Комисията за финансов надзор започна проверки на „Еврохолд България“ АД


Предвид високия обществен интерес към сделката за придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България, Комисията за финансов надзор се самосезира и започва проверки в „Еврохолд България“ АД и в основни дружества от финансовия холдинг. Основната цел на Комисията е да провери финансовото състояние и капацитет на холдинга с оглед бъдещите придобивания, включително на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  и „ЧЕЗ Електро България“ АД.
По закон електроразпределителните дружества са част от националната европейска критична инфраструктура с пряко отношение към въпросите на националната сигурност. С предприетите от Комисията действия по проверка на получилия ексклузивност за придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България – „Еврохолд България“ АД, КФН спазва своето обещание за стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица и публични дружества, както и прозрачна и навременна комуникация с обществеността.
За назначените проверки са информирани прокуратурата и ДАНС, като същите ще бъдат уведомени, както за резултатите от проверките, така и своевременно, ако се констатират факти и обстоятелства, навеждащи на заключения за извършени нарушения.
 

Актуални форми на тримесечни справки и отчети във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 53

    Във връзка с изменението и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите  и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите презастрахователите и гаранционния фонд (обн. в ДВ бр. 2 от 04.01.2019 г.) са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор актуални форми на тримесечни справки и отчети. Същите могат да бъдат изтеглени от раздел административни документи, форми и образци, застрахователен пазар.

Данни за застрахователния пазар към 28.02.2019 г.

    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец февруари 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани

    За месец март 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 10 застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 март 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 646.
    През месец март в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 43 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 2 застрахователни посредници, които са преустановили извършването на дейност. Към 31 март 2019 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2545.
    През месец март КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към 31 март 2019 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16.  
    През месец март КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към 31 март 2019 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 44.        
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Информация относно профилактика на „Е-РЕГИСТЪР 1Д”

Техническата профилактика на информационен портал „Е-РЕГИСТЪР 1Д”, планирана от 09:00 до 18:00 часа днес завърши по-рано от предвиденото. Уведомяваме Ви, че „Е-РЕГИСТЪР 1Д” за разкриване на информация от задължените по §1д от ДР на ЗППЦК лица, вече е достъпен за справки и подаване на данни.

Планирана техническа профилактика на информационен портал „Е-РЕГИСТЪР 1Д”

    Поради планирана техническа профилактика на част от информационните системи, действащи в Комисия за финансов надзор, Ви уведомяваме, че за периода от 09.00 часа до 18.00 часа на дата 18.04.2019 г. /четвъртък/,  информационен портал „Е-РЕГИСТЪР 1Д” за разкриване на информация от задължените по §1д от ДР на ЗППЦК лица, няма да бъде достъпен за справки и подаване на данни.

    Предварително се извиняваме за причиненото неудобство!

Бойко Атанасов: Целта на КФН е да осигури стабилност, прозрачност и доверие в осигурителния пазар

Б.Атанасов

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) г-н Бойко Атанасов откри международната конференция "Многостълбовите пенсионни системи в Европа – ползи и бъдеще", организирана от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) и управителния съвет на Федерацията на европейските пенсионни асоциации (PensionsEurope).
 
В словото си той акцентира върху действията, които ще предприеме управление „Осигурителен надзор“ в КФН, за създаване на устойчива среда на допълнителното пенсионно осигуряване, а имено контрол над пазарните участници за спазване на нормативните изисквания и постоянно усъвършенстване на съществуващата регулация. По този начин ще бъдат коригирани констатираните законови празноти и несъответствия, съобразно промените в икономическата и правна система.
 
Г-н Атанасов каза, че фокусът на работата на управлението ще е върху осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие в осигурителния пазар, повишаване на защитата на правата на осигурените лица, което ще се постигне чрез непрекъснато синхронизиране на българското законодателство и надзорните практики с европейските и чрез оптимизиране на правилата и системите за управление на рисковете. „Целта е да постигнем ефективно изпълнение на регулаторните и надзорни функции“, отбеляза той.
 
