Решения от заседание на КФН на 25.02.2015 г.

На заседанието си на 25.02.2015 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН от „Енерго-Про Варна” ЕООД, гр. Варна, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Балканска Консултантска Компания-ИП” ЕАД на акции на „Енерго-Про Мрежи” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН от „Енерго-Про Варна” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Балканска Консултантска Компания-ИП” ЕАД на акции на „Енерго-Про Продажби” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.

3. Отнема издадения лиценз на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

4. Отнема издадения лиценз на „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

5. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Статус Инвест” АД. Назначава квестори на ИП „Статус Инвест” АД, със срок до назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик или изчерпване на всички активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не повече от 3 месеца.

6. Издава одобрение на „Фонд Имоти” АДСИЦ, относно избора на „Джи Ай Ентърпрайс” ООД, за обслужващо дружество по смисъла на чл. 18 от ЗДСИЦ, което ще извършва дейността по поддръжка и управление на недвижимите имоти на „Фонд Имоти” АДСИЦ.

7. Признава придобитата от Николай Диянов Димов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

8. Поправя допуснатата очевидна фактическа грешка в съдържанието на Решение 106-Е от 18 февруари 2015 г. на Комисията за финансов надзор, с което потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 500 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София.

Решения от заседание на КФН на 25.02.2015 г.

На заседанието си на 25.02.2015 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН от „Енерго-Про Варна” ЕООД, гр. Варна, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Балканска Консултантска Компания-ИП” ЕАД на акции на „Енерго-Про Мрежи” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН от „Енерго-Про Варна” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Балканска Консултантска Компания-ИП” ЕАД на акции на „Енерго-Про Продажби” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.

3. Отнема издадения лиценз на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

4. Отнема издадения лиценз на „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

5. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Статус Инвест” АД. Назначава квестори на ИП „Статус Инвест” АД, със срок до назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик или изчерпване на всички активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не повече от 3 месеца.

6. Издава одобрение на „Фонд Имоти” АДСИЦ, относно избора на „Джи Ай Ентърпрайс” ООД, за обслужващо дружество по смисъла на чл. 18 от ЗДСИЦ, което ще извършва дейността по поддръжка и управление на недвижимите имоти на „Фонд Имоти” АДСИЦ.

7. Признава придобитата от Николай Димов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

8. Поправя допуснатата очевидна фактическа грешка в съдържанието на Решение 106-Е от 18 февруари 2015 г. на Комисията за финансов надзор, с което потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 500 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София.

Решения от заседание на КФН на 18.02.2015 г.

На заседанието си на 18.02.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо до „Финанс Директ” АД, гр. София, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти, както и за представяне на допълнителна информация и документи по искане за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

2.Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия в размер 500 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно  прехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София, с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка, с конверсионно съотношение в размер 100 лв., конвесрионна цена 1 лев, с фиксирана лихва в размер 5,00% на годишна база, платима на 6 месеца, и срок на облигационния заем 36 месеца. Вписва и горепосочената емисия (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

3.Приема на първо гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел. Уведомява писмено за приетата наредба Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българската асоциация на управляващите дружества за изразяване на предложения в рамките на срока за обществено обсъждане. Наредбата е публикувана на интернет – страницата на комисията за срок от 20 дни:http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/nid_za_I-_2_.pdf

4.Изпраща писмо с искане за допълнителни документи на г-н Иван Рихтер, въз основа на които да бъде призната правоспособността му като отговорен актюер.

5.Изпраща писмо до „ОББ Алико Животозастрахователно Дружество” АД за допълнителни документи и информация по искането на дружеството за издаване на допълнителен лиценз за нов вид застраховка.

Решения от заседание на КФН на 18.02.2015 г.

На заседанието си на 18.02.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо до „Финанс Директ” АД, гр. София, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти, както и за представяне на допълнителна информация и документи по искане за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

2.Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия в размер 500 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно  прехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София, с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка, с конверсионно съотношение в размер 100 лв., конвесрионна цена 1 лев, с фиксирана лихва в размер 5,00% на годишна база, платима на 6 месеца, и срок на облигационния заем 36 месеца. Вписва и горепосочената емисия (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

3.Приема на първо гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел. Уведомява писмено за приетата наредба Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българската асоциация на управляващите дружества за изразяване на предложения в рамките на срока за обществено обсъждане. Наредбата е публикувана на интернет – страницата на комисията за срок от 20 дни:http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/nid_za_I-_2_.pdf

4.Изпраща писмо с искане за допълнителни документи на г-н Иван Рихтер, въз основа на които да бъде призната правоспособността му като отговорен актюер.

5.Изпраща писмо до „ОББ Алико Животозастрахователно Дружество” АД за допълнителни документи и информация по искането на дружеството за издаване на допълнителен лиценз за нов вид застраховка.

