Председателят на Комисията за финансов надзор – Бойко Атанасов, откри XX-то юбилейно издание на образователната програма за ученици “Небанковият финансов сектор в България”

На 21 октомври, г-н Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор (КФН), откри XX-то издание на образователната програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България“. Традиционната инициатива се организира в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и фондация „Атанас Буров”. В юбилейното издание на събитието участие ще вземат 22 ученика от професионални училища с икономически и финансов профил от градовете Благоевград, Горна Оряховица, Варна, Кюстендил, Пловдив, София, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Шумен, Гоце Делчев, Сливен, Смолян, Монтана, Силистра, Петрич, Кърджали, Русе, Варна, Ямбол и Дряново.

Образователната програма е единствена по рода си в България. В юбилейното си издание тя поднася балансирано съдържание между онлайн базирани презентации и виртуални интеракции, посветено на пенсионноосигурителния, застрахователния и капиталов пазар, с лектори –  експерти на КФН и представители на бизнеса.

Откриване Образователна програма Буров снимка 1 1

За мен е чест да открия XX-то юбилейно издание на програмата, чийто фокус е повишаване финансовата грамотност на обществото. Устойчивостта на програмата, нейната 20-годишна история, говори за последователност, за ангажираност и най-вече за отговорността ни към поколението, което расте и се обучава в предизвикателната среда на дигитализация и иновации“, сподели г-н Атанасов.

По време на обучението учениците и техните учители ще се запознаят с тристълбовия модел на пенсионното осигуряване, с развитието на осигурителния пазар в България, с механизмите за защитата на потребителите, с видовете застраховане и застрахователния надзор. Капиталовият пазар и търговията на фондовата борса също са част от програмата, по време на която се представя темата за дигиталното поле на безопасното инвестиране, както и начините, по които се защитават инвеститорите.

За да бъде още по-богато и всеобхватно съдържанието, в синхрон с най-новите тенденции в небанковия финансов сектор през 2022 г., в програмата са добавени лекции за финтех бизнес моделите, превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, „зелената сделка“, киберсигурността и криптовалутите и др.

Вярвам, че споделеният опит на експертите, с които ще работите, ще Ви помогне да бъдете по-отговорни към своите финанси, да сте двигатели на промяната, но най-вече с осъзнатите познания за финансова култура, да имате увереността и куража да преследвате мечтите си.“, каза в обръщението си към участниците г-н Бойко Атанасов.

Програмата продължава до средата на м. ноември, когато всички ученици ще получат сертификат за участието си в образователната инициатива.

 

Решения от заседание на 27.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Борислав Михов за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД.

2. Одобрява Допълнително споразумение от 30.09.2022 г., с което е актуализиран договор за възлагане на дейности, сключен на 07.05.2007 г. между „Зенит имоти“ АДСИЦ и „Каприкорн консултинг сървисис“ ЕООД, като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Отписва, по искане на заявителя, „ФАР“ АД като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 1 250 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100002192, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

4. Признава придобитата от Александър Димитров квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Прекратява, по искане на заявителя, производство за вписване на  „УелдСмарт“ ООД в регистъра на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент, воден от КФН.

6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.

Съобщение относно изтичането на срока за представяне на публични уведомления за трето тримесечие на 2022 г. от страна на емитентите на ценни книжа

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на публично уведомление за финансовото състояние за трето тримесечие на 2022 г. пред КФН и медия изтича на 31.10.2022 г.
Съгласно чл. 100 о1, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът е длъжен да разкрива на КФН публично уведомление в срок до 30 дни от края на съответното тримесечие. Публичното уведомление за финансовото състояние на дружеството се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Публичното уведомление за финансовото състояние на дружеството се разкрива и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, а именно чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия в законоустановения срок, а именно в срок до 31.10.2022 г. включително.

Решения от заседание на 25.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява представените промени в устава на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите.

2. Одобрява проект на годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2023 г.

3. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗД ЕВРОИНС” АД.

4. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД, като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ” EАД.

5. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД.

6. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

7. Отписва договорен фонд (ДФ) „Астра Баланс” и издадената от него емисия дялове от водените от КФН регистри, в резултат на осъществено преобразуване чрез вливане на ДФ „Астра Баланс” в ДФ „Астра Кеш Плюс”, организирани и управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2022 г.

Представените данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2022 г., са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”, „Общо Застраховане“ „2022“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Нови изисквания, свързани с реализирането на Зелената сделка

Комисията за финансов надзор информира участниците на финансовите пазари, че считано от 01.01.2023 г. започва да се прилага пакет от европейски нормативни актове, свързани с реализирането на Зелената сделка, които въвеждат нови задължения за участниците на финансовите пазари

Устойчивото финансиране се отнася до процеса на отчитане на екологичните, социалните и управленските съображения (ESG) при вземане на инвестиционни решения във финансовия сектор, което води до по-дългосрочни инвестиции в устойчиви икономически дейности и проекти. Екологичните съображения могат да включват смекчаване и адаптиране към изменението на климата, както и околната среда в по-широк план, като например опазване на биологичното разнообразие, предотвратяване на замърсяването и кръгова икономика. Социалните съображения могат да се отнасят до въпросите на неравенството, приобщаването, трудовите отношения, инвестициите в човешки капитал и общности, както и въпросите на правата на човека.

