ИД „КД Пеликан” АД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка и управление на риска на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на ИД „КД Пеликан” АД за промяна в Правилата за оценка и управление на риска на дружеството, приети на заседание на Съвета на директорите, проведено на 22.06.2007 г. и допълнени с решение на Съвета на директорите на проведено на 05.08.2007 г. заседание.
Пълния текст на решение 1169 може да намерите в раздел „Документи”.

УД “Варчев Мениджинг Компани” ЕАД получи одобрение на правилата за оценка и управление на риска на два договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност, издаде одобрение на Правилата за оценка и управление на риска на Договорен фонд “Варчев Балансиран фонд” и на “Варчев Високодоходен фонд”, приети на заседание на Съвета на директорите на УД “Варчев Мениджинг Компани” ЕАД по Протокол от 10.08.2007 г.
Пълния текст на решенията  1166 и 1167 може да намерите в раздел „Документи”.

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА БОЛКАН” ЕООД е вписана в регистъра на застрахователните брокери

Управление "Застрахователен надзор" издаде решение, с което вписва ,„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА БОЛКАН” ЕООД, ГР. СОФИЯ, в регистъра на застрахователните брокери.
Пълния текст на решение 1168 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 29 .08.2007 г.

На свое  заседание от 29 .08.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Насрочи следните дати за провеждане на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант :
1 декември 2007 г.  – изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер
2 декември 2007 г.  – изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант

Редът за провеждане на изпитите, както и тематичните конспекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

2. Издаде разрешение на управляващо дружество “Болкан Капитал Мениджмънт” АД да организира и управлява договорен фонд „Балкани”. Основната цел на фонда  е да реализира висока доходност, основана предимно на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск. Фондът ще инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулирани пазари в България, Русия, Чехия, Полша, Сърбия и Румъния.

4. Отказа да издаде лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК (т.нар. пълен лиценз) на ИП “Популярна каса – 95” АД, гр. Пловдив. Основание за решението са установените множество нарушения на ЗППЦК и други подзаконови нормативни актове по време на извършена от КФН проверка на дейността на инвестиционния посредник.

5. Вписа “Специализирани Бизнес Системи” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал  на дружеството, е в размер на 5 000 000 лв., разпределени в 100 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 50 лв. всяка.

6. Вписа “ Юнайтед Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал  на дружеството, е в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

7. Вписа „Бианор” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал  на дружеството, е в размер на 675 222 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

8. Вписа  последваща емисия от акции на „Балканкар Заря” АД, гр. Павликени в размер на 1 156 799 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 165 257 лв. на 1 322 056 лв.

9. Вписа последваща емисия акции на ЗД „Евро Инс” АД в размер на 2 499 998 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  7 499 994  лв. на 9 999 992 лв.

10. Вписа последваща емисия акции на „Индустриален Капитал – Холдинг” АД в размер на 5 831 985  лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  1 943 995  лв. на 7 775 980 лв.

11. Одобри търгово предложение от „Кей Би Си Иншурънс Лимитед”, Белгия за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” АД на акции на ЗПАД „ДЗИ” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 188.37 лв.

12. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Еврохолд България”, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД на акции на “Формопласт” АД, гр. Кърджали от останалите акционери на дружеството.

13. Одобри промени  в устава „Хюндай Пропърти” АДСИЦ, гр. София., приета на редовно годишно събрание на акционерите на дружеството. Една от промените се отнася до наименованието на дружеството – то се променя на „Болкан едн сии пропъртис” АДСИЦ. Другите промени се отнасят до капитала на дружеството и съобразяване на отделни текстове с нормативните изисквания.

14. Одобри промени  в устава „Люк” АДСИЦ, гр. София., приети на редовно годишно събрание на акционерите на дружеството.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2007 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и първото полугодие на 2007 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През второто тримесечие на 2007 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 28 310 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 24 547 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2007 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 15 053 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите шест месеца на 2007 г. са общо 46 111. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 28 390 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2007 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2007 г.

Резултати от приключена проверка на ИП „Евро Гарант” АД

В резултат на извършената проверка на дейността на „Евро Гарант” АД, гр. София, не са установени нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. С цел съобразяване дейността на инвестиционния посредник с изискванията на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници /Наредба № 1/, на  „Евро Гарант” АД са отправени следните препоръки:

• Да представя в КФН до 10-о число на всеки месец справка за клиентските активи, към последния ден на предходния месец, съгласно разпоредбата на чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК.
•   В текста на договора за брокерски услуги следва да се посочва минимално установеното съдържание посочено в чл. 12, ал. 6 от Наредба № 1, вкл. действащите към момента на сключване общи условия и тарифа на инвестиционния посредник.
• Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Договора за брокерски услуги  следва да се коригира, като се предвиди, че посредникът задължително отказва поръчка за закупуване или продажба на ценни книжа, ако това би довело до неизпълнение на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ или волеизявлението на възложителя противоречи на ЗППЦК и наредбите по прилагането му.
• Текстът на декларацията по чл. 19, ал. 1 от Наредба № 1 следва да се съобрази с настоящата редакция на посочената разпоредба, като отпадне изискването  клиентът  да декларира, дали е вътрешно лице.
• При приемането на поръчка за сделка с ценни книжа, лицето което я приема  да съставя декларация, че е проверило самоличността на клиента, съответно неговия пълномощник, съгласно изискването на чл.18, ал. 8 от Наредба № 1.
• При подаване на поръчки за сделки с ценни книжа от клиент – юридическо лице, да се изисква удостоверение за актуално състояние на клиента към момента на подаване на поръчката.
• При заверка на  разпечатката на въведените през деня данни в дневника по чл. 72 ЗППЦК, следва да се поставя дата на заверката от  лицето, въвело данните в дневника и от лице от отдела за вътрешен контрол.
• “Евро Гарант” АД да отрази коректно счетоводно вноската в Гаранционния фонд, управляван от “Централен депозитар” АД, съобразно приетата счетоводна политика на ИП.    

 

ИД „Индустриален фонд” АД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на ИД „Индустриален фонд” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството.
Пълния текст на решение 1164 може да намерите в раздел „Документи”.

УД „Бенчмарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение на Правилата за оценка и управление на риска на два договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Бенчмарк Асет Мениджмънт” АД  на Правилата за оценка и управление на риска на ДФ „Бенчмарк фонд-1”ДФ „Бенчмарк фонд-3”
Пълния текст на решения 1160 и 1161 може да намерите в раздел „Документи”.

КФН стартира проверка на сделки с акции на девет дружества

КФН започна проверка на сделки с акциите на девет дружества, а именно:

Хидропневмотехника АД
Лесопласт АД
Електроника АД
Котлостроене АД
Формопласт АД
Добруджа холдинг АД
Холдинг Нов век АД
Сила холдинг АД
Розахим АД

Причината за проверката е значителното поскъпване на акциите на тези дружества през последния месец, както и увеличения обем. Целта на проверката е да се установи спазени ли са изискванията на Закона за пазарните злоупотреби с финансови инструменти и дали има манипулации на пазара както и извършени злоупотреби с вътрешна информация.