Данни за дейността на застрахователните брокери през 2015 г.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2015 г. възлизат на 170 056 хил. лв., нараствайки с 9% на годишна база спрямо края на 2014 г., когато същите са били в размер на 156 193 хил. лв.
От всички начислени комисиони, преимуществен дял или над 90% представляват приходите от комисиони по застраховки в общото застраховане и едва 9%  – съответно в животозастраховането.
На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 5%, а в животозастраховането с почти 30%.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2015 г., възлиза на 1 000 267 хил. лв. (890 681 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 12%, от които 903 419 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 96 861 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави (822 444 хил. лв. и 68 237 хил. лв. съответно дванадесет месеца преди това).
От реализирания чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 799 438 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 99 690 хил. лв. в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2015 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46% дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (35% дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7% дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (4% дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2015 г. е основно по застраховка „Живот” и рента (над 70%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” и „Злополука” (по 9%-ен и 11%-ен дял от записаните премии в животозастраховането).
С оглед на всичко гореизложено Ви информираме, че актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършвали дейност към 31.12.2015 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

EIOPA публикува информация за предстоящите стрес тестове на застрахователния сектор

В Комисията за финансов надзор постъпи информация за това, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е публикувал на своята интернет страница раздел с информация във връзка с предстоящото провеждане на стрес тест на застрахователния сектор през 2016 г.

Повече информация може да бъде намерена на следния интернет адрес: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г. Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2015 г. общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 386 863 лица, като нараства спрямо 31.12.2014 г. с 2,23 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2015 г. са акумулирани нетни активи на стойност 9 337 982 хил. лв. В сравнение с края на 2014 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 14,37 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2015 г. възлизат на 169 922 хил.лв., което представлява увеличение с 14,49 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2015 г. е в размер на 48 658 хил.лв.

Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2015 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец януари 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 31 януари 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 523.
   
През месец януари 23 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили дейност. Към 31 януари 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2085.  
  
През януари едно застрахователно дружество със седалище на територията на Република България е заявило намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 януари 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 13.     
  
През месец януари няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 януари 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 39.      
      
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

WARNING REGARDING TIGER ASSET MANAGEMENT

WARNING
 
regarding
 
TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, BULGARIA  
and
TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA

The Financial Supervision Commission (FSC) of the Republic of Bulgaria warns the potential investors and all the stakeholders of the following:
 
TIGER ASSET MANAGEMENT LLC BULGARIA and TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA are not entitled to provide investment services and conduct investment activity on the territory of the Republic of Bulgaria, as well as on the territory of other Member States of the European Union, namely they are not entitled to accept clients’ orders and to conclude transactions in financial instruments in the name and on the account of clients. Those entities should be distinguished from TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, GERMANY, which is a regulated investment firm.
 
The companies
TIGER ASSET MANAGEMENT LLC BULGARIA, UIC 203323943 with headquarters and management address in Sofia, residential area “Manastirski livadi – Zapad”, 38 Maistor Alexi Rilec Str., fl. 3, www.tigerassetmanagement.net, with sole shareholder and manager Mr. Ivaylo Plamenov Sotirov,
 
 and
TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA, registered in address in Austria, A-1010 Vienna, Bauernmarkt 8, www.tigerassetmanagement.net
 
Are not licensed by the FSC or the competent authority of another Member State to conduct activity as an investment firm and are not entitled to provide investment services and conduct investment activities under Art. 5 para 2 and 3 of the Markets in Financial Instruments Act as well as on the territory of the Republic of Bulgaria or any other Member State.
 
Investors and potential investors should bear in mind that the names of the indicated companies TIGER ASSET MANAGEMENT”  LLC BULGARIA and TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA resemble the name of the licensed and regulated by the supervisory authority of Germany BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin) management company TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Germany.
 
TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Germany is a management company, licensed and regulated by BUNDESANSTALT FÜR  FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin). The company is registered at the following address – Neuer Wall 35,20354 Hamburg, Germany (www.tiger-am.com/en) and has an established branch on the territory of Switzerland (branch address – Kantonstrasse 162, 8807 Freienbach, Switzerland). TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Germany does not conduct activity on the territory of the Republic of Bulgaria and does not provide services to nonprofessional clients.
 
TIGER ASSET MANAGEMENT LLC BULGARIA and TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA ARE NOT the same company and ARE NOT related companies to TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, GERMANY.
 
