Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2010 г. до 28.12.2012 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,40 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2010 г. до 28.12.2012 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,66 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3,40 на сто, а за ППФ съответно е 3,66 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 58-УПФ и № 59-ППФ от 22.01.2013 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Заедно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове се обявяват и данните за годишната доходност за 2012 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2012 г. на универсалните пенсионни фондове е 7,47 на сто, на професионалните фондове е 7,08 на сто и на доброволните фондове е 8,05 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2012 г. може да намерите тук.