Решения от заседание на 30.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „ТК-ХОЛД“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД на акции на „Кабиле-ЛБ“ АД (в ликвидация) от останалите акционери на дружеството.

2. Не издава забрана за придобиване на пряко квалифицирано участие на „ГУМА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД“, Кипър, в размер на 100 % от капитала на инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ООД.

3. Одобрява представения анекс за изменение на договор за възлагане на дейности, сключен между „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

4. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05), издадени от Европейския банков орган, считано от 1 януари 2024 г.

5. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, (ЕВА/GL/2022/15), издадени от Европейския банков орган, считано от 1 януари 2024 г.

КФН публикува форма за установяване удовлетвореността на потребителите на небанкови финансови услуги

КФН изготвя проучване за оценка удовлетвореността от предоставяните от поднадзорни лица инвестиционни, застрахователни и пенсионноосигурителни услуги и/или продукти. Целта на анкетата е установяване на причините за неудовлетвореност на ползвателите на небанкови финансови услуги, необходимостта от регулаторни промени, повишаване качеството на предоставяните продукти/услуги и оценка на преживяването на потребителите.

За да участвате в проучването, моля да попълните формуляра чрез следния линк: https://forms.gle/9dUXh5zomS2jUjrr5

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2023 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2023 г. Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.03.2023 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2023 г. е 4 952 281 души, като нараства спрямо 31.03.2022 г. с 1,55 на сто.

Към 31.03.2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 20 205 288 хил. лв. В сравнение с 31.03.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 5,07 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31.03.2023 г. 14 194, от които 1 392 пенсионери и 12 802 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото тримесечие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 829 хил. лв. за пенсии, 13 676 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 58 хил. лв. на наследници на лица, получавали разсрочени плащания.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2023 г. възлизат на 74 180 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 27 871  хил. лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2023 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.03.2023 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи.

Решения от заседание на 25.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг“ АД.

Емисията е в размер на 15 000 000 лева, разпределени в 15 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100013221, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 3,00%, но не по – малко от 3,25% и не повече от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 18.11.2022 г. и дата на падеж 18.11.2030 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Маргарита Барова за неизпълнителен член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

3. Одобрява представените промени в устава на „СИИ Имоти“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за приемане на редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Одобрява представените промени в устава на „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Отписва договорен фонд „Астра Енерджи“ и издадената от него емисия дялове от водените от КФН регистри, в резултат на осъществено преобразуване чрез вливане на ДФ „Астра Енерджи“ в ДФ „Астра Кеш Плюс“, организирани и управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД.

КФН публикува информационни материали, насочени към поднадзорните лица, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/2088 и Регламент (ЕС) 2020/852 и потребителите на небанкови финансови услуги

Във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги КФН публикува информационни материали, насочени към поднадзорните на КФН лица, попадащи в обхвата на регламентите. Презентациите целят запознаване с основните задължения, които регламентите пораждат за поднадзорните лица и са относими към осигуряване на прозрачност във връзка с преддоговорно и периодично оповестяване на:

  • политиката за интегрирането на рисковете за устойчивостта;
  • неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище продукт/субект;
  • политиката за възнагражденията и начинът, по който е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивост;
  • стимулите за екологични или социални характеристики и за устойчиви инвестиции.

Материалите можете да намерите в категория „За потребителя“, подкатегория „Устойчиви финанси“.

Решения от заседание на 23.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от Холдинг „Нов век“ АД, гр. София.

Емисията е  в размер 31 000 000 лева, разпределени в 31 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,50%, но общо не по-малко от 4,00% и не повече от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 23.11.2022 г. и дата на падеж 23.11.2030 г., с ISIN код BG2100016224.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 4 860 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005203.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Съгласува избора на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

4. Спира производство във връзка с намерението на ЗД „Евроинс“ АД да извършва дейност по т. 18 „Помощ при пътуване (Асистанс)“ от Раздел II на Приложение № 1 от КЗ, на територията на Република Румъния, при условията на свобода на предоставяне на услуги.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Гърция и Кралство Испания във връзка с намерението на „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на Федерална Република Германия, Република Румъния, Република Латвия, Република Литва и Република Естония във връзка с намерението на застрахователен брокер „МИК Брокери и Консултанти“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.

7. Изпраща писмо до “ЕИГ Ре” ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки относно прехвърляне на дейности по предоставяне на деловодни услуги на трето лице, както и за прехвърляне на дейности по предоставяне на информационни услуги на трето лице.

8. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2022 г.

9. Изпраща писмо до „Животозастрахователен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.

10. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност на територията на Република Румъния при условията на правото на установяване /чрез клон/.

Краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитентите за първо тримесечие

Краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитентите за първо тримесечие на 2023 г. и доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на индивидуална база за първо тримесечие на 2023 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100о1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива на КФН и обществеността публично уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Съгласно чл. 100 о1, ал. 7 от ЗППЦК изискванията на чл. 100 о1, ал. 1 – 6 от ЗППЦК не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността си и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7 от ЗППЦК.

Крайният срок за разкриване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитента или на тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си за първо тримесечие на 2023 г. чрез предоставянето ѝ на КФН и на обществеността изтича на 30.05.2023 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез ѝ предоставянето на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Срокът за представяне на доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на индивидуална база за първо тримесечие на 2023 г. изтича на 01.06.2023 г.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК емитентът на облигации е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100ж., ал. 3 от ЗППЦК довереникът на облигационерите е длъжен в срок до 30 дни от представянето на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2, съответно от изтичането на срока за представяне на отчета, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията доклад за изтеклия период.

