Нова пенсионна лицензия


    Днес, 27.05.2021 г., на свое заседание Комисията за финансов надзор, с Решение № 338-ПОД/27.05.2021 г. издаде пенсионна лицензия, на основание чл. 122 от Кодекса за социално осигуряване, на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД (в процес на учредяване).
    Пенсионната лицензия дава право на дружеството да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Разрешението се издава за всеки фонд поотделно.

Решения от заседание на КФН на 27.05.2021 г.


На заседанието си на 27.05.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява представените промени в устава на „Пи Ар Си” АДСИЦ.
 

2. Одобрява придобиване от страна на „АЛИАНЦ ХОЛДИНГ ЕДНО ГМБХ“, Австрия, на непряко квалифицирано участие в капитала на „ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, „ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“ АД и „ЗАД ЕНЕРГИЯ“ АД, чрез придобиване на пряко квалифицирано участие в размер на 66,157 % от капитала на „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“,  в резултат на преобразуване чрез вливане на „АЛИАНЦ НЮ ЮРЪП ХОЛДИНХ ГМБХ“, Австрия, в „АЛИАНЦ ХОЛДИНГ ЕДНО ГМБХ“, Австрия.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД.
 
4. Утвърждава  „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД.
 
5. Утвърждава  „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД.
 
6. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Медицински консумативи” ООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 100 533 бр. акции от капитала на „Момина крепост” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството.
 
7. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Геопост” СА, Франция, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 1 623 711 броя акции от капитала на „Спиди” АД от останалите акционери на дружеството.
 
8. Вписва „АРИНС” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
9. Приема на второ гласуване Наредба № 7 за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
 
10. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2020 г.
 
11. Приема да спазва в надзорната си практика Насоки относно докладването по членове 4 и 12 от Регламента относно сделките за финансиране с ценни книжа, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
12. Освобождава за 2021 година „Каргил България” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
13. Изпраща уведомление до „ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД” АД, че не са установени правни пречки за прехвърляне на актюерската функция и функцията по управление на риска на външен изпълнител.
 
14. Изпраща писмо до „Еврохолд България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, одобрен от КФН с Решение № 278 – Е от 29.04.2021 г.
 
15. Изпраща писмо до „ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на  дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 27.05.2021 г.


На заседанието си на 27.05.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява представените промени в устава на „Пи Ар Си” АДСИЦ.
 

2. Одобрява придобиване от страна на „АЛИАНЦ ХОЛДИНГ ЕДНО ГМБХ“, Австрия, на непряко квалифицирано участие в капитала на „ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, „ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“ АД и „ЗАД ЕНЕРГИЯ“ АД, чрез придобиване на пряко квалифицирано участие в размер на 66,157 % от капитала на „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“,  в резултат на преобразуване чрез вливане на „АЛИАНЦ НЮ ЮРЪП ХОЛДИНХ ГМБХ“, Австрия, в „АЛИАНЦ ХОЛДИНГ ЕДНО ГМБХ“, Австрия.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД.
 
4. Утвърждава  „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД.
 
5. Утвърждава  „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД.
 
6. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Медицински консумативи” ООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 100 533 бр. акции от капитала на „Момина крепост” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството.
 
7. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Геопост” СА, Франция, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 1 623 711 броя акции от капитала на „Спиди” АД от останалите акционери на дружеството.
 
8. Вписва „АРИНС” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
9. Приема на второ гласуване Наредба № 7 за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
 
10. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2020 г.
 
11. Приема да спазва в надзорната си практика Насоки относно докладването по членове 4 и 12 от Регламента относно сделките за финансиране с ценни книжа, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
12. Освобождава за 2021 година „Каргил България” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
13. Изпраща уведомление до „ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД” АД, че не са установени правни пречки за прехвърляне на актюерската функция и функцията по управление на риска на външен изпълнител.
 
14. Изпраща писмо до „Еврохолд България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, одобрен от КФН с Решение № 278 – Е от 29.04.2021 г.
 
15. Изпраща писмо до „ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на  дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Комисията за финансов надзор уважи събитието по награждаването на „Застраховател на годината”, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината“ за 2020 г.