Стоян Мавродиев приветства ученици и студенти в Деня на отворените врати в КФН

Днес, 20.02.2015г., Комисията за финансов надзор (КФН) отвори врати за ученици и студенти от финансови специалности в страната. Председателят на КФН Стоян Мавродиев приветства ученици и студенти от Националната търговско-банкова гимназия, Частната професионална гимназия „Банкер”, Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) в Деня на отворените врати, който се проведе в сградата на финансовия регулатор.

„За нас Вашето образование е много важно, защото Вие сте бъдещето на нацията. Ето защо Комисията за финансов надзор, която е един от стълбовете на финансовата стабилност в България и част от европейската система за финансов надзор, отделя особено внимание върху финансовото обучение на младите”, обърна се към гостите председателят на КФН Стоян Мавродиев.

Финансовото ограмотяване като част от защитата на потребителите на небанкови финансови услуги в страната е стратегически приоритет на КФН, то е от първостепенно значение при вземане на информирани, ежедневни решения от потребителите на финансови услуги и е свързано със способността на индивида да се грижи за собственото си благосъстояние, както и за това на своето семейство и близки, допълни той.

„Бъдете активни, динамични и се надявам утре някой от вас да бъде тук и да приветства бъдещи студенти в качеството си на председател на КФН”, пожела на присъстващите в заключение Стоян Мавродиев. 

Учениците и студентите бяха приветствани и от Владимир Савов, и.д. заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. „Убеден съм, че днешната инициатива ще бъде особено полезна за кариерното ориентиране и развитие на тези от Вас, които са решили да продължат образованието си в сферата на икономиката и финансите, а Денят на отворени врати в КФН ще бъде интересен и ползотворен”, каза г-н Савов.

В рамките на инициативата ученици и студенти бяха запознати с мисията и целите на КФН. Експерти от Комисията представиха на гостите функциите, правомощията и дейността на финансовия регулатор и разясниха спецификата на работа в трите управления на комисията, регулиращи капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния сектор. В заключителната част на събитието се проведе дискусия с въпроси и отговори, в която възпитаниците на водещи училища проявиха голям интерес към дейността на трите управления в КФН и съответно получиха подробни разяснения от експертите на регулатора.

Традиционната инициатива на КФН „Ден на отворените врати” има за цел да запознае ученици и студенти от специалности с финансов профил с функциите, правомощията и дейността на финансовия регулатор. Тя се провежда във връзка с приоритетното за Комисията повишаване на финансовата грамотност на младите чрез споделяне на знания и експертиза. Като следва политиката на публичност, прозрачност и откритост в работата си, комисията се стреми да осигури защита на потребителите на финансови продукти и услуги, и висока степен на информираност на обществеността по отношение на капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния сектор в България.

Материали от събитието можете да намерите на следния линк: http://www.fsc.bg/Stoyan-Mavrodiev-privetstva-uchenici-i-studenti-v-Denya-na-otvorenite-vrati-v-KFN-event-105-bg

Ръководството на КФН представи предложения за изменения в Кодекса за социално осигуряване

На заседанието на Комисията по бюджет и финанси (КБФ) към Народното събрание на Република България, проведено на 19 февруари 2015 г., ръководството на Комисията за финансов надзор (КФН) представи презентация с предложения за изменения в Кодекса за социално осигуряване. Презентацията беше предоставена на всички народни представители от КБФ.

Презентация с предложения за изменения в Кодекса за социално осигуряване можете да намерите на следния линк: http://www.fsc.bg/Saobshteniya-bg-44

На същото заседание на КБФ, Комисията за финансов надзор предостави и детайлна информация по възложените й за отговор от КБФ въпроси, поставени от вестник „Труд” и агенция ПИК при предходното изслушване на КФН на заседанието на КБФ на 12.02.2015 г.

Отговорите на въпросите  от вестник „Труд” и агенция ПИК можете да намерите на следния линк: http://www.fsc.bg/Saobshteniya-bg-44

Комисията за финансов надзор за пореден път декларира готовността си да отговори на всички зададени въпроси относно законовите си правомощия и дейност, както и заявява, че в ежедневната си дейност спазва най-високите европейски надзорни и регулаторни стандарти. Финансовият регулатор прилага равностойно и еднакво отношение към всички медии и медийни групи за постигане на максимална прозрачност за дейността си, както и за повишаване на обществената информираност относно работата и компетентността на КФН.

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2014 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2014 г. Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2014 г.

