Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец март 6 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 31 март 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 528.     
            През месец март 17 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 16 са преустановили дейност. Към 31 март 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2118.    
            През март няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 март 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 13.       
През месец март 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 март 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 40.             
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2014 г. до 31.03.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,77 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 31.03.2014 г. до 31.03.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0,74 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,23 на сто, а за ППФ съответно е 2,26 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 248-УПФ и № 249-ППФ от 20.04.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Във връзка с предстоящия преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества в България – безпрецедентни по мащабите си в рамките на Европейския съюз (ЕС), Комисията за финансов надзор (КФН) напомня следното:
Решението за отлагане на началната дата за стартиране на прегледа, както и за удължаване на периода за избор на независими външни експерти за преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества, беше взето единодушно от всички участници в Управляващия комитет (УК), който ръководи провеждането на прегледа. В УК участват следните институции: Комисията за финансов надзор (КФН), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейската комисия (ЕК), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Министерство на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ).
На свое заседание Управляващият комитет прие споразумение за отлагане на прегледа. Изявлението на УК бе публикувано на интернет страницата на КФН на 11.03.2016 г.: http://www.fsc.bg/bg/novini/izyavlenie-8034.html.
КФН работи в пълен синхрон, координация и комуникация на ежедневна база с изброените институции, във връзка с провеждането на прегледа.
Отлагането на прегледа на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества по никакъв начин няма да повлияе върху обективността, достоверността и законосъобразността при изпълнението на предстоящия преглед и резултатите от него. Забавяне по процедурата от страна на КФН няма.
Наличният понастоящем капацитет от независими международни консултанти не е в състояние да покрие едновременно нуждите на банковия и небанков сектор. Това се дължи на факта, че през първоначално предлагания период преобладаващата част от техните екипи  са ангажирани с прегледа на активите на банковия сектор, както и с одита на годишните финансови отчети.
Предвид това и при  пълен консенсус между членовете на Управляващия комитет, a именно: КФН, EIOPA, ЕК, ESMA, МФ и БНБ, бе взето решение прегледът да бъде отложен за 15 юли, 2016 г., за да не бъдат занижавани  критериите относно избора на консултанти. С цел осигуряване на високо качество на прегледите и по препоръка на комитета, са предвидени изключително високи изисквания към лицата, които ще ги извършват. Всяка от съответните фирми e необходимо да притежава минимум 5 години международен опит в поне 3 държави членки на ЕС в сферата на оценяването и/или одита на финансови институции с активи,  съизмерими с тези на проверяваните лица.
В прегледите участват 81 поднадзорни на КФН лица. За прегледа на активите/балансите на всяко от участващите дружества се изисква сформиране на екип с висока експертна обезпеченост. Това включва най-малко един ръководител с ранг на съдружник/директор/управител,   един експерт/анализатор с права на Сертифициран финансов анализатор, или друга международно призната професионална квалификация в областта, както и трима експерти с поне три години практически опит в одитирането или оценката на финансови институции със съизмерими активи. За прегледа на балансите в застрахователния сектор са валидни горните критерии, включително изискване за участие на актюери с приложимия международен опит.
Важно е да се отбележи, че до момента бяха осъществени успешно редица етапи от този комплексен процес. Тъй като, за разлика от БНБ, КФН не разполага със собствени бюджетни средства за изработване на методологии и осъществяване на прегледа, веднага след осигуряването на необходимото целево финансиране, беше проведена обществена поръчка за избор на консултант по проекта и в резултат беше сключен договор с изпълнител. Една от най-важните задачи на консултанта беше да изработи методологиите за прегледа на двата сектора, тъй като, за разлика от прегледа на качеството на активите в банковия сектор, където методологията на Европейската Централна Банка (ЕЦБ) беше адаптирана към българските условия, методологии за подобен мащабен преглед на небанковия сектор в България досега не се е налагало да бъдат изготвяни и прилагани. Провеждането на подобен преглед, който обхваща  100%  от банките, пенсионните и застрахователните дружества, се осъществява за първи път в Европейския съюз и ще бъде изпълнено при спазване на най-високи професионални и етични европейски критерии, в пълна прозрачност и тясно сътрудничество между КФН, EIOPA, ESMA, ЕК, МФ и БНБ.
 