всички
 На 27 май 2021 г. за 13-та поредна година се проведе церемонията по връчването на наградите „Застраховател на годината“, „Пенсионноосигурително дружество на годината“ и „Застрахователен брокер на годината“ за 2020 г. Организатори на церемонията са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) , Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДПО), Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).
Специални гости на церемонията бяха г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, г-н Владимир Савов, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор" и г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика.
В своето обръщение към организаторите и участниците, г-н Бойко Атанасов сподели:
„Когато кризата се разгърна, секторът на застраховането и пенсионното осигуряване имаше от една страна избор да продължи да действа по инерция и по утъпканите, но устойчиви модели като се старае да предотврати евентуални загуби. От друга страна, обаче, пред нас стои изборът да създадем нови начини на опериране на пазара и в отношението с клиентите. Днес ясно виждаме, че участниците на застрахователния и пенсионно осигурителния пазар успяват успешно да се адаптират към предизвикателствата на средата чрез внедряване на все повече дигитални услуги и мобилните финтех приложения, чрез изграждането на организационна култура за работа, в която да се запазят добрите и работещи практики и да се внедряват нови, адекватни за пазара и условията. Вярвам, че двигателят на промяната в сектора е фокус, мисъл, акцент върху конкретни, специално създадени за целеви групи клиенти продукти, защото именно нагласата на мислене и потребностите на хората са решаващи за стабилността на сектора. Днес повече от всякога ние преминаваме от фазата на отговор на кризата към фазата на възстановяване и към фазата на иновации, за да осигурим това, от което потребителите имат най-голяма нужда – сигурност и спокойствие!“
        
Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов, връчи голямата награда „Застраховател на годината“ в категорията“ Общо застраховане“ на  „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД.застраховател на годината

Г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" връчи наградата „Пенсионноосигурително дружество на годината" 2020 г. в категорията „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“. Победител стана пенсионно осигурителна компания "Доверие" АД.
ПОД на годината

    
Наградата „Застрахователен посредник на годината“ в категорията „Общо застраховане“ бе връчена на "Амарант България" ООД от г-н Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор“.
застр. посредник на годината

Бяха връчени и три награди от Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ за „Цялостен принос в развитието на  българското застраховане“, „Цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ и „Цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането".
цялостен принос

Председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов връчи специалната награда "За цялостен принос в развитието на българското застраховане" за 2021 г. на Недялко Чандъров, председател на УС и главен изпълнителен директор на "Булстрад ВИГ".
За 2020 г. носителите на приза в категорията са, проф. д-р Стоян Проданов, изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс” АД и ръководител катедра „Финанси” в Стопанска академия – Свищов и Петър Аврамов – зам.-председател на Съвета на Директорите на ЗД ”Евроинс” и председател на Надзорния съвет на „ЗД ЕИГ Ре” АД. Специалната награда "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" за 2021 г. бе присъдена на доц. д-р Бисер Петков, бивш зам.-председател на КФН, бивш управител на НОИ и бивш социален министър, а за 2020 г. призът получи Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ПОК ”Доверие” АД. Наградата "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" за 2021 г. бе дадена на Моника Минкова, управляващ съдружник на ЗБ "Реномия", а за 2020 г. носител на приза е Михаил Антонов, управител на Застрахователен брокер „АВВИ” ООД

Връчените отличия на церемонията бяха разпределени в 9 категории,  като победителите бяха определени от експертно жури по предварително определени критерии.

Най-добрите компании за 2020 г. получиха призове в следните категории:

•Застраховател на годината – Общо застраховане – "ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД
•Застраховател на годината – Животозастраховане – ЗК "УНИКА ЖИВОТ" АД
•Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество – "Застрахователно дружество ЕИГ РЕ" ЕАД
•Пенсионноосигурително дружество на годината – Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ПОК "Доверие" АД
•Пенсионноосигурително дружество на годината –  Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – ПОД „Алианц България“ АД
•Пенсионноосигурително дружество на годината – Най-динамично развиващо се дружество – „ПОД – Бъдеще“ АД
•Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане – "Амарант България" ООД
•Застрахователен брокер на годината – Животозастраховане – "АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД
•Застрахователен брокер на годината – Най-динамично развиващо се дружество – ''ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР'' ООД

За втора поредна година церемонията се проведе онлайн и бе излъчена на живо във фейсбук, като в залата на ВУЗФ присъстваха само отличените компании, организаторите и гостите, които връчваха наградите.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2021 г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2021 г. Информацията е обобщена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2021 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2021 г. е 4 829 782 души, като нараства спрямо 31.03.2020 г. с 0,91 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2021 г. са акумулирани нетни активи на стойност 17 844 456 хил. лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2021 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 18,95 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2021 г. възлизат на 58 023 хил. лв. и се увеличават с 13,49 на сто в сравнение с отчетените приходи за съответния период на предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2021 г. е в размер на 18 098 хил. лв.
    Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2021 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2021 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2021.

Решения от заседание на КФН на 25.05.2021 г.

На заседанието си на 25.05.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проект на нов устав и правила за управление на риска на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.
 