Устойчивото финансиране има ключова роля за реализиране на Европейската зелена сделка, както и на международните ангажименти на Европейския съюз относно целите за климата и устойчивостта. Осъществяването на тези цели е чрез насочване на частните инвестиции към климатично неутрална, устойчива, ресурсно ефективна и справедлива икономика, като допълнение към публичните средства.

Комисията за финансов надзор силно подкрепя прехода към нисковъглеродна, ефективна и устойчива икономика и насърчава усилията за изграждане на финансова система с устойчив растеж.

Комисията за финансов надзор информира участниците на финансовите пазари, че считано от 01.01.2023 г. започва да се прилага пакет от европейски нормативни актове, свързани с реализирането на Зелената сделка, които въвеждат нови задължения за участниците на финансовите пазари, както следва:

  • Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на екологичните цели, посочени в чл. 9, букви „в“ – „е“ от същия нормативен акт, публикуван на следния интернет адрес:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32020R0852;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 на Комисията от 6 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на съдържанието и представянето на информацията, която трябва да бъде оповестявана от предприятията, обхванати от член 19а или 29а от Директива 2013/34/ЕС, по отношение на екологично устойчивите икономически дейности, и чрез определяне на методиката за изпълнение на това задължение за оповестяване, публикуван на следния интернет адрес:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32021R2178;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 годиназа допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробно съдържанието и начинът на представяне на информацията във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди и се определят съдържанието, методиките и представянето на информация във връзка с показателите за устойчивост и неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, както и съдържанието и представянето на информация във връзка с рекламирането на екологични или социални характеристики и целите за устойчиви инвестиции в преддоговорни документи, уебсайтове и периодични доклади, публикуван на следния интернет адрес:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32022R1288.

Решения от заседание на 20.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява Петя Рогозянска за прокурист и съответно Ненчо Пенев за член на контролния орган на инвестиционен посредник „Карол“ АД.

2. Одобрява замяната на „Кей Би Си Банк България” ЕАД с „УниКредит Булбанк” АД като банка-депозитар на „Арко Тауърс“ АДСИЦ.

3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ДСК-Родина“.

4. Съгласува избора на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД на ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

Решения от заседание на 18.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 15 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG1100042057, издадена от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 49 045 400 лева на 64 045 400 лева в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. От разгледаните до 18.10.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 12 и 13 ноември 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 12 ноември 2022 г., се допускат: Гергана Петкова, Ива Николова, Ирена Клечова, Елка Петкова и Душка Димитрова. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 13 ноември 2022 г., се допускат: Десислава Добрева, Георги Робев, Ивайло Вълчев, Станислав Атанасов, Светлана Петрова, Радослава Мечкюрева, Амин Зейнали и Душка Димитрова.

Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 04.11.2022 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“.

4. Приема на второ гласуване Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

5. Изпраща писмо до „Трейшън Инвест” ЕАД (в процес на учредяване) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

Решения от заседание на 13.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на предложение от „Победа“ АД, гр. Бургас, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 854 260 броя акции, представляващи 2,39 % от капитала и акциите с право на глас в общото събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД и „АТА КОНСУЛТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ” АД.

3. Утвърждава „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ ЖИВОТ” ЕАД.

4. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.

5. Вписва „КОРПО ГРУП“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

6. Прекратява, по искане на заявителя, производство за одобрение на независим член на надзорния съвет на Застрахователна компания „УНИКА“ АД.

7. Изпраща уведомление до надзорния орган на Кралство Белгия във връзка с намерението на „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия.

8. Прави поправка на очевидна техническа грешка в Решение № 102-Н от 03.02.2022 г. на Комисията за финансов надзор, като номерът на насоките вместо „ESMA81-393-228“ да се чете „ESMA81-393-288“.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

Провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 13.10.2022 г., взе решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 303, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Кодекса за застраховането. Датата, на която ще се проведе изпитът, е  28.01.2023 г.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, в срок до 28.11.2022 г. могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 303, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Кодекса за застраховането, заедно с приложенията към чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредба № 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор и подписани с електронен подпис на delovodstvo@fsc.bg.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователна дейност” – „Заявление за допускане до изпит за оценка на знанията и уменията по чл. 303, ал. 2, т. 2 от КЗ“.

Тематичният обхват на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 303, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Кодекса за застраховането, е оповестен  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Застрахователна дейност”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, съгласно Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор. Същата следва да бъде заплатена от одобрените да се явят на изпит кандидати, в срок до 5 (пет) дни преди датата на изпита, по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD