Съобщение относно промяна на срока за внасяне на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор

Във връзка с промени в чл. 27 от Закона за Комисията за финансов надзор (изм. и доп. с ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г.), Комисия за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за внасяне на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки (годиши такси) за 2013 г. изтича на 31 януари 2013 г.

Годишните такси са с размер, определен в тарифа – приета от Министерския съвет, а именно в Раздел II, чл. 2, ал. 1 от Тарифата за таксите, събирани от КФН по ЗКФН, приета с Постановление на Министерски съвет № 126/2011 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2011 г.). Тарифата е публикувана и на интернет страницата на КФН: „Нормативна уредба”/„Тарифи”.

Таксата може да бъде платена на каса в КФН или по банков път. Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат преведени дължимите суми e:

 

                                                      БНБ – ЦУ

                                                      пл. „Ал. Батенберг” № 1

                                                      IBAN    BG95 BNBG 9661 3000 1415 01

                                                      BIC   BNBGBGSD