Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2018 г.


Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2018 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Решение №  1195-ПОД от 19.12.2018 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, "Форми и образци на документи", "Осигурителен пазар", 2018.

Решения от заседание на КФН на 20.12.2018 г.

На заседанието си на 20.12.2018 г. КФН реши:
 
1.  Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от МБАЛ „Хигия“ АД, гр. Пазарджик. Емисията е в размер до 1 300 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Тя ще бъде  издадена в резултат на увеличаване на капитала на МБАЛ „Хигия“ АД от 2 000 000 лева до 3 300 000 лева.
Вписва МБАЛ „Хигия“ АД, гр. Пазарджик, като емитент и посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отписва „Хидроизомат“ АД, гр. София, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 2 989 440 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG11HISOBT19.
 
3. Вписва нов сегмент на многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса” АД, а именно „Пазар за растеж за малки и средни предприятия (BEAM)“.
 
4. Одобрява промени в устава на „Делта Кредит” АДСИЦ, гр. София.
 
5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, в Правилника за организацията и дейността на “Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд”.
 
6. Издава одобрение на Иво Иванов Сеизов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД.
 
7. Отказва на инвестиционния посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД да впише „Енеллон Глобал“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските във Фонда за незастраховани МПС по чл. 554, т. 1 от КЗ, както и срока за тяхното извършване. (Проектът на решението е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 21.01.2019 г. вкл.)
 
9. Приема на второ гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
10. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
11. Приема проект за изменение и допълнение на Методология за Проверка и заверка на образци с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10.10.2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) по т. 5 от Указанията относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35. Изменената Методология ще влезе в сила от датата на влизане в сила на измененията в Наредба № 53.
 
12. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30 -дневен срок, до 21.01.2018 г. вкл.)
 
13. Утвърждава „Делойт Одит” ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот” ЕАД.
 
14. Утвърждава промени в щатното разписание на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).
 
15. Изпраща писмо до Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) с искане да се направят корекции на проекта на бюджет за административните разходи на ФКИ за 2019 г. на ФКИ.
 
16. Изпраща писмо до „Първо частно горско стопанство“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
17. Изпраща писмо до „Ямита – брокер – консулт” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
18.Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че инвестиционното дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, отговаря на изискванията на приложимото законодателство и може да извършва публично предлагане на територията на Република България на 10 класа ценни книжа на 6 подфонда на Schroder International Selection Fund.
 

Решения от заседание на КФН на 20.12.2018 г.


На заседанието си на 20.12.2018 г. КФН реши:
 
1.  Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от МБАЛ „Хигия“ АД, гр. Пазарджик. Емисията е в размер до 1 300 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Тя ще бъде  издадена в резултат на увеличаване на капитала на МБАЛ „Хигия“ АД от 2 000 000 лева до 3 300 000 лева.
Вписва МБАЛ „Хигия“ АД, гр. Пазарджик, като емитент и посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отписва „Хидроизомат“ АД, гр. София, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 2 989 440 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG11HISOBT19.
 
3. Вписва нов сегмент на многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса” АД, а именно „Пазар за растеж за малки и средни предприятия (BEAM)“.
 
4. Одобрява промени в устава на „Делта Кредит” АДСИЦ, гр. София.
 
5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, в Правилника за организацията и дейността на “Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд”.
 
6. Издава одобрение на Иво Сеизов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД.
 
7. Отказва на инвестиционния посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД да впише „Енеллон Глобал“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските във Фонда за незастраховани МПС по чл. 554, т. 1 от КЗ, както и срока за тяхното извършване. (Проектът на решението е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 21.01.2019 г. вкл.)
 
9. Приема на второ гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
10. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
11. Приема проект за изменение и допълнение на Методология за Проверка и заверка на образци с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10.10.2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) по т. 5 от Указанията относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35. Изменената Методология ще влезе в сила от датата на влизане в сила на измененията в Наредба № 53.
 
12. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30 -дневен срок, до 21.01.2018 г. вкл.)
 
13. Утвърждава „Делойт Одит” ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот” ЕАД.
 
14. Утвърждава промени в щатното разписание на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).
 
15. Изпраща писмо до Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) с искане да се направят корекции на проекта на бюджет за административните разходи на ФКИ за 2019 г. на ФКИ.
 
16. Изпраща писмо до „Първо частно горско стопанство“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
17. Изпраща писмо до „Ямита – брокер – консулт” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
18.Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че инвестиционното дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, отговаря на изискванията на приложимото законодателство и може да извършва публично предлагане на територията на Република България на 10 класа ценни книжа на 6 подфонда на Schroder International Selection Fund.
 

