ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ (ESMA) ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА ЗАБРАНИ БИНАРНИТЕ ОПЦИИ И ДА ОГРАНИЧИ ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКА С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДРЕБНО

На своето заседание в София на 22 и 23 март 2018 година Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) одобри решение за забрана на бинарните опции и ограничаване на договорите за разлика. Целта на подобна мярка е защита на инвеститорите на дребно.

Пълния текст на съобщението на ESMA може да намерите на интернет страницата на КФН, в рубрика „Европейски въпроси“ – „ЕС новини/уведомления“.

Отговори на често задавани въпроси може да намерите на интернет страницата на КФН, в рубрика „Европейски въпроси“ – „ЕС законодателство“ – „Въпроси и отговори
 
ESMA ще продължи да наблюдава финансовите инструменти, основаващи се на криптовалути, и ще прецени необходимостта от предприемането на по-строги мерки.

The European Securities and Markets Authority (ESMA) Has Agreed to Prohibit Binary Options and Restrict Contracts for DIfferences (CFDs) to Protect Retail Investors

At its meeting held in Sofia on March 22 and 23, 2018, the Boards of Supervisors of the European Securities and Markets Authority (ESMA) approved decision to prohibit binary options and restrict CFDs. The purpose of such measures is the protection of retail investors.
Full text of ESMA press release is available on Home/ European affairs/ EU Information.
Answers to frequently asked questions can be found at Home/ European affair/ EU Legislation/ Questions & Answers.
ESMA will continue to monitor financial instruments based on cryptocurrencies and will assess the need for stricter measures.

THE EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA) HAS AGREED TO PROHIBIT BINARY OPTIONS AND RESTRICT CONTRACTS FOR DIFFERENCES (CFDs) TO PROTECT RETAIL INVESTORS

At its meeting held in Sofia on March 22 and 23, 2018, the Boards of Supervisors of the European Securities and Markets Authority (ESMA) approved decision to prohibit binary options and restrict CFDs. The purpose of such measures is the protection of retail investors.
Full text of ESMA press release is available on Home/ European affairs/ EU Information.
Answers to frequently asked questions can be found at Home/ European affair/ EU Legislation/ Questions & Answers.
ESMA will continue to monitor financial instruments based on cryptocurrencies and will assess the need for stricter measures.

Данни за дейността на застрахователните брокери през 2017 г.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2017 г. възлизат на 208 002 хил. лв. (186 927 хил. лв. към 31.12.2016 г. или една година по-рано), нараствайки с 11,3 % на годишна база.
От всички начислени комисиони 89.6% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 10.4%  – съответно в животозастраховането.
Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери през 2017 г., възлиза на 1 232 848 хил. лв. (1 071 233 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 15,1%, от които 1 106 778 хил. лв. (при отчетени 983 504 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 126 070 хил. лв. (87 730 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2017 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46,7%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36.3%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия”, (6.9%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (2,7%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2017 г. е записан основно по застраховка „Живот” и рента (67,5%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следван от застраховките „Заболяване” (13,2%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (8%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 31.12.2017 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери – 2017".

Комисията за финансов надзор ще бъде домакин на заседание на Съвета на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари


За първи път Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари /ESMA/ ще заседава в България. Домакин на събитието е Комисията за финансов надзор /КФН/. Заседанието, което ще се състои в два дни – на 22-и и 23-и март 2018 г., е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Председателят на европейския регулатор на капиталовите пазари Стивън Майор пристига още днес в София. Той ще има редица срещи в Комисията за финансов надзор, а също така и в БНБ.

„По време на заседанието на Съвета на надзорниците в София ще бъдат обсъдени изключително важни въпроси и ще бъдат взети изключително важни решения за европейските капиталови пазари“, каза  председателят на КФН Карина Караиванова. „За нас е привилегия да бъдем домакини на подобно събитие“, посочи Караиванова.

The Financial Supervision Commission will host the Board of Supervisors meeting of the European Securities and Markets Authority


For the first time, the Board of Supervisors of the European Securities and Markets Authority (ESMA) will be held in Bulgaria. The event is hosted by the Financial Supervision Commission (FSC). The meeting, which will take place in two days – on March 22 and 23, 2018, is part of the calendar of the Bulgarian EU Council Presidency.

The Chair of the European Securities and Markets Authority, Mr. Steven Maijoor, arrives in Sofia today. He will participate in number of meetings which will take place at Financial Supervision Commission premises, as well as at the Bulgarian National Bank.

“During the Board of Supervisors meeting in Sofia, questions of a great importance for European capital markets will be discussed, and important decisions will be made”, said Karina Karaivanova, Chair of the Financial Supervision Commission. "It is a privilege for us to host such an event," Karaivanova said.

The Financial Supervision Commission will host the Board of Supervisors meeting of the European Securities and Markets Authority


For the first time, the Board of Supervisors of the European Securities and Markets Authority (ESMA) will be held in Bulgaria. The event is hosted by the Financial Supervision Commission (FSC). The meeting, which will take place in two days – on March 22 and 23, 2018, is part of the calendar of the Bulgarian EU Council Presidency.

The Chair of the European Securities and Markets Authority, Mr. Steven Maijoor, arrives in Sofia today. He will participate in number of meetings which will take place at Financial Supervision Commission premises, as well as at the Bulgarian National Bank.

“During the Board of Supervisors meeting in Sofia, questions of a great importance for European capital markets will be discussed, and important decisions will be made”, said Karina Karaivanova, Chair of the Financial Supervision Commission. "It is a privilege for us to host such an event," Karaivanova said.

The Financial Supervision Commission has been notified about opened winding-up proceedings and revoked licence of the insurance undertaking “AIGAION Insurance Company SA”


In accordance with Article 624, Para. 2 of the Code on Insurance the Financial Supervision Commission informs all interested parties that with Decision 261/1/23.2.2018 and Decision № 261/2/23.2.2018 the competent authority of Greece (Bank of Greece):

– revoked the licence of the insurance undertaking “AIGAION Insurance Company SA”;
– prohibited free disposal of all assets of the undertaking;
– opened winding-up proceedings;
– appointed Ms Evangelia Parisi, chartered accountant, as liquidator.

In 2015 “AIGAION Insurance Company SA” set itself under run-off, thereafter operating under the transitional arrangements of Directive 2009/138/EC regarding the compliance with the Minimum Capital Requirement (MCR) and Solvency Capital Requirement (SCR). The insurance undertaking achieved compliance with the MCR but did not cover the SCR. On 15 February 2018 the Board of Directors of the undertaking decided to waive attempts to cover the SCR and requested revocation of licence and opening of winding-up proceedings.

В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”


В съответствие с чл. 624, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че с Решение № 261/1/23.2.2018 и с Решение № 261/2/23.2.2018 компетентният орган на Гърция (Bank of Greece):

– отнема лиценза на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”;
– забранява свободното разпореждане с всички активи на дружеството;
– открива производство по ликвидация;
– назначава г-жа Evangelia Parisi, експерт-счетоводител, за ликвидатор. 

През 2015 г. “AIGAION Insurance Company SA” е поискало иницииране на производство по ликвидация на дружеството, след което то е извършвало дейност съгласно преходния режим по Директива 2009/138/ЕО по отношение на съответствието с минималното капиталово изискване за платежоспособност (МКИ) и с капиталовото изискване за платежоспособност (КИП). Застрахователното дружество е успяло да изпълни изискването за покритие на МКИ, но не и изискването за покритие на КИП. На 15 февруари 2018 г. Съветът на директорите на дружеството е решил да преустанови опитите за осигуряване на покритие на КИП и е поискал отнемане на лиценз и откриване на производство по ликвидация.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО

Комисията за финансов надзор (КФН) обявява конкурс за изработване на лого на институцията. Графичният знак следва да бъде съобразен с функциите за надзор на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар и визията на КФН като регулатор на динамичната среда на пазарите от небанковия сектор.

Графичният знак, който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на Комисията за финансов надзор, бланки, печатни материали, визитки, информационни носители, сувенири, албуми, и др.

Условия към проекта на лого на КФН: 

  • да бъде подходящ за отпечатване графично (пълноцветно, едноцветно – в черен цвят, едноцветно – в златист/сребрист цвят и линеарно и векторно)
  • да бъде подходящ за отпечатване като пластично изображение. (Пластичното изображение, проектирано в равнина, трябва да съответства на графичното изображение.)
  • да позволява и да изглежда хармонично в комбинация със следния текст: „Комисия за финансов надзор“ и „Financial Supervision Commission“.
     
Условия за участие:
Право на участие в конкурса има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други конкурси. Проектите на лого не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуална собственост. Всеки участник носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. Авторското право върху логото, спечелило конкурса, ще бъде прехвърлено в полза на КФН. Авторът на одобрения проект ще получи възнаграждение в размер на 5000 лв. при условията на настоящата обява.
 
 
Изисквания и времева рамка:
  1. Всеки проект на лого на КФН се представя разпечатан на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл, като се представят четири варианта – чисто графично изображение без допълнителен текст; изображение в комбинация с текст “Комисия за финансов надзор”; изображение в комбинация с текст  „Financial Supervision Commission“; изображение в комбинация с текстове “Комисия за финансов надзор” и „Financial Supervision Commission“. Освен това се представят поотделно по един вариант на абревиатурите „КФН“ и „FSC“.
  2. Конкурсът е явен. Имената на всеки участник, телефон, и-мейл адрес и адрес за кореспонденция да са поставени на гърба на всяка разпечатка.
  3. Всеки участник представя декларация в свободен текст, с която декларира, че е единствен носител на авторското право върху представения проект (за юридическите лица – подпис и печат на представляващия).
  4. Проектите на лого на КФН  да бъдат предадени или изпратени в КФН – София 1000, ул. „Будапеща" № 16, ет. 1, деловодството, Дирекция Връзки с обществеността и протокол, За конкурса за лого на Комисията за финансов надзор най-късно до 25 май 2018 г.   включително.
За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате на телефон 029404789 и на e-mail press@fsc.bg.