Утвърдени са биометрични таблици за смъртност

Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор, утвърди биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, както следва:
1. Образец № 1 по чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 19 на биометрична таблица за смъртност на мъжете;
2. Образец № 2  по чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 19 на биометрична таблица за смъртност на жените;
3. Образец № 3  по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 19 на биометрична таблица за смъртност на мъжете;
4.  Образец № 4  по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 19 на биометрична таблица за смъртност на жените;
5. Образец № 5 по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредба № 19  на биометрична таблица за смъртност на мъжете;
6. Образец № 6 по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредба № 19 на биометрична таблица за смъртност на жените.

Пълния текст на решение 212 и Приложението с биометричните таблици за смъртност  може да намерите в раздел "Документи".

Предоставя се срок на

    Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор, предостави по искане на "ДЗИ-Пенсионно осигуряване" АД срок за привеждане на активите на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с ограничението за инвестиции в акции съгласно Кодекса за социално осигуряване.
Пълния текст на решения 215, 216 и 217 може да намерите в раздел "Документи".

Утвърден е технически лихвен процент, който да се прилага при изчисляване на пенсионните резерви

Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор, утвърди технически лихвен процент, който да се прилага при изчисляване на пенсионните резерви

 от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер на 3 процента.

Пълния текст на решение 211  може да намерите в раздел "Документи".

Решения на КФН от заседание от 30.03.2005 г.

На заседание от 30.03.2005 г. КФН взе следните решения :

1. Вписва в публичния регистър последваща емисия акции, издадена от „Стопанска и инвестиционна банка” АД („СИБАНК” АД). Емисията е в размер на 2 100 010 обикновени акции с номинална и емисионна стойност 10 лв. всяка.  Издадена е  в резултат на увеличението на капитала на банката.

2. Налага временна забрана на  търгово предложение от „Й. С. Михайлов” ЕООД, гр. Бургас, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Бенч Марк Финанс” АД, гр. София на акции на „Монолит – Стил” АД, гр. Бургас от останалите акционери на дружеството.

 

Две публични дружества се задължават да отстранят непъмнотите в представените отчети за трето тримесечие на 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи две принудителни административни мерки, с които задължи публичните дружества “Пътни строежи – Сливен” АД и “Кремиковци” да отстранят непълнотите в представените в КФН отчети за трето тримесечие на 2004 г.

Пълния текст на решение 209 и 210 може да намерите в раздел "Документи".

Подписан е Меморандум за разбирателство и обмен на информация между Комисията за финансов надзор и Гръцката комисия за капиталови пазари

Днес, 28 март 2005 г., в София, беше подписан Меморандум за разбирателство и обмен на информация между Комисията за финансов надзор и Гръцката комисия за капиталови пазари.
Това е поредната стъпка към задълбочаване на сътрудничеството между двете надзорни институции, която ще допринесе за създаването и усъвършенстването  на ефективни  механизми за обмяна на информация и опит във връзка с  развитието на капиталовия пазар в двете страни.

Две публични дружества са задължават да представят отчети за трето тримесечие на 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи принудителна административна мярка, с която задължи публичните дружества “НЕВЕН” АД и “ЕМПИ” АД  да представят в КФН отчет за трето тримесечие на 2004 г.

Пълния текст на решения 204 и 205 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОК “ДСК-Родина” АД пенсионни фондове

 Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК “ДСК-Родина” АД  пенсионни фондове – УПФ “ДСК-Родина”, ППФ “ДСК-Родина” и ДПФ “ДСК-Родина” .
Пълния текст на Решения № 206-ППФ, № 207-УПФ и № 208-ДПФ може да намерите в раздел "Документи".
 

 

 

Няма промени в изискванията за изготвяне и представяне в КФН на годишните финансови отчети на ИП

На 18.02.2005 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) се проведе среща с г-жа Светлана Найденова – ДЕС и г-н Христо Маврудиев – ДЕС – членове на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) във връзка с повдигнатите от тях въпроси относно съдържанието на годишните финансови отчети на инвестиционните посредници (ИП) – небанкови финансови институции. С оглед избягване на разнородна практика при заверката на годишните финансови отчети на ИП за отчетната 2004 г., обръщаме внимание на следното:
1. Беше договорено за отчетната 2005 г. да бъде изискано мнението на ИДЕС по одобрената от Замeстник – председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционнатта ддейност” при КФН, форма на годишни финансови отчети на ИП.
2. Годишните финансови отчети на ИП за 2004 г., чийто срок за заверка и представяне в КФН изтича на 31.03.2005 г., се изготвят във вида, формата и със съдържанието, посочени на интернет страницата на КФН (раздел “Документи”; “Форми и образци на документи”; “Oбразци на месечни и годишни финансови отчети на инвестиционните посредници”).

За отчетната 2004 г. в сила е Заповедта на Зам. – председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционнатта дейност” при КФН, издадена на основание чл. 15, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), въз основа на която са определени вида, формата и съдържанието на годишните финансови отчети на ИП.
На основание чл. 13, ал. 6 от Закона за независимия финансов одит във връзка  чл. 15, ал. 1, т. 9 от ЗКФН и чл. 28, ал. 2 и 3 от Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, ИП са длъжни да представят в КФН годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор с подпис и печат върху основните му елементи (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) и върху одиторския доклад.
3. Инвестиционните посредници следва да изготвят годишния финансов отчет за 2004 г. като посочат клиентските активи (парични средства и ценни книжа) в раздел В “Получени чужди активи” на актива на счетоводния баланс и раздел В “Текущи пасиви”, група ІІ. “Задължения по получени чужди активи” на пасива на счетоводния баланс.

Пет публични дружества са задължават да представят отчети за трето тримесечие на 2004 г.

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи принудителна административна мярка, с която задължи следните публични дружества в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да представят в КФН отчет за трето тримесечие на 2004 г.
 

“Аутобохемия” АД
 
“ Искър транспорт” АД
 
“Промота България” АД
 
“Промота аеропарк” АД
 
“Холдинг Център” АД
 
Пълния текст на решение 192, 194,195,197 и 198 може да намерите в раздел "Документи".