални счетоводни принципи”, Приложение VIII „Образци за отчитане на големи експозиции и риск от концентрация”, Приложение X „Отчитане на ливъридж” и Приложение XII „Отчитане на ликвидност”), както и допълнителни справки към тях (Справки от 1 до 8, Справка към счетоводен баланс и Справка за приходите и разходите). Новите отчетни форми са съобразени с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/227 на Комисията от 9 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец юни две застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението им да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 юни 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 493.  

През месец юни 24 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 5 са преустановили дейност. Към 30 юни 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 1961.  

През месец юни 1 застраховател със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 юни 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 11.      

През месец юни 2 застрахователни посредници със седалище на територията на Република България са заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 30 юни 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 36[1].               

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
[1] Броят на застрахователните посредници от Република България, уведомили КФН относно намерението им да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е увеличен предвид включването на един застрахователен брокер, нотифицирал КФН през предходен период.

Данни за застрахователния пазар към края на месец май на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец май на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.