Накрая в обръщението си по повод откриването на форума г-н Атанасов каза:
 
„Вярвам, че превантивните мерки, съвместната дискусия с всички заинтересовани лица, споделянето на добри практики са в основата на още по-ползотворна работа, резонираща в надграждане на процесите, създаване и поддържане на стабилен и прозрачен осигурителен пазар.
Всички ние сме изправени пред общото предизвикателство да направим сектора на допълнителното пенсионно осигуряване по-ефикасен и с по-добър имидж. Трябва да намерим балансирана позиция, така че да спечелим доверието на хората“.
 
На форума се проведе дискусия във връзка с усъвършенстването на българския тристълбов модел и необходимите промени, свързани с финализирането на фазата на изплащане.
 
Представиха се различни многостълбови пенсионни системи в Европа, като г-н Янвилем Боума, председател на PensionsEurope, обясни, че европейската система е много разнообразна, тъй като някои държави имат силно развит втори стълб в пенсионните си системи, а други разчитат на държавното пенсионно осигуряване. Наблегна на факта, че  много европейски държави вече модернизират пенсионните си системи и ролята на PensionsEurope е да помага тези системи да разчитат на улеснение от европейските институции. Той смята, че спестяването в пенсии подпомага държавното обществено осигуряване. Съобщи, че активно се мисли за предлагане на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване и този продукт ще позволи на хората да спестяват по-добре. „Това е нова идея и ново предизвикателство, и ще покаже как Европа се движи напред и какво е състоянието на капиталовите пазари“, прогнозира председателят на PensionsEuroре.
 

Владимир Савов: КФН работи за постигането на баланс между навлизането на най-новите технологии в небанковия финансов сектор и гарантиране на сигурността на потребителите

 

Савов

 
Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор ( КФН), участва в откриването на 21-вия финансов технологичен форум "Метаморфозите на един сектор – дигиталният свят на финансите" на 10.04.2019 г., организиран от ICT Media със съдействието и на Комисията за финансов надзор.
Не случайно за пореден път откривам този форум, тъй като Комисията за финансов надзор има пряко отношение към навлизащите технологии, които се внедряват от участниците на небанковите пазари като стремежът на институцията е да се постигне баланс между навлизането на най-новите технологии и гарантиране на сигурността на потребителите и инвеститорите в сектора“, каза г-н Савов.
КФН е прилага конкретни мерки във връзка с бързо навлизащите технологии като изпълнява „Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор (2018 г. – 2020 г.)“, приета през 2018 г.  „Първо, нашата цел беше да съберем информация за вътрешната и външната FinTech среда, после пристъпихме към анализ и установяване на подходящ механизъм за сътрудничество между регулатора и поднадзорните лица, за да преценим дали е необходима регулация. През 2018 г. КФН направи консултации с бизнеса с цел изясняване на интереса на поднадзорните лица и FinTech дружествата  по отношение използването на финансови иновации. Управляващите дружества и инвестиционните посредници активно се включиха в обществените консултации за развитието на финансовите иновации. В резултат на това на страницата на КФН създадохме рубриката Innovation hub, където е  публикувана апликационна форма, чрез която се дава възможност на заявителите да установят неформален диалог с регулатора. Чрез Innovation hub КФН дава пояснения и указания във връзка с необходимостта от прилагането на нормативната уредба при внедряване на нови технологии, както и в случаите на нужда консултира при необходимост от издаване на разрешение за извършваната от дружеството дейност“, обясни г-н Савов.
Той акцентира, че КФН се е включила в пилотен проект на Европейската комисия за създаването на  единен регистър на публичните дружества в Европа, базиран на блокчейн технологията –  „Европейски портал за финансова прозрачност“ – ЕПФП проект (EuropeanFinancial TransparencyGateway – EFTG project). КФН активно си сътрудничи с европейските надзорни органи ESMA и EIOPA с цел осигуряване на киберсигурност и създаването на насоки относно разпознаването на определени криптоактиви, притежаващи характеристики на финансови инструменти.
Накрая г-н Савов призова дружествата, които използват нови технологии, да се обърнат към комисията чрез Innovation hub , по имейл или на място, с цел заедно да се работи по посока намирането на общи решения при динамичното навлизане на финансовите иновации и ограничаването на риска за потребителите.

