Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на задължителните пенсионни фондове на ПОД Бъдеще АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на „ППФ Бъдеще”  и
„УПФ Бъдеще”, свързани с изплащаенто на средствата от фондовете и актуализиране на съдържанието на правилниците в съответствие с текущата нормативна уредба.

Решения 1352 и 1353 може да намерите в раздел „Административни документи”.