Данни за (пре)застрахователния пазар към края на месец юни 2014 г.

  Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и презастрахователя за периода януари – юни 2014 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Решения от заседание на КФН на 27.08.2014 г.

На заседанието си на 27.08.2014 г. КФН реши:

1. Да се изпрати уведомление до компетентния орган на приемащата държава членка на ЕС относно намерението на ЗЕАД „ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Гърция.

2. Отхвърля жалба от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА” АД срещу Заповед № 653-ПОД/15.07.2014 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като неоснователна.

Решения от заседание на КФН на 21 август 2014 г.

На заседанието си на 21 август 2014 г. КФН реши:

1.      Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от “Елана Агрокредит” АД;

2.      Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „СИ КОНСУЛТ” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД на акции на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ от останалите акционери на дружеството;

3.      Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи на „Пауър Лоджистикс” ЕАД за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации;  

4.      Приема изменение на точка 2 от Решение № 950-НЗН от 13.12.2013 г. за спазването на насоките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за подготовка на прилагането на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност ІІ) като възлага на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, на основание чл. 16, ал. 1, т. 17 и т. 24 от Закона за Комисията за финансов надзор да предприеме мерки за прилагането на насоките по т. 1.1 в надзорната практика на комисията.

Решения от заседание на КФН на 13 август 2014 г.

На заседанието си на 13 август 2014 г. КФН реши:

1. Одобрява Споразумение за сътрудничество между членовете и участниците в колегиума на застрахователна група KBC

2. Издава временна забрана за публикуване на предложението на „Лого Къмпани” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-финанс” АД на акции от капитала на „Дир.бг” АД от останалите акционери на дружеството

3. Ще изпрати уведомление до компетентния орган на приемащата държава-членка на ЕС относно намерението на ЗЕАД „ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави-членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец юли 6 застрахователни дружества от държави-членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България и 1 се е отказал. Към 31 юли 2014 г. застрахователите от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 474.

През месец юли 13 нови застрахователни посредници от държави-членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са отказалите се. Към 31 юли 2014 г. застрахователните посредници от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1804.

Един застраховател със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС.

През месец юли общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС, е 11.

През месец юли 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заличен от публичния регистър, воден на основание чл. 30, ал. 1, т. 11 от ЗКФН. Един застрахователен посредник е разширил дейността си на територията на държава-членка, но общият брой на застрахователните посредници, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави-членки на ЕС, остава непроменен, тъй като посредникът вече фигурира в посочения списък.

Към 31 юли общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави-членки на ЕС, е 30.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 06 август 2014 г.

На заседанието си на 06 август 2014 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „Елана Фонд Мениджмънт” АД за преобразуване чрез вливане на ДФ „Елана Долар Фонд”, организиран и управляван от УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД в ДФ „Елана Балансиран $ Фонд”, организиран и управляван от УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД.

2. Вписва емисия в размер на 4 269 692 лв., разпределена в 4 269 692 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, право на дивидент и право на ликвидацинен дял с номинална стойност 1 лев всяка, в резултат на увеличение на капитала на „ТК-ХОЛД”  АД, гр. София от 4 269 692 лв. на 8 539 384 лв., в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

3. Вписва емисия в размер 15 000 000 евро, разпределени в 15 000 броя ипотечни, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, ISIN код BG2100017115, с фиксиран лихвен процент 5,75 % на годишна база, главница, платима еднократно на датата на падежа, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с лихвени плащания на всеки 6-месечен период, със срок на облигационния заем 36 месеца, считано от 29.09.2011 г., с падеж 29.09.2014 г., допусната до търговия на регулиран пазар по партидата на „Първа инвестиционна банка” АД, в качеството му на правоприемник на „Юнионбанк” ЕАД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

4. Ще изпрати уведомление до компетентните органи на Княжество Лихтенщайн и Кралство Нидерландия за намерението на застрахователен брокер „Консулт Партнърс” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на правото на установяване на територията на посочените държави членки на ЕС.

