Последващи действия за българските потребители след процеса по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“

Последващи действия за българските потребители след процеса по ликвидация и предявяване на претенции към „Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България”

След като кипърският съд постанови решение за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 и назначи двама постоянни ликвидатори, Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България незабавно предприе проактивни стъпки в защита на интересите и правата на потребителите на застрахователни услуги в България. 
Днес, 30 юли 2019 г., председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов,  изпрати официално писмено искане до кипърския надзорен орган, отговорен за застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър и до българския посланик в Република Кипър, за предоставяне на информация по процеса на ликвидация, както и за всички други подробности, които могат да са от полза и значение за засегнатите лица по този казус в България.
Какви са очакваните действия от страна на ликвидаторите?
В съответствие с Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) и приложимото законодателство на Република Кипър се очаква да бъдат предприети следните действия:

  1. Веднага след образуване на производството по ликвидация, се очаква ликвидаторите да уведомят, индивидуално и писмено, всички известни кредитори на „Olympic Insurance Co. Ltd“, в т.ч. и кредиторите, чието обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление е в Република България. По отношение на кредиторите със застрахователни вземания (по предявени претенции или платени застрахователни премии), ликвидаторите следва да посочат в уведомлението следните елементи: сроковете, които следва да се спазват, санкциите, предвидени при неспазване на тези срокове, органа или институцията, оправомощени да получат предявяването на вземане, или забележките относно вземанията, както и действието на производството за  ликвидация по отношение на застрахователните договори и датата, на която се преустановява действието на застрахователните договори, както и правата, и задълженията на застрахования по договора.
  2. Очаква се ликвидаторите да представят на кредиторите на дружеството формуляр за предявяване на вземането (формулярът може да бъде предявен от българските кредитори на застрахователя на български език). Вземанията на всички кредитори следва да се третират без дискриминация. Всеки кредитор на застрахователното дружество, в т.ч. тези, чието обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление е в Република България, има право да предяви вземанията си, или да представи писмено съображенията си по отношение на вземанията си, в съответствие с указанията, предоставени от ликвидатора.
Какво да направят потребителите/кредиторите в България?
В случай, че вземането на кредитора, вече е било предявено към „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 или към „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, не е необходимо да се предприемат допълнителни действия. Нужно е да се изчака за индивидуалната и писмена обратна връзка от назначените ликвидатори по предявеното вземане.
В случай, че вземането на кредитора още не е предявено, то трябва да бъде  предявено към масата на несъстоятелността на „Olympic Insurance Co. Ltd“. Предстои ликвидаторите да дадат указанията как това може да се случи. Следва именно те да оповестят и реда за предявяване на вземанията, както и да укажат на заинтересованите лица какви действия да предприемат в тази връзка.

Какво предстои в процеса на ликвидация?
            Процедурите, свързани с ликвидацията на застрахователно дружество „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър,  и удовлетворяване на вземанията, включително, свързани с изплащане на обезщетенията по застрахователните договори, по които насрещна страна е „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 или „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър се очаква да отнемат време. Конкретен срок за удовлетворяване на вземанията не може да бъде поставен към днешна дата, тъй като той зависи изцяло от действията на ликвидаторите и е напълно в техните правомощия.
Назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“, досегашният неин временен ликвидатор Павлос Накузи, както и официален представител на Република Кипър, следва да уточнят активите на застрахователя и тяхната достатъчност, да установят предявените вземания на кредиторите, да преценят тяхната основателност и да определят размера им, и едва след като са приключени всички процедури в производството по ликвидация, в съответствие с приложимото право на Република Кипър, да пристъпят към удовлетворяване на кредиторите, съобразно масата на несъстоятелността.

Комисията за финансов надзор на Република България ще оповестява публично всяка важна информация, свързана с действията, които надзорният орган върху застраховането на Република Кипър или назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ предприемат и произтичащите от това действия за българските граждани, кредитори на горепосоченото дружество и клона му в България. 

