Съобщение на КФН връзка със спирането на търговията на БФБ на 27.11.2008 г

Във връзка с възникналия на 27.11.2008 г. технически проблем, довел до спиране на търговията на БФБ в часовия интервал от 10.36 часа до 13.00 часа, КФН е препоръчала на СД на БФБ, съгласно своите правомощия и компетентност, да определи един основен и задължителен за всички борсови членове доставчик, осигуряващ свързаност към системата за търговия XETRA, включително да разгледа и обсъди със своите членове възможността да осигурят поне два /отново едни и същи за всички/ резервни доставчици на посочената услуга.
Решението на СД следва да бъде обсъдено с борсовите членове с цел намиране на адекватен и работещ механизъм за преодоляване  на възникналия на 27.11.2008 г. проблем и недопускане на повторни аналогични проблеми.

Решения от заседание на КФН от 28 ноември 2008 г.

На свое заседание от 28  ноември  2008 г. КФН взе следните решения:

1. КФН взе следното решение във връзка с размера на вноските за Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането, както и във връзка със сроковете и реда за тяхното набиране:
1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането на 8,50 лв. за всяко отделно моторно превозно  средство, за отговорността във връзка с чието използване е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите (включително гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд може да се записва на отделен ред в застрахователната полица.
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците по чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховане на 0, 15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
а) до 31.I.2009 г. за застраховките, сключени от 1.Х.2008 г. до 31.ХII.2008 г. (вкл.);
б) до 30.IV.2009 г. за застраховките, сключени от 1.I.2009 г. до 31.III.2009 г. (вкл.);
в)до 31.VII.2009 г. за застраховките, сключени от 1.IV.2009 г. до 30.VI.2009 г. (вкл.);
г) до 31.Х.2009 г. за застраховките, сключени от 1.VII.2009 г. до 30.IХ.2009 г. (вкл.);
д) до 31.I.2010 г. за застраховките, сключени от 1.Х.2009 г. до 31.ХII.2009 г. (вкл.).

4. Застрахователите събират и внасят пълния размер на вноската по т. 1 или т. 2 в сроковете по т. 3 независимо от разсрочено плащане на премията, когато такова е предвидено съгласно застрахователния договор.

2. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Андрей Андреев.

Двама нови застрахователни брокери са вписани в регистъра

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписа  в регистъра на застрахователните брокери:
„ДЖАДА КОНСУЛТ” ООД и "БГ БРОКЕР И КОНСУЛТИНГ” ООД /в процес на учредяване/

Решенията 1482 и 1490 са публикувани в раздел „Административни документи”.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и деветмесечието на 2008 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През третото тримесечие на 2008 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 22 843 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 19 865 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2008 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 12 530 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2008 г. са общо 61 558. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 43 241 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2008 г. може да намерите в раздел “Осигурителен пазар”, “Статистика и анализи” за 2008 г.

Семинар, организиран от МФ, БНБ и КФН, на тема „Промени в европейското законодателство в областта на финансовите услуги: Въздействие върху българския финансов пазар” се проведе на 25 ноември 2008 г.

Министерство на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор организираха семинар за представители на банкови институции и финансови посредници на тема: „Промени в европейското законодателство в областта на финансовите услуги: Въздействие върху българския финансов пазар”.

Форумът се проведе на 25.11.2008 г. в Гранд хотел София. Сред лекторите в семинара бяха зам.-министърът на финансите Любомир Дацов, подуправителят на БНБ Цветан Манчев, както и експерти от МФ, БНБ и КФН. Христина Димитрова от КФН представи промените в европейското законодателство в областта на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на деветмесечието на 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на деветмесечието на 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”. В същия раздел са публикувани и данни за първото презастрахователно дружество „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Брутният премиен приход по общо застраховане за периода януари – септември на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите е 1 052 126 хил. лв., с което е реализиран ръст от 23,4% на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 1 035 557 хил. лв., при 845 583 хил. лв. за деветмесечието на 2007 г. Размерът на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 15 098 хил. лв., при 6 508 хил. лв. за същия период на 2007 г. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 545 772 хил. лв., като ръстът на годишна база е 42%.
Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 35% на годишна база и достига 1 082 368 хил. лв., като нарастването на промяната в резерва за предстоящи плащания е 93% спрямо същия период на миналата година.
Към края на деветмесечието на 2008 г. сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 504 848 хил. лв., като нарастването на годишна база е 24,9%.
Нетният технически резултат съгласно агрегирания отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, възлиза на  9 938 хил. лв. при 34 144 хил. лв. за деветмесечието на 2007 г.
По застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” брутният технически резултат е отрицателен (- 69 194 хил. лв.). От 16 застрахователи, предлагащи този вид застраховка, 10 отчитат отрицателен брутен технически резултат.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (47,8%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (21,7%) – общо 69,5% от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 85,1% от общия размер на възникналите претенции.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Релсови превозни средства” (99,5%), „Гаранции” (38,2%), и „Разни финансови загуби” (35,3%).