5. Приема информация относно международната среда към края на юни 2014 г. http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Pregled-na-mejdunarodnata-sreda-Yuni-2014-g.pdf

Предупреждение

Комисията за финансов надзор предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани страни, че Islandbay Services Ltd. с търговско наименование Broker Capital няма право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България.

В Комисията за финансов надзор постъпиха различни сигнали относно извършвана дейност от дружества „Инвесторс” ЕООД (предишно наименование „Астон маркетс” ЕООД) и „24 Трейд” ЕООД (предишно наименование „Ексус маркетс” ЕООД). При извършената проверка се установи, че тези дружества действат като въвеждащи брокери на дружество Islandbay Services Ltd., Белийз с търговско наименование Broker Capital.

Също така, при проверката се установи, че Islandbay Services Ltd. е дружество, регистрирано в Белийз, което на 01.02.2014 г. е получило лиценз в Белийз от International Financial Services Commission за извършване на инвестиционна дейност. Издаденият на Islandbay Services Ltd. лиценз е валиден до края на 2014 г. Съгласно законодателството на Белийз, издаденият лиценз на Islandbay Services Ltd. не позволява да бъдат предлагани инвестиционни услуги или осъществявана търговия в държави, чието законодателство изисква издаване на лиценз за извършване на такава дейност от компетентния орган на съответната държава, каквато държава е Република България.

Комисията за финансов надзор, в качеството си на компетентен орган за Република България, не е издавала на Islandbay Services Ltd. лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) на територията на Република България. Също така, в Комисията за финансов надзор не е постъпвало уведомление от друга държава членка, че Islandbay Services Ltd. има право да предоставя инвестиционни услуги на територията на Европейския съюз и съответно на територията на Република България.

Редът за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България от дружества от трети държави е уреден в чл. 15, ал. 5 и ал. 6 от ЗПФИ, а именно:

Съгласно чл. 15, ал. 5 от ЗПФИ Комисията за финансов надзор може да издаде лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, при условие че лицето има право по националното си законодателство да извършва тези услуги и дейности и органът, контролиращ пазара на финансови инструменти в държавата, където лицето е регистрирано, упражнява надзор върху него на консолидирана основа.

Съгласно чл. 15, ал. 6 от ЗПФИ когато е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, Комисията за финансов надзор може да признае лиценза за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, издаден на юридическо лице от трета държава.

Islandbay Services Ltd. с търговско наименование Broker Capital не попада в нито една от посочените категории 1) няма издаден лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ на територията на Република България при условията на чл. 15, ал. 5 от ЗПФИ и 2) между Република България и Белийз няма подписан международен договор и Комисията за финансов надзор не е признала лиценза за извършване на инвестиционни услуги и дейности, издаден на дружеството. Следователно, Islandbay Services Ltd. с търговско наименование Broker Capital няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ на територията на Република България.

Също така, предвид обстоятелството, че Islandbay Services Ltd. с търговско наименование Broker Capital не е дружеството, лицензирано от Комисията за финансов надзор или друг компетентен орган на държава членка да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности, както и не е дружество от трета държава, чийто лиценз е признат от Комисията за финансов надзор, то активите (парични средства и финансови инструменти) на инвеститорите, привлечени от „Инвесторс” ЕООД и „24 Трейд” ЕООД за клиенти на Islandbay Services Ltd. с търговско наименование Broker Capital не са защитени и гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа на Република България или друга държава членка

 

Инвеститорите, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от Комисията за финансов надзор и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя инвестиционни услуги и дейности на клиенти на територията на Република България.

Списък на инвестиционните посредници, получили лиценз от Комисията за финансов надзор, може да намерите на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от Комисията за финансов надзор или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от Комисията за финансов надзор, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2014 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2014 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2014 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2014 г. е 4 231 401 души, като нараства спрямо 30.06.2013 г. с 2,36 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2014 г. са акумулирани нетни активи на стойност 7 554 833 хил.лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2013 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 22,54 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2014 г. възлизат на 73 549 хил.лв. и нарастват със 17,92 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото полугодие на 2014 г. е в размер на 27 599 хил. лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2014 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2014 г. по пол и възраст може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.