Решения от заседание на КФН на 27.08.2020 г.


На заседанието си на 27.08.2020 г. КФН реши:
 
1. Изпраща искане до председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 631-ИП/20.08.2020 г. и чрез които в срок до 24.08.2020 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
Списъка на интернет страниците, за които има искане за преустановяване на достъп, може да намерите тук.
 
2. Одобрява Наталия Тодорова за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД.
 
3. Одобрява Елена Павлова за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и на „ДЗИ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
4. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Румъния, Кралство Белгия и Кралство Нидерландия относно намерението на застрахователния брокер „РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд от отворен тип.
 
6. Изпраща писмо до „Български фонд за дялово инвестиране“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

Решения от заседание на КФН на 27.08.2020 г.


На заседанието си на 27.08.2020 г. КФН реши:
 
1. Изпраща искане до председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 631-ИП/20.08.2020 г. и чрез които в срок до 24.08.2020 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
Списъка на интернет страниците, за които има искане за преустановяване на достъп, може да намерите тук.
 
2. Одобрява Наталия Тодорова за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД.
 
3. Одобрява Елена Павлова за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и на „ДЗИ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
4. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Румъния, Кралство Белгия и Кралство Нидерландия относно намерението на застрахователния брокер „РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд от отворен тип.
 
6. Изпраща писмо до „Български фонд за дялово инвестиране“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

Решения от заседание на КФН на 25.08.2020 г.


На заседанието си на 25.08.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява Спаска Спасова-Димова и Красимир Тахчиев за членове на Съвета на директорите на управляващо дружество „СКАЙ Управление на активи” АД.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Турин имоти“ АДСИЦ за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 650 000 броя акции от капитала на „Турин имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.
 
3. Съгласува избора на „КПМГ Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД и управляваните от него фондове.
 
4. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург, с което я уведомява, че мерките, предпиети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 3 класa ценни книжа на подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025 на инвестиционно дружество с подфондове AMUNDI FUND SOLUTIONS.
 
5. Изпраща писмо до „Родна земя Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

 

Решения от заседание на КФН на 25.08.2020 г.


На заседанието си на 25.08.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява Спаска Спасова-Димова и Красимир Тахчиев за членове на Съвета на директорите на управляващо дружество „СКАЙ Управление на активи” АД.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Турин имоти“ АДСИЦ за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 650 000 броя акции от капитала на „Турин имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.
 
3. Съгласува избора на „КПМГ Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД и управляваните от него фондове.
 
4. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург, с което я уведомява, че мерките, предпиети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 3 класa ценни книжа на подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025 на инвестиционно дружество с подфондове AMUNDI FUND SOLUTIONS.
 
5. Изпраща писмо до „Родна земя Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец юли 2020 г. в КФН са получени 31 (тридесет и едно) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители.
    За периода 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г. в КФН са получени 6 (шест) уведомления за застрахователни дружества със седалище в други държави членки на ЕС, които заявяват намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец юли 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 650.
    През месец юли 2020 г. в КФН са вписани 9 (девет) нови застрахователни посредници, за които са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно намерението им да извършват дейност в България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 3 (три).
    Към 31 юли 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез създаване на клон), са 3064.
    През месец юли 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18. 
    За периода 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 49 (четиридесет и девет). 
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България


Лицата са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности в 3-дневен срок от публикуването на списъка

Със свое решение от 20.08.2020 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Взетото решение е на основание разпоредби от Закона за Комисията за финансов надзор и Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение № 631-ИП е публикуван списък с интернет страниците, чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.

Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка.Решения от заседание на КФН на 20.08.2020 г.

 

На заседанието си на 20.08.2020 г. КФН реши:

 

1. Прекратява образуваното производство за разглеждане на търгово предложение от Николай Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД на 2 416 655 бр. акции (9,99%) от капитала на „Трейс Груп Холд“ АД от останалите акционери на дружеството по искане на заявителя.

