Надзор върху застрахователните дружества, извършващи дейност в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, считано от 01.01.2021 г.


В съответствие със Споразумението за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (ЕС), считано от 01.01.2021 г., правото на ЕС в областта на застраховането няма да бъде приложимо в Обединеното кралство.
Във връзка с изтичането на преходния период на 31.12.2020 г., в Комисията за финансов надзор е получена информация от националния компетентен орган на Обединено кралство – Prudential Regulation Authority (PRA) относно задълженията на застрахователните дружества със седалище в Република България, които имат намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство, считано от 01.01.2021 г., и относно надзора върху тяхната дейност.
Дейността на дружествата, подали заявления за участие в режимите на временни разрешения, както и дружествата, които ще продължат да обслужват договорите, сключени преди края на преходния период, до датата на тяхното изчитане, попадат в обхвата на надзора на PRA. Необходимо е тези застрахователи да се регистрират в портала за електронно подаване на данни към компетентния надзорен орган на следния адрес: https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/regulatory-reporting/regulatory-reporting-insurance-sector#how_to_report
След регистриране в посочения портал, PRA ще се свърже с всеки застраховател индивидуално за предоставяне на допълнителна информация относно регистрацията.
Информация, относно подаването на заявление за установяване на застрахователен клон на територията на Обединеното кралство, може да се намери на следния адрес: https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/authorisations/new-firm-authorisation
Същевременно, застрахователите трябва да изпратят и електронно копие на заявлението си до PRA на следния адрес: PRA-AuthsVoPsCancelations@ bankofengland.co.uk
Информация, относно подаването на заявления за одобрение на управителни и контролни органи, може да се намери на следния интернет  адрес: https://www.bankofengland.co.uk/ prudential-regulation/authorisations/senior-managers-regime-approvals
Заявленията следва да се изпращат и на следния адрес:
PRA.TPR@bankofengland.co.uk
Съгласно политиката за информационна сигурност на националния компетентен орган на Обединено кралство, всяка поверителна електронно обменяна информация, следва да бъде криптирана. Допълнителна информация относно криптирането на данните може да се открие на интернет адрес:
https://www.bankofengland.co.uk/-  media/boe/files/statistics/data-collection/secure-email-user-guide.pdf?la=en&hash=E2F1DE9E05F47004145C746D65D81C8C7AF3F58A
Националният компетентен орган на Обединеното кралство напомня на всички застрахователни дружества, които ще извършват дейност в съответствие с режимите на временни разрешения, че е необходимо да се запознаят с цялата налична информация на интернет страницата на надзора и да бъдат подготвени съгласно посочените изисквания. В допълнение, съответните заявления за участие в установените в Обединеното кралство режими, следва да бъдат подадени предварително, в рамките на първото тримесечие на 2021 г. Застрахователите следва да имат предвид, че компетентният орган продължава да работи по изискванията на временните режими и е възможно периодично да изисква от застрахователите да актуализират заявленията си за участие в тях.
В случай че застраховател, който е заявил намерение за участие в режимите за временни разрешения, или е подал заявление за установяване на клон на територията на Обединеното кралство, все още не е получил информация относно лицето му за контакт в националния компетентен орган на Обединеното кралство, следва да заяви предоставянето на тази информация на следния адрес: PRA.TPR@bankofengland.co.uk.

Открито е производство по несъстоятелност на „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, Република Румъния

С цел информираност и прозрачност на българската общественост по казуса с „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, регистрирано в Румъния, Комисията за финансов надзор на Република България публикува по-долу последните обстоятелства по темата.
На основание чл. 273 от Директива 2009/138/EC и чл. 624, ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ) и в допълнение към новина публикувана на 11.08.2020 г. (https://www.fsc.bg/bg/novini/uvedomlenie-ot-organa-za-finansov-nadzor-na-republika-rumaniya-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo–9986.html ) Комисията за финансов надзор (КФН) съобщава, че на 21.12.2020 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица, воден от Агенцията по вписванията, по партидата на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД – клон България, ЕИК 203318946, е вписано решение от 29.06.2020 г. по дело № 8080/3/2020 на Окръжния съд в гр. Букурещ, с което е открито производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, Република Румъния. Съдът е назначил Каса де Инсолвенца Трансилвания, клон Клуж СПРЛ за съдебен временен управител/ликвидатор на дружеството. На основание чл. 145, ал. 2 и чл. 255 от румънския Закон № 85/2014 Окръжният съд в гр. Букурещ е отнел на органите на управление на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД правомощията да управляват и представляват дружеството, както и да се разпореждат с имуществото му. Каса де Инсолвенца Трансилвания, клон Клуж СПРЛ се представлява от Годанка-Херея Василе и Олар-Карагеа Андра-Кристина.
Комисията за финансов надзор ще продължи да комуникира релевантната информация за всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България на страницата си: www.fsc.bg

The Financial Supervision Commission has sent notification about its consent for the cross-border insurance portfolio transfer by “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. to “Pacifica” S.A


    The Financial Supervision Commission (FSC) has been notified by the competent authority of the Luxembourg of the forthcoming cross-border insurance portfolio transfer by “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. to “Pacifica” S.A. After reviewing the documents, the FSC decided to send a letter to the national competent authority of the Luxembourg on granting consent for the cross-border merger by “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. to “Pacifica” S.A.

