Решения от заседание на КФН на 30.06.2021 г.


На заседанието си на 30.06.2021 г. КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване.
Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
2. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 08.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.
Предстои обнародване в Държавен вестник.

Решения от заседание на КФН на 30.06.2021 г.


На заседанието си на 30.06.2021 г. КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване.
Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
2. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 08.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.
Предстои обнародване в Държавен вестник.

Решения от заседание на КФН на 29.06.2021 г.


На заседанието си на 29.06.2021 г. КФН, реши:

1. Одобрява Любомир Евстатиев за прокурист на инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД.
 
2. Издава одобрение на „Форуком фонд имоти“ АДСИЦ, гр. Севлиево, за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС на трето лице.
 
3. Определя съществени трети държави – САЩ и Великобритания, във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави, съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за трето тримесечие на 2021 г. за експозиции към тези държави е 0%.
 
4. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19 ноември 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
5. Приема на второ гласуване Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове.
Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
6. Приема на второ гласуване Наредба № 70 от 29.06.2021 г.  за изискванията към фондовете за извършване на плащания.
 
7. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли – 31 декември 2021 г.
 
8. Изпраща писмо до Австрийския контролен орган за надзор на финансовите пазари (FМА), с което го уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Austria, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на пет класа ценни книжа на взаимни фондове „Raiffeisen Active Protection BGN“ (Райфайзен Активна Защита BGN), „Raiffeisen Global Balanced BGN“ (Райфайзен Глобален Балансиран BGN), „Raiffeisen Global Mix EUR“ (Райфайзен Глобален Микс EUR), „Raiffeisen Global Sustainable Equities BGN“ (Райфайзен Глобални Устойчиви акции BGN) и „Raiffeisen-Euro-Click“ (“Райфайзен-Евро-Клик“).
 
9. Изпраща писмо до „Интеркапитал Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
10. Изпраща писмо до „Пенсионноосигурителен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с предварително съгласуване на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

Решения от заседание на КФН на 29.06.2021 г.


На заседанието си на 29.06.2021 г. КФН, реши:

1. Одобрява Любомир Евстатиев за прокурист на инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД.
 
2. Издава одобрение на „Форуком фонд имоти“ АДСИЦ, гр. Севлиево, за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС на трето лице.
 
3. Определя съществени трети държави – САЩ и Великобритания, във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави, съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за трето тримесечие на 2021 г. за експозиции към тези държави е 0%.
 
4. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19 ноември 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
5. Приема на второ гласуване Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове.
Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
6. Приема на второ гласуване Наредба № 70 от 29.06.2021 г.  за изискванията към фондовете за извършване на плащания.
Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
7. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли – 31 декември 2021 г.
 
8. Изпраща писмо до Австрийския контролен орган за надзор на финансовите пазари (FМА), с което го уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Austria, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на пет класа ценни книжа на взаимни фондове „Raiffeisen Active Protection BGN“ (Райфайзен Активна Защита BGN), „Raiffeisen Global Balanced BGN“ (Райфайзен Глобален Балансиран BGN), „Raiffeisen Global Mix EUR“ (Райфайзен Глобален Микс EUR), „Raiffeisen Global Sustainable Equities BGN“ (Райфайзен Глобални Устойчиви акции BGN) и „Raiffeisen-Euro-Click“ (“Райфайзен-Евро-Клик“).
 
9. Изпраща писмо до „Интеркапитал Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
10. Изпраща писмо до „Пенсионноосигурителен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с предварително съгласуване на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

Решения от заседание на КФН на 24.06.2021 г.


На заседанието си на 24.06.2021 г. КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
2. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
3. Одобрява Ваньо Иванов, Илиян Динев и Елена Андонова – Костова за членове на Съвета на директорите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ.
 
4. Одобрява Роза Димитрова за нов член на Съвета на директорите на „Фонд за Енергетика и Енергийни Икономии-ФЕЕИ“ АДСИЦ.
 
5. Отнема, по искане на заявителя, издадения на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.
 
6. Изпраща писмо до „Сити Пропъртис” АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за прекратяване на дружеството и за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.
 
7. Изпраща писмо до „Риъл Булленд“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд и във връзка с вписване на УД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 24.06.2021 г.


На заседанието си на 24.06.2021 г. КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
2. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.
Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
3. Одобрява Ваньо Иванов, Илиян Динев и Елена Андонова – Костова за членове на Съвета на директорите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ.
 
4. Одобрява Роза Димитрова за нов член на Съвета на директорите на „Фонд за Енергетика и Енергийни Икономии-ФЕЕИ“ АДСИЦ.
 
5. Отнема, по искане на заявителя, издадения на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.
 
6. Изпраща писмо до „Сити Пропъртис” АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за прекратяване на дружеството и за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.
 
