Решения от заседание на КФН от 25 януари 2013 г.

На свое заседание от 25 януари 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Вива Телеком България” ЕАД, гр. София, за закупуване на акции на „Българска телекомуникационна компания” АД , гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от Любомир Мирчев и Таньо Танев за закупуване на акции на „Джерман-София” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява замяната на банката – депозитар на „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ – „Банка ДСК” ЕАД с „Юробанк България” АД, съгласно взето решение на проведено на  9 януари 2013 г. заседание на СД на „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ, гр. София.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изискванията към възнагражденията в застрахователните и презастрахователните дружества, дружествата за допълнително социално осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните дружества от отворен тип и публичните дружества. С наредбата се въвеждат изискванията на Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги и Препоръка 2009/385/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар. Наредбата отменя Наредба № 43 от 27.07.2011 г. за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества (обн., ДВ, бр. 61 от 9.08.2011 г.).

Проектът на наредба е публикуван в раздел „Нормативна уредба”, „Обществени  консултации” за съгласуване със заинтересованите страни.