Решения от заседание на КФН от 28 ноември 2008 г.

На свое заседание от 28  ноември  2008 г. КФН взе следните решения:

1. КФН взе следното решение във връзка с размера на вноските за Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането, както и във връзка със сроковете и реда за тяхното набиране:
1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането на 8,50 лв. за всяко отделно моторно превозно  средство, за отговорността във връзка с чието използване е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите (включително гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд може да се записва на отделен ред в застрахователната полица.
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците по чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховане на 0, 15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
а) до 31.I.2009 г. за застраховките, сключени от 1.Х.2008 г. до 31.ХII.2008 г. (вкл.);
б) до 30.IV.2009 г. за застраховките, сключени от 1.I.2009 г. до 31.III.2009 г. (вкл.);
в)до 31.VII.2009 г. за застраховките, сключени от 1.IV.2009 г. до 30.VI.2009 г. (вкл.);
г) до 31.Х.2009 г. за застраховките, сключени от 1.VII.2009 г. до 30.IХ.2009 г. (вкл.);
д) до 31.I.2010 г. за застраховките, сключени от 1.Х.2009 г. до 31.ХII.2009 г. (вкл.).

4. Застрахователите събират и внасят пълния размер на вноската по т. 1 или т. 2 в сроковете по т. 3 независимо от разсрочено плащане на премията, когато такова е предвидено съгласно застрахователния договор.

2. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Андрей Андреев.