СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящия преглед на активите на пенсионноосигурителните фондове и на балансите на застрахователите в България, Комисията за финансов надзор одобри  Покана за независими външни експерти за извършване на  преглед на активите в сектора на пенсионните фондове в България и Покана за независими външни експерти за преглед на балансите за българския застрахователен сектор.
В изпълнение на § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, КФН следва да определи и оповести лицата, които ще извършат преглед на активите на пенсионноосигурителните фондове и на балансите на застрахователите.

Могат да участват всички заинтересовани лица, като за целта трябва да представят до 18 февруари 2016 г. в КФН посочените в двете покани документи. Въз основа на постъпилите документи и в съответствие със заложените в поканите критерии за допустимост, Комисията за финансов надзор ще определи лица с висока професионална репутация и международен опит, които в периода април – юни 2016 г. ще извършат преглед на активите на пенсионноосигурителните фондове и на балансите на застрахователите в България.

Пълният текст на двете покани е обявен на следния интернет адрес:

– български http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/
– английски http://www.fsc.bg/en/supervised-entities/announcements/

Съобщение

Съобщение на КФН

П

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 809–ФБ от 24.09.2014 г. заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” наложи спрямо „Българска Фондова Борса-София” АД принудителна административна мярка, със следното съдържание: „Задължавам „Българска Фондова Борса-София” АД, гр. София, незабавно да предприеме необходимите действия, в резултат на които, считано от 26.09.2014 г. до 25.11.2014 г., включително, да бъде спряна търговията с емисия финансови инструменти ISIN BG1100129052, емитирана от „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД), ЕИК: 831184677, борсов код 6C9”.

Предвид изтичащият срок на 25.11.2014 г. на наложената мярка, възстановяването на търговията на регулиран пазар, организиран от „Българска Фондова Борса -София” АД, с емисията акции, издадена от „КТБ” АД-София (6C9), ISIN BG1100129052, ще се осъществи от 26.11.2014 г.

 В тази връзка, отчитайки важността на всички събития свързани с посочения емитент, което от своя страна предизвиква засилен медиен и обществен интерес към всяка информация, свързана с „КТБ” АД, КФН използва случая да напомни за особения статут на публичните дружества. Правото на инвеститорите да получават достоверна и проверена информация, въз основа на която да вземат своите инвестиционни решения се гарантира и с въведената с разпоредбата на чл. 11 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти забрана за манипулиране на пазара на финансови инструменти. Посочената разпоредба забранява разпространяване чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет, или по какъвто и да е друг начин на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини, когато лицето, което разпространява информацията, знае или е длъжно да знае, че информацията е невярна или подвеждаща.

Във връзка с посочените законови разпоредби следва да се има предвид, че когато се разпространява информация, която би могла да повлияе на инвеститорите при вземане на техните инвестиционни решения, същата следва да бъде вярна и представена по начин, който да не ги въвежда в заблуждение.

В Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти е предвидено и административно наказание за разпространяването на информация, с която се манипулира пазара на финансови инструменти, глобите за физически лица са от 20 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а за юридически лица санкцията е от 50 000 до 100 000 лв.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 809–ФБ от 24.09.2014 г. заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” наложи спрямо „Българска Фондова Борса-София” АД принудителна административна мярка, със следното съдържание: „Задължавам „Българска Фондова Борса-София” АД, гр. София, незабавно да предприеме необходимите действия, в резултат на които, считано от 26.09.2014 г. до 25.11.2014 г., включително, да бъде спряна търговията с емисия финансови инструменти ISIN BG1100129052, емитирана от „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД), ЕИК: 831184677, борсов код 6C9”.

Предвид изтичащият срок на 25.11.2014 г. на наложената мярка, възстановяването на търговията на регулиран пазар, организиран от „Българска Фондова Борса -София” АД, с емисията акции, издадена от „КТБ” АД-София (6C9), ISIN BG1100129052, ще се осъществи от 26.11.2014 г.

