Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за второто тримесечие и за първото полугодие на 2016 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие  на 2016 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През второто тримесечие на 2016 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 59 232 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 50 857 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2016 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 114 497 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2016 г. са общо 104 561. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 227 074 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2016 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

Данни за дейността на застрахователните брокери през първото полугодие на 2016 г.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на 2016 г. възлизат на 108 296 хил. лв. (84 061 хил. лв. към 30.06.2015 г. или една година по-рано), нараствайки с 29% на годишна база.
От всички начислени комисиони, 91% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 9%  – съответно в животозастраховането.
На годишна база, приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 32%, докато в животозастраховането същия ръст се равнява на 28%.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2016 г., възлиза на 535 503 хил. лв. (453 077 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 18%, от които 496 432 хил. лв. (при отчетени 438 220 хил. лв. дванадесет месеца поо-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 39 071 хил. лв. (14 857 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи от други държави.
От реализираният от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 445 234 хил. лв. (387 801 хил. лв. в края на първото полугодие на 2015 г.) са реализирани в общото застраховане и 49 379 хил. лв. (45 668 хил. лв. към 30.06.2015 г.) в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2016 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (35%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (9%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (3%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2016 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (70%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” (12%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (7%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2016 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

The documentation for the Public Procurement for the organization and carrying out of stress tests of the Bulgarian insurers and reinsurers is published on the website of the FSC

The Financial Supervision Commission (FSC) published on its website the documentation for the open public procurement award procedure with subject: Organization and Carrying Out of Stress Tests of the Insurers and Reinsurers in the Republic of Bulgaria. The necessary documents for the participation in the procedure for selection of an independent external reviewer to realize the organization and carrying out of the stress tests for the insurers and reinsurers on the Bulgarian market are available at the following link.

 
The documentation is also available on the English version of the website.

 
The organization and carrying out of the stress tests of the insurers and reinsurers is conducted in accordance with para 10, item 4 of the Transitional and Final Provisions of the Law on Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms.
 
Tenders should be submitted in Bulgarian. It is recommended that the documents presented together with the tender, except for the price offer, are accompanied with a translation in English.
 
The tender should be presented by the tenderer or by a representative authorized by him – in person or by postal or other courier service, by registered mail with return receipt at the following address: Sofia, 16 Budapeshta Str.
 
The deadline for tender submission is September 21, 2016.

The documentation for the Public Procurement for the organization and carrying out of stress tests of the Bulgarian insurers and reinsurers is published on the website of the FSC

The Financial Supervision Commission (FSC) published on its website the documentation for the open public procurement award procedure with subject: Organization and Carrying Out of Stress Tests of the Insurers and Reinsurers in the Republic of Bulgaria. The necessary documents for the participation in the procedure for selection of an independent external reviewer to realize the organization and carrying out of the stress tests for the insurers and reinsurers on the Bulgarian market are available at the following link:

 
The documentation is also available on the English version of the website:

 
The organization and carrying out of the stress tests of the insurers and reinsurers is conducted in accordance with para 10, item 4 of the Transitional and Final Provisions of the Law on Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms.
 
Tenders should be submitted in Bulgarian. It is recommended that the documents presented together with the tender, except for the price offer, are accompanied with a translation in English.
 
The tender should be presented by the tenderer or by a representative authorized by him – in person or by postal or other courier service, by registered mail with return receipt at the following address: Sofia, 16 Budapeshta Str.
 
The deadline for tender submission is September 21, 2016.

Документацията по обществената поръчка за изработването на методология за стрес тестове на застрахователите и презастрахователите е публикувана на сайта на КФН

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува на интернет страницата си документацията за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите в Република България”. Необходимите документи за участие в процедурата за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар, могат да бъдат намерени тук.

Документацията може да бъде намерена и на английската версия на сайта – тук.

Организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите се провежда на основание на параграф 10, т.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Офертите се изпращат на български език. Представените към офертата документи, с изключение на ценовото предложение, е препоръчително да бъдат придружени и с превод на английски език.

Офертата се представя от участника в процедурата, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16.

Крайният срок за приемане на оферти е 21 септември 2016 г.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец юли 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 1 е преустановило извършването на дейност. Към 31 юли 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 536.     

