Решения от заседание на КФН на 31.10.2017 г.

На заседанието си на 31.10.2017 г. КФН реши:
 
 1. Издава на ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД допълнителен лиценз за  застраховката „Гаранции”, включваща рисковете преки гаранции и косвени гаранции.
 
2. Издава на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД допълнителен лиценз за презастраховане по “Животозастраховане“.
 
3. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс одит“ ООД и „Бейкър тили клиту и партньори“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Граве България животозастраховане” ЕАД.
 
4. Прилага принудителна административна мярка спрямо ЗК „Юроамерикан“ АД, с което разпорежда на застрахователната компания да предприеме необходимите действия за освобождаване на Стефан Христов Софиянски – Главен Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите и на Дилян Никифоров Петров – Изпълнителен директор и Заместник-председател на Съвета на директорите.
 
5. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение на КФН № 1322 – ОЗ от 20.10.2017 г., и Решение № 1323 – ЖЗ от 20.10.2017 г., като изразът „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 831364383“ да се чете  „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД, ЕИК 121499387”.
 
6. Приема указания за тълкуването на чл. 306, ал. 2 от Кодекса на застраховането, на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, съобразно предвидените цели на Кодекса за застраховането за осигуряване защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги и създаване на условия за развитието на стабилен, прозрачен и ефективен застрахователен пазар, предвидени в чл. 2, ал. 1 от КЗ.
Указанията се отнасят до специалната клиентска сметка, която има ключова роля при гарантиране надлежното изпълнение на задълженията на застрахователните посредници за превеждане на дължимите суми във връзка със сключените договори и необходимостта от защита на клиентските активи. Тази сметка служи  за общо съхранение на парични средства, които не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелност при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер. Разпоредбата е императивна и налагането на запор върху специалната клиентската сметка на застрахователните посредници по чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ, включително за вземания на застрахователите, произтичащи от застрахователни правоотношения, паричните средства за изпълнението, на които се съхраняват по специалната клиентска сметка, е незаконосъобразно.
Приетите указания  са публикувани на страницата на КФН в раздел „Указания“ – „Застрахователен пазар“
 

Решения от заседание на КФН на 31.10.2017 г.

На заседанието си на 31.10.2017 г. КФН реши:

 
 1. Издава на ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД допълнителен лиценз за  застраховката „Гаранции”, включваща рисковете – преки гаранции и косвени гаранции.
 
2. Издава на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД допълнителен лиценз за презастраховане по “Животозастраховане“.
 
3. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс одит“ ООД и „Бейкър тили клиту и партньори“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Граве България Животозастраховане” ЕАД.
 
4. Прилага принудителна административна мярка спрямо ЗК „Юроамерикан“ АД, с което разпорежда на застрахователната компания да предприеме необходимите действия за освобождаване на Стефан Софиянски – Главен изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите и на Дилян Петров – Изпълнителен директор и Заместник-председател на Съвета на директорите.
 
5. Поправя очевидни фактически грешки в Решение на КФН № 1322 – ОЗ от 20.10.2017 г., Решение № 1323 – ЖЗ от 20.10.2017 г. и Решение №1324 – ЖЗ от 20.10.2017 г., като изразът „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 831364383“ да се чете  „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД, ЕИК 121499387”.
 
6. Приема указания за тълкуването на чл. 306, ал. 2 от Кодекса на застраховането, на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, съобразно предвидените цели на Кодекса за застраховането за осигуряване защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги и създаване на условия за развитието на стабилен, прозрачен и ефективен застрахователен пазар, предвидени в чл. 2, ал. 1 от КЗ.
Указанията се отнасят до специалната клиентска сметка, която има ключова роля при гарантиране надлежното изпълнение на задълженията на застрахователните посредници за превеждане на дължимите суми във връзка със сключените договори и необходимостта от защита на клиентските активи. Тази сметка служи  за общо съхранение на парични средства, които не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелност при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер. Разпоредбата е императивна и налагането на запор върху специалната клиентската сметка на застрахователните посредници по чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ, включително за вземания на застрахователите, произтичащи от застрахователни правоотношения, паричните средства за изпълнението, на които се съхраняват по специалната клиентска сметка, е незаконосъобразно.

Приетите указания  са публикувани на страницата на КФН в раздел „Указания“ – „Застрахователен пазар“
 

Решения от заседание на КФН на 30.10.2017 г.


