СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

С Решение № 123-ИП от 05.11.2015 г. Комисията за финансов надзор на основание чл. 20, ал. 1, т. 2, предл. второ и т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти отне издадения лиценз на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД (с предишно наименование „Златен Лев Брокери” ООД), за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Във връзка с отнемането на лиценза на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД с оглед уреждане на отношенията с клиентите на дружеството с Решение № 958–ИП от 17.12.2015 г., КФН назначи Наталия Кумпикова за квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, като с решението са поставени конкретни задачи на квестора. На 05.01.2016 г. в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, Наталия Кумпикова е вписана за квестор на последното. Квестурата приключи на 16.02.2016 г.

Клиентите, които в срока на квестурата не са подали изрично нареждане за прехвърляне на финансовите им инструменти при друг инвестиционен посредник следва да имат предвид, че финансовите инструменти са прехвърлени по открити лични сметки в „Централен депозитар” АД.

Клиентите, които не са получили дължими от „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД парични средства, следва да имат предвид, че е откритата специална банкова сметка № BG31UNCR70001522540903 в „Уникредит Булбанк” АД, по която са депозирани за срок от 5 години неизплатените дължими парични средства на клиентите на дружеството съгласно приложен списък. В списъка са включени лица, на които съгласно наличните по време на квестурата документи „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД дължи възстановяване на парични средства и последните не са изплатени на каса в дружеството или от назначения от КФН квестор.

Независимо от предприетите от КФН мерки, достъп на квестора до архива на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД не е осигурен, с оглед на което списъкът е изготвен въз основа на налични данни и документи от „Централен депозитар” АД и други източници. Лицата, които не са включени в този списък, могат да потърсят правата си по съдебен ред.

Допълнително следва да имате предвид, че с Акт за назначаване на ликвидатор № 20160308154102/08.03.2016 г. Агенция по вписванията е назначила за ликвидатор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД – Мария Шукерова.
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

С Решение № 123-ИП от 05.11.2015 г. Комисията за финансов надзор на основание чл. 20, ал. 1, т. 2, предл. второ и т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти отне издадения лиценз на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД (с предишно наименование „Златен Лев Брокери” ООД), за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Във връзка с отнемането на лиценза на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД с оглед уреждане на отношенията с клиентите на дружеството с Решение № 958–ИП от 17.12.2015 г., КФН назначи Наталия Ангелова Кумпикова за квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, като с решението са поставени конкретни задачи на квестора. На 05.01.2016 г. в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, Наталия Ангелова Кумпикова е вписана за квестор на последното. Квестурата приключи на 16.02.2016 г.

Клиентите, които в срока на квестурата не са подали изрично нареждане за прехвърляне на финансовите им инструменти при друг инвестиционен посредник следва да имат предвид, че финансовите инструменти са прехвърлени по открити лични сметки в „Централен депозитар” АД.

Клиентите, които не са получили дължими от „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД парични средства, следва да имат предвид, че е откритата специална банкова сметка № BG31UNCR70001522540903 в „Уникредит Булбанк” АД, по която са депозирани за срок от 5 години неизплатените дължими парични средства на клиентите на дружеството съгласно приложен списък. В списъка са включени лица, на които съгласно наличните по време на квестурата документи „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД дължи възстановяване на парични средства и последните не са изплатени на каса в дружеството или от назначения от КФН квестор.

Независимо от предприетите от КФН мерки, достъп на квестора до архива на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД не е осигурен, с оглед на което списъкът е изготвен въз основа на налични данни и документи от „Централен депозитар” АД и други източници. Лицата, които не са включени в този списък, могат да потърсят правата си по съдебен ред.

Допълнително следва да имате предвид, че с Акт за назначаване на ликвидатор № 20160308154102/08.03.2016 г. Агенция по вписванията е назначила за ликвидатор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД- Мария Георгиева Шукерова.
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Уведомявам Ви, че на основание Решение № 958–ИП от 17.12.2015 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на 05.01.2016 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, е вписан квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД  – Наталия Кумпикова.

Клиентите на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД имат възможност да посочат друг инвестиционен посредник, при който да прехвърлят финансовите инструменти, пари и други активи, както и да подадат нареждане за прехвърляне на притежавани от тях финансови инструменти по лична сметка в „Централен депозитар” АД и да посочат банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните им средства. За целта е необходимо да бъде подадено нареждане в офиса на квестора на адрес: гр. София, площад „Славейков” № 1, вх. А, ет. 2, тел. 02/980 75 77, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. или от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Квесторът има задължение да уведоми всички клиенти на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД за приключването на дейността на посредника и възможността да прехвърлят активите си по лична сметка или при друг инвестиционен посредник.

Комисията Ви обръща внимание, че квесторът не разполага с архива на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, с оглед на което е възможно част от адресите на клиентите да не са актуални и тези клиенти да не получат изрични съобщения.

Всеки клиент има право да подаде нареждане за прехвърляне на активите си в офиса на квестора в срок 5 работни дни от получаване на съобщение. Клиентите, които не са получили съобщения следва да се свържат с квестора и да подадат нареждане във връзка с активите си във възможно най-кратък срок от публикуване на настоящото съобщение.

Притежаваните активи на клиенти, които не подадат изрично нареждане, ще бъдат прехвърлени съответно по тяхна сметка в „Централен депозитар” АД и по обща банкова сметка на клиенти, които не са получили паричните си средства. Последните ще могат да изтеглят дължимите им парични средства от тази сметка в срок 5 години съгласно представен на банката списък на клиентите, чиито пари се съхраняват по тази сметка.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Уведомявам Ви, че на основание Решение № 958–ИП от 17.12.2015 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на 05.01.2016 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, е вписан квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД  – г-жа Наталия Ангелова Кумпикова.

Клиентите на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД имат възможност да посочат друг инвестиционен посредник, при който да прехвърлят финансовите инструменти, пари и други активи, както и да подадат нареждане за прехвърляне на притежавани от тях финансови инструменти по лична сметка в „Централен депозитар” АД и да посочат банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните им средства. За целта е необходимо да бъде подадено нареждане в офиса на квестора на адрес: гр. София, площад „Славейков” № 1, вх. А, ет. 2, тел. 02/980 75 77, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. или от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Квесторът има задължение да уведоми всички клиенти на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД за приключването на дейността на посредника и възможността да прехвърлят активите си по лична сметка или при друг инвестиционен посредник.

Комисията Ви обръща внимание, че квесторът не разполага с архива на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, с оглед на което е възможно част от адресите на клиентите да не са актуални и тези клиенти да не получат изрични съобщения.

Всеки клиент има право да подаде нареждане за прехвърляне на активите си в офиса на квестора в срок 5 работни дни от получаване на съобщение. Клиентите, които не са получили съобщения следва да се свържат с квестора и да подадат нареждане във връзка с активите си във възможно най-кратък срок от публикуване на настоящото съобщение.

Притежаваните активи на клиенти, които не подадат изрично нареждане, ще бъдат прехвърлени съответно по тяхна сметка в „Централен депозитар” АД и по обща банкова сметка на клиенти, които не са получили паричните си средства. Последните ще могат да изтеглят дължимите им парични средства от тази сметка в срок 5 години съгласно представен на банката списък на клиентите, чиито пари се съхраняват по тази сметка.