Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани


За месец март 2018 г. 1 застрахователно дружество от държава членка е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на България, а 3 са преустановили дейността си. Към 31 март 2018 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 602.

През месец март 6 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 31 март 2018 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2346.

През март няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 март 2018 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15.  

През месец март няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 март 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 43.     
            
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г.


Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети, финансовите отчети за надзорни цели към 31.12.2017 г. и на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и окончателните данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2017 г.

Към 31.12.2017 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 587 723 лица, което представлява нарастване със 115 047 лица или с 2,57 на сто спрямо осигурените към края на 2016 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2017 г. се равняват на 12 663 154 хил. лв. и регистрират ръст от 1 905 877 хил.лв. или 17,72 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2016 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2017 г. с общи приходи в размер на 186 177 хил. лв., което представлява увеличение с 1,31 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2016 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2017 г. в размер на 61 504 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 5,04 на сто в сравнение с 2016 г.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2017 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи / 2017.

Данни за застрахователния пазар към 31.01.2018 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец януари 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар, „Статистика

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2016 г. до 30.03.2018 г.


Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 1,70 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 31.03.2016 г. до 30.03.2018 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 1,86 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4,70 на сто, а за ППФ съответно е 4,86 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълния текст на решения № 407 – УПФ и № 408 – ППФ от 18.04.2018 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Данни за максималния размер на техническата лихва


На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви април 2018 г. до 30-ти юни 2018 г.

Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел „Статистика”, ”Застрахователен пазар”, „Животозастраховане“.

Списъци с поднадзорни лица с непогасени такси за общ финансов надзор за 2018 година


Комисията за финансов надзор обявява списъци на всички поднадзорни лица с непогасени в срок задължения за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г., дължими до 31 януари 2018 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор при неплащане в установения срок върху дължимите суми се начислява и дължи законна лихва за забава. Просрочените задължения за таксите за осъществяване на общ финансов надзор следва да бъдат заплатени от поднадзорните лица заедно с дължимата към момента на плащане. Лихвата за забава не е включена в посочените списъци и за нейното изчисляване може да се ползва лихвения калкулатор от страницата на КФН на адрес http://212.122.187.56:8088/Rates/Calculator.aspx   
 
Следва да се има предвид, че просрочените такси за осъществяване на общ финансов надзор подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. При неплащане на таксите за общ финансов надзор в установените срокове комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.

Обявените списъци на поднадзорни лица с непогасени в срок задължения за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. са актуални към 29.03. 2018 г. и ще бъдат актуализирани и публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор всяка седмица.

Заплащането на таксите се извършва на касата на Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ – ЦУ:

IBAN: BG95BNBG96613000141501
BIC: BNBGBGSD.