Кипърският съд постанови решение за откриване на производство по ликвидация

Днес, 30.07.2019 г.,  компетентният съд в гр. Никозия, Република Кипър постанови решение за откриване на производство по ликвидация на “Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ, ЕИК 200737120. Съдът назначи двама постоянни ликвидатори, като това са досегашният неин временен ликвидатор Павлос Накузи, както и официален представител на Република Кипър.
Следващият етап е надзорният орган върху застраховането на Република Кипър да информира надзорните органи на всички други държави-членки на Европейския съюз за решението за откриване на производство за ликвидация,  включително на конкретните последици, произтичащи от това производство.
Извлечение от решението за откриване на производството за ликвидация ще бъде публикувано в официалния вестник на Република Кипър, както и в официалния  вестник на Европейския съюз.
Комисията за финансов надзор на Република България своевременно ще публикува точна и изчерпателна информация  във връзка с откриването на производството за ликвидация на страницата си: www.fsc.bg.  Актуална информация  може да бъде получена и чрез информационния център на Комисията: 0800 40 444 (безплатен телефонен номер).
Комисията за финансов надзор (КФН) носи отговорност пред българското общество да следи постоянно развитието на ситуацията и да оповестява публично всяка важна информация, свързана на първо място с интерес на българските потребители/кредитори на дружеството. На второ място, КФН се ангажира да комуникира действията, които надзорният орган върху застраховането на Република Кипър или назначенитe ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ предприемат. На трето място, Комисията има и ангажимент да изисква от всички институции, които имат отношение към случая, оказване на необходимото съдействие на лицата, които имат застрахователни вземания, произтичащи от договори със „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ.

The FSC suspended sale and distribution of derivative financial instruments to retail clients

On 02.07.2019 the FSC adopted a resolution:
As of 03.07.2019 to be suspended on and from the territory of the Republic of Bulgaria the marketing, distribution and sale to retail clients of derivative financial instruments with the following characteristics (binary options):
1. they should be settled or may be settled at the request of one of the parties for reasons other than default or other event leading to termination;
2. provide for payment only on settlement or on expiry of the term;
3. the payment is limited to:
• a preliminary fixed amount or zero if the underlying asset of the derivative meets one or more predefined conditions and
• a preliminary fixed amount or zero if the underlying asset of the derivative does not meet one or more predefined conditions.
 
Full text of Resolution № 841-ИП/02.07.2019 г.

FSC discussed the urgent measures in the non-banking sector needed for Bulgaria’s accession to ERM II at a high-level meeting with the Chairman of the European Insurance and Occupational Pensions Authority

The Chairman of the Financial Supervision Commission (FSC) Mr. Boyko Atanasov and Mrs. Iliana Hristova, Deputy Chair of the Financial Supervision Commission in charge of the Insurance Supervision Division, held on 24 July 2019 a one-day high-level meeting with Mr. Gabriel Bernardino, Chairman of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and Patrick Hoedjes, Head of EIOPA’s Oversight Department.
The main purpose of the meeting for both, the Bulgarian and European Supervisory Authority of the non-banking sectors was to get acquainted personally and to ensure direct and purposeful communication. During the meeting the main challenges and related measures in the two most important non-banking sectors – insurance and pensions were discussed. The new management of the Financial Supervision Commission stated its strong commitment to ensure financial stability in the Bulgarian insurance and pensions sector, one of its main objectives.
In view of Bulgaria's accession to ERM II, the focus of the discussion was the need to ensure that the Bulgarian insurers maintain a sufficient level of technical reserves, an appropriate valuation of hard-to-value assets and of reinsurance recoverables, an adequate system of governance and that the financial and solvency position of the undertakings appropriately reflects the risks as legally established in the Insurance Code. The concrete measures to be taken in each of the areas were discussed, and the expected results are: a stable insurance market, greater precision in the valuation of certain categories of assets and technical reserves of the insurers as well as an appropriate system of governance.
 
FSC’s vision for the development of the Bulgarian insurance and pensions sector presented during the meeting is to ensure market stability, improved sanctioning mechanisms and preventive measures to protect consumers.
Mr. Boyko Atanasov, FSC chairman, said that "only by strong and fair supervision of the market behavior we can benefit the Bulgarian citizens. I am convinced that the only way to achieve our goals is through partnership, exchange of information and shared professional experience, as evidenced by our first meeting today with the senior management team of the European Insurance and Occupational Pensions Authority."
For his part, Mr. Bernardino, Chairman of the European Insurance and Occupational Pensions Authority, assured that the meeting was a sign of confidence in the new FSC management team, meaning Mr. Boyko Atanasov and Mrs. Iliana Hristova. "For the short time you are managing the Financial Supervision Commission, we are seeing a clear vision for the future strategic development of the regulatory and supervisory authority and a commitment to implement concrete measures for the stability of the Bulgarian insurance and pensions sector and for the benefit of the Bulgarian citizens. I count on transparent communication, a pre-emptive and proactive supervision and fulfilled commitments. In the interest of Bulgarian consumers, EIOPA will be uncompromisingly and closely monitoring the supervision of the Bulgarian insurance and pensions companies and if need be make use of its supervisory tools. To ensure strong supervision, it is important, however, that both the FSC and all other parties in the process, assume fully their responsibilities", added Mr. Bernardino.

