Данни за застрахователния пазар към 31.01.2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец януари на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Информация относно публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява инвестиционната общност, че на 04.03.2016 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами (Директива 2003/71/ЕО), както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (Делегиран регламент (ЕС) 2016/301).
За да се осигури последователното хармонизиране и да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, както и с цел да се предостави по-голяма сигурност в процеса на одобрение, публикуване и разпространение на информация относно предлагането или допускането до търгуване, с Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 се определят регулаторните технически стандарти, с които се доуточняват:

1. разпоредбите за одобрение на проспектите, посочени в член 13 от Директива 2003/71/ЕО;
2. разпоредбите за публикуване на проспектите, посочени в член 14, параграфи 1—4 от Директива 2003/71/ЕО;
3. разпространението на рекламите, посочени в член 15 от Директива 2003/71/ЕО.
4. съгласуваността между оповестената информация относно публичното предлагане или допускането до търгуване на регулиран пазар, от една страна, и информацията, която се съдържа в проспекта, от друга страна, както е предвидено в член 15, параграф 4 от Директива 2003/71/ЕО.

Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, а именно – на 24.03.2016 г.

Регламентът е достъпен на следния интернет адрес:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.058.01.0013.01.BUL&toc=OJ:L:2016:058:TOC

КФН изготвя проект на Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Комисията за финансов надзор прие проект на Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Законопроектът и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 15 април 2016 г.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец февруари няма застрахователни дружества от държави членки, нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 29 февруари 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 523.     

            През месец февруари 35 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са преустановили дейност. Към 29 февруари 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2117.    

            През февруари няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 29 февруари 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 13.       

През месец февруари няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 29 февруари 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 39.        
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на четвъртото тримесечие на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастрахователните дружества и презастрахователите към края на месец декември на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2015 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2015 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През четвъртото тримесечие на 2015 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 57 539 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 50 500 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2015 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 108 723 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2015 г. са общо 179 430. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 396 463 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2015 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

СЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Наредба за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи. Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/. Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 30 март 2016 г.

STATEMENT BY FSC

Invitation for independent external reviewers
for the Asset Quality Review of the Bulgarian pension funds sector and Balance sheet review of the Bulgarian insurance sector
 
The Financial Supervision Commission (FSC) is publishing new invitations for independent external reviewers on its website with a new deadline (March 31, 2016) for providing applications.
 
This new request for calls follows the assessment by the Steering Committee (SC) – composed by the members – the FSC and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), and the observers – the European Commission (EC), the European Securities and Markets Authority (ESMA), the Bulgarian Ministry of Finance and the Bulgarian National Bank – of the current availability of resources within the firms which replied to the first call for independent external reviewers. It was noted that the capacity proposed does not match the needs for reviewing the insurance and pension fund sectors, as reviewers are currently busy with the statutory auditing and, for some of them, with the review in the banking sector.
 
Accordingly, the SC recommended to the FSC to postpone the start of the three-month data collection exercise by reviewers to July 15 instead of April 1, 2016. The date for publication of the results will be December 1 instead of August 15, 2016.
 
The cut-off date for the reviews in both sectors is changed to June 30, 2016.
 
An independent external reviewer, which already has submitted a proposal with regard to the previous invitation of the FSC for the same tasks and which wishes to participate in the selection pursuant to the present invitation, must within the above deadline for submission of proposal notify the FSC of its wish to participate in the selection and does not have to submit the documents which the FSC has at its disposal. The new invitations include minor changes and further clarifications compared with the previous invitations.

The full text of the two invitations is available at the following internet address: in Bulgarian and English

STATEMENT BY FSC

Invitation for independent external reviewers
for the Asset Quality Review of the Bulgarian pension funds sector and Balance sheet review of the Bulgarian insurance sector
 
The Financial Supervision Commission (FSC) is publishing new invitations for independent external reviewers on its website with a new deadline (March 31, 2016) for providing applications.
 
This new request for calls follows the assessment by the Steering Committee (SC) – composed by the members – the FSC and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), and the observers – the European Commission (EC), the European Securities and Markets Authority (ESMA), the Bulgarian Ministry of Finance and the Bulgarian National Bank – of the current availability of resources within the firms which replied to the first call for independent external reviewers. It was noted that the capacity proposed does not match the needs for reviewing the insurance and pension fund sectors, as reviewers are currently busy with the statutory auditing and, for some of them, with the review in the banking sector.
 
Accordingly, the SC recommended to the FSC to postpone the start of the three-month data collection exercise by reviewers to July 15 instead of April 1, 2016. The date for publication of the results will be December 1 instead of August 15, 2016.
 
The cut-off date for the reviews in both sectors is changed to June 30, 2016.
 
An independent external reviewer, which already has submitted a proposal with regard to the previous invitation of the FSC for the same tasks and which wishes to participate in the selection pursuant to the present invitation, must within the above deadline for submission of proposal notify the FSC of its wish to participate in the selection and does not have to submit the documents which the FSC has at its disposal. The new invitations include minor changes and further clarifications compared with the previous invitations.

The full text of the two invitations is available at the following internet address: in Bulgarian and English

ИЗЯВЛЕНИЕ

Покана за независими външни експерти за извършване на преглед на активите в сектора на пенсионните фондове в България и за преглед на балансите в българския застрахователен сектор

 

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува на своята интернет страница нови покани за подаване на предложения от независими външни експерти за извършване на прегледите, с нов краен срок (31 Март 2016). 

Новата покана за подаване на предложения е следствие на оценката на Управляващия комитет, съставен от членовете: КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и наблюдателите – Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Министерство на финансите и Българската народна банка – на текущата наличност на ресурси на фирмите, които са отговорили на първата покана за независими външни експерти, извършващи прегледите. Беше отбелязано, че предложеният капацитет не отговаря на нуждите за прегледите на застрахователния и пенсионния сектори, поради факта, че независимите външни експерти  в момента са заети с провеждането на задължителния одит, а някои от тях и с прегледа в банковия сектор.

Управляващият комитет препоръча на КФН да отложи началото на тримесечния процес по събиране на данни от независимите външни експерти, извършващи прегледите, на 15 юли, вместо 1 април 2016 г. Датата за публикуване на резултатите ще бъде 1 декември, вместо 15-ти август 2016. Контролната/референтна дата за прегледите и в двата сектора се променя на 30 юни 2016.

Лице, което вече е подало предложение по отношение на предишната покана на КФН за същите задачи и което желае да участва в подбора съгласно настоящата покана, трябва в рамките на срока за подаване на предложение, посочен по-горе, да уведоми КФН за желанието си да участва в подбора и не трябва да представя документите, с които КФН вече разполага. Новите покани включват малки промени и допълнителни разяснения в сравнение с предишните покани.

Пълният текст на двете покани е обявен на следния интернет адрес:

– български http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/
– английски http://www.fsc.bg/en/supervised-entities/announcements/