New Deputy Chairs of FSC Have Been Elected by the Bulgarian Parliament

The Bulgarian Parliament has elected Maria Filipova as the new Deputy Chair of FSC in charge of the Investment Activities Supervision Division and Iliana Hristova as the new Deputy Chair of FSC in charge of the Insurance Supervision Division

    Today, 10th of April 2019 the 44th Bulgarian Parliament has elected Maria Filipova as the new Deputy Chair of FSC in charge of the Investment Activities Supervision Division and Iliana Hristova as the new Deputy Chair of FSC in charge of the Insurance Supervision Division.

    The election was supported by 113 members of the Parliament.

    During his presentation before the members of the Parliament Mr. Boyko Atanasov, the Chair of FSC introduced the candidatures for deputy chairs by underlining that the main goals he puts forward to the regulatory authority are “to create a strong team of professionals, a transparent and timely communication with the public and, most importantly, a strict supervision of the supervised persons in the three main areas regulated by the Commission – capital markets, insurance and social insurance“.

    Mr. Atanasov outlined his reasons for proposing Maria Filipova for the Deputy Chair in charge of the Investment Activities Supervision Division. He stressed that Maria Filipova has over 10 years of experience in the legal field, which is “a prerequisite of having extensive knowledge and experience in analyzing, researching and undertaking activities on newly adopted regulations, optimizing existing laws and improving administrative procedures”. The Chair added that with Mrs. Filipova’s long experience in the state administration in the finance area, she will contribute to the successful international cooperation and exchange of good practices in the context of Bulgaria’s preparations for joining ERM II.
 
    Maria Filipova presented to the members of the Parliament the vision outlining the direction of the Investment Activity Supervision Division for the development of the capital market, namely: increasing the liquidity of the capital market, providing the opportunity to finance new companies through it, accelerating the growth of the economy in the medium term and improving the image of Bulgaria on the international map of regulatory bodies in the non-banking financial sector as well as the better positioning of Bulgaria in the “investment map of Europe“. Her concept has three main areas of development in relation to the aforementioned cases and their importance for the capital market in Bulgaria, such as: regulatory activity and control, reduction of the administrative burden of the capital markets through the process optimization and digitization measures as well as international cooperation and exchange of good practices and international positioning of Bulgaria in order to attract new investors, participation in European programs for the development of capital markets in the EU.

    Ms. Filipova stated to the members of the parliament her readiness to work “actively and consistently for the continuous improvement of the regulatory and supervisory activity of the Financial Supervision Commission, responding to the challenges in the investment sector, protection of the consumer’s interests of non-banking financial services. I hereby declare that the Financial Supervision Commission should continue to take active regulatory actions, to carry out effective risk-based supervision of the non-banking financial sector in order to ensure stable financial markets”.

    The Chair of the Financial Supervision Commission, Mr. Boyko Atanasov, presented his motives for the nomination of Ms. Iliana Hristova as Deputy Chair in charge of the Insurance Supervision Division. According to him, the experience and ideas of Iliana Hristova are key to tackling the consequences of the bankruptcy of the insurance company “Olympic”, as well as to the promise of limiting and preventing such cases in the future. “In order to tackle the serious challenge with the Bonus-Malus system, the Financial Supervision Commission needs a firmly strong leader, with effective communication skills in discussions with all stakeholders in the process. I am convinced of the capabilities of Iliana Hristova, as she has manifested many times in dealing with crisis situations and timely communication to all interested parties”, added Mr. Atanasov.

    In her concept, Ms Hristova has firmly stated that the Commission’s desired result in the field of insurance supervision “must be security for consumers of insurance services and citizens’ confidence in state control”. To achieve these results, Iliana Hristova has developed the details of a formula that will provide a strong and sustainable insurance sector, namely: control, communication, crisis prevention and digitization.

    Ms. Iliana Hristova stated that “the direction we are going to follow aims to create a Customer-centric approach in the field of insurance, where the main focus is on the visibility of new ideas, the awareness of the course of action and the opportunities for fast two-way communication with citizens on basic and important topics”.

    After the vote, Ms. Maria Filipova and Ms. Iliana Hristova swore to the members of the parliament and thanked the voted confidence.