FSC discussed the urgent measures in the non-banking sector needed for Bulgaria’s accession to ERM II at a high-level meeting with the Chairman of the European Insurance and Occupational Pensions Authority

The Chairman of the Financial Supervision Commission (FSC) Mr. Boyko Atanasov and Mrs. Iliana Hristova, Deputy Chair of the Financial Supervision Commission in charge of the Insurance Supervision Division, held on 24 July 2019 a one-day high-level meeting with Mr. Gabriel Bernardino, Chairman of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and Patrick Hoedjes, Head of EIOPA’s Oversight Department.
Atanasov_BernardinoThe main purpose of the meeting for both, the Bulgarian and European Supervisory Authority of the non-banking sectors was to get acquainted personally and to ensure direct and purposeful communication. During the meeting the main challenges and related measures in the two most important non-banking sectors – insurance and pensions were discussed. The new management of the Financial Supervision Commission stated its strong commitment to ensure financial stability in the Bulgarian insurance and pensions sector, one of its main objectives.
In view of Bulgaria's accession to ERM II, the focus of the discussion was the need to ensure that the Bulgarian insurers maintain a sufficient level of technical reserves, an appropriate valuation of hard-to-value assets and of reinsurance recoverables, an adequate system of governance and that the financial and solvency position of the undertakings appropriately reflects the risks as legally established in the Insurance Code. The concrete measures to be taken in each of the areas were discussed, and the expected results are: a stable insurance market, greater precision in the valuation of certain categories of assets and technical reserves of the insurers as well as an appropriate system of governance.
 
FSC’s vision for the development of the Bulgarian insurance and pensions sector presented during the meeting is to ensure market stability, improved sanctioning mechanisms and preventive measures to protect consumers.
Mr. Boyko Atanasov, FSC chairman, said that "only by strong and fair supervision of the market behavior we can benefit the Bulgarian citizens. I am convinced that the only way to achieve our goals is through partnership, exchange of information and shared professional experience, as evidenced by our first meeting today with the senior management team of the European Insurance and Occupational Pensions Authority."
For his part, Mr. Bernardino, Chairman of the European Insurance and Occupational Pensions Authority, assured that the meeting was a sign of confidence in the new FSC management team, meaning Mr. Boyko Atanasov and Mrs. Iliana Hristova. "For the short time you are managing the Financial Supervision Commission, we are seeing a clear vision for the future strategic development of the regulatory and supervisory authority and a commitment to implement concrete measures for the stability of the Bulgarian insurance and pensions sector and for the benefit of the Bulgarian citizens. I count on transparent communication, a pre-emptive and proactive supervision and fulfilled commitments. In the interest of Bulgarian consumers, EIOPA will be uncompromisingly and closely monitoring the supervision of the Bulgarian insurance and pensions companies and if need be make use of its supervisory tools. To ensure strong supervision, it is important, however, that both the FSC and all other parties in the process, assume fully their responsibilities", added Mr. Bernardino.

КФН обсъди спешните мерки в небанковия сектор, нужни за присъединяването на България към Валутния механизъм II (ERM II) на среща на високо ниво с председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) г-н Бойко Атанасов и г-жа Илиана Христова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ проведоха на 24 юли 2019 г.,  еднодневна среща на високо ниво с г-н Габриел Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и с г-н Патрик Ходжес, директор „Надзор и уеднаквяване на надзорните практики“ в EIOPA.
Основна цел на срещата беше, за българския и за европейския надзорен орган на небанковите институции, да се запознаят лично и да имат директна и целенасочена комуникация. По време на срещата бяха очертани основните предизвикателства и мерки в две от най-важните направления в небанковия сектор – застраховане и пенсионно осигуряване. Новото ръководство на Комисията за финансов надзор заяви ясно една от основните си цели – осигуряването на финансовата стабилност в застрахователния и пенсионния сектор.
С оглед присъединяването на България към Валутния механизъм II (ERM II) основни акценти в срещата бяха: поддържане на достатъчно ниво на техническите резерви от българските застрахователи, изпълнение на капиталовите изисквания за платежоспособност, залегнали в Кодекса за застраховане, което е и основно изискване към тях, анализ и оценка на трудноопределими стойности на активи, анализ и оценка на презастрахователните квотни договори. Обсъдени бяха конкретните мерки за действие във всяка една от областите, а очакваните резултати са: стабилен застрахователен пазар, постигане на по-голяма прецизност в оценките на определени категории активи, техническите резерви на застрахователите, както и адекватна система на управление.
Визията за развитие на застрахователния и пенсионния сектор, представена от КФН е осигуряване на стабилност на пазара, усъвършенстван санкционен механизъм и превантивни мерки за защита на потребителите.  
Г-н Бойко Атанасов, председател на КФН каза, че „само чрез силен и справедлив надзор на пазарното поведение можем да сме в полза на гражданите в България. Убеден съм, че единственият начин за постигането на целите ни е чрез партньорство, обмен на информация и споделен професионален опит, за което свидетелства и  първата ни среща днес с висшия управленски екип на европейския надзорен орган“.

