Решения от заседание на КФН на 25.04.2017 г.

На заседанието си на 25.04.2017 г. КФН реши:

 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Енерго-При Варна” ЕАД.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна.
Емисията е в размер 1 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, на дивидент и ликвидационен дял, съобразно с номиналната стойност, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 13,50 лв.
 
3. Удължава срока за предоставяне на документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги на  „Лидиа Еф Екс” ООД (в процес на учредяване)  и изпраща писмо с искане на допълнителна информация и документи.
 
4. Удължава срока за предоставяне на документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги на „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) и изпраща писмо с искане на допълнителна информация и документи.

Решения от заседание на КФН на 25.04.2017 г.

На заседанието си на 25.04.2017 г. КФН реши:

 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Енерго-Про Варна” ЕАД.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна.
Емисията е в размер 1 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, на дивидент и ликвидационен дял, съобразно с номиналната стойност, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 13,50 лв.
 
3. Удължава срока за предоставяне на документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги на  „Лидиа Еф Екс” ООД (в процес на учредяване) във връзка с изпратеното писмо с искане на допълнителна информация и документи.
 
4. Удължава срока за предоставяне на документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги на „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) във връзка с изпратеното писмо с искане на допълнителна информация и документи.

Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува списък с имената на напуснали служители, които не са върнали своите служебни карти. Моля при опити да се използват тези карти да ни информирате на тел. 02/9404598 или 02/9404789.

 
ИВАЙЛО АВРАМОВ
Директор на дирекция
Дирекция „РРИД”
Служебна карта № 0355
 
ЦВЕТАН ПЕТРОВ
Началник на отдел
Дирекция „НИД”
Служебна карта № 0322
 
БОРИСЛАВ БЛИЗНАКОВ
Главен специалист
Дирекция „ФСД”
Служебна карта № 0256
 
МАРИНА КИСЬОВА
Юрисконсулт
Дирекция „Правна”
Служебна карта № 0289
 
ВЛАДИМИР БИБОВ
Старши експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0367
 
СВЕТЛАНА МАСЛЯНКОВА
Главен експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0107

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети, финансовите отчети за надзорни цели към 31.12.2016 г. и на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и окончателните данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2016 г.

Към 31.12.2016 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 472 676 лица, което представлява нарастване с 85 813 лица или с 1,96 на сто спрямо осигурените към края на 2015 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г. се равняват на 10 757 277 хил. лв. и регистрират ръст от 1 419 295 хил.лв. или 15,20 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2015 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2016 г. с общи приходи в размер на 183 765 хил. лв., което представлява увеличение с 8,09 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2015 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2016 г. в размер на 58 552 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 20,90 на сто в сравнение с 2015 г.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2016 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2015 г. до 31.03.2017 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,99 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 31.03.2015 г. до 31.03.2017 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0,52 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,01 на сто, а за ППФ съответно е 2,48 на сто.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 612-УПФ и № 613-ППФ от 19.04.2017 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 19.04.2017 г.

На заседанието си на 19.04.2017 г. КФН реши:
 
1. Удължава срока на „Амеко Кепитъл Маркетс” ЕООД – в процес на учредяване, за предоставяне на допълнителна информация и документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 22 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от един лев и емисионна стойност от 3,24 лв., която ще бъде издадена от „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София.  Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и ще бъде вписвана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.  
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесеното от Олег Прокопиев, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ЕООД, гр. София, на акции на „Еко Инвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, от останалите акционери на дружеството.
 
4. Изпраща писмо до „Актив Пропъртис” АДСИЦ за представяне на допълнителна информация във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
 

5. Спира образуваното със заявление производство от управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за издаване на разрешения за организиране и управление на борсово търгуваните фондове „Expat Czech PX UCITS ETF” (05-1633), „Expat Greece ASE UCITS ETF“ (05-1634), „Expat Poland WIG20 UCITS ETF“ (05-1635) и „Expat Romania BET-BKUCITS ETF” (05-1636).
                       
6. Приема изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите след съгласувателна процедура. В рамките на общественото обсъждане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите не са постъпили бележки и предложения.

7. Определя индивидуалната годишна вноска за 2017 г. към Фонда за преструктуриране на всеки от 19-те инвестиционни посредници, попадащи в обхвата на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционните посредници (ЗВПКИИП), съгласно разпоредбата на чл. 138, ал. 2 от ЗВПКИИП във връзка с чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/63.
                       
8. Изпраща писмо до ЗД „Съгласие” АД за представяне на допълнителни документи и информация относно планираното от дружеството пряко придобиване на участие в размер на 100 % от капитала на „Токуда Здравно застраховане” ЕАД.
 
9. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния относно намерението на ЗАД „Алианц България” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията й.
 
12. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния относно намерението на ЗАД „Енергия” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията й.
 
 13. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на г-жа Валя Тодорова Орешкова.
 

Решения от заседание на КФН на 19.04.2017 г.

На заседанието си на 19.04.2017 г. КФН реши:
 
1. Удължава срока на „Амеко Кепитъл Маркетс” ЕООД – в процес на учредяване, за предоставяне на допълнителна информация и документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 22 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от един лев и емисионна стойност от 3,24 лв., която ще бъде издадена от „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София.  Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и ще бъде вписвана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.  
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесеното от Олег Прокопиев, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ЕООД, гр. София, на акции на „Еко Инвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, от останалите акционери на дружеството.
 
4. Изпраща писмо до „Актив Пропъртис” АДСИЦ за представяне на допълнителна информация във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
 

5. Спира образуваното със заявление производство от управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за издаване на разрешения за организиране и управление на борсово търгуваните фондове „Expat Czech PX UCITS ETF” (05-1633), „Expat Greece ASE UCITS ETF“ (05-1634), „Expat Poland WIG20 UCITS ETF“ (05-1635) и „Expat Romania BET-BKUCITS ETF” (05-1636).
                       
6. Приема изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите след съгласувателна процедура. В рамките на общественото обсъждане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите не са постъпили бележки и предложения.

7. Определя индивидуалната годишна вноска за 2017 г. към Фонда за преструктуриране на всеки от 19-те инвестиционни посредници, попадащи в обхвата на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционните посредници (ЗВПКИИП), съгласно разпоредбата на чл. 138, ал. 2 от ЗВПКИИП във връзка с чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/63.
                       
8. Изпраща писмо до ЗД „Съгласие” АД за представяне на допълнителни документи и информация относно планираното от дружеството пряко придобиване на участие в размер на 100 % от капитала на „Токуда Здравно застраховане” ЕАД.
 
9. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния относно намерението на ЗАД „Алианц България” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията й.
 
12. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния относно намерението на ЗАД „Енергия” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията й.
 
 13. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Валя Орешкова.
 

Решения от заседание на КФН на 18.04.2017 г.

На заседанието си на 18.04.2017 г. КФН реши: 


1. Одобрява коригиран проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Приморско Клуб” ЕАД, както и вписването на посочената емисия, в процес на емитиране, във водения от регулаторния орган регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
2. Издава одобрение за извършване на непряко придобиване на акционерно участие от страна на „Софарма” АД, с което се преминава прагът от 30 % на участие в капитала на „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД и „ЗК Медико-21” АД.

Решения от заседание на КФН на 18.04.2017 г.

На заседанието си на 18.04.2017 г. КФН реши:
 

 
1. Одобрява коригиран проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Приморско Клуб” ЕАД, както и вписването на посочената емисия, в процес на емитиране, във водения от регулаторния орган регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
2. Издава одобрение за извършване на непряко придобиване на акционерно участие от страна на „Софарма” АД, с което се преминава прагът от 30 % на участие в капитала на „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД и „ЗК Медико-21” АД.

Предупреждение към инвеститорите във финансови инструменти, че „Позитива Кепитъл“ ЕООД няма право да предоставя инвестиционни услуги на територията на България

Комисия за финансов надзор предупреждава всички лица – потенциални инвеститори във финансови инструменти, че „Позитива Кепитъл“ ЕООД няма право да предоставя инвестиционни услуги на територията на Република България. Видовете инвестиционни услуги са посочени в чл. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а именно: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти, изпълнение на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти, управление на портфейл, предоставяне на инвестиционни консултации на клиент. „Позитива Кепитъл“ ЕООД не е дружество, лицензирано от КФН или от компетентен орган на друга държава членка. Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че предоставянето на инвестиционни услуги от името на „Позитива Кепитъл“ ЕООД както и предоставянето на банкови сметки на „Позитива Кепитъл“ ЕООД, по които да бъдат превеждани суми във връзка с търговията с финансови инструменти, е в противоречие със закона.

Квесторите Наталия Кумпикова и Николай Полинчев са назначени на инвестиционния посредник „Позитива“ АД с Решение на КФН от 24.03.2017 г., а на Валентин Андонов и Александра Георгиева временно е забранено да управляват и представляват дружеството. В резултат на това решение от 24.03.2017 г. всички действия във връзка с управлението и представителството на инвестиционен посредник „Позитива“ АД се извършват съвместно от квесторите, а Валентин Андонов и Александра Георгиева нямат право да подписват никакви документи от името на „Позитива“ АД, в това число и договори с клиенти.