За КФН е важно да използва последните добри ИТ решения, които се прилагат и в индустрията, за по-прозрачен, ефективен и ликвиден финансов пазар

„За Комисията за финансов надзор е важно да използва последните добри ИТ решения, които се прилагат и в индустрията, за да можем да направим финансовия пазар в България по-прозрачен, по-ефективен, по-ликвиден.” Това заяви членът на Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов пред участниците в 18-я Финансов технологичен форум „Новото лице на финансите – дигитализация във фокус”, който се провежда под егидата на БНБ и КФН. И тази година конференцията събра на едно място десетки представители на водещи български и международни финансови институции, ИТ компании и бизнес.
 
„Темата „Дигитализация във фокус” е една много актуална тема, която и за нас – в небанковия финансов сектор – придобива все по-голямо значение”, допълни членът на КФН. За КФН, като регулаторен орган, са важни решенията, които ползва от гледна точка на надзора. „Имаме платформи и решения, които агрегират услугите, предлагани от огромен брой участници на пазара и позволяват на потребителя да избере това, което е наистина най-доброто за него, правейки оценка на неговия рисков профил и инвестиционни нужди. Тези системи снижават стойността на услугата и повишават прозрачността на пазара, но и поставят нови предизвикателства пред регулациите и надзора.”, допълни Владимир Савов.
 
Членът на КФН оцени като добра традиция партньорството между КФН и Финансовия технологичен форум, който се провежда за 18-та поредна година. Това, според него е, свидетелство за интереса и за доброто развитие на пазара на финансови решения и услуги от ИТ индустрията.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

С Решение № 123-ИП от 05.11.2015 г. Комисията за финансов надзор на основание чл. 20, ал. 1, т. 2, предл. второ и т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти отне издадения лиценз на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД (с предишно наименование „Златен Лев Брокери” ООД), за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Във връзка с отнемането на лиценза на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД с оглед уреждане на отношенията с клиентите на дружеството с Решение № 958–ИП от 17.12.2015 г., КФН назначи Наталия Ангелова Кумпикова за квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, като с решението са поставени конкретни задачи на квестора. На 05.01.2016 г. в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, Наталия Ангелова Кумпикова е вписана за квестор на последното. Квестурата приключи на 16.02.2016 г.

Клиентите, които в срока на квестурата не са подали изрично нареждане за прехвърляне на финансовите им инструменти при друг инвестиционен посредник следва да имат предвид, че финансовите инструменти са прехвърлени по открити лични сметки в „Централен депозитар” АД.

Клиентите, които не са получили дължими от „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД парични средства, следва да имат предвид, че е откритата специална банкова сметка № BG31UNCR70001522540903 в „Уникредит Булбанк” АД, по която са депозирани за срок от 5 години неизплатените дължими парични средства на клиентите на дружеството съгласно приложен списък. В списъка са включени лица, на които съгласно наличните по време на квестурата документи „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД дължи възстановяване на парични средства и последните не са изплатени на каса в дружеството или от назначения от КФН квестор.

Независимо от предприетите от КФН мерки, достъп на квестора до архива на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД не е осигурен, с оглед на което списъкът е изготвен въз основа на налични данни и документи от „Централен депозитар” АД и други източници. Лицата, които не са включени в този списък, могат да потърсят правата си по съдебен ред.

Допълнително следва да имате предвид, че с Акт за назначаване на ликвидатор № 20160308154102/08.03.2016 г. Агенция по вписванията е назначила за ликвидатор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД- Мария Георгиева Шукерова.
 

Провеждане на обучение на тема: „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ООН и ЕС. Индикатори за разпознаване“

В сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), находяща се на адрес гр. София, ул. „Будапеща” № 16, Държавна агенция „Национална сигурност”, съвместно с КФН ще проведе обучение на тема „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ООН и ЕС. Индикатори за разпознаване“. Обучението ще се проведе както следва:

– 25 април 2016 г., понеделник, начало 09.00 часа – за служители на пенсионноосигурителни дружества и застрахователи;

– 26 април 2016 г., вторник, начало 09.00 часа – за служители на управляващи дружества и инвестиционни посредници, включително на „Българска фондова борса – София” АД и „Централен депозитар” АД.

Лектори ще бъдат експерти от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” към ДАНС. Продължителността е 4 часа за всяка от двете дати. Поради ограничения брой места, може да участва по едно лице, служител на горепосочените дружества.

Заявка за участие следва да се направи до 18.04.2016 г. включително, като се изпрати уведомление по електронната поща на адрес: banchev_m@fsc.bg, в което да се посочи наименованието на дружеството и имената на служителя, който ще присъства.
 
В същия срок и на същия адрес могат да бъдат изпращани предварителни въпроси, които да се разгледат в хода на обучението.