The Financial Supervision Commission has sent notification about its consent for the cross-border insurance portfolio transfer by “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. to “Pacifica” S.A


    The Financial Supervision Commission (FSC) has been notified by the competent authority of the Luxembourg of the forthcoming cross-border insurance portfolio transfer by “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. to “Pacifica” S.A. After reviewing the documents, the FSC decided to send a letter to the national competent authority of the Luxembourg on granting consent for the cross-border merger by “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. to “Pacifica” S.A.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. към “Pacifica” S.A


    Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Велико херцогство Люксембург за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл чрез вливане на “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. в “Pacifica” S.A.
    След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Люксембург относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Credit Agricole Risk Insurance” S.A., със седалище в Люксембург, към “Pacifica” S.A със седалище във Франция.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец ноември 2020 г. в КФН са получени 28 (двадесет и осем) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователна дейност от застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители и прехвърляне на застрахователни портфейли.  
    За периода 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г. в КФН е получено едно уведомление по отношение намерението на застрахователно дружество със седалище в друга държава членка да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец ноември 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 655 (шестстотин петдесет и пет).
    През месец ноември 2020 г. в КФН са вписани 16 (шестнадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно застрахователни посредници, които имат намерение да извършват дейност в България. Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 4 (четири).
    Към 30 ноември 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3 100  (три хиляди и сто).
    През месец ноември 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.  
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 51 (петдесет и един).  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Отлага се прилагането на европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ) за годишните финансови отчети с една година


През 2013 г. Директива 2004/109/ЕО (Директива за прозрачността) бе изменена с Директива 2013/50/ЕС, в която бе предвидено всички годишни финансови отчети на емитенти, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулираните пазари в ЕС, да бъдат изготвяни в единен електронен формат за отчитане, считано от 1 януари 2020 г. В тази връзка бе изготвен Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията (Регламент за европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ)), с който бяха въведени общи правила за формата на годишните финансови отчети по смисъла на член 4, параграф 2 от Директивата за прозрачността и по-специфични правила за маркирането на финансовите отчети, включени в тях, а именно:
  1. eмитентите да изготвят и оповестяват годишните си финансови отчети във формат XHTML;
  2. ii) eмитенти, които съставят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), да маркират тези консолидирани финансови отчети с помощта на iXBRL тагове. Комбинацията между формат XHTML и маркировките чрез iXBRL позволява годишните финансови отчети да се четат както от човек, така и от машини, което подобрява достъпността, анализирането и сравнимостта на информацията, включена в годишните финансови отчети.
Имайки предвид трудните обстоятелства, пред които са изправени компаниите поради Covid пандемията  се прие Пакет за възстановяване на капиталовите пазари по предложение на няколко държави членки, сред които и България и на европейско ниво беше  решено прилагането на ЕЕЕФ да се отложи с една година. Това ще позволи на емитентите да фокусират ресурсите си върху възстановяването от сегашната криза и да имат достатъчно време да се подготвят за прилагане на новия формат. Следва да се има предвид, че одиторите ще трябва да изразяват мнение дали годишният финансов отчет е в съответствие с ЕЕЕФ и в този смисъл отлагането ще даде възможност и на одиторите да се запознаят по-подробно с новите изисквания.
Отлагането е предвидено под формата на опция за държавите членки, тъй като в някои държави всички емитенти имат готовност да прилагат новия формат за финансовите отчети за 2020 г. България ще се възползва от възможността и ще позволи на емитентите да започнат да прилагат изискването за финансовите отчети за 2021 г. и ще нотифицира Европейската комисия за това.
Комисията за финансов надзор има готовност за тестване на система за приемане на годишни финансови отчети в европейския единен електронен формат и в тази връзка всички български емитенти, които имат възможност, биха могли да тестват свои отчети, генерирани съгласно ЕЕЕФ, като техническите изисквания за това ще бъдат представени допълнително.
В допълнение, Европейската комисия е публикувала на 10 ноември 2020 г. Тълкувателно съобщение относно изготвянето, одита и публикуването на финансовите отчети, включени в годишните финансови отчети, изготвени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията относно европейския единен електронен формат. Можете да го намерите тук:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020XC1110(01)

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2020 г.


    Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2020 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
    Решение № 919 – ПОД от 16.12.2020 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, "Форми и образци на документи", "Осигурителен пазар", 2020.
 

EIOPA провежда онлайн обучение на експерти в КФН с цел подобряване на надзора на застрахователните и презастрахователните предприятия


От 14 до 18 декември 2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) провежда специално онлайн обучение на повече от 40 служители на  Комисията за финансов надзор. Целта на обучението е да се развие експертният капацитет в областта на застрахователния надзор, като освен експерти от управление „Застрахователен надзор“ в обучението участват и специалисти от управление „Осигурителен надзор“,  дирекция "Правна"  и "Международно сътрудничество". Акцент в програмата е представяне на специфичните особености при надзора на застрахователни и презастрахователни предприятия и групи по „Платежоспособност II“. Обучението е от особена важност за Комисията, тъй като е свързано с подобряване на надзорните задължения на КФН, произтичащи от Плана за действие за изпълнение на последващите ангажименти след присъединяването към ERM II.
В програмата е предвидено да бъдат застъпени изискванията по "Платежоспособност ІІ" за оценка, инвестиции, капиталови изисквания за платежоспособност, капацитета за покриване на загуби на техническите резерви, изисквания за собствени средства и други важни елементи, свързани с директивата за платежоспособност на застрахователите. Обучението включва както образователна сесия с обмен на опит и дискусия с участниците, така и споделяне на казуси от практиката. 
С такива обучения на националните надзорни органи EIOPA има за цел да допринесе за установяването на висококачествени регулаторни и надзорни стандарти и последователни надзорни практики сред националните компетентни органи. 
Обучението се финансира от Европейската комисия чрез Генерална дирекция „Подкрепа за структурни реформи“,  след одобрен проект на Комисията за финансов надзор по Програмата за подкрепа на структурните реформи.