Решения от заседание на КФН на 25.04.2018 г.


На заседанието си на 25.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Блексий Ритейл Инвест“ АД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите във връзка с потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Компас Инвест” АД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с издаването на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Компас Евроселект”.
 
3. Изпраща писмо до „Ай Ти Софт” ЕАД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от дружеството.
 
4. Не налага окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Дийтсман Н.В.“, Холандия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София, на акции от капитала на „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 4.15 лева.
 
5. Вписва актуализирани проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „ОББ Патримониум земя“, „ОББ Премиум акции“, „ОББ Платинум облигации“, „ОББ Балансиран фонд“, „ОББ Глобал детски фонд“, „ОББ Глобал дивидент“, „ОББ Глобал растеж“, „ОББ Глобал фарм инвест“ и „ОББ Евро пари“, управлявани от управляващо дружество „ОББ Асет мениджмънт“ АД.
 
6.  Изпраща писмо до управляващо дружество „Реал финанс асет мениджмънт“ АД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с вписването на актуализираните проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „Реал финанс балансиран фонд“ и ДФ „Реал финанс високодоходен фонд“.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с вписването на актуализираните проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „Адванс Инвест“, „Адванс Глобал Трендс“, „Адванс Източна Европа” и „Адванс Възможности в Нова Европа“, както и актуализиран проспект на ДФ „Адванс Консервативен Фонд“.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аларик кепитъл“ АД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с вписването на актуализираните проспекти на договорни фондове „Аларик – глобални суровини“ и „Аларик – хибриден депозит“.
 
9. Приема нивото на антицикличен буфер за инвестиционните посредници в размер на 0 % за второ тримесечие на 2018 г., който се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България. Приема и нивото на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави за второ тримесечие на 2018 г. в размер на 0 %.
 
10. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса – София“ АД за окончателно спиране извършването на сделки с акции, емитирани от „Интерхотели“ АД и „Прайм турист“ АД.
 
11. Одобрява Драгомир Стоянов за ръководител на функция по вътрешен одит и Антония Дойчева за ръководител на функция по съответствие на „ОББ-Животозастраховане“ ЕАД.
 
12. Одобрява Антония Дойчева за лице, което ръководи функцията за съответствие на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД.
 
13. Вписва „Джордан Нутришън” ЕООД като застрахователен брокер в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
14. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 25 май 2018 г. вкл.)
 

 

Решения от заседание на КФН на 25.04.2018 г.


На заседанието си на 25.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Блексий Ритейл Инвест“ АД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите във връзка с потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Компас Инвест” АД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с издаването на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Компас Евроселект”.
 
3. Изпраща писмо до „Ай Ти Софт” ЕАД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от дружеството.
 
4. Не налага окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Дийтсман Н.В.“, Холандия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София, на акции от капитала на „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 4.15 лева.
 
5. Вписва актуализирани проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „ОББ Патримониум земя“, „ОББ Премиум акции“, „ОББ Платинум облигации“, „ОББ Балансиран фонд“, „ОББ Глобал детски фонд“, „ОББ Глобал дивидент“, „ОББ Глобал растеж“, „ОББ Глобал фарм инвест“ и „ОББ Евро пари“, управлявани от управляващо дружество „ОББ Асет мениджмънт“ АД.
 
6.  Изпраща писмо до управляващо дружество „Реал финанс асет мениджмънт“ АД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с вписването на актуализираните проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „Реал финанс балансиран фонд“ и ДФ „Реал финанс високодоходен фонд“.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с вписването на актуализираните проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „Адванс Инвест“, „Адванс Глобал Трендс“, „Адванс Източна Европа” и „Адванс Възможности в Нова Европа“, както и актуализиран проспект на ДФ „Адванс Консервативен Фонд“.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аларик кепитъл“ АД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с вписването на актуализираните проспекти на договорни фондове „Аларик – глобални суровини“ и „Аларик – хибриден депозит“.
 
9. Приема нивото на антицикличен буфер за инвестиционните посредници в размер на 0 % за второ тримесечие на 2018 г., който се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България. Приема и нивото на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави за второ тримесечие на 2018 г. в размер на 0 %.
 
10. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса – София“ АД за окончателно спиране извършването на сделки с акции, емитирани от „Интерхотели“ АД и „Прайм турист“ АД.
 
