Решения от заседание на КФН от 30 септември 2009 г .

На свое заседание от 30 септември  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 32 500 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 108.15 лв.. Вписва посочената емисия в публичния регистър.

2. Наложи временна забрана за търгово предложение от Иван Калинков за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Бряст – Д” АД, гр. Добрич от останалите акционери на дружеството.

3. Наложи окончателна забрана за търгово предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Евър” АД, гр. София на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище от останалите акционери на дружеството. Търговият предложител не е отстранил до голяма степен посочените несъответствия и непълноти в коригираното търгово предложение. Някои от мотивите за забраната са, че не е представена изисканата информация относно това, дали е направено уведомление от търговия предложител до всички акционери чрез публикация в два ежедневника най-малко три месеца преди регистриране на търговото предложение, както и не е посочен броя на притежаваните от основните акционери акции. Въпреки дадените указания, в коригираното търгово предложение не е представена вярна информация относно датите на сключване на всяка сделка и датите  на сетълмент на всяка сделка.

4. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Николай Бороджиев.

СЪОБЩЕНИЕ относно Изискването за представянето на отчет за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Считано от 1 октомври 2009 г. отпада необходимостта от представяне от инвестиционните посредници към 15-о число на всеки месец на Отчет за капиталова адекватност и ликвидността, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, както и представяните до сега Справки от № 1 до № 5.
 На основание чл. 144, ал.1 и 7 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници гореописаните отчети и справки, изготвени към 30-о число на всеки месец, следва да бъдат представяни в Комисията за финансов надзор  до 10-о число на следващия месец. 
 

Людмила Борисова е одобрена за ръководител на служба за вътрешен контрол на „Интерамерикан България” ЗЕАД и на „Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде три решения, с които одобрява Людмила Борисова за ръководител на служба за вътрешен контрол на „Интерамерикан България” ЗЕАД и на „Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД, гр. София. Одобрява се и Доминик Бодуен за независим член на Съвета на директорите на „Интерамерикан България” ЗЕАД.
Решенията 770, 771 и 773 са публикувани в раздел „Административни документи”.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо четири дружества

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи следните 4 дружества да предприемат необходимите действия за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за отчетната 2008г.:

„Родопска слава” АД
„ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ
„Исперих – БТ” АД
„СМП Бухово” АД

Решения 782, 783, 784 и 785 може да намерите в раздел "Административни документи".

Решения от заседание на КФН от 23 септември 2009 г .

На свое заседание от  23 септември  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от  „Ален мак” АД, гр. Пловдив. Емисията е в размер на  592 000 евро, разпределени в  592 броя обикновени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер на 11 % на годишна база, платима на 3 месеца. Срокът на облигационния заем е 27 месеца, считано от 26 март 2009 г. и дата на падеж 26 юни 2011 г.  Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН. 

2. Потвърди допълнение към проспект, одобрен от КФН на 11 март 2009 г., за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от  „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, гр. Пловдив. Допълнението касае промяна в Управителния съвет, като на мястото на Йордан Детев, член на УС е избрана Калина Нейчева.

3. Задължи „Варненски инвестиционен посредник /ВИП – 7/” АД да освободи Иван  Вълков като член на Съвета на директорите на дружеството.  Мотивираното решение за прилагане на принудителна административна мярка е неподаването в законовия срок от страна на инвестиционния посредник  уведомление в КФН с искане за одобрение на Иван Вълков за член на СД. Освен това лицето не отговаря на изискванията на ЗПФИ относно квалификация и професионален опит за заемане на въпросната длъжност.

4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Надя Петрова.

Отписва се „ДОМ – Здраве” АД като емитент на ценни книжа от регистъра

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва емисия  ценни книжа (в процес на емитиране) в размер на 470 000 лева, разпределени в 470 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност не по-малко от 3 лева всяка, издадена от „ДОМ – Здраве” АД, гр. София, от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Отписва се „ДОМ – Здраве” АД, гр. София като емитент на ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Решение 777 може да намерите в раздел "Административни документи".

Неделчо Неделчев е одобрен за управител на инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ООД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което одобрява Неделчо Неделчев за управител на инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ООД, избран с решение на общото събрание на съдружниците, проведено на 14.09.2009 г.
Решение 775 може да намерите в раздел "Административни документи".

Бойка Тодорова е включена в списъка на независимите проверители

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което включва Бойка Тодорова, дипломиран експерт-счетоводител с Диплома № 515, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, като независим проверител по чл. 262л от ТЗ в списъка по чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК.
Решение 764 може да намерите в раздел "Административни документи".

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Стоманени профили” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, Задължава „Стоманени профили” АД да предприеме всички необходими действия, в резултат на които да бъде проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008г. в срок не по-късно от четиридесет и пет дни от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка.
Решение 774 може да намерите в раздел "Административни документи".

Отписва се емисия облигации, издадена от „Юробанк И Еф Джи България” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва емисия ценни книжа в размер на 33 750 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с номинална стойност 1 000 лева всяка една, с ISIN код BG2100028062, издадена от „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Решение 765 може да намерите в раздел "Административни документи".