На заседанието си на 30.10.2017 г. КФН реши:
 
1. Отписва „Възраждане 26 Холдинг“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отписва „Изотсервиз-Холдинг“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва „МБЕ – Гара Хитрино“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Отписва „Милкана – Червен Бряг“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Отписва „Пътни Строежи-Сливен“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
6. Отписва „Сердика-Кула“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
7. Отписва „Вратица“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 376 630 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
8. Отписва „Диамант“ АД ( в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 133 784 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
9. Отписва „Елма“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 999 680 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
10. Отписва „Енергони“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 547 563 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
11. Отписва „Интериор“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 204 883 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
12. Отписва „Капитан Дядо Никола“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на  369 031 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
13. Отписва „Крам Комплекс Груп“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 15 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
14. Отписва „Кремиковци“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 18 517 545 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
15. Отписва „Лотос“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 205 552 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
16. Отписва „Мануела“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 449 327 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
17. Отписва „Машпроектинженеринг“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 451 684 бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
18. Отписва „Металик“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 58 830 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
19. Отписва „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност), гр. София, и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 5 574 700 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
20. Отписва „Оловно-цинков комплекс“ АД (в несъстоятелност), гр. Кърджали, и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 8 413 360 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
21. Отписва „Полимери“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 5 324 513 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
22. Отписва „Преработващи технологии“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 267 484 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
23.Отписва „ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 779 524 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
24. Отписва „Рециклиращо предприятие“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 110 019 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.  
 
25. Отписва „Химко“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Емисията е в размер на 13 628 275 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
26. Отписва „Явор“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 50 952 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
27. Изпраща писмо до „Монбат” АД за отстраняване в едномесечен срок на констатирани непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявление на дружеството за потвърждаване на проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации.
 
28. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Еврохолд България” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 40 336 250  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,30 лева. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.
           
29. Изпраща писмо до „Централен депозитар“ АД с искане в срок 20 работни дни от получаването му да отстрани констатираните непълноти и да представи допълнителни документи и информация във връзка със заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа, съгласно Регламент (ЕС) № 909 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа.
 
30. Одобрява искането на „Джи Ти Ем Кепитал” ЕООД (в процес на учредяване) за удължаване на срока за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с образувано административно производство за издаване на лиценз на дружеството като инвестиционен посредник.
 
 

Решения от заседание на КФН на 30.10.2017 г.


На заседанието си на 30.10.2017 г. КФН реши:
 
1. Отписва „Възраждане 26 Холдинг“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отписва „Изотсервиз-Холдинг“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва „МБЕ – Гара Хитрино“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Отписва „Милкана – Червен Бряг“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Отписва „Пътни Строежи-Сливен“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
6. Отписва „Сердика-Кула“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
7. Отписва „Вратица“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 376 630 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
8. Отписва „Диамант“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 133 784 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
9. Отписва „Елма“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 999 680 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
10. Отписва „Енергони“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 547 563 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
11. Отписва „Интериор“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 204 883 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
12. Отписва „Капитан Дядо Никола“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на  369 031 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
13. Отписва „Крам Комплекс Груп“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 15 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
14. Отписва „Кремиковци“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 18 517 545 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
15. Отписва „Лотос“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 205 552 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
16. Отписва „Мануела“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 449 327 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
17. Отписва „Машпроектинженеринг“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 451 684 бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
18. Отписва „Металик“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 58 830 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
19. Отписва „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност), гр. София, и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 5 574 700 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
20. Отписва „Оловно-цинков комплекс“ АД (в несъстоятелност), гр. Кърджали, и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 8 413 360 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
21. Отписва „Полимери“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 5 324 513 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
22. Отписва „Преработващи технологии“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 267 484 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
23.Отписва „ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 779 524 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
24. Отписва „Рециклиращо предприятие“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 110 019 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
25. Отписва „Химко“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Емисията е в размер на 13 628 275 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
26. Отписва „Явор“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 50 952 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
27. Изпраща писмо до „Монбат” АД за отстраняване в едномесечен срок на констатирани непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявление на дружеството за потвърждаване на проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации.
 
28. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Еврохолд България” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 40 336 250  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,30 лева. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.
           
29. Изпраща писмо до „Централен депозитар“ АД с искане в срок 20 работни дни от получаването му да отстрани констатираните непълноти и да представи допълнителни документи и информация във връзка със заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа, съгласно Регламент (ЕС) № 909 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа.
 