New Deputy Chairs of FSC Have Been Elected by the Bulgarian Parliament

The Bulgarian Parliament has elected Maria Filipova as the new Deputy Chair of FSC in charge of the Investment Activities Supervision Division and Iliana Hristova as the new Deputy Chair of FSC in charge of the Insurance Supervision Division

    Today, 10th of April 2019 the 44th Bulgarian Parliament has elected Maria Filipova as the new Deputy Chair of FSC in charge of the Investment Activities Supervision Division and Iliana Hristova as the new Deputy Chair of FSC in charge of the Insurance Supervision Division.

    The election was supported by 113 members of the Parliament.

    During his presentation before the members of the Parliament Mr. Boyko Atanasov, the Chair of FSC introduced the candidatures for deputy chairs by underlining that the main goals he puts forward to the regulatory authority are “to create a strong team of professionals, a transparent and timely communication with the public and, most importantly, a strict supervision of the supervised persons in the three main areas regulated by the Commission – capital markets, insurance and social insurance“.

    Mr. Atanasov outlined his reasons for proposing Maria Filipova for the Deputy Chair in charge of the Investment Activities Supervision Division. He stressed that Maria Filipova has over 10 years of experience in the legal field, which is “a prerequisite of having extensive knowledge and experience in analyzing, researching and undertaking activities on newly adopted regulations, optimizing existing laws and improving administrative procedures”. The Chair added that with Mrs. Filipova’s long experience in the state administration in the finance area, she will contribute to the successful international cooperation and exchange of good practices in the context of Bulgaria’s preparations for joining ERM II.
 
    Maria Filipova presented to the members of the Parliament the vision outlining the direction of the Investment Activity Supervision Division for the development of the capital market, namely: increasing the liquidity of the capital market, providing the opportunity to finance new companies through it, accelerating the growth of the economy in the medium term and improving the image of Bulgaria on the international map of regulatory bodies in the non-banking financial sector as well as the better positioning of Bulgaria in the “investment map of Europe“. Her concept has three main areas of development in relation to the aforementioned cases and their importance for the capital market in Bulgaria, such as: regulatory activity and control, reduction of the administrative burden of the capital markets through the process optimization and digitization measures as well as international cooperation and exchange of good practices and international positioning of Bulgaria in order to attract new investors, participation in European programs for the development of capital markets in the EU.

    Ms. Filipova stated to the members of the parliament her readiness to work “actively and consistently for the continuous improvement of the regulatory and supervisory activity of the Financial Supervision Commission, responding to the challenges in the investment sector, protection of the consumer’s interests of non-banking financial services. I hereby declare that the Financial Supervision Commission should continue to take active regulatory actions, to carry out effective risk-based supervision of the non-banking financial sector in order to ensure stable financial markets”.

    The Chair of the Financial Supervision Commission, Mr. Boyko Atanasov, presented his motives for the nomination of Ms. Iliana Hristova as Deputy Chair in charge of the Insurance Supervision Division. According to him, the experience and ideas of Iliana Hristova are key to tackling the consequences of the bankruptcy of the insurance company “Olympic”, as well as to the promise of limiting and preventing such cases in the future. “In order to tackle the serious challenge with the Bonus-Malus system, the Financial Supervision Commission needs a firmly strong leader, with effective communication skills in discussions with all stakeholders in the process. I am convinced of the capabilities of Iliana Hristova, as she has manifested many times in dealing with crisis situations and timely communication to all interested parties”, added Mr. Atanasov.

    In her concept, Ms Hristova has firmly stated that the Commission’s desired result in the field of insurance supervision “must be security for consumers of insurance services and citizens’ confidence in state control”. To achieve these results, Iliana Hristova has developed the details of a formula that will provide a strong and sustainable insurance sector, namely: control, communication, crisis prevention and digitization.

    Ms. Iliana Hristova stated that “the direction we are going to follow aims to create a Customer-centric approach in the field of insurance, where the main focus is on the visibility of new ideas, the awareness of the course of action and the opportunities for fast two-way communication with citizens on basic and important topics”.

    After the vote, Ms. Maria Filipova and Ms. Iliana Hristova swore to the members of the parliament and thanked the voted confidence.