Решения от заседание на КФН на 31.08.2016 г.

На заседанието си на 31.08.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр.София, за отстраняване на непълноти и несъответствия.
 
2. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия в размер на 867 747 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, и вписва емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер: 200 000 лева, разпределени в 200 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с ISIN код: BG1100006169 с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД, и вписва емисията и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 31.08.2016 г.

На заседанието си на 31.08.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр.София, за отстраняване на непълноти и несъответствия.
 
2. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия в размер на 867 747 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, и вписва емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер: 200 000 лева, разпределени в 200 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с ISIN код: BG1100006169 с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД, и вписва емисията и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

Публикувано е публично изявление относно МСФО 15

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на интернет страницата си публично изявление, целящо да насърчи последователното прилагане на международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 – Приходи от договори с клиенти от емитенти, допуснати до търговия на регулираните пазари.
 
След приемането на МСФО 15 от Европейския съюз, стандартът ще влезне в сила от 1 януари 2018 г. Тъй като МСФО 15 въвежда нова, всеобхватна рамка за определяне и признаване на приход, ESMA насърчава европейските емитенти да предоставят уместна и прозрачна информация относно очакваното въздействие на стандарта върху финансовите им отчети.
 
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-public-statement-ifrs-15 , а самото публично изявление може да намерите на следния адрес: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1148_public_statement_ifrs_15.pdf

Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел съобщения: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за второто тримесечие и за първото полугодие на 2016 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие  на 2016 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През второто тримесечие на 2016 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 59 232 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 50 857 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2016 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 114 497 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2016 г. са общо 104 561. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 227 074 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2016 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

Решения от заседание на КФН на 23.08.2016 г.

На заседанието си на 23.08.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София в резултат на увеличение на капитала осъществено по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Признава придобитата от Виктор Станимиров Абрашев квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Признава придобитата от Мария Димитрова Бойчинова квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Открива производство за отнемане на издадения на „Солид Инвест” АДСИЦ, гр. София, лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти на основание по чл. 16, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).
 
5. Приема на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО) и го публикува за обществено обсъждане в 14-дневен срок. Проектът на ЗИД на КСО, както и мотивите към него, можете да намерите тук.
 

Решения от заседание на КФН на 23.08.2016 г.

На заседанието си на 23.08.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала, осъществено по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Признава придобитата от Виктор Абрашев квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Признава придобитата от Мария Бойчинова квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Открива производство за отнемане на издадения на „Солид Инвест” АДСИЦ, гр. София, лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти на основание по чл. 16, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).
 
5. Приема на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО) и го публикува за обществено обсъждане в 14-дневен срок. Проектът на ЗИД на КСО, както и мотивите към него, можете да намерите тук.
 

Данни за дейността на застрахователните брокери през първото полугодие на 2016 г.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на 2016 г. възлизат на 108 296 хил. лв. (84 061 хил. лв. към 30.06.2015 г. или една година по-рано), нараствайки с 29% на годишна база.
От всички начислени комисиони, 91% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 9%  – съответно в животозастраховането.
На годишна база, приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 32%, докато в животозастраховането същия ръст се равнява на 28%.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2016 г., възлиза на 535 503 хил. лв. (453 077 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 18%, от които 496 432 хил. лв. (при отчетени 438 220 хил. лв. дванадесет месеца поо-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 39 071 хил. лв. (14 857 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи от други държави.
От реализираният от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 445 234 хил. лв. (387 801 хил. лв. в края на първото полугодие на 2015 г.) са реализирани в общото застраховане и 49 379 хил. лв. (45 668 хил. лв. към 30.06.2015 г.) в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2016 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (35%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (9%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (3%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2016 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (70%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” (12%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (7%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2016 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Решения от заседание на КФН на 19.08.2016 г.

На заседанието си на 19.08.2016 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Делта кредит” АДСИЦ, гр. София.

Вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесено в КФН от „Хювефарма” ЕООД и „Опортюнити 2009” ЕАД за закупуване на акции от капитала на „Биовет” АД, гр. Пещера, от останалите акционери на дружеството.

4. Признава придобитата от Иво Александров Колчев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София, да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”. Вписва на основание чл. 12, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключовата информация за инвеститорите на борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ. Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Вписва борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

6. Одобрява извършването на заявената от „Дженерали ЦИЕ Холдинг” Б.В., Княжество Нидерландия, промяна в акционерното участие на „Дженерали Застраховане” АД – пряко вътрешногрупово придобиване от страна на „Дженерали ЦИЕ Холдинг” Б.В., Княжество Нидерландия.

Решения от заседание на КФН на 19.08.2016 г.

На заседанието си на 19.08.2016 г. КФН реши:

1.Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

2.Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Делта кредит” АДСИЦ, гр. София.

Вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

3.Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесено в КФН от „Хювефарма” ЕООД и „Опортюнити 2009” ЕАД за закупуване на акции от капитала на „Биовет” АД, гр. Пещера, от останалите акционери на дружеството.

4.Признава придобитата от Иво Колчев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

5.Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София, да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”. Вписва на основание чл. 12, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключовата информация за инвеститорите на борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ. Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Вписва борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

6.Одобрява извършването на заявената от „Дженерали ЦИЕ Холдинг” Б.В., Кралство Нидерландия, промяна в акционерното участие на „Дженерали Застраховане” АД – пряко вътрешногрупово придобиване от страна на „Дженерали ЦИЕ Холдинг” Б.В., Кралство Нидерландия.

Документацията по обществената поръчка за организиране и извършване на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите е публикувана на интернет страницата на КФН

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува на интернет страницата си документацията за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите в Република България”. Необходимите документи за участие в процедурата за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар, могат да бъдат намерени тук.

Документацията може да бъде намерена и на английската версия на сайта – тук.

Организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите се провежда на основание на параграф 10, ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Офертите се изпращат на български език. Представените към офертата документи, с изключение на ценовото предложение, е препоръчително да бъдат придружени и с превод на английски език.

Офертата се представя от участника в процедурата, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16.

Крайният срок за приемане на оферти е 21 септември 2016 г.