Решения от заседание на КФН от 25 ноември 2008 г.

1. Наложи временна забрана  на търгово предложение от „ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД, гр. София на акции на „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Одобри  коригирано търгово предложение от Маркар Татеос Ширинян за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД, гр. София на акции на „Метрон” АД, с. Пролеша, община Божурище, Софийска област от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 10 лева.

3. Издаде разрешение на УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД, гр. София за организиране и управление на договорен фонд „Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд”. Фондът  е с ниско рисков профил и ще инвестира преимуществено в дългови ценни книжа  и инструменти с фиксирана доходност и в по-ограничена степен в ликвидни акции. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове от договорния фонд и вписва емисията дялове в публичния регистър.

4. Вписа последваща емисия акции на „Адванс Терафонд” АДСИЦ, гр. София  с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на  41 054 033  лв., разпределени в 41 054 033  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка. Емисията  е издадена в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството  от 44 056 058 лв. на  85 110 091  лв.

5. Одобри промени в устава на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София. Промените са свързани с актуализиране  на размера на капитала на дружеството след приключване на процедурата по увеличаването му.