Приети мерки във връзка с присъединяването към ERM II


Във връзка с намерението за присъединяването на Република България към ERM II и План за действие за надзора на небанковия финансов сектор и необходимостта от актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в областта на застрахователния надзор днес, 20.12.2018 г., Комисията за финансов надзор прие на второ разглеждане промени в Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд в които се предвиждат допълнителни изисквания.
Промените имат за цел да повишат изискванията към качеството на оценката на различни категории активи на застрахователите с оглед получаването на по-точна и вярна представа за тяхното финансово състояние. Наредбата предстои да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.
Заедно с това Комисията за финансов надзор прие и проект за изменение и допълнение на Методология за Проверка и заверка на образци с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) по т. 5 от Указанията относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.
С промените са предвидени допълнителни указания към одиторите на застрахователите във връзка с оценката на определени активи, като недвижима собственост, акции и участия в свързани предприятия.
Целта на промените е да се постигне по-голяма прецизност в одиторската проверка на оценката на тези активи и да се повиши качеството на одиторската проверка и на нейната информационна стойност за целите на застрахователния надзор.
Изменената Методология ще влезе в сила от датата на влизане в сила на измененията в Наредба № 53.

Данни за застрахователния пазар към 30.09.2018 г.

Предоставените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане и презастрахователите към края на месец септември 2018 г. са обощени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg , раздел „Поднадзорни лица“, „Застрахователен пазар“, „Статистика“ – 2018.

КФН стартира Innovation hub чрез апликационна форма

КФН продължава процесa на сътрудничество с поднадзорни на КФН лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор. На официалната интернет страница на КФН, в Раздел „Финансови иновации“, „Innovation hub” е достъпна апликационна форма за правни консултации и неформални насоки във връзка с предлагането на финансови иновации на застрахователния, осигурителния и инвестиционния пазар.
По своята същност Innovation hub представлява осигурена единна точка за контакт между надзорния орган и съответното дружество, което посредством нея е улеснено да направи запитване до регулатора. Обикновено тези запитвания са свързани с необходимостта от разясняване на нормативната уредба, приложима за бизнес модела на дружеството. В рамките на механизма на взаимодействие се води неформален диалог с регулатора, който дава незадължителни насоки на дружеството и му съдейства при евентуална нужда от кандидатстване за издаване на разрешение за извършваната от дружеството дейност. 

Решения от заседание на КФН на 17.12.2018 г.


На заседанието си на 17.12.2018 г. КФН реши:
 
1.  Издава одобрение на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за замяна на „Инвестбанк” АД с „Тексим Банк” АД като банка-депозитар на дружеството.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Куест Вижън” (със старо наименование „Реал Финанс Балансиран Фонд”) и  „Прайм Асетс” (със старо наименование „Реал Финанс Високодоходен Фонд”).
 
3. Одобрява Борис Христов Паличев за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ- Общо застраховане“  ЕАД и на „ДЗИ-Животозастраховане “ ЕАД.
           
4. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователното дружество „Групама застраховане” ЕАД.
 
5. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователното дружество „Групама животозастраховане” ЕАД.
 
6. Утвърждава окончателния протокол, предоставен от министъра на вътрешните работи, за разпределение на средствата за финансиране на конкретни дейности за осъществяване на пътен контрол на територията на страната, свързани с безопасността на движението, по първоначално одобрен проект на МВР. Средствата в размер на 1 758 040 лв. са предназначени за осигуряване на техника, информационни и комуникационни технологии, както и консумативи по смисъла на чл. 560, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането, необходими за териториалните единици, осъществяващи пътен контрол на територията на страната.
 
7. Одобрява проектобюджета за административната издръжка и за инвестициите в активи за собствена дейност и други свързани с тях разходи на Гаранционния фонд (ГФ).
 
8. Отписва „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ, гр. София (заличен търговец) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписаната емисия ценни книжа е в размер на 750 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100062071.
 
9. Заличава „Егида Брокерс” ООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
10. Заличава „Билд Еко” EООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
11. Изпраща писмо до управляващото дружество “Тренд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд „Тренд Фонд Паричен Пазар“ (с ново наименование ДФ „Тренд Фонд Консервативен”).
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на промени в Правилата за управление на риска на управляваните от него договорни фондове „ОББ Премиум Акции“, „ОББ Платинум Облигации“, „ОББ Платинум Евро Облигации”, „ОББ Балансиран Фонд“, „ОББ Патримониум Земя“, „ОББ Глобал Фарм Инвест“, „ОББ Глобал растеж“, „ОББ Глобал Дивидент” и “ОББ Глобал Детски Фонд“.
 
