Съобщение до инвестиционните посредници във връзка с промените във формата за предоставяне на информация по чл. 38, ал. 1 от ЗПФИ

Във връзка с публикуваната на интернет страницата на Комисията за финансов надзор форма на „Справка, съгласно изискването на чл. 25, параграф 3, последно изречение от Директива 2004/39/ЕО (MiFID), както и чл. 14 параграф 1 от Регламент 1287/2006. за сключените от ИП сделки с финансови инструменти”, по която инвестиционните посредници следва да предоставят информация за сключените сделки, съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и въведените изисквания за идентифициране на лицето, подаващо справката, с посочване на бизнес идентификационен код (BIC), както и идентифициране на пазара, на който са сключени сделките, с посочване на Market Identifier Codes (MIC), Ви информиране за следното:

Инвестиционните посредници, които към настоящия момент не разполагат с издаден BIC код, могат да подадат заявление за издаването му на интернет страницата на SWIFT – www.swift.com в подменю https://www2.swift.com/joiningswift/ или http://www.swift.com/ordering/order_products_and_services/67511/order_a_BIC1.page.

Списък с Market Identifier Codes (MIC) на регулираните пазари е наличен на интернет страницата http://www.iso15022.org/MIC/homepageMIC.htm.