7. Изпраща писмо до „Риъл Булленд“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд и във връзка с вписване на УД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

Пояснения от страна на КФН относно определянето на размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове

  
    Във връзка със зачестили запитвания относно определянето размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове (т.нар. „втора пенсия“) и предвид високия обществен интерес към приемането и привеждането в съответствие на подзаконовите нормативни актове с измененията в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове, обнародвани в ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН) дава следните пояснения:
    В Кодекса за социално осигуряване (КСО) са посочени видовете пенсионни продукти и задълженията на пенсионноосигурителните дружества във връзка с изплащането и гаранциите за тях. Определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост от универсалните пенсионни фондове е регламентиран на законово ниво и се определя въз основа на следните 3 компонента:

    1. средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице
    Информацията за натрупванията по индивидуалните партиди на осигурените в универсалните пенсионни фондове лица се води от пенсионноосигурителните дружества.   Осигуреното лице има право да получи по всяко време информация за моментното състояние на натрупаните средства по своята индивидуална партида. Независимо от избрания вид плащане – еднократно, срочно или пожизнено, за определянето му се вземат предвид всички средства по индивидуалната партида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

    2. таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт
    Таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на Националния статистически институт представлява публично достъпна информация, налична на електронната страница на института и се актуализира спрямо календара за статистическа информация. Използването на единна таблица за смъртност и изчисляването на пенсиите от универсалните пенсионни фондове посредством единни формули осигуряват еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват.

    3. технически лихвен процент
    При изчисляването на размера на пенсиите се използва технически лихвен процент, който отразява очакванията за доходността от инвестиране на средствата на пенсионерите. Конкретният му размер се определя от всяко пенсионноосигурително дружество при спазване на предвидените нормативни изисквания.
    В тази връзка КФН прие Наредбата за техническите лихвени проценти и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост и Наредбата за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове, имащи отношение към изчисляването на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост. В резултат на което пенсионноосигурителните дружества разполагат с необходимата информация и могат да извършват прогнозните изчисления и да консултират своите клиенти.
 
    По отношение на сроковете за упражняване на правото на лицата за избор на осигуряване:
    Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на пенсионна възрастта и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване.

    От 01 януари 2022 г. действат други срокове за упражняване на това право:
    – от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    – от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    – от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    – от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    – след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1

Решения от заседание на КФН на 22.06.2021 г.


На заседанието си на 22.06.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Георги Павлов за прокурист на управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Одобрява Валентин Илиев за изпълнителен член на Управителния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД.
 
3. Одобрява Тодор Брешков, Чавдар Донков и Николай Драгомирецки за членове на Съвета на директорите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ.
 
4. Одобрява изменения и допълнения на Правилника за дейността на „Българска фондова борса” АД.
 
5. Приема на първо гласуване втори проект на Наредба за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите.          
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 06.07.2021 г. включително.
 
6. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
7. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Буллс“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД до 25 000 000 бр. акции, но не по-малко от 15 800 000 бр. акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД от останалите акционери на дружеството.
 
8. Издава разрешение за прекратяване на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ и отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел по искане на заявителя. Одобрява Десислава Тотева за ликвидатор.
 
9. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на осем класа ценни книжа на подфонд SUSTAINABLE EMERGING MARKETS SYNERGY на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
10. Изпраща писмо с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерение за придобиване на пряко квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД.
 
11. Изпраща писмо до ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с искане за одобрение на членове на Управителния съвет на дружеството.
 
12. Изпраща писмо до „ТИВ АВТОЦЕНТЪР“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 22.06.2021 г.


На заседанието си на 22.06.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Георги Павлов за прокурист на управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Одобрява Валентин Илиев за изпълнителен член на Управителния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД.
 
3. Одобрява Тодор Брешков, Чавдар Донков и Николай Драгомирецки за членове на Съвета на директорите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ.
 
4. Одобрява изменения и допълнения на Правилника за дейността на „Българска фондова борса” АД.
 
5. Приема на първо гласуване втори проект на Наредба за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите.          
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 06.07.2021 г. включително.
 
6. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
7. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Буллс“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД до 25 000 000 бр. акции, но не по-малко от 15 800 000 бр. акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД от останалите акционери на дружеството.
 
8. Издава разрешение за прекратяване на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ и отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел по искане на заявителя. Одобрява Десислава Тотева за ликвидатор.
 
9. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на осем класа ценни книжа на подфонд SUSTAINABLE EMERGING MARKETS SYNERGY на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
10. Изпраща писмо с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерение за придобиване на пряко квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД.
 
11. Изпраща писмо до ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с искане за одобрение на членове на Управителния съвет на дружеството.
 
12. Изпраща писмо до „ТИВ АВТОЦЕНТЪР“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Информация във връзка с Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г.


В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. и публикуван списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) от Министерство на финансите на Съединените американски щати, Комисията за финансов надзор информира, че:
  • няма отношения с лица, включени в списъка по т.1. от Решение на Министерски съвет № 441 от 04.06.2021 г.
  • съобразно своите законови правомощия и действащите регулаторни изисквания съблюдава и е в готовност да съдейства на компетентните органи по т. 1. от Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. относно включените в обхвата на извършваните проверки лица.
КФН подчертава, че и занапред в надзорната си практика ще продължи да предприема всички законово регламентирани и необходими мерки за запазване стабилността на капиталовия пазар и на небанковия финансов сектор като цяло, превенция на незаконосъобразни практики, водещи до накърняване на доверието на инвестиционната общност.