 
Investment services and investment activities on the territory of the Republic of Bulgaria may only be provided by:
-companies, licensed by the FSC under the terms of the Markets in Financial Instruments Act for the conduct of activity as an investment firm;
-bank, which received the relevant license by the BNB and listed as an investment firm in the register kept by the FSC;
-companies, which received a license for the conduct of activity as a management company under the terms of the Law on the Activities of Collective Investment Schemes and Other Collective Investment Undertakings;
– companies, which received a license by a competent authority of another Member State for the conduct of activity as an investment firm and for which a notification was submitted at the FSC by the relevant supervisory authority.
 
Furthermore, investors should take into consideration that companies, licensed as investment firms in countries outside the European Union may not provide investment services on the territory of the Republic of Bulgaria without possessing a permit issued by the FSC for this purpose and without being listed in the register kept by the FSC.
 
A list of the investment firms and the management companies licensed by the FSC is available on the website of the FSC ( www.fsc.bg ) in section “Electronic register (ERiK)” at the following address: http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg and
http://www.fsc.bg/en/markets/capital-market/lists-of-supervised-entities/investment-intermediaries/
 
A list of the investment firms from Member States which are allowed to provide investment services and to conduct investment activities on the territory of the Republic of Bulgaria is available on the website of the FSC on the following address: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/
 
Investors should bear in mind that when concluding transactions for the provision of investment services and making orders for the conclusion of transactions in financial instruments with companies which are not licensed by the FSC or by the relevant competent authority of another Member State, the potential investors might be deceived and bear significant financial losses.
 
The provided funds by the investment firms which are not licensed and respectively, controlled by the FSC, are not guaranteed by the Fund for compensation of the investors in securities.
 
Signals and complaints connected with the activity of TIGER ASSET MANAGEMENT  LLC, BULGARIA you might submit to the following address of the Financial Supervision Commission – Sofia, 16 Budapeshta Str. or at e-mail address: delovodstvo@fsc.bg.
 

WARNING REGARDING TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, BULGARIA

The Financial Supervision Commission (FSC) of the Republic of Bulgaria warns the potential investors and all the stakeholders of the following:
 
TIGER ASSET MANAGEMENT LLC BULGARIA and TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA are not entitled to provide investment services and conduct investment activity on the territory of the Republic of Bulgaria, as well as on the territory of other Member States of the European Union, namely they are not entitled to accept clients’ orders and to conclude transactions in financial instruments in the name and on the account of clients. Those entities should be distinguished from TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, GERMANY, which is a regulated investment firm.
 
The companies
TIGER ASSET MANAGEMENT LLC BULGARIA, UIC 203323943 with headquarters and management address in Sofia, residential area “Manastirski livadi – Zapad”, 38 Maistor Alexi Rilec Str., fl. 3, www.tigerassetmanagement.net, with sole shareholder and manager Mr. Ivaylo Plamenov Sotirov,
 
 and
TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA, registered in address in Austria, A-1010 Vienna, Bauernmarkt 8, www.tigerassetmanagement.net
 
Are not licensed by the FSC or the competent authority of another Member State to conduct activity as an investment firm and are not entitled to provide investment services and conduct investment activities under Art. 5 para 2 and 3 of the Markets in Financial Instruments Act as well as on the territory of the Republic of Bulgaria or any other Member State.
 
Investors and potential investors should bear in mind that the names of the indicated companies TIGER ASSET MANAGEMENT”  LLC BULGARIA and TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA resemble the name of the licensed and regulated by the supervisory authority of Germany BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin) management company TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Germany.
 
TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Germany is a management company, licensed and regulated by BUNDESANSTALT FÜR  FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin). The company is registered at the following address – Neuer Wall 35,20354 Hamburg, Germany (www.tiger-am.com/en) and has an established branch on the territory of Switzerland (branch address – Kantonstrasse 162, 8807 Freienbach, Switzerland). TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Germany does not conduct activity on the territory of the Republic of Bulgaria and does not provide services to nonprofessional clients.
 
TIGER ASSET MANAGEMENT LLC BULGARIA and TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA ARE NOT the same company and ARE NOT related companies to TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, GERMANY.
 
 
Investment services and investment activities on the territory of the Republic of Bulgaria may only be provided by:
-companies, licensed by the FSC under the terms of the Markets in Financial Instruments Act for the conduct of activity as an investment firm;
-bank, which received the relevant license by the BNB and listed as an investment firm in the register kept by the FSC;
-companies, which received a license for the conduct of activity as a management company under the terms of the Law on the Activities of Collective Investment Schemes and Other Collective Investment Undertakings;
– companies, which received a license by a competent authority of another Member State for the conduct of activity as an investment firm and for which a notification was submitted at the FSC by the relevant supervisory authority.
 