От своя страна г-н Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване увери, че проведената среща е знак за гласувано доверие към новия управленски екип на КФН в лицето на г-н Бойко Атанасов и на г-жа Илиана Христова. „За краткото време, в което управлявате Комисията за финансов надзор, вече наблюдаваме ясна визия за бъдещото развитие на регулаторния орган, както и ангажираност за внедряването на конкретни мерки за стабилност в небанковия сектор в България, от което да се облагодетелстват българските граждани. Разчитам на прозрачна комуникация, ясни правила в надзора и изпълнени ангажименти. За да защити българския потребител, EIOPA ще бъде безкомпромисна, като от близко ще наблюдава нарушаващите правилата поднадзорни лица – застрахователни и пенсионни компании, и ако се наложи ще приложи и надзорните си инструменти. Важно е, обаче, за да има силен надзор, както КФН поема отговорност, така и всички останалите страни, участващи в процеса, да го направят.“, допълни още г-н  Бернардино.

Комисията за финансов надзор предоставя данни на Прокуратурата от проверката на „Исторически парк“

    Комисията за финансов надзор (КФН) инициира проверка на „Исторически парк“ АД. След като анализира публично оповестената информация за проекта, налична в интернет пространството, електронни медии и социални мрежи, както и в Търговския регистър, Комисията излезе с аргументирано становище по казуса.  
    Проверката на КФН установи, че прехвърлянето на наличните акции на "Исторически парк" АД се осъществява между частноправни субекти. Респективно правоотношенията, които възникват между тях също имат частноправен характер. Комисията за финансов надзор няма правомощия по отношение на тях, тъй като тя има правомощия единствено при публично предлагане на безналични ценни книжа.
    Според становището на КФН, има вероятност на лицата, придобили от акциите на дружеството, да се предоставя заблуждаваща информация, че заплатената от тях стойност за акциите постъпва в дружеството за реализация на самия проект „Исторически парк“, а не по сметка на акционерите – прехвърлители.
    „За установяване или отхвърляне на това предположение, с мое решение, резултатите от проверката на всички факти и обстоятелства, свързани с правоотношенията, възникващи между дружеството и неговите акционери, са изпратени за запознаване и преценка за последващи действия от страна на Прокуратурата на Република България.“, каза Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов.
    Ролята на КФН е да осъществява стриктен и навременен надзор, да бъде обективна и безпристрастна, работейки в интерес както на бизнеса, така и на гражданите. Основните цели на КФН са да осигурява защита на инвеститорите в ценни книжа, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за капиталовия пазар, създаване на условия за развитието на справедлив, открит и ефективен капиталов пазар и поддържане на стабилността и общественото доверие в него.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2019 г.

    Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2019 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2019“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Данни за застрахователния пазар към 31.12.2018 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите към края 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.
Представените годишни образци S.02.01.01 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани

    За месец юни 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 1 застрахователно дружество от държави членки да извършва застрахователна дейност на територията на България, както и за 2 застрахователни дружества, които са преустановило извършването на дейност. Към 30 юни 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 644.
    През месец юни в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 16 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 1 застрахователен посредник, който е преустановил извършването на дейност. Към 30 юни 2019 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2555.
    През месец юни КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Един застраховател преустановява извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държави членки на ЕС. С тази промяна, към 30 юни 2019 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, намалява на 15. 
    През месец юни КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към 30 юни 2019 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 43.         
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.