Към 31.12.2014 г. общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 290 898 лица, като нараства спрямо 31.12.2013 г. с 2,45 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2014 г. са акумулирани нетни активи на стойност 8 164 549 хил. лв. В сравнение с края на 2013 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 19,91 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2014 г. възлизат на 148 303 хил.лв., което представлява увеличение с 13,97 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2014 г. е в размер на 41 050 хил.лв.

Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2014 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2014 г. по пол и възраст може да намерите в раздел „Статистика”, „Осигурителен пазар”, „Статистика и анализи”.

Предупреждение относно „Глобал Маркетс” ООД

Комисията за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите и всички заинтересовани страни, че считано от 05.02.2015 г. ,,Глобал Маркетс” ООД е направил промяна в наименованието си, като новото наименование на дружеството е „Интерактив брокеридж” ООД, гр. София.

Новото наименование на ,,Глобал Маркетс” ООД наподобява наименованието на един от най-големите в световен мащаб онлайн брокери, а именно Interactive brokers, дружество лицензирано да предоставя инвестициони услуги от US Securities and Exchange Commission, САЩ и е регулирано от US Securities and Exchange Commission, САЩ, Commodity Futures Trading Commission, САЩ и Financial Conduct Authority, Великобритания. Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че „Интерактив брокеридж” ООД не е едно и също дружество с Interactive brokers.

Лицензът на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив брокеридж” ООД) за извършване на дейност като инвестиционен посредник е отнет принудително от КФН с Решение № 651- ИП от 14.07.2014 г. за извършени от „Глобал Маркетс” ООД и негови служители системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му. Решението на КФН за отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД е потвърдено окончателно от Върховния административен съд.

Съгласно наличните в КФН данни, независимо от решението за отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД, дружеството продължава да сключва договори с клиенти, като обявява, че действа като финансова институция. „Глобал Маркетс” ООД не е бил и не е регистриран като финансова институция в публичния регистър, воден от БНБ.

Във връзка с изложеното, инвеститорите следва да имат предвид, че:

– „Глобал Маркетс” ООД към настоящия момент не притежава лиценз за предоставяне на инвестиционни дейности и услуги и е заличено от водените от комисията регистри;

– КФН не осъществява текущ надзор по отношение на дейността на дружеството като правомощията й към настоящия момент са свързани само с извършване на проверка, свързана с уреждането на отношенията с клиентите му, възникнали преди отнемане на лиценза на дружеството;

– предоставените на „Глобал Маркетс” ООД след отнемане на лиценза на дружеството финансови активи и парични средства от инвеститорите не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

– дейността на „Глобал Маркетс” ООД е свързана с повишен риск от злоупотреба с правата и интересите на инвеститорите.

Инвеститорите и потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН, БНБ или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Сигнали и жалби, свързани дейността на „Глобал Маркетс” ООД, подавайте на e-mail:delovodstvo@fsc.bg.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец януари 4 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 януари 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 488.  

През месец януари 17 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 4 е отказалите се. Към 31 януари 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1872.

Няма нови застрахователи със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. През месец януари общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.      

През месец януари няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 31 януари общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 31.              

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Изслушване на ръководството на КФН на заседанието на Комисията по бюджет и финанси от 12.02.2015 г.

На заседанието на Комисията по бюджет и финанси (КБФ) към Народното събрание на Република България, проведено на 12 февруари 2015г., Комисията за финансов надзор (КФН) предостави на присъстващите народни представители презентация за дейността на КФН по надзора на „КТБ” АД, която включва информация относно правомощията, функциите и предприетите действия от страна на КФН спрямо „КТБ” АД.

Комисията за финансов надзор предостави и детайлна информация по възложените й за отговор от КБФ въпроси, зададени от вестник „Капитал” при предходното изслушване на КФН пред Народното събрание на 29 януари 2015г. Ръководството на КФН отговори на всички поставени от народните представители въпроси и питания.

Презентацията и отговорите на въпросите можете да намерите на следния линк:http://www.fsc.bg/Saobshteniya-bg-44

С цел равностойно и еднакво отношение към всички медии и медийни групи, за постигане на максимална прозрачност за дейността ни, както и за повишаване на обществената информираност относно работата и компетентността на КФН, заявяваме нашата готовност да отговорим изчерпателно и на възложените ни за отговор от Комисията по бюджет и финанси, въпроси от страна на вестник „Труд” и агенция ПИК.

Съгласно взетите решения на заседанието на Комисията по бюджет и финанси от днес, отговорите по поставените от вестник „Труд” и агенция ПИК въпроси, ще бъдат представени от ръководството на КФН на следващото заседание на КБФ на 19 февруари 2015г.

Комисията за финансов надзор за пореден път декларира готовността си да отговори на всички зададени въпроси относно законовите си правомощия и дейност, както и заявяваме, че в ежедневната си дейност спазваме най-високите европейски надзорните и регулаторни стандарти.