11. Одобрява Драгомир Стоянов за ръководител на функция по вътрешен одит и Антония Дойчева за ръководител на функция по съответствие на „ОББ-Животозастраховане“ ЕАД.
 
12. Одобрява Антония Дойчева за лице, което ръководи функцията за съответствие на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД.
 
13. Вписва „Джордан Нутришън” ЕООД като застрахователен брокер в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
14. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 25 май 2018 г. вкл.)
 

 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани


За месец март 2018 г. 1 застрахователно дружество от държава членка е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на България, а 3 са преустановили дейността си. Към 31 март 2018 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 602.

През месец март 6 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 31 март 2018 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2346.

През март няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 март 2018 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15.  

През месец март няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 март 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 43.     
            
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г.


Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети, финансовите отчети за надзорни цели към 31.12.2017 г. и на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и окончателните данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2017 г.

Към 31.12.2017 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 587 723 лица, което представлява нарастване със 115 047 лица или с 2,57 на сто спрямо осигурените към края на 2016 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2017 г. се равняват на 12 663 154 хил. лв. и регистрират ръст от 1 905 877 хил.лв. или 17,72 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2016 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2017 г. с общи приходи в размер на 186 177 хил. лв., което представлява увеличение с 1,31 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2016 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2017 г. в размер на 61 504 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 5,04 на сто в сравнение с 2016 г.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2017 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи / 2017.

Решения от заседание на КФН на 23.04.2018 г.


На заседанието си на 23.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Управляващо дружество (УД) „Компас Инвест” АД с искане да се извършат корекции на документите относно заявление за организиране и управление на договорен фонд „Компас Фъндс Селект – 21”.
 
2. Издава одобрение на Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации”.
 
3. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „Металкомплектинженеринг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД на 68 464 броя акции от капитала на „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 6 лева.
 
4. Изпраща писмо до „Джи Ес Ти Маркетс” ЕООД с искане за допълнителна информация относно вписването му в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до Инвестиционния посредник (ИП) „Прогресива Трейдинг” OOД (с предишно наименование „ББГ Симекс – България” OOД), с искане да се извършат корекции на документите относно намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Гърция, Румъния и Италия при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон.
 
6. Отписва „Елените“ АД ( в ликвидация), „Симко“ АД (в ликвидация), „Лъв“ АД (в ликвидация), „Март България“ АД (в ликвидация), „Винарска изба-Врачанска Теменуга“ – дъщерно на „Сиконко Холдинг“ АД (в ликвидация) и „Слънчеви лъчи“ АД (в ликвидация) като публични дружества и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от Комисия за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
7. Издава одобрение на Любов Кабаиванска за ръководител на функцията по вътрешен одит и Росица Ушовска за ръководител на функция за съответствие на „ЗАД България“ АД.
 
8. Не утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като нови одитори на „Застрахователна компания Уника” АД, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните справки за 2017 г. по Наредба № 53, както и на образците с годишни количествени данни за 2017 г. съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35.
 
9. Не утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като нови одитори на „Застрахователна компания Уника Живот” АД, които да извършват съвместна проверка и заверка на годишните справки за 2017 г. по Наредба № 53, както и на образците с годишни количествени данни за 2017 г. съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35.
 
10. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан” АД с искане за допълнителни документи и информация относно утвърждаването на „РСМ БГ“ ЕООД като нов одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователното дружество.
 
11. Заличава „Застрахователен брокер Таг Инс” ООД от регистъра на застрахователните  брокери, воден от КФН.
 
12. Приема на първо гласуване проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 08 май 2018 г. вкл.)

Решения от заседание на КФН на 23.04.2018 г.


На заседанието си на 23.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Управляващо дружество (УД) „Компас Инвест” АД с искане да се извършат корекции на документите относно заявление за организиране и управление на договорен фонд „Компас Фъндс Селект – 21”.
 
2. Издава одобрение на Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации”.
 
3. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „Металкомплектинженеринг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД на 68 464 броя акции от капитала на „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 6 лева.
 
4. Изпраща писмо до „Джи Ес Ти Маркетс” ЕООД с искане за допълнителна информация относно вписването му в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до Инвестиционния посредник (ИП) „Прогресива Трейдинг” OOД (с предишно наименование „ББГ Симекс – България” OOД) с искане да се извършат корекции на документите относно намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Гърция, Румъния и Италия при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон.
 