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на деветмесечието на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 187 925 хил. лв., с което е реализиран ръст от 25% на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 187 255 хил. лв. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 670 хил. лв., при 1 031 хил. лв. за същия период на 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 51 316 хил. лв., като ръстът на годишна база е 35,8%.
 Размерът на брутните технически резерви нараства с 33,5% на годишна база и достига 441 236 хил. лв.
Към края на деветмесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 895 874 хил. лв., като нарастването на годишна база е 24,6%.
Нетният технически резултат, постигнат от животозастрахователите,  възлиза на 3 990 хил. лв. при 10 037 хил. лв. за деветмесечието на 2007 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 73,8% и 73,3%. Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Злополука” – с 38,7%, „Живот” и рента – с 25,3% и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 23,6%.

Към края на деветмесечието на 2008 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 23 207 хил. лв. при 20 815 хил. лв. за същия период на 2007 г., или се наблюдава нарастване от 11,5% на годишна база.
Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване към 30.09.2008 г. са в размер на 15 032 хил. лв. при 11 200 хил. лв. към края на септември 2007 г., като ръстът на годишна база е 34,2%.
Размерът на здравноосигурителните резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 37,3% на годишна база и достига 12 645 хил. лв.
За деветмесечието на 2008 г. техническият резултат на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, е отрицателен и възлиза на  (-3 899) хил. лв.
Сумата на активите в сектора по доброволно здравно осигуряване се увеличава през деветмесечието на 2008 г., като е отчетен ръст от 21,1% на годишна база. Към 30.09.2008 г. тя възлиза на 55 020 хил. лв. Собственият капитал в сектора се увеличава със 17,1% на годишна база и достига 34 095 хил. лв.
На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” и „Извънболнична медицинска помощ”, съответно 45,2% и 17,7% от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при здравноосигурителни пакети „Други здравноосигурителни пакети” (63,1%) и „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” (28%). По всички останали пакети се отчита отрицателен ръст в размера на премийния приход. Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към края деветмесечието на 2008 г. възлиза на 380 561.

Зденек Сиручек е одобрен за член на УС на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Зденек Сиручек за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

Решение 1355 може да намерите в раздел "Административни документи"

Стоян Чаталбашев е одобрен за независим член на НС на ЗПК ”Лев инс” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри  Стоян Чаталбашев за независим член на надзорния съвет на ЗПК ”Лев инс” АД
Решение 1341 може да намерите в раздел "Административни документи"

Решения от заседание на КФН от 25 ноември 2008 г.

1. Наложи временна забрана  на търгово предложение от „ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД, гр. София на акции на „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Одобри  коригирано търгово предложение от Маркар Татеос Ширинян за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД, гр. София на акции на „Метрон” АД, с. Пролеша, община Божурище, Софийска област от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 10 лева.

3. Издаде разрешение на УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД, гр. София за организиране и управление на договорен фонд „Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд”. Фондът  е с ниско рисков профил и ще инвестира преимуществено в дългови ценни книжа  и инструменти с фиксирана доходност и в по-ограничена степен в ликвидни акции. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове от договорния фонд и вписва емисията дялове в публичния регистър.

4. Вписа последваща емисия акции на „Адванс Терафонд” АДСИЦ, гр. София  с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на  41 054 033  лв., разпределени в 41 054 033  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка. Емисията  е издадена в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството  от 44 056 058 лв. на  85 110 091  лв.

5. Одобри промени в устава на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София. Промените са свързани с актуализиране  на размера на капитала на дружеството след приключване на процедурата по увеличаването му.

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на задължителните пенсионни фондове на ПОД Бъдеще АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на „ППФ Бъдеще”  и
„УПФ Бъдеще”, свързани с изплащаенто на средствата от фондовете и актуализиране на съдържанието на правилниците в съответствие с текущата нормативна уредба.

Решения 1352 и 1353 може да намерите в раздел „Административни документи”.