Furthermore, investors should take into consideration that companies, licensed as investment firms in countries outside the European Union may not provide investment services on the territory of the Republic of Bulgaria without possessing a permit issued by the FSC for this purpose and without being listed in the register kept by the FSC.
 
A list of the investment firms and the management companies licensed by the FSC is available on the website of the FSC ( www.fsc.bg ) in section “Electronic register (ERiK)” at the following address: http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg and
http://www.fsc.bg/en/markets/capital-market/lists-of-supervised-entities/investment-intermediaries/
 
A list of the investment firms from Member States which are allowed to provide investment services and to conduct investment activities on the territory of the Republic of Bulgaria is available on the website of the FSC on the following address: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/
 
Investors should bear in mind that when concluding transactions for the provision of investment services and making orders for the conclusion of transactions in financial instruments with companies which are not licensed by the FSC or by the relevant competent authority of another Member State, the potential investors might be deceived and bear significant financial losses.
 
The provided funds by the investment firms which are not licensed and respectively, controlled by the FSC, are not guaranteed by the Fund for compensation of the investors in securities.
 
Signals and complaints connected with the activity of TIGER ASSET MANAGEMENT  LLC, BULGARIA you might submit to the following address of the Financial Supervision Commission – Sofia, 16 Budapeshta Str. or at e-mail address: delovodstvo@fsc.bg.
 

СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЯМАТ ИЗДАДЕН ЛИЦЕНЗ ОТ КФН И НЯМАТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВАТ ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИЛИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори за дружества, които не са лицензирани и нямат право да извършват дейност на територията на страната. Списъкът на дружествата, които не са лицензирани от КФН, ще помогне за предотвратяване на измами при инвестиране във финансови инструменти.
 
За да защитят интереса си гражданите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти. Следните дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България:
 
1. „Финансов Консулт” ООД  (Предишно наименование „телетрейд софия” оод);
2. „Брокеридж – Христо Иванов” ЕООД;
3. „24 Трейд” ЕООД (предишно наименование „Ексус маркетс” ЕООД);
4. DEALERWEB LTD;
5. „Инвесторс” ЕООД (предишно наименование „Астон маркетс” ЕООД);
6. TraderXP (TraderXP LTD);
7. „Телетрейд България” ЕООД, гр. София;
8. „Инстафорекс” (InstaForex), Русия;
9. „Хотфорекс”  (HotForex), Мавриций;
10. „СитиКепитъл”  ООД, гр. София;
11. „Булгериан Трейдинг Груп”, гр. София;
12. „"Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс”  ЕООД, гр. София;
13. „Инста София”  ООД;
14. Islandbay Services Ltd. с търговско наименование Broker Capital;
15. „Брокерс Стар” ООД;
16. „Белфор Капитал” ООД, гр. София;
17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, гр. Пловдив;
18. „Б.М. инвестментс” еоод.
 
Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.
 
Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

 
 
 

Предупреждение относно ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е
 
относно
 
„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ
(Tiger Aset Managеment Lcc)
и
TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ
 
 
Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за следното:
 
„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ и TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционна дейност на територията на Република България, както и на територията на други държави членки на Европейския съюз, а именно нямат право да приемат нареждания на клиенти и да сключват сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти. Тези дружества трябва да бъдат разграничени от TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия, което е регулирана инвестиционна фирма.
 
 
Дружествата
„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ, ЕИК 203323943 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Манастирски ливади-Запад”, ул. "Майстор Алекси Рилец" № 38, ет. 3, www.tigerassetmanagement.net, с едноличен собственик на капитала и управител Ивайло Пламенов Сотиров,
и
TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ, регистрирано на адрес Austria, A-1010 Vienna, Bauernmarkt 8, www.tigerassetmanagement.net
 
не са лицензирани от КФН или компетентния надзорен орган на друга държава членка да извършват дейност като инвестиционен посредник и нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности по смисъла на чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) на територията на Република България или друга държава членка.
 
 
Инвеститорите и потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че наименованията на посочените дружества „ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ (Tiger Aset Managеment Lcc) и TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ наподобяват наименованието на лицензираното и регулирано от надзорния орган на Германия BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin) управляващо дружество TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия.
TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия е управляващо дружество, лицензирано и регулирано от BUNDESANSTALT FÜR  FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin). Дружеството е регистрирано на адрес  Neuer Wall 35,20354 Hamburg, Germany (www.tiger-am.com/en) и има установен клон на територията на Швейцария (адрес на клона Kantonstrasse 162, 8807 Freienbach, Switzerland). TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия не извършва дейност на територията на Република България и не предоставя услуги на непрофесионални клиенти.
 