 

2. Одобрява Флоранс Мартейл за член на Съвета на директорите, Деян Денев за независим член на Съвета на директорите и Милена Василева за лице, ръководещо функцията за съответствие на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД

 

3. Одобрява Флоранс Мартейл за член на Съвета на директорите, Деян Денев за независим член на Съвета на директорите и Милена Василева за лице, ръководещо функцията за съответствие на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

 

4. Уведомява съответните национални компетентни органи относно намерението на „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите на следните държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство:

 

1.         Република Австрия

2.         Ирландия

3.         Република Румъния

4.         Френска република

5.         Федерална република Германия

6.         Кралство Норвегия

7.         Кралство Нидерландия

8.         Кралство Швеция

9.         Кралство Дания

10.       Кралство Белгия

11.       Кралство Испания

12.       Португалска република

13.       Република Полша

 

 

5. Одобрява следните промени в състава на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите:

Освобождава Теодора Якимова-Дренска като Председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите, поради изтичане на мандата.
Избира Петя Хантова – Георгиева за Председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години.
Освобождава Тома Каврошилов като член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите, поради изтичане на мандата.
Избира Петко Кръстев за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години.

 

6. Изпраща писмо до „Силвърлайн Партнърс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

 

7. Изпраща писма до управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.

 

Решения от заседание на КФН на 20.08.2020 г.

 

На заседанието си на 20.08.2020 г. КФН реши:

1. Прекратява образуваното производство за разглеждане на търгово предложение от Николай Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД на 2 416 655 бр. акции (9,99%) от капитала на „Трейс Груп Холд“ АД от останалите акционери на дружеството по искане на заявителя.
 
2. Одобрява Флоранс Мартейл за член на Съвета на директорите, Деян Денев за независим член на Съвета на директорите и Милена Василева за лице, ръководещо функцията за съответствие на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД
 
3. Одобрява Флоранс Мартейл за член на Съвета на директорите, Деян Денев за независим член на Съвета на директорите и Милена Василева за лице, ръководещо функцията за съответствие на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
4. Уведомява съответните национални компетентни органи относно намерението на „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите на следните държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство:
 
1.         Република Австрия
2.         Ирландия
3.         Република Румъния
4.         Френска република
5.         Федерална република Германия
6.         Кралство Норвегия
7.         Кралство Нидерландия
8.         Кралство Швеция
9.         Кралство Дания
10.       Кралство Белгия
11.       Кралство Испания
12.       Португалска република
13.       Република Полша
 
5. Одобрява следните промени в състава на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите:
Освобождава Теодора Якимова-Дренска като Председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите, поради изтичане на мандата.
Избира Петя Хантова – Георгиева за Председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години.
Освобождава Тома Каврошилов като член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите, поради изтичане на мандата.
Избира Петко Кръстев за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години.
 
6. Изпраща писмо до „Силвърлайн Партнърс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
7. Изпраща писма до управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.
 

