Решения от заседание на КФН от 17 януари 2013 г.

На свое заседание от 17 януари 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от Димитър Луканов и Лукан Луканов  на акции на „Арома козметикс” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „ТЕЦ – Бобов Дол” ЕАД, с. Големо Село.  Емисията е в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, разпределени в 3 500 (три хиляди и петстотин) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от Комисия за финансов надзор.

3. Издава допълнителен лиценз на  „Животозастрахователен институт АД” за  застраховка  „Заболяване” за следните рисковете:

– фиксирани парични суми;

– обезщетения;

– комбинация от горните две.

4. КФН одобрява проект на промени в устава на „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ

5. Вписва емисия акции, издадени от „Зърнени храни България” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 170 785 600 лв. на 195 660 287 лв. поради извършено преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД в „Зърнени храни България” АД. Вписаната емисия е в размер на 24 874 687 (двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем) броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.