2. Съгласува избора на ПОАД „ЦКБ-Сила” АД на „Делойт Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на дружеството и управляваните от него фондове.
 
3. Съгласува избора на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на дружеството и управляваните от него фондове.
 
4. Oтписва „Котлостроене“ АД, гр. София, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 237 588 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост – след обществени консултации.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 08.06.2021 г. включително.
 
6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 08.06.2021 г. включително.
 
7. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на четири класа ценни книжа на подфонд BLUETREND на инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV.
 
8. Изпраща писмо Австрийския контролен орган за надзор на финансовите пазари (FМА), с което го уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Austria, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на един клас (транш) ценни книжа на взаимен фонд Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (Райфайзен – Устойчив -Нововъзникващи пазари – Акции).
 
9. Освобождава за 2021 година „Астра Биоплант” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на електрическа енергия (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
10. Изпраща писмо до управляващо дружество „Компас Инвест” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на членове на Съвета на директорите.

Решения от заседание на КФН на 25.05.2021 г.


На заседанието си на 25.05.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проект на нов устав и правила за управление на риска на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.
 
2. Съгласува избора на ПОАД „ЦКБ-Сила” АД на „Делойт Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на дружеството и управляваните от него фондове.
 
3. Съгласува избора на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на дружеството и управляваните от него фондове.
 
4. Oтписва „Котлостроене“ АД, гр. София, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 237 588 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост – след обществени консултации.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 08.06.2021 г. включително.
 
6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 08.06.2021 г. включително.
 
7. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на четири класа ценни книжа на подфонд BLUETREND на инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV.
 
8. Изпраща писмо до Австрийския контролен орган за надзор на финансовите пазари (FМА), с което го уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Austria, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на един клас (транш) ценни книжа на взаимен фонд Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (Райфайзен – Устойчив -Нововъзникващи пазари – Акции).
 
9. Освобождава за 2021 година „Астра Биоплант” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
10. Изпраща писмо до управляващо дружество „Компас Инвест” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на членове на Съвета на директорите.

Решения от заседание на КФН на 20.05.2021 г.


На заседанието си на 20.05.2021 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява национален инвестиционен фонд, а именно национален договорен фонд от отворен тип „Еф Потенциал“.
Вписва „Еф Потенциал” като национален договорен фонд от отворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от национален договорен фонд от отворен тип „Еф Потенциал”.
Вписва „Еф Асет Мениджмънт” АД  в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
2. Oдобрявa Петър Андронов за член на Надзорния съвет на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и съответно на „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД.
 
4. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
5. Вписва „ТРЕЙД КРЕДИТ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Освобождава за 2021 година „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на електрическа енергия (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
7. Изпраща писмо до „ГУД БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите.
 
9. Изпраща писмо до „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 20.05.2021 г.


На заседанието си на 20.05.2021 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява национален инвестиционен фонд, а именно национален договорен фонд от отворен тип „Еф Потенциал“.
Вписва „Еф Потенциал” като национален договорен фонд от отворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от национален договорен фонд от отворен тип „Еф Потенциал”.
Вписва „Еф Асет Мениджмънт” АД  в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
2. Oдобрявa Петър Андронов за член на Надзорния съвет на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и съответно на „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД.
 
4. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
5. Вписва „ТРЕЙД КРЕДИТ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Освобождава за 2021 година „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на електрическа енергия (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
7. Изпраща писмо до „ГУД БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите.
 
9. Изпраща писмо до „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Актуализирани са списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България


    За периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г. в КФН нe е получавано уведомление от компетентни национални органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователни дружества със седалище на тяхна територия да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез клон). За същия период e получено 1 (едно) уведомление относно оттеглянето на намерението на застраховател със седалище на нейна територия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    За периода в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на 23 (двадесет и три) застрахователни посредника със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 3 (три) уведомления за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към 30.04.2021 г. броят на застрахователите със седалище в други държави членки на ЕС, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България, възлиза на 427 (четиристотин двадесет и седем). Към същата дата застрахователните посредници, които имат намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2 271 (две хиляди двеста седемдесет и един).
    За периода КФН е изпратила 1 (едно) уведомление до компетентните надзорни органи на държава членка на ЕС относно намерението на застраховател със седалище в Република България да извършва дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги и 1 (едно) уведомление относно оттегляне на намерението на застраховател със седалище в Република България да извършва застрахователна дейност на територията на друга държава членка.
    Към края на м. април 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.   
    За периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г. КФН е изпратила 1 (едно) уведомление до компетентния надзорен орган на държава членка на ЕС относно намерението на застрахователен брокер със седалище в страната да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 30.04.2021 г. общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 52.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.