Актуални действия на КФН за защита на потребителите


Как да се подават жалби в Комисията за финансов надзор

КФН публикува информация за начина на подаване на жалби в Комисията на интернет страницата си в секция „Защита на потребителите“, подсекция „Жалби“. Представени са подробно поводите, при които човек може да се обърне към Комисията, конкретните стъпки на процеса, както и  мястото и начина на подаване на жалбите. Основен комуникационен канал е дигиталният, който дава възможност за on-line подаване на жалба. Човек може да внесе  документа и в хартиен вариант на място. Жалбите се приемат на български и английски език като на сайта на КФН могат да бъдат намерени образци в двуезичен вариант.
Основни случаи, при които получател на жалбите е Комисията за финансов надзор:
Голям процент от подаваните до момента жалби са некоректно входирани към КФН. Важно е преди подаване на документа да се специфицира какъв конкретно е казусът и респективно кой е точният адресат на жалбата. Целта е жалбата да попадне в институция с правомощията да реши конкретния казус и да не се налага пренасочване на жалбата по служебен път.
Случаите, при които човек може да адресира жалбата си до Комисията за финансов надзор, са основно при проблем със застрахователна полица, с инвестиция във финансови инструменти (например акции, облигации, дялове от договорен фонд, различни деривативни инструменти, в това число договори за разлики) или при възникнали казуси с пенсионен фонд.
Основни стъпки в процеса на подаване на жалба:
Първата стъпка е писмена комуникация между жалбоподателя и дружеството, чийто финансов продукт или услуга той ползва. Добре е в комуникацията да бъде описан конкретния проблем, причините за възникването му и целта, която жалбоподателят иска да постигне. Комуникацията трябва да е базирана на факти и аргументи и да описва къде конкретно са нарушени правата на ползвателя на продукта, описани в договора с дружеството.
Комуникация с цел търсене на подкрепа и съдействие от страна на Комисията за финансов надзор може да се случи едва на втори етап. Подаване на жалба към КФН може да се направи в случай, че потребителят на услугата не е доволен от становището на дружеството и от негова гледна точка то не е предложило адекватно и/или справедливо решение на проблема. КФН извършва проверка по подадената жалба и тя приключва със становище по казуса, което удовлетворява изцяло, частично или не удовлетворява иска на жалбоподателя. Също така е редно да се знае, че КФН няма правомощията да определи размера на плащане и да задължи дружеството да го изплати на жалбоподателя. В  случаите, когато жалбоподателят оспорва размера на обезщетението, той трябва да се обърне към помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове (след подаване на жалба до застрахователя) или да се обърне към съда за решаване на случая по съдебен ред.
Задължителни компоненти на жалба, подадена до КФН:
Жалбата се изготвя в писмен вид като в нея се описва конкректния казус и целта, която потребителят иска да постигне. Задължително към жалбата се прилагат и копия на съответните документи, имащи отношение към случая. Оригиналите на документите остават при жалбоподателя. В жалбата се посочва име, адрес и опционално телефон и/или  електронна поща на жалбоподателя. В случай на подаване на жалба чрез пълномощник, към нея следва да е приложено и копие на пълномощното.
Начини и адреси на подаване на жалби към КФН
 Има няколко начина, чрез които може да се подаде жалба в Комисията за финансов надзор:

  • онлайн тук
  • да се използва образец, който е публикуван на страницата тук
  • на електронната поща на КФН на адрес: delovodstvo@fsc.bg
  • по пощата на следния адрес: Комисия за финансов надзор, ул. „Будапеща” №16, 1000 София
  • лично в деловодството на КФН (на същия адрес)

Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2020 г.


Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2020 г., възлиза на 864 751 хил. лв. (852 551 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 1 %, от които:
  • 785 043 хил. лв. (при отчетени 775 036 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на пре-/застрахователи със седалище в Р. България
  • 778 388 хил. лв. (при отчетени 768 181 хил. лв. през предходната година) в полза на застрахователи със седалище в Р. България
  • 79 708 хил. лв. (77 151 хил. лв. една година преди това) в полза на пре-/застрахователи със седалище в държава членка, извършващи дейност в Р България при условията на правото на установяване /клонове/ и при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и за застрахователи със седалище в трети държави
Приходите от комисионни на застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в Р. България към 30.06.2020 г. възлизат на 136 872 хил. лв. ( 138 768 хил. лв. към 30.06.2019 г. или една година по-рано), спад с 2 % на годишна база.
От всички начислени комисиони, 95 % представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5 % – съответно в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2020 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (52 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (28 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Гаранции” (3 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2020 г., е записан основно по застраховка „Живот и рента” (44 %-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от Застраховка „Заболяване“ (42 %-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от и Застраховка „Злополука“ (5 %-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
 
Актуализираните индивидуални данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 30.06.2020 г., се обобщават и публикуват на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.