6. Отписва „Елените“ АД ( в ликвидация), „Симко“ АД (в ликвидация), „Лъв“ АД (в ликвидация), „Март България“ АД (в ликвидация), „Винарска изба-Врачанска Теменуга“ – дъщерно на „Сиконко Холдинг“ АД (в ликвидация) и „Слънчеви лъчи“ АД (в ликвидация) като публични дружества и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от Комисия за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
7. Издава одобрение на Любов Кабаиванска за ръководител на функцията по вътрешен одит и Росица Ушовска за ръководител на функцията за съответствие на „ЗАД България“ АД.
 
8. Не утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като нови одитори на „Застрахователна компания Уника” АД, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните справки за 2017 г. по Наредба № 53, както и на образците с годишни количествени данни за 2017 г. съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35.
 
9. Не утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като нови одитори на „Застрахователна компания Уника Живот” АД, които да извършват съвместна проверка и заверка на годишните справки за 2017 г. по Наредба № 53, както и на образците с годишни количествени данни за 2017 г. съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35.
 
10. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан” АД с искане за допълнителни документи и информация относно утвърждаването на „РСМ БГ“ ЕООД като нов одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователното дружество.
 
11. Заличава „Застрахователен брокер Таг Инс” ООД от регистъра на застрахователните  брокери, воден от КФН.
 
12. Приема на първо гласуване проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 08 май 2018 г. вкл.)

Данни за застрахователния пазар към 31.01.2018 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец януари 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар, „Статистика

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2016 г. до 30.03.2018 г.


Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 1,70 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 31.03.2016 г. до 30.03.2018 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 1,86 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4,70 на сто, а за ППФ съответно е 4,86 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълния текст на решения № 407 – УПФ и № 408 – ППФ от 18.04.2018 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 18.04.2018 г.

На заседанието си на 18.04.2018 г. КФН реши:
 

1. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него борсово търгуван фонд (БТФ) „Expat Romania BET-BK UCITS ETF“ (с ново наименование „Expat Romania BET UCITS ETF”).
 
2. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „ПФБК Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “ПИБ Класик”, ДФ „ПИБ Гарант“, ДФ „ПИБ Авангард“ и ДФ „ПФБК Восток“.
Изпраща писмо до УД „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД с искане да се извършат корекции на документите относно одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “ПИБ Класик”, ДФ „ПИБ Гарант“, ДФ „ПИБ Авангард“ и ДФ „ПФБК Восток“.
 
3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 лева. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6,50%, платим на 6-месечни лихвени плащания, с дата на емитиране 24.11.2017 г. и дата на падеж 24.11.2024 г.
Вписва „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, гр. София, като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Препраща на Румънския финансов надзор  получената нотификация  за закриването на клона на Инвестиционния посредник (ИП) „Делтасток“ на територията на Румъния и му предоставя получената информация относно намерението на дружеството да продължи да предлага услугите си на територията на Румъния при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон.
 
5. Заличава „Джордан Нутришън” ЕООД от регистъра на застрахователните  агенти, воден от КФН.
 
6. Заличава „Ай Пи Груп Европа” ООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 18.04.2018 г.

На заседанието си на 18.04.2018 г. КФН реши:
 

1. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него борсово търгуван фонд (БТФ) „Expat Romania BET-BK UCITS ETF“ (с ново наименование „Expat Romania BET UCITS ETF”).
 
2. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „ПФБК Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “ПИБ Класик”, ДФ „ПИБ Гарант“, ДФ „ПИБ Авангард“ и ДФ „ПФБК Восток“.
Изпраща писмо до УД „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД с искане да се извършат корекции на документите относно одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “ПИБ Класик”, ДФ „ПИБ Гарант“, ДФ „ПИБ Авангард“ и ДФ „ПФБК Восток“.
 
3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 лева. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6,50%, платим на 6-месечни лихвени плащания, с дата на емитиране 24.11.2017 г. и дата на падеж 24.11.2024 г.
Вписва „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, гр. София, като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Препраща на Румънския финансов надзор  получената нотификация  за закриването на клона на Инвестиционния посредник (ИП) „Делтасток“ на територията на Румъния и му предоставя получената информация относно намерението на дружеството да продължи да предлага услугите си на територията на Румъния при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон.
 
5. Заличава „Джордан Нутришън” ЕООД от регистъра на застрахователните  агенти, воден от КФН.
 
6. Заличава „Ай Пи Груп Европа” ООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.