Решения от заседание на КФН на 28.03.2016 г.

На заседанието си на 28.03.2016 г. КФН реши:

1. Потвърждава съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с Насоките на ESMA относно сложните дългови инструменти и структурираните депозити. Насоките на ESMA относно сложните дългови инструменти и структурираните депозити на български език и на английски език. 
 
2. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества. Наредбата и мотивите към нея са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/ Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 20 април 2016 г.
           
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Риск инженеринг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД на акции от капитала на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на „Обединен Здравноосигурителен Фонд Доверие Застрахователно Акционерно Дружество” АД от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
5. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на „Фи Хелт Застраховане”  АД от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
6. Уведомява компетентния орган на приемащата държава членка на ЕС – Република Италия за намерението на застрахователния брокер „Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.
 
7. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на „Токуда здравно застраховане”  от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
8. Изпраща уведомление до компетентните органи на Република Гърция и Република Италия относно представена допълнителна информация  и документи във връзка с намерението на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да осъществява дейност на територията на посочените държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 28.03.2016 г.

На заседанието си на 28.03.2016 г. КФН реши:

1. Потвърждава съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с Насоките на ESMA относно сложните дългови инструменти и структурираните депозити. Насоките на ESMA относно сложните дългови инструменти и структурираните депозити можете да намерите на интернет страницата на КФН на български език и на английски език. 
 
2. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества. Наредбата и мотивите към нея са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/ Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 20 април 2016 г.
           
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Риск инженеринг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД на акции от капитала на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на „Обединен Здравноосигурителен Фонд Доверие Застрахователно Акционерно Дружество” АД от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
5. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на „Фи Хелт Застраховане”  АД от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
6. Уведомява компетентния орган на приемащата държава членка на ЕС – Република Италия за намерението на застрахователния брокер „Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.
 
7. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на „Токуда здравно застраховане”  от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
8. Изпраща уведомление до компетентните органи на Република Гърция и Република Италия относно представена допълнителна информация  и документи във връзка с намерението на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да осъществява дейност на територията на посочените държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Данни за застрахователния пазар към 31.01.2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец януари на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Информация относно публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява инвестиционната общност, че на 04.03.2016 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами (Директива 2003/71/ЕО), както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (Делегиран регламент (ЕС) 2016/301).

За да се осигури последователното хармонизиране и да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, както и с цел да се предостави по-голяма сигурност в процеса на одобрение, публикуване и разпространение на информация относно предлагането или допускането до търгуване, с Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 се определят регулаторните технически стандарти, с които се доуточняват:

1. разпоредбите за одобрение на проспектите, посочени в член 13 от Директива 2003/71/ЕО;

2. разпоредбите за публикуване на проспектите, посочени в член 14, параграфи 1—4 от Директива 2003/71/ЕО;

3. разпространението на рекламите, посочени в член 15 от Директива 2003/71/ЕО.

4. съгласуваността между оповестената информация относно публичното предлагане или допускането до търгуване на регулиран пазар, от една страна, и информацията, която се съдържа в проспекта, от друга страна, както е предвидено в член 15, параграф 4 от Директива 2003/71/ЕО.

Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, а именно – на 24.03.2016 г.

Регламентът е достъпен на следния интернет адрес:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.058.01.0013.01.BUL&toc=OJ:L:2016:058:TOC

КФН изготвя проект на Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Комисията за финансов надзор прие проект на Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Законопроектът и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 15 април 2016 г.

Решения от заседание на КФН на 15.03.2016 г.

На заседанието си на 15.03.2016 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „ОББ Глобал Дивидент” и вписва ДФ „ОББ Глобал Дивидент” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „ОББ Глобал Дивидент” и Документ с ключовата информация за инвеститорите и вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, а дружеството – като емитент.
 
2. Издава разрешение на управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „ОББ Глобал Растеж” и вписва ДФ „ОББ Глобал Растеж” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „ОББ Глобал Растеж” и Документ с ключовата информация за инвеститорите и вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, а дружеството – като емитент.
 
3. Издава разрешение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп” и вписва НИФ „Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп”  в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 6 от ЗКФН. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на дялове на НИФ „Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп” в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 1 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми дялове с номинална и емисионна стойност 10 лева. Вписва емисията дялове, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране и „Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп” като емитент, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
4. Прекратява образуваното производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Нео Фин Капитал” ЕАД.

5. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на застрахователя „Европейска Здравноосигурителна Каса”  ЗАД на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 

Решения от заседание на КФН на 15.03.2016 г.

На заседанието си на 15.03.2016 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „ОББ Глобал Дивидент” и вписва ДФ „ОББ Глобал Дивидент” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „ОББ Глобал Дивидент” и Документ с ключовата информация за инвеститорите и вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, а дружеството – като емитент.
 
2. Издава разрешение на управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „ОББ Глобал Растеж” и вписва ДФ „ОББ Глобал Растеж” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „ОББ Глобал Растеж” и Документ с ключовата информация за инвеститорите и вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, а дружеството – като емитент.
 
3. Издава разрешение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп” и вписва НИФ „Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп”  в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 6 от ЗКФН. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на дялове на НИФ „Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп” в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 1 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми дялове с номинална и емисионна стойност 10 лева. Вписва емисията дялове, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране и „Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп” като емитент, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
4. Прекратява образуваното производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Нео Фин Капитал” ЕАД.

5. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на застрахователя „Европейска Здравноосигурителна Каса”  ЗАД на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец февруари няма застрахователни дружества от държави членки, нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 29 февруари 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 523.     

През месец февруари 35 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са преустановили дейност. Към 29 февруари 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2117.    

През февруари няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 29 февруари 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 13.       

През месец февруари няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 29 февруари 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 39.        
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на четвъртото тримесечие на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастрахователните дружества и презастрахователите към края на месец декември на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2015 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2015 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През четвъртото тримесечие на 2015 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 57 539 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 50 500 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2015 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 108 723 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2015 г. са общо 179 430. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 396 463 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2015 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.