30. Одобрява искането на „Джи Ти Ем Кепитал” ЕООД (в процес на учредяване) за удължаване на срока за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с образувано административно производство за издаване на лиценз на дружеството като инвестиционен посредник.
 
 

Решения от заседание на КФН на 20.10.2017 г.

 
На заседанието си на 20.10.2017 г. КФН реши:
 
 
1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица в размер на 2 778 295 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Емисията е издадена с цел търговия на регулиран пазар и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 8 334 624 лв. на 11 112 919 лв.
 
2. Признава придобитата от Мария Нейкова Неева квалификация и издава сертификат, даващ й право да упражнява дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Изпраща писмо до „Ирис Кепитъл” АД (в процес на учредяване), с което се изисква в едномесечен срок да представи допълнително информация и документи, както и да отстрани констатираните несъответствия.
 
4. Изпраща писмо до „Еврохолд България” АД, с указания за коригиране в проспекта на констатираните непълноти и несъответствия в едномесечен срок.
 
5. Не издава забрана за публикуване на внесеното предложение от „Ти Би Ай България“ ЕАД, гр. София за изкупуване чрез инвестиционен посредник ИП „Д.И.С.Л. Секюритйс“ АД, гр. София на акции на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“, гр. София от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 44,78 лв.
 
6. Изпраща писмо до „Алфа България” АД, с указания за коригиране в проспекта на констатираните непълноти и несъответствия в едномесечен срок.
 
7. Отписва „Застрахователно дружество Евроинс” АД и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
8. Издава одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер 5 260 000 евро, разпределени в 5 260 бр. обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с единична номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, издадени от „Елана Агрокредит” АД. Облигациите са издадени на 15.07.2017 г. и с падеж на 15.10.2022 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,20% и с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок, с изключение на първото купонно плащане, дължимо след изтичане на 3 месеца от датата на сключване на емисията, с ISIN код BG2100014179, издадени от „Елана Агрокредит” АД.
 
9. Изпраща писмо до „Граве България животозастраховане” ЕАД с изискване за допълнителна информация във връзка с постъпило заявление за утвърждаване на одитори.
 
10. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ДЗИ – общо застраховане” EАД.
 
11. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ДЗИ –  животозастраховане” EАД.
 
12. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ОББ – МетЛайф Животозастрахователно дружество“ АД.
 
13. Уведомява компетентния орган на Република Румъния за решението на УС на ЗАД „Алианц България” да преустанови правото на застрахователното дружество да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държавата членка на ЕС.
 
14. Разпорежда на ЗАД „Алианц България Живот” АД в 30-дневен срок от датата на получаване на решението за издаване на индивидуалния административен акт да отрази във финансовите си отчети към 31.12.2016 г. резултатите от прегледа, посочени в доклада, изготвен като резултат от прегледа на баланса на застрахователя от независимия външен експерт „КПМГ България” ООД, назначен с решение  на Комисията за финансов надзор. Отразяването на резултатите да е в съответствие с представените от независимия външен експерт, след извършване на прегледа, образци за количествено отчитане към 31.12.2016 г.
ЗАД „Алианц България Живот“ АД да представи в КФН отново като корекция образците за количествено отчитане по Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 с информация към 31.12.2016 г., като бъдат отразени констатациите от доклада.
 
15. Разпорежда на ЗАД „Алианц България” АД, в 30-дневен срок от датата на получаване на решението за издаване на индивидуалния административен акт да отрази във финансовите си отчети към 31.12.2016 г. резултатите от прегледа, посочени в доклада, изготвен като резултат от прегледа на баланса на застрахователя от независимия външен експерт „КПМГ България” ООД, назначен с решение  на Комисията за финансов надзор. Отразяването на резултатите да е в съответствие с представените от независимия външен експерт, след извършване на прегледа, образци за количествено отчитане  към 31.12.2016 г.
ЗАД „Алианц България“ АД да представи в КФН отново като корекция образците за количествено отчитане по Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 с информация към 31.12.2016 г., като бъдат отразени констатациите от доклада.
 
16. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗД „Евроинс” АД.
 
17. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
18. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт по § 11, ал. 2 и 3 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за застраховането за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
19. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
20. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „България” АД.
 
21. Съгласува избора на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД на „КПМГ България“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
22. Изпраща писмо до приемащото дружество ЗД „Съгласие“ АД с указания за коригиране на констатираните непълноти и несъответствия в представената документация във връзка с вливането на „Токуда здравно застраховане“ ЕАД.
 
23. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Лавена” АД, гр. Шумен в размер на 53 329 (петдесет и три хиляди триста двадесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 266 652 лв. на  319 981 лв., в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
 
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 20.10.2017 г.

 
На заседанието си на 20.10.2017 г. КФН реши:
 
 
1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица в размер на 2 778 295 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Емисията е издадена с цел търговия на регулиран пазар и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 8 334 624 лв. на 11 112 919 лв.
 
2. Признава придобитата от Мария Неева квалификация и издава сертификат, даващ й право да упражнява дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Изпраща писмо до „Ирис Кепитъл” АД (в процес на учредяване), с което се изисква в едномесечен срок да представи допълнително информация и документи, както и да отстрани констатираните несъответствия.
 
4. Изпраща писмо до „Еврохолд България” АД, с указания за коригиране в проспекта на констатираните непълноти и несъответствия в едномесечен срок.
 
5. Не издава забрана за публикуване на внесеното предложение от „Ти Би Ай България“ ЕАД, гр. София за изкупуване чрез инвестиционен посредник ИП „Д.И.С.Л. Секюритйс“ АД, гр. София на акции на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“, гр. София от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 44,78 лв.
 
6. Изпраща писмо до „Алфа България” АД, с указания за коригиране в проспекта на констатираните непълноти и несъответствия в едномесечен срок.
 
7. Отписва „Застрахователно дружество Евроинс” АД и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
8. Издава одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер 5 260 000 евро, разпределени в 5 260 бр. обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с единична номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, издадени от „Елана Агрокредит” АД. Облигациите са издадени на 15.07.2017 г. и с падеж на 15.10.2022 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,20% и с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок, с изключение на първото купонно плащане, дължимо след изтичане на 3 месеца от датата на сключване на емисията, с ISIN код BG2100014179, издадени от „Елана Агрокредит” АД.
 
9. Изпраща писмо до „Граве България животозастраховане” ЕАД с изискване за допълнителна информация във връзка с постъпило заявление за утвърждаване на одитори.
 
10. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ДЗИ – общо застраховане” EАД.
 
11. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ДЗИ –  животозастраховане” EАД.
 
12. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ОББ – МетЛайф Животозастрахователно дружество“ АД.
 
13. Уведомява компетентния орган на Република Румъния за решението на УС на ЗАД „Алианц България” да преустанови правото на застрахователното дружество да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държавата членка на ЕС.
 
14. Разпорежда на ЗАД „Алианц България Живот” АД  да отрази във финансовите си отчети към 31.12.2016 г. резултатите от прегледа, посочени в доклада, изготвен като резултат от прегледа на баланса на застрахователя от независимия външен експерт „КПМГ България” ООД.
 
15. Разпорежда на ЗАД „Алианц България” АД да отрази във финансовите си отчети към 31.12.2016 г. резултатите от прегледа, посочени в доклада, изготвен като резултат от прегледа на баланса на застрахователя от независимия външен експерт „КПМГ България” ООД.
 
16. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗД „Евроинс” АД.
 
17. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
18. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт по § 11, ал. 2 и 3 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за застраховането за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
19. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
20. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „България” АД.
 
21. Съгласува избора на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД на „КПМГ България“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
22. Изпраща писмо до приемащото дружество ЗД „Съгласие“ АД с указания за коригиране на констатираните непълноти и несъответствия в представената документация във връзка с вливането на „Токуда здравно застраховане“ ЕАД.
 
23. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Лавена” АД, гр. Шумен в размер на 53 329 (петдесет и три хиляди триста двадесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 266 652 лв. на  319 981 лв., в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
 
 
 
 

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2015 г. до 29.09.2017 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 3,18 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2015 г. до 29.09.2017 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 3,39 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6,18 на сто, а за ППФ съответно е 6,39 на сто.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 1306 – УПФ и № 1307 – ППФ от 18.10.2017 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