 В тази връзка, отчитайки важността на всички събития свързани с посочения емитент, което от своя страна предизвиква засилен медиен и обществен интерес към всяка информация, свързана с „КТБ” АД, КФН използва случая да напомни за особения статут на публичните дружества. Правото на инвеститорите да получават достоверна и проверена информация, въз основа на която да вземат своите инвестиционни решения се гарантира и с въведената с разпоредбата на чл. 11 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти забрана за манипулиране на пазара на финансови инструменти. Посочената разпоредба забранява разпространяване чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет, или по какъвто и да е друг начин на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини, когато лицето, което разпространява информацията, знае или е длъжно да знае, че информацията е невярна или подвеждаща.

Във връзка с посочените законови разпоредби следва да се има предвид, че когато се разпространява информация, която би могла да повлияе на инвеститорите при вземане на техните инвестиционни решения, същата следва да бъде вярна и представена по начин, който да не ги въвежда в заблуждение.

В Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти е предвидено и административно наказание за разпространяването на информация, с която се манипулира пазара на финансови инструменти, глобите за физически лица са от 20 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а за юридически лица санкцията е от 50 000 до 100 000 лв.

СЪОБЩЕНИЕ

В Комисията за финансов надзор (КФН) постъпиха сигнали и запитвания от клиенти на инвестиционен посредник (ИП) „Глобал Маркетс” ООД относно процедурите при уреждане на отношенията с инвестиционния посредник във връзка с прекратяването на дейността му като ИП. В представените от ИП „Глобал Маркетс” ООД в КФН данни и документи е посочено, че всички отношения с клиенти на дружеството са уредени и по сметките на ИП за клиентски активи няма налични финансови инструменти и парични средства. При извършена проверка се установи, че лицата, подали сигналите в КФН, не фигурират в представения в КФН списък на клиенти на ИП „Глобал Маркетс” ООД, с които ИП твърди, че е уредило отношенията си. Предвид това КФН предприема действия за изясняване на случаите и уреждане на отношенията на всички клиенти с ИП „Глобал Маркетс” ООД с оглед защита на правата им.

 Във връзка с постъпилите сигнали и запитвания, уведомяваме всички заинтересовани страни, че процедурата за уреждане на отношенията между ИП „Глобал Маркетс” ООД и клиентите на дружеството са следните:

1. ИП „Глобал Маркетс” ООД има задължение да уведоми всички свои клиенти, които притежават финансови инструменти и парични средства при него, за взетото решение за прекратяване на дейността като лицензиран инвестиционен посредник и в тази връзка да покани клиентите си да заявят своето желание и да направят нареждане за разпореждане с притежаваните от тях финансови инструменти и парични средства при дружеството.

2. След уведомяването, клиентите трябва да подадат нареждане към ИП „Глобал Маркетс” ООД за разпореждане с притежаваните от тях финансови инструменти и парични средства (продажба на финансовите инструменти и изплащане на паричните средства или прехвърляне на активите към друг инвестиционен посредник).

3. След подаване на нареждането от клиента, ИП „Глобал Маркетс” ООД има задължение да изпълни дадените разпореждания.

4. В случай че клиент не подаде нареждане за разпореждане с притежаваните от него активи при ИП, то ИП прехвърля служебно финансовите инструменти и паричните средства на клиентите и уведомява всеки клиент за институцията, в която неговите активи са прехвърлени.

 Разходите по уреждане на отношенията между инвестиционния посредник и клиентите му са изцяло за сметка на инвестиционния посредник.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнали и установени множество публикации за извършване на инвестиционни услуги и дейности, включително чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти, от дружества, които не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционни посредници, КФН уведомява инвеститорите за следното:

Посочените по-долу дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да предоставят инвестиционни услуги и дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти, а именно:

– Инстафорекс (InstaForex), Русия;

– „Инста София” ООД

Уведомяваме потенциалните инвеститори, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от БНБ и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез клон на територията на Република България. Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

Инвеститорите, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя инвестиционни услуги и дейности на клиенти.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

 

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

Съобщение

Поради планирана техническа профилактика интернет страницата на КФН и нейните портали може да не бъдат достъпни от 16.00 часа на 21 ноември 2008 г. до 9.00 часа на 24 ноември. Предварително се извиняваме за неудобството.