13. Изпраща писмо до „Холдинг Център“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
14. Изпраща писмо до Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници с искане за допълнителна информация и документи във връзка с избирането на Тома Манолов Каврошилов за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите.
 
 

Решения от заседание на КФН на 17.12.2018 г.


На заседанието си на 17.12.2018 г. КФН реши:
 
1.  Издава одобрение на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за замяна на „Инвестбанк” АД с „Тексим Банк” АД като банка-депозитар на дружеството.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Куест Вижън” (със старо наименование „Реал Финанс Балансиран Фонд”) и  „Прайм Асетс” (със старо наименование „Реал Финанс Високодоходен Фонд”).
 
3. Одобрява Борис Паличев за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ- Общо застраховане“  ЕАД и на „ДЗИ-Животозастраховане “ ЕАД.
           
4. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователното дружество „Групама застраховане” ЕАД.
 
5. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователното дружество „Групама животозастраховане” ЕАД.
 
6. Утвърждава окончателния протокол, предоставен от министъра на вътрешните работи, за разпределение на средствата за финансиране на конкретни дейности за осъществяване на пътен контрол на територията на страната, свързани с безопасността на движението, по първоначално одобрен проект на МВР. Средствата в размер на 1 758 040 лв. са предназначени за осигуряване на техника, информационни и комуникационни технологии, както и консумативи по смисъла на чл. 560, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането, необходими за териториалните единици, осъществяващи пътен контрол на територията на страната.
 
7. Одобрява проектобюджета за административната издръжка и за инвестициите в активи за собствена дейност и други свързани с тях разходи на Гаранционния фонд (ГФ).
 
8. Отписва „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ, гр. София (заличен търговец) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписаната емисия ценни книжа е в размер на 750 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100062071.
 
9. Заличава „Егида Брокерс” ООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
10. Заличава „Билд Еко” EООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
11. Изпраща писмо до управляващото дружество “Тренд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд „Тренд Фонд Паричен Пазар“ (с ново наименование ДФ „Тренд Фонд Консервативен”).
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на промени в Правилата за управление на риска на управляваните от него договорни фондове „ОББ Премиум Акции“, „ОББ Платинум Облигации“, „ОББ Платинум Евро Облигации”, „ОББ Балансиран Фонд“, „ОББ Патримониум Земя“, „ОББ Глобал Фарм Инвест“, „ОББ Глобал растеж“, „ОББ Глобал Дивидент” и “ОББ Глобал Детски Фонд“.
 
13. Изпраща писмо до „Холдинг Център“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
14. Изпраща писмо до Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници с искане за допълнителна информация и документи във връзка с избирането на Тома Каврошилов за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите.
 
15. Приема Стратегия за управление на риска в Комисията за финансов надзор за периода 2019 – 2021 г. и Риск-регистър на Комисията за финансов надзор за 2019 г.

 
 

Решения от заседание на КФН на 13.12.2018 г.

 На заседанието си на 13.12.2018 г. КФН реши:
 
1.Разрешава преобразуване чрез вливане на „ОББ – Животозастраховане“ ЕАД, гр. София в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, гр. София.
 
2.Отписва „Завод за хартия-Белово” АД, гр. Белово, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Отписаната емисия е в размер на 5 747 741 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
3.Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Мадлен Иванова Минева.
 
4.Изпраща писма до ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД и до ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, с които ги уведомява, че не са констатирани обстоятелства, които да представляват правни пречки за сключването на представените договори за прехвърляне на дейността по управление на финансови активи на JYSKE Bank, Дания.
 
5.Изпраща писмо до Холдинг „Нов век” АД с искане за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.  
 
6.Изпраща писмо до „ЗАД Сожелайф България“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането за прехвърляне на ключова функция по вътрешен одит на „Банка ДСК“ ЕАД.
 
 

Решения от заседание на КФН на 13.12.2018 г.

 
На заседанието си на 13.12.2018 г. КФН реши:
 
1.Разрешава преобразуване чрез вливане на „ОББ – Животозастраховане“ ЕАД, гр. София в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, гр. София.
 
2.Отписва „Завод за хартия-Белово” АД, гр. Белово, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Отписаната емисия е в размер на 5 747 741 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
3.Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Мадлен Минева.
 
4.Изпраща писма до ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД и до ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, с които ги уведомява, че не са констатирани обстоятелства, които да представляват правни пречки за сключването на представените договори за прехвърляне на дейността по управление на финансови активи на JYSKE Bank, Дания.
 
5.Изпраща писмо до Холдинг „Нов век” АД с искане за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.  
 
6.Изпраща писмо до „ЗАД Сожелайф България“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането за прехвърляне на ключова функция по вътрешен одит на „Банка ДСК“ ЕАД.