Решения от заседание на КФН на 30.04.2020 г.


На заседанието си на 30.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадени от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 650 000 лева на 700 000 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава разрешение на управляващото дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „ЦКБ Прайвит”. Вписва ДФ „ЦКБ Прайвит” в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН. Вписва ДФ „ЦКБ Прайвит” като емитент и емисията дялове в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключовата информация за инвеститорите на договорен фонд „ЦКБ Прайвит”.
 
3. Освобождава за 2020 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
4. Вписва „Толеранс Интернешънъл” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН. 
 
5. Одобрява представените промени в устава на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София.
 
6. Изпраща писмо до „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
7. Приема образец на удостоверение за регистрация на застрахователен брокер със следните реквизити: фирма, седалище и адрес на управление на застрахователния брокер, регистър, в който е вписан, и регистрационен номер, решение за вписване и имена на лицата, оправомощени да управляват и представляват застрахователния брокер.
 
8. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.
Проектът на наредбата и мотивите към него, както и справката за съответствието му с правото на Европейския съюз, са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 01.06.2020 г. вкл.).

Решения от заседание на КФН на 30.04.2020 г.


На заседанието си на 30.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадени от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 650 000 лева на 700 000 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава разрешение на управляващото дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „ЦКБ Прайвит”. Вписва ДФ „ЦКБ Прайвит” в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН. Вписва ДФ „ЦКБ Прайвит” като емитент и емисията дялове в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключовата информация за инвеститорите на договорен фонд „ЦКБ Прайвит”.
 
3. Освобождава за 2020 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
4. Вписва „Толеранс Интернешънъл” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН. 
 
5. Одобрява представените промени в устава на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София.
 
6. Изпраща писмо до „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
7. Приема образец на удостоверение за регистрация на застрахователен брокер със следните реквизити: фирма, седалище и адрес на управление на застрахователния брокер, регистър, в който е вписан, и регистрационен номер, решение за вписване и имена на лицата, оправомощени да управляват и представляват застрахователния брокер.
 
8. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.
Проектът на наредбата и мотивите към него, както и справката за съответствието му с правото на Европейския съюз, са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 01.06.2020 г. вкл.).

Решения от заседание на КФН на 28.04.2020 г.

 

На заседанието си на 28.04.2020 г. КФН реши:


1. Освобождава за 2020 г. „Амилум България” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с квоти за емисии (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).


2. Изпраща уведомление до компетентния орган на Кралство Испания относно намерението на инвестиционния посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД (с предишно наименование „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД) да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без
да открива клон, на територията на Испания.


3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Обединеното кралство (FCA) относно прекратяването на договора на инвестиционния посредник „Аларик Секюритис” ООД с използвания от него обвързан агент – Tradeal LTD, установен на територията на Великобритания. 


4. Изпраща писмо до „Ай Ти Еф Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.


5. Изпраща писмо до „Алфа България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти.

Решения от заседание на КФН на 28.04.2020 г.


На заседанието си на 28.04.2020 г. КФН реши:

1. Освобождава за 2020 г. „Амилум България” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с квоти за емисии (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

2. Изпраща уведомление до компетентния орган на Кралство Испания относно намерението на инвестиционния посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД (с предишно наименование „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД) да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Испания.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Обединеното кралство (FCA) относно прекратяването на договора на инвестиционния посредник „Аларик Секюритис” ООД с използвания от него обвързан агент – Tradeal LTD, установен на територията на Великобритания.

4. Изпраща писмо до „Ай Ти Еф Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

5. Изпраща писмо до „Алфа България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти.

Решения от заседание на КФН на 23.04.2020 г.

 
На заседанието си на 23.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София, с Решение № 281-Е на Комисията. Емисията е в размер до 40 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции,  които да бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД.
 
3. Изпраща писмо до Белгийския надзорен орган за финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Authority – FSMA), с което го уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество KBC Asset Management NV, Белгия, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 2 класа ценни книжа на подфондове KBC ExpertEase Defensive Balanced и KBC ExpertEase Dynamic Balanced на инвестиционно дружество HORIZON.
 
4. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производството за регистриране на дружеството като администратор на бенчмаркове по чл. 34, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/1011.
 
5. Изпраща писмо до „Витоша Венчър Партнърс” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производството за вписване на дружеството като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН.
 
6. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производството за утвърждаване на „МАЗАРС” ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на застрахователното дружество.
 
7. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД и „РСМ БГ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. и на годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ” АД.
 
8. Регистрира промяна на един от материалите в програмата за обучение, представена от „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ ООД, за провеждане на професионално обучение на застрахователни брокери. Дружеството е регистрирано като обучаваща организация на застрахователни брокери във връзка с изискванията на Наредба № 28 от 10.05.2006 г.

Решения от заседание на КФН на 23.04.2020 г.


На заседанието си на 23.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София. Емисията е в размер до 40 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции,  които да бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД.
 
3. Изпраща писмо до Белгийския надзорен орган за финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Authority – FSMA), с което го уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество KBC Asset Management NV, Белгия, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 2 класа ценни книжа на подфондове KBC ExpertEase Defensive Balanced и KBC ExpertEase Dynamic Balanced на инвестиционно дружество HORIZON.
 
4. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производството за регистриране на дружеството като администратор на бенчмаркове по чл. 34, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/1011.
 
5. Изпраща писмо до „Витоша Венчър Партнърс” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производството за вписване на дружеството като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН.
 
6. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производството за утвърждаване на „МАЗАРС” ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на застрахователното дружество.
 
7. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД и „РСМ БГ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. и на годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ” АД.
 
8. Регистрира промяна на един от материалите в програмата за обучение, представена от „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ ООД, за провеждане на професионално обучение на застрахователни брокери. Дружеството е регистрирано като обучаваща организация на застрахователни брокери във връзка с изискванията на Наредба № 28 от 10.05.2006 г.

Решения от заседание на КФН на 21.04.2020 г.

На заседанието си на 21.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Освобождава за 2020 г. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
2. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“, приети от Управителния съвет на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.

Решения от заседание на КФН на 21.04.2020 г.


На заседанието си на 21.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Освобождава за 2020 г. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
2. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“, приети от Управителния съвет на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.

Решения от заседание на КФН на 16.04.2020 г.


На заседанието си на 16.04.2020 г. КФН реши:
   
1. Вписва „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Вписва емисия в размер на 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, която представлява регистрирания капитал на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Отписва договорен фонд „Ди Ви Евробонд” като емитент и колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, и издадената от фонда емисия дялове.
 
3. Одобрява Любима Джизова – Стефанова за член на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
4. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.03.2018 г. до 31.03.2020 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълния текст на решения № 270 – УПФ от 16.04.2020 г. и № 271 – ППФ от 16.04.2020 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
5. Изпраща писмо до „НУРТС България“ ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с отписване на дружеството като емитент и издадената емисия корпоративни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 16.04.2020 г.


На заседанието си на 16.04.2020 г. КФН реши:
   
1. Вписва „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Вписва емисия в размер на 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, която представлява регистрирания капитал на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Отписва договорен фонд „Ди Ви Евробонд” като емитент и колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, и издадената от фонда емисия дялове.
 
3. Одобрява Любима Джизова – Стефанова за член на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
4. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.03.2018 г. до 31.03.2020 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълния текст на решения № 270 – УПФ от 16.04.2020 г. и № 271 – ППФ от 16.04.2020 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
5. Изпраща писмо до „НУРТС България“ ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с отписване на дружеството като емитент и издадената емисия корпоративни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.