 
„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ (Tiger Aset Managеment Lcc) и TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ НЕ СА едно и също дружество и НЕ СА свързани дружества с TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия.
 
 
Инвестиционни услуги и инвестиционни дейности на територията на Република България могат да бъдат предоставяни единствено от:
– дружества, получили лиценз от КФН по реда на ЗПФИ за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
– банка, получила съответен лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник;
– дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
– дружества, получили лиценз от компетентен надзорен орган на друга държава членка за извършване на дейност като инвестиционен посредник и за които в КФН е получено уведомление от съответния надзорен орган.
 
Също така, инвеститорите следва да имат предвид, че дружества, лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издадено разрешение от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.
 
Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН ( www.fsc.bg ) в рубрика „Електронен регистър и картотека” на следния адрес:
http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg и
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/
 
Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/
 
Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.
Предоставените парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.
  
Сигнали и жалби, свързани с дейността на „ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ, можете да подадете на адрес Комисия за финансов надзор, гр. София 1000, ул. „Будапеща” № 16 или на e-mail: delovodstvo@fsc.bg.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

Основен приоритет в дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) е защита правата на потребителите на финансови услуги. КФН съветва всички потенциални инвеститори да се запознаят с тази информация, която ще помогне за предотвратяване на измама при инвестиране във финансови инструменти.
 
Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от:
1. Дружества, лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
2. Банки, лицензирани от Българската народна банка (БНБ) за извършване на дейност като инвестиционни посредници, вписани в регистъра на КФН;
3. Инвестиционни посредници от държави членки на Европейския съюз (ЕС), които имат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България съобразно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти, а именно при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез установяване на клон.
Освен горепосочените дружества, право да извършват дейност по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства имат и дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.
 
Лицата, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти. Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
 
http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg
 
Списък на инвестиционните посредници и управляващи дружества от държави членки, които имат право да извършват дейност на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
 
http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/
 
Списък на лицензираните физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, може да бъде намерен на интернет страницата на КФН на следния адрес:
 
http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg&language=bg-BG&option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=103&bridge=y&backId=5&tplId=Tpl_93&act=PARAMFORM&docId=0
 
Само лицензирани брокери и инвестиционни консултанти, които имат сключен договор с инвестиционен посредник или управляващо дружество, могат да извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа.
 
Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.
 
Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).
 
Следните недобросъвестни практики могат да послужат като индикация за вероятна / потенциална измама:
1. Бъдете особено внимателни, ако получите неочаквани телефонни обаждания, имейли или посещения на живо от хора, предлагащи инвестиции.
2. Не се доверявайте на хора, които предлагат висока възвращаемост (или печалба) за кратък период от време. Това е основна характеристика на измамните схеми.
3. Внимавайте, ако лица, предлагащи инвестиция, гарантират, че няма риск или има абсолютна гаранция. Не съществуват финансови инструменти, инвестирането в които е лишено от всякакъв риск. Колкото по-висока доходност Ви обещават, толкова рискът е по-голям.
4. Ако сте подложени на натиск да направите инвестицията точно сега и продавачът Ви кара да инвестирате още днес, защото утре вече ще е късно, това е индикация за измама. Да, това е нормална тактика за продажба, но ако прекалено се набляга на нея, сигнализира за нередност. Винаги си давайте време да помислите, да оцените риска и да се консултирате с хора, които се наясно с материята.
5. Подхождайте предпазливо относно хора с „вътрешна информация". Ако някой Ви уверява, че знае от „сигурни източници" за значително поскъпване на дадена инвестиция, най-вероятно той Ви заблуждава. Търговията посредством „вътрешна информация” представлява нарушение на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) и подлежи на глоби.
6. Проверявайте професионалната квалификация на лицата, които Ви предлагат инвестиционни услуги. Имайте предвид, че лицата, които имат право да сключват договори с клиенти от името на инвестиционните посредници и управляващи дружества, както и брокерите и инвестиционните консултанти, които имат договори с тези дружества, са вписани в публичния регистър на КФН по партидата на съответния инвестиционен посредник или управляващо дружество.
7. Бъдете внимателни, когато Ви съветват да инвестирате във финансов инструмент, чиято пазарна цена скоро ще се покачи значително в резултата на икономическа или друга причина, като по този  начин ще увеличите бързо и лесно първоначално инвестирания капитал.
8. Внимавайте, когато се използва предимно специфична терминология, с това се цели Вашето объркване. Лицата, които предлагат инвестиционни консултации и финансови инструменти следва да Ви дадат разбираема и изчерпателна информация относно предлаганата услуга или инструмент за да сте в състояние да вземете информирано решение.