Лидерският екип на КФН уважи Застраховател на годината 2022

На 17 май, на официална церемония, бяха отличени най-добрите застрахователни и пенсионноосигурителни компании в България за 2022 г.

Наградите, които се организират от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), фондация „Проф. Велеслав Гаврийски“ и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), чрез експертно жури за 15-та поредна година определят най-добрите компании от двата сектора, по публично обявени критерии.

Сред официалните гости на престижното събитие бяха – г-н Росен Желязков – председател на Народното събрание, г-н Лазар Лазаров – заместник министър-председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика, г-н Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор (КФН), заместник-председателите на КФН – г-жа Диана Йорданова и г-н Владимир Савов, както и председателят на Националния осигурителен институт – г-н Ивайло Иванов, председателят на Икономическия и социален съвет – г-жа Зорница Русинова, председателят на Сметната палата – г-жа Горица Грънчарова-Кожарева, представители на застрахователния и пенсионноосигурителния сектор, на бизнеса, финансите и академичните среди.

„За мен освен привилегия, е и удоволствие да присъствам на традиционната церемония на връчване на наградите на тези, които са отличени в застрахователния и осигурителния сектор. Те дават на обществото сигурност, устойчивост и спокойствие, независимо от трудните времена, в които живеем и играят ролята на една предпазна мрежа на социалната система. Благодаря за професионализма на двата сектора, правещи всичко възможно иновациите и инвестициите да навлизат при тях и да бъдат стълбове на спокойствие в това динамично време“, заяви г-н Бойко Атанасов, който връчи наградата в категория “Застраховател на годината – Животозастраховане” на “ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД.

Г-н Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор“ връчи призовете “Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество” и “Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане”. Той сподели, че „динамично развиващите се дружества, са тези които в идващите години ще бъдат сред признатите лидери в съответните сектори, които създават иновативност, подобряват конкуренцията на пазара, предлагат по-добри решения за своите клиенти и осигуряват тази динамика в  застрахователния сектор“.

“Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество” за 2022 г. стана Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), а “Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане” -”ЕС ДИ АЙ Груп” ООД.

С думите „За мен е изключителна чест за поредна година да връча този приз, който знаем с какви усилия и колко труд се постига. Въпреки турбуленциите на пазарите, пенсионно-осигурителният сектор доказа, че е устойчив, капиталово адекватен, готов да посрещне всяко едно предизвикателство“, г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор” връчи наградата в категория “Пенсионноосигурително дружество на годината”, за дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване. ПОК “Доверие” АД стана победител в категорията за 2022 г.

Повече за наградените в 15-то издание на годишните награди в застрахователния сектор – „Застраховател на годината”, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината“ за 2022 г. , можете да прочетете тук.

Галерия на събитието:


Обща снимка edited

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )


Резултати от изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

Оповестяване на резултати от проведените на 13 и 14 май 2023 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

На 13 и 14 май 2023 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант.

Списък на лицата, издържали изпита за придобиване

на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти

на 13 май 2023 г.

1 Иван Валентинов Иванов
2 Васил Николаев  Вълков
3 Тодор Йорданов Христов
4 Петър Диянов Таралански
5 Петър Любомиров Мочев
6 Марияна Иванова Жекова
7 Радослав Райков Вълов
8 Антонио Тодоров Клаев
9 Теодор Даниелов Гунев
10 Диян Пламенов Георгиев
11 Теодор Пенков Паунов
12 Борислав Петров Андонов
13 Ирена Йорданова Клечова
14 Мартин Желев Костов
15 Ангел Атанасов Атанасов
16 Веселин Спасимир Здравчев
17 Росен Радосветов Кожухаров

Резултатите от проверката са оформени с

Протокол № 1 от 18 май 2023 г. на Изпитната комисия,

назначена с Решение на КФН по Протокол № 34 от 02 май 2023 г.

Списък на лицата, издържали изпита за придобиване

на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 14 май 2023 г.

1 Иван Валентинов Иванов
2 Васил Николаев Вълков
3 Теодор Даниелов Гунев
4 Кристина Пенчева Топалова
5 Петя Любомирова Янева
6 Дилян Михайлов Илиев
7 Теодор Пенков Паунов
8 Данаил Андреев Арабаджиев
9 Виктория Петрова Панева
10 Мартин Желев Костов

Резултатите от проверката са оформени с

Протокол № 2 от 18 май 2023 г. на Изпитната комисия,

назначена с Решение на КФН по Протокол № 34 от 02 май 2023 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, в срок до 10 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.

На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант:

Лицата, издържали съответния изпит, могат да получат сертификатите си след 29.05.2023 г. в сградата на КФН на гише „Деловодство“ (вход за граждани) всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

За получаване на сертификатите трябва да бъде представен документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел I, т. II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:

IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,

BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ

Решения от заседание на 18.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни, необезпечени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от ЗВПКИИП, които ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД.

Емисията е в размер до 70 000 000 евро, разпределени в до 700 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 100 000 (сто хиляди) евро всяка, с ISIN код BG2100005235, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на годишни периоди и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, със срок на облигациите от 3 (три) години.

Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Иванка Ангелова за член на съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

3. Освобождава за 2023 г. „Акспо България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).