0800 40 444 е телефонът на Информационния център на КФН

 
Комисията за финансов надзор предлага от 16 октомври 2017 година нова услуга. Тя е насочена преди всичко към потребителите на финансови услуги в небанковия финансов сектор, но също така и към бизнеса.
На телефон 0800 40 444 от 9.00 до 17.30 в работни дни компетентни сътрудници на комисията ще отговарят на въпроси относно правата на гражданите в отношенията им със застрахователните компании и пенсионноосигурителните дружества, търговията на капиталовия пазар и боновите книжки от масовата приватизация и други, като ще приемат запитвания и от компании в секторите, за които отговаря комисията. Сътрудниците на Информационния център ще посрещат и гражданите, които идват с въпроси на място в КФН.
Екипът на Информационния център на КФН е избран измежду най-изявените студенти от финансовите, икономически и юридически специалности на няколко престижни университети след интензивно специализирано обучение и положен изпит.  
С откриването на този център КФН ще защитава още по-ефективно потребностите на потребителите на финансови услуги, които ще могат да получават бърз и компетентен отговор на широк кръг от въпроси.

В промените на Закона за Комисията за финансов надзор е намерен баланс между интересите на всички компании, независимо от размера им, заяви председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова в интервю за в-к „Капитал“


В законопроекта са „отчетени притесненията на всички по размер дружества“, каза Караиванова пред журналистите от Капитал. „В този смисъл не приемам критиката във връзка с предложените промени в ЗКФН за нови по-високи такси за поднадзорните  лица“, категорична е г-жа Караиванова.   Финансовата тежест няма да доведе до преразпределяне на пазари и няма да е за сметка на клиентите. Финансовата  самостоятелност ще ни позволи да привличаме качествени професионалисти, като не възнамеряваме да увеличаваме  експертите като брой, обясни Караиванова. 

На въпрос относно новите законови изисквания, които ако бъдат одобрени от парламента ще засилят ограниченията на пенсионните фондове във връзка с инвестициите в свързани лица, Карина Караиванова коментира: „Аз мисля, че срокът който е даден, е разумен, нека да видим как окончателно ще бъде приет законът. Основната цел е да им се даде достатъчно време, за да могат да се приведат в съответствие и в същото време по никакъв начин да не създадем предпоставки и за сриване на капиталовия пазар в България“.

Основен проблем на капиталовия пазар у нас е липсата на доверие. Това коментира още Карина Караиванова . „Започнахме да говорим за стимулиране и развитие на капиталов пазар, но оставам с впечатлението, че все още не може да пречупим негативните модели на поведение  на различните участници на българския капиталов пазар. Много ми се иска това да се промени, за да се изгради това доверие“, посочва Караиванова.

Във връзка с евентуалното преместване на Комисията за финансов надзор в нова сграда, г-жа Караиванова напомня, че засега КФН остава на сегашното си място и припомни, че комисията има договор за наем със собствениците до месец март 2018 г., сключен от предишното ръководство на регулатора.

 

Решения от заседание на КФН на 17.10.2017 г.

На заседанието си на 17.10.2017 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо до „Застрахователно дружество Евроинс” АД, с което изисква в едномесечен срок да коригира документите относно искането за отписване като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Изпраща писмо до от „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи, относно допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер 10 000 000 евро, като цената на една облигация е 1000 евро.

3. Допуска още 5 кандидати до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и още 4 като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 25 и 26 ноември 2017 г. Списъците с всички допуснати кандидати може да намерите тук.
 
4. Възобновява производство, инициирано със заявление от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД,  за издаване на разрешение за организиране и управление на БТФ „Expat Czech PX UCITS ETF”. Изпраща писмо с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатираните по приложените към заявлението документи непълноти.
 
5. Възобновява производство, инициирано със заявление от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, за издаване на разрешение за организиране и управление на БТФ „Expat Greece ASE UCITS ETF”. Изпраща писмо с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатираните по приложените към заявлението документи непълноти.
 
6. Възобновява производство, инициирано със заявление от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, за издаване на разрешение за организиране и управление на БТФ „Expat Poland WIG20 UCITS ETF”. Изпраща писмо с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатираните по приложените към заявлението документи непълноти.
 
7. Възобновява производство, инициирано със заявление от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, за издаване на разрешение за организиране и управление на борсово търгуван фонд (БТФ) „Expat Romania BET-BK UCITS ETF” . Изпраща писмо с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатираните по приложените към заявлението документи непълноти.
 
8. Прекратява производство по заявление на „Кей Джей Кей Фънд II“ относно увеличаване на непряко квалифицирано участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на застрахователни дружества от групата на „Евроинс Иншурънс груп“ АД – „ЗД Евроинс“ АД, „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД и „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД
 
9. Открива производство за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗК „Юроамерикан“ АД.