През месец юли 16 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 5 са преустановили дейност. Към 31 юли 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2144.

През юли няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 юли 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 14.
 
През месец юли 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 юли 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 42.     
        
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Financial Supervision Commission assigns the preparation of the Insurance Stress Tests’ Methodology to EIOPA

Тhe Financial Supervision Commission has started today a procedure for public procurement for the selection of an independent external entity to conduct the organization and carrying out the stress tests of the Bulgarian insurers and reinsurers. Based on a recommendation of the Steering Committee the Financial Supervision Commission (FSC) took a decision to assign to representatives of EIOPA the preparation of the Methodology for carrying out of stress tests of the Bulgarian insurers and reinsurers (on solo and group level). The price for the public procurement announced by the FSC reflects the narrowed scope of the task.

The Steering Committee, which oversees the process for preparation the stress test exercise, includes representatives from the FSC and European Insurance and Occupational Pensions Authority/EIOPA (voting members), as well as representatives from the Ministry of Finance, the Bulgarian National Bank, European Commission and European Securities and Markets Authority/ESMA (observers with advisory powers).

The development of the Methodology and the organization and carrying out the stress tests of the Bulgarian insurers and reinsurers are performed on the grounds of § 10, Paragraph 4 of the Interim and Final Provisions of the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms Act.

Additional information for the public procurement procedure for the selection of an independent external entity to conduct the organization and carrying out the stress tests of the Bulgarian insurers and reinsurers is available on the following link.

 

Financial Supervision Commission assigns the preparation of the Insurance Stress Tests’ Methodology to EIOPA

Тhe Financial Supervision Commission has started today a procedure for public procurement procedure for the selection of an independent external entity to conduct the organization and carrying out the stress tests of the Bulgarian insurers and reinsurers. Based on a recommendation of the Steering Committee the Financial Supervision Commission (FSC) took a decision to assign to representatives of EIOPA the preparation of the Methodology for carrying out of stress tests of the Bulgarian insurers and reinsurers (on solo and group level). The price for the public procurement announced by the FSC reflects the narrowed scope of the task.

The Steering Committee, which oversees the process for preparation the stress test exercise, includes representatives from the FSC and European Insurance and Occupational Pensions Authority/EIOPA (voting members), as well as representatives from the Ministry of Finance, the Bulgarian National Bank, European Commission and European Securities and Markets Authority/ESMA (observers with advisory powers).

The development of the Methodology and the organization and carrying out the stress tests of the Bulgarian insurers and reinsurers are performed on the grounds of § 10, Paragraph 4 of the Interim and Final Provisions of the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms Act.

Additional information for the public procurement procedure for the selection of an independent external entity to conduct the organization and carrying out the stress tests of the Bulgarian insurers and reinsurers is available on the following link:http://www.fsc.bg/bg/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2016/razdel-28-sazdaden-na-17-08-2016-g-otkrita-protsedura-za-vazlagane-na-op-s-predmet-organizirane-i-izvarshvane-na-stres-testove-na-zastrahovatelite-i-prezastrahovatelite-v-republika-balgariya/

КФН възлага изработването на методология за стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на EIOPA

Днес Комисията за финансов надзор стартира процедура за провеждане на обществена поръчка за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар. По препоръка на Управляващия комитет, КФН взе решение да възложи на представителите на EIOPA изработването на методологията за извършването на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи (на индивидуално и групово ниво). Цената за обществената поръчка, обявена от КФН, отразява стеснения обхват на задачата.

Управляващият комитет, който регулира процеса по подготовката на стрес тесовете включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA (членове на УК), както и Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценна книжа и пазари – ESMA (наблюдатели с консултативни правомощия).

Изработването на методологията, организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите се провежда на основание на параграф 10, т.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Допълнителна информация за обществената поръчка за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар, може да намерите на следния адрес: http://www.fsc.bg/bg/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2016/razdel-28-sazdaden-na-17-08-2016-g-otkrita-protsedura-za-vazlagane-na-op-s-predmet-organizirane-i-izvarshvane-na-stres-testove-na-zastrahovatelite-i-prezastrahovatelite-v-republika-balgariya/

Данни за застрахователния пазар към 31.05.2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец май на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.