Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец септември няма нови застрахователни дружества от държави членки, нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 1 е прекратило своята дейност. Към 30 септември 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 477.  

     През месец септември 14 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 7 са отказалите се. Към 30 септември 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1824.  

     Няма нови застрахователи със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. През месец септември общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.      

     През месец септември не са получавани нотификации от застрахователни посредници със седалище на територията на Република България за намерението им да разширят дейността си на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или на правото на установяване. Към 30 септември общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 30.       

     Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор напомня на всички заинтересовани лица, че кандидатите, които имат желание да се явят на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер, в срок до 13.10.2014 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор. Датата, на която ще се проведе изпита, е  25.10.2014 г.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева.След издаване на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN:     BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ:       BNBGBGSD.

 

В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.

На 10 януари 2015 г. КФН ще проведе изпит за брокер, а на 11 януари – за инвестиционен консултант

КФН определи ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант. Изпитите ще бъдат съответно на 10 и 11 януари 2015 г. Документите за изпитите се подават от 10 октомври 2014 г. до 10 ноември 2014 г. Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се поставя на определеното за целта място в сградата на КФН, а именно на таблото, намиращо се на партерния етаж в сградата на КФН, гр. София, ул. „Будапеща” № 16, както и на електронната страница на КФН.

За изпитите са съставени и тематични конспекти, които можете да откриете тук.

Данни за застрахователния пазар към края на месец юли 2014 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месец юли 2014 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Предупреждение на Централната банка на Унгария относно „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив Кампъни” ЕООД)

Централната банка на Унгария (ЦБУ) е информирала Европейския орган за ценни книжа и пазари, че „Интерактив Кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс” ООД) няма издаден лиценз за извършване на дейностите, които подлежат на регулация от Унгарския надзорен орган. В съобщението е посочено изрично, че в регулираните дейности се включват инвестиционни консултации и сключването на сделки с предмет инвестиции в акции и дялове. Централната банка на Унгария изразява опасение, че действията на това дружеството може да са насочени към привличане на клиенти и извършване на подлежащите на лицензиране дейности в Унгария.

В съобщението е посочено седалището и адреса на управление на „Интерактив Кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс” ООД) в България, както и адрес на дружеството в Унгария – Sopron Út, Budapest.

Обърнато е специално внимание на обстоятелството, че новото наименование на „Глобал Маркетс” ООД – „Интерактив Кампъни” ЕООД е сходно с наименованието на лицензиран от Надзорния орган на Великобритания инвестиционен посредник – INTERACTIVE LTD.

Предупреждение към инвеститорите

Централната банка на Унгария (ЦБУ) информира Европейския орган за ценни книжа и пазари, че
 
Име на компанията: Интерактив (INTERACTIVE LTD.) (предишни Interactive Brokerage ООД И Global Markets ООД)
 
 

  1. Улица: Христо Белчев

Град: София
Пощ. код: 1000
Държава: БЪЛГАРИЯ
Интернет сайт: –
Телефон
: 024883600
Факс: +359 888 338 053
 

  1. Улица: SOPRON ÚT

Град: BUDAPEST
Пощенски код: 1117
Държава: Унгария
Интернет сайт: –
Телефон
: –
Факс: –


 
не е оторизирана от ЦБУ да извършва регулирани дейности в Унгария. Регулирани дейности включват, сред други неща, консултации относно инвестиции и търгуването и сключване на сделки с инвестиции (инвестиции включват „акции” и „облигации”). ЦБУ вярва, че тази организация може да таргетира унгарски клиенти.
 
Това предприятие копира името на фирма, оторизирана от FCA. Следната фирма, оторизирана от FCA няма никаква асоциация с организацията цитирана по-горе, идентифицираща се като INTERACTIVE LTD.:
Име: INTERACTIVE BROKERS LLC
Референтен номер на фирма: 178750
Адрес: Fifth Floor, 1 Carey Lane, London, EC2V, United Kingdom
Тел: -44 02077767800
Email: yaggarwal@interactivebrokers.co.uk
Website: www.interactivebrokers.co.uk

ЕІOPA стартира процедура за подбор на членове за своите групи на участниците

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕІOPA) отправя покана за изразяване на интерес във връзка с избора на нови групи на участниците към Органа — Групата на участниците от сектора на застраховането (IRSG) и Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове (OPSG) — вследствие на изтичането на мандата им в началото на следващата година.

Групите на участниците са създадени в съответствие с член 37 от Регламента за EIOPA с цел да подпомагат консултациите със заинтересованите страни в областите, свързани със задачите на Органа. Техните членове изпълняват тази функция за срок от 2,5 години с възможността за подновяване на мандата само един път. Допълнителна информация за дейността на групите може да се намери тук: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/stakeholder-groups

Членовете на ІRSG и ОРSG (общо по 30 във всяка група) са лица, назначени да представляват в балансирани пропорции следните категории:

За IRSG — (пре)застрахователни предприятия, застрахователни посредници, действащи в Съюза, представители на техните работници и служители, потребители, ползватели на (пре)застрахователни услуги, представители на МСП и съответните професионални асоциации.

За OPSG — институции за професионално пенсионно осигуряване, действащи в Съюза, представители на работниците и служителите, бенефициери на пенсионните схеми, МСП и съответните професионални асоциации.

Най-малко петима от членовете на всяка група са изтъкнати независими представители на академичните среди.

Групите на участниците към ЕІOPA заседават най-малко 4 пъти годишно във Франкфурт. За пети път двете групи заседават съвместно със Съвета на надзорниците на ЕІOPA.

ЕІOPA покрива разходите за хотел и път на следните категории: потребители, представители на академичните среди, бенефициери, представители на работници и служители/профсъюзи и ползватели на финансови услуги. Останалите членове на групите имат възможността да се ползват от преференциални цени в някои хотели на Франкфурт.

ЕІOPA очаква да приключи процедурата за подбор до февруари 2016 г. Първите заседания на групите в новия състав са планирани за 26 април 2016 г. (ІRSG) и 28 април 2016 г. (ОРSG).

Поканата за изразяване на интерес и формулярите за кандидатстване (само на английски език) могат да бъдат намерени на уебсайта на EIOPA:

ЕІOPA се старае да осигури балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола в своите групи на участниците.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 8 ноември 2015 г.

Annoncement – OneCoin

The FSC informs the potential investors and consumers on the Internet that the activities related to acquisition, trading and settlement with OneCoin are not regulated by the acting European and national legislation in the area of the capital markets. Currently, OneCoin or other virtual currencies are not recognized and are not considered financial instruments under the MFIA and the requirements of the MFIA are not applied to them.

Potential investors and consumers should note that investment in such crypto currencies which already exceed 400 different types is associated with a high risk. In case the organizer of such an activity becomes insolvent, the individuals are not subject of compensation by the Investors Compensation Fund.

Annoncement – OneCoin

The FSC informs the potential investors and consumers on the Internet that the activities related to acquisition, trading and settlement with OneCoin are not regulated by the acting European and national legislation in the area of the capital markets. Currently, OneCoin or other virtual currencies are not recognized and are not considered financial instruments under the MFIA and the requirements of the MFIA are not applied to them.
Potential investors and consumers should note that investment in such crypto currencies which already exceed 400 different types is associated with a high risk. In case the organizer of such an activity becomes insolvent, the individuals are not subject of compensation by the Investors Compensation Fund.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец септември две застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението им да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 септември 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 495.   

През месец септември 25 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 4 са преустановили дейност. Към 30 септември 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2017.    

През септември няма застрахователи със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 септември 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 11.      
